Středa 9. prosince 1964

(Začátek schůze v 10 hod. 02 min.)

Přítomni:

Předseda Národního shromáždění Laštovička a místopředsedové dr. Škoda, dr. Kyselý.

Členové předsednictva ÚV KSČ předseda vlády Lenárt, Hendrych, předseda Slovenské národní rady Chudík, Kolder, místopředseda vlády ing. Šimůnek; kandidáti předsednictva ÚV KSČ ing. Kapek, Sabolčík, Vaculík; tajemníci ÚV KSČ Koucký, Penc; místopředsedové vlády Černík, Krajčír, Piller; ministři ing. Burian, Dvořák, Hamouz, Indra, Korčák, Krahulec, ing. Krejčí, Krutina, arm. gen. Lomský, Machačová-Dostálová, Majling, dr. Neuman, Odvárka, Pešl, dr. h. c. Plojhar, Poláček, dr. Štrougal, Uher.

273 poslanců podle prezenční listiny.

Předseda NS Laštovička: Zahajuji 4. schůzi Národního shromáždění. (Shromáždění povstává.)

Soudružky a soudruzi poslanci, v době od poslední schůze Národního shromáždění z našich řad odešel dne 3. prosince 1964 poslanec Národního shromáždění docent dr. Jaromír Berák, člen předsednictva Československé strany lidové a poslanec Národního shromáždění v řadě funkčních období od března 1948. V poslanci Berákovi ztratilo Národní shromáždění vysoce aktivního člena s bohatými znalostmi a zkušenostmi, odhodlaného bojovníka za věc socialismu a mírové soužití mezi národy. Záslužná veřejná činnost poslance Beráka byla oceněna vysokými státními vyznamenáními a řády, Řádem republiky, Řádem práce, Řádem 25. února, vyznamenáním Za zásluhy o výstavbu.

Želíme ztráty poslance Beráka a skláníme se před jeho světlou a čestnou památkou. Děkuji. (Shromáždění usedá.)

Soudružky a soudruzi poslanci:

Při zahájení dnešní schůze Národního shromáždění je přítomno 230 poslanců. Svou neúčast řádně omluvili poslanci dr. Kriegel, Smrkovský, Leflerová, Vyskot, Pašek, Baran, Macek, Dolanský, Takáč, Varmuža, Fuková, Fierlinger, David, Císař, Müller, Kubešová, ing. Svoboda, Biľak, Morávek, Homola, dále akad. Málek na 10. 12. a posl. Novák, Nepomucký a Karlovská na 11. 12.

Zjišťuji, že Národní shromáždění je způsobilé se usnášet.

Návrh pořadu dnešní schůze, na němž se podle § 24 zákona o jednacím a pracovním řádu Národního shromáždění usneslo předsednictvo Národního shromáždění, byl všem členům národního shromáždění rozdán. Poznamenávám, že po skončení dnešní schůze asi v 16:30 se bude konat ustavující schůze Čs. skupiny Meziparlamentní unie - volba jejích orgánů a ustavení zájmových skupin. Písemný návrh pořadu máte tedy v rukou. Táži se proto, zda jsou k návrhu nějaké připomínky. (Nebyly.)

Nejsou.

Můžeme tedy přistoupit k hlasování.

Kdo souhlasí s návrhem denního pořadu, nechť zvedne ruku! (Děje se.)

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování. (Nikdo.)

Děkuji. Tím Národní shromáždění schválilo svůj denní pořad.

Přistoupíme k projednání prvního bodu pořadu, jímž je

1. Zpráva výboru mandátového o ověření platnosti volby nově zvoleného poslance Josefa Jenky.

Zprávu přednese předseda mandátového výboru posl. Pospíšil. Žádám, aby se ujal slova.

Předseda mandátového výboru posl. Pospíšil: Vážené Národní shromáždění, soudružky a soudruzi. Mandátový výbor ve své dnešní schůzi mne pověřil, abych vám podal zprávu o přezkoušení platnosti volby nově zvoleného poslance NS s. Josefa Jenky.

Rezignací posl. Stanislava Vlčka se uprázdnilo místo poslance NS ve volebním obvodu č. 105 v Ústí nad Labem v kraji Severočeském. Vzhledem k tomu bylo třeba provést doplňovací volbu v tomto obvodu. Podle ustanovení čl. 60 odst. 4 vyhlašuje volbu do NS předsednictvo NS. Předsednictvo NS se usneslo na tom, aby volby ve volebním obvodu č. 105 se konaly 18. října 1964. V doplňovací volbě byl zvolen poslancem NS Josef Jenka, vedoucí výrobny superfosfátu v Chemických závodech v Ústí nad Labem. Soudruh Jenka, původním povoláním dělník, je aktivní veřejný pracovník, který se již po dlouhá léta zúčastňuje veřejné práce.

Ústřední volební komise pro doplňovací volby do NS předložila mandátovému výboru doklady, týkající se této volby a to: návrh na kandidáta, zápis obvodní volební komise o registraci kandidáta, zápis obvodní volební komise o sčítání hlasů, zápis Ústřední volební komise pro doplňovací volby do NS.

Mandátový výbor na své schůzi konané dne 9. prosince 1964 přezkoumal uvedené doklady a zjistil, že doplňovací volba ve volebním obvodu č. 105 v Ústí nad Labem byla provedena v plném souhlasu se všemi zákonnými předpisy týkajícími se volby do NS. Mandátovému výboru nedošly také žádné zprávy nebo stížnosti na porušení těchto zákonných předpisů.

Z předložených volebních dokladů mandátový výbor zjistil, že z celkového počtu 30 925 platných hlasů obdržel kandidát Josef Jenka 30 920 hlasů. Téměř 100 % hlasů odevzdaných pro kandidáta vyjadřuje důvěru, kterou politice našeho státu projevuje všechen náš pracující lid. Vyjadřuje to současně důvěru i v kandidáta, o němž jsou voliči přesvědčeni, že jako poslanec NS se bude ve své práci řídit ustanoveními v zájmu našeho státu a přispívat k uskutečňování velkých cílů při budování naší socialistické společnosti a pro zachování míru v celém světě.

Poněvadž doplňovací volba byla provedena v plném souladu se zákonnými předpisy, doporučuje mandátový výbor Národnímu shromáždění, aby podle čl. 55 ústavy volbu poslance Josefa Jenky ověřilo.

Předseda NS Laštovička: Děkuji poslanci Pospíšilovi za přednesenou zprávu. Kdo souhlasí s návrhem usnesení tak, jak je obsaženo ve zprávě mandátového výboru, nechť zvedne ruku! (Děje se.)

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.)

Děkuji. Tím Národní shromáždění schválilo zprávu mandátového výboru a ověřilo tak platnost volby poslance Josefa Jenky.

Poněvadž je poslanec Jenka přítomen v dnešní schůzi, přistoupíme k vykonání slibu podle čl. 56 ústavy, a to tím způsobem, že bude přečten ústavou předepsaný slib, poslanec Jenka ke mně přistoupí a vykoná slib podáním ruky a slovem "slibuji".

Žádám soudruha místopředsedu Škodu o přečtení formule slibu a poslance Jenku žádám, aby ke mně přistoupil vykonat slib.

(Místopředseda NS dr. Škoda čte formuli slibu. Posl. Jenka přistupuje k předsedovi a slovem "slibuji" a podáním ruky skládá slib.)

Tím je splněn první bod pořadu.

Přistoupíme k projednání druhého bodu pořadu, kterým je

  1. Zpráva předsednictva Národního shromáždění podle čl. 60 odst. 2 ústavy o činnosti předsednictva a výborů Národního shromáždění za dobu od schůze NS dne 24. září 1964

Vážené Národní shromáždění, soudružky a soudruzi poslanci!

Jsem pověřen, abych vám ve smyslu zákona o jednacím a pracovním řádu Národního shromáždění, podle § 29 odst. d) podal zprávu o činnosti předsednictva a výborů Národního shromáždění za období od plenární schůze dne 25. září 1964.

Hlavní náplní činnosti všech orgánů Národního shromáždění v uplynulých dvou měsících bylo projednávání návrhu státního plánu rozvoje národního hospodářství a státního rozpočtu na rok 1965.

Oba hlavní nástroje řízení naší ekonomiky - plán i rozpočet - projednávaly orgány NS v časové i věcné jednotě ve třech etapách:

  1. s jednotlivými členy vlády, vedoucími ústředních orgánů a předsedy KNV,

  1. s vedoucími představiteli Státní plánovací komise a ministrem financí,

  1. v závěru pak byl hodnocen vládní návrh plánu a rozpočtu, který je na pořadu dnešní schůze Národního shromáždění.

Předsednictvo Národního shromáždění organizovalo práci výborů tak, aby tyto mohly aktivně ovlivňovat tvorbu plánu a rozpočtu a vyjádřit se k jeho zajištění. Návrhy a připomínky výborů byly předávány vládě a příslušným státním orgánům.

Výbory a poslanci celkem na 33 schůzích hodnotili odpovědně koncepci a základní úkoly plánovitého rozvoje a finančního hospodaření v příštím roce, zejména jak návrhy zajišťují plnění požadavků XII. sjezdu Komunistické strany Československa a příslušných usnesení ÚV KSČ a zvažovali také vliv postupného přechodu na novou soustavu plánovitého řízení.

O výsledném návrhu státního plánu rozvoje národního hospodářství a státního rozpočtu podá dnešní plenární schůzi zprávu jménem vlády její místopředseda s. Černík a ministr financí s. Dvořák a generální zpravodaj výborů Národního shromáždění poslanec s. Tymeš. Omezím se proto na to, abych vyzvedl jen dva charakteristické rysy v práci orgánů Národního shromáždění, která předcházela dnešnímu závěrečnému jednání, a to, že

- jednání ve výborech Národního shromáždění se konalo v duchu soudružské součinnosti s vládou republiky, jak to předpokládá a určuje ústava v čl. 70 a jak to zdůraznilo též usnesení ÚV KSČ o prohloubení práce Národního shromáždění. Přispěli k tomu poslanci, členové vlády a předsedové krajských národních výborů, kteří výborům podali konkrétní a podrobné informace o výsledcích práce v letošním roce a o problémech při zajišťování úkolů na rok 1965;

- konkrétními závěry v souladu s listopadovým usnesením ÚV KSČ se stalo jednání o plánu a rozpočtu na příští rok v mnohém oporou další práce poslanců ve volebních obvodech, východiskem v mnohém pro kontrolní činnost výborů Národního shromáždění v příštích měsících a průpravou k jednání o plánu na léta 1966 - 1970.

Vedle projednávání plánu a rozpočtu pokračovalo předsednictvo Národního shromáždění v projednávání otázek, které byly vyzdvihovány našimi voliči již ve volebním období. Byly to otázky jako zásobování obyvatelstva palivem, jehož stav přešetřovala zvláštní komise zřízená předsednictvem Národního shromáždění pod vedením místopředsedy NS s. dr. Kyselého, který plénu podá stručnou informaci, a pak zejména výroba, nákup, zpracování a prodej ovoce a zeleniny. Ke zprávě zemědělského výboru přijalo předsednictvo usnesení, obsahující příslušná doporučení vládě. O tom podá podrobnější zprávu předseda zemědělského výboru poslanec Kučera a místopředseda výboru pro potravinářský a spotřební průmysl, místní hospodářství a služby, obchod a spoje poslanec Kuropka.

Z nových problémů projednalo předsednictvo zprávu generálního prokurátora, předsedy Nejvyššího soudu a ministra spravedlnosti o stavu socialistické zákonnosti v činnosti soudů, jak to bylo předsednictvu uloženo plenárním zasedáním Národního shromáždění dne 25. září 1964. Zpráva je na pořadu jednání pléna Národního shromáždění.

Komise zdravotního výboru předložila předsednictvu zprávu o stavu prací, týkajících se struktury výživy lidu a možností její účelné změny. Tím se začalo jednání o velmi významném problému, jehož řešení bude mít význam nejen z hlediska zdraví našeho lidu, ale může mít i význam ekonomický v celospolečenském měřítku.

Další oblastí činnosti byla cenová politika prací a služeb u organizací řízených národními výbory a v družstvech; je to problematika, kterou chceme sledovat i v roce 1965 a přispět k jejímu dořešení.

Na základě materiálů, předložených průmyslovým výborem pro hlavní výrobní odvětví a dopravu, jednalo předsednictvo o stabilizaci kádrů v Severomoravském kraji, jakožto o jednom z jeho nejpalčivějších problémů. Usnesení bylo postoupeno předsedovi vlády. Předpokládá se, že tato závažná otázka přijde na pořad jednání plenární schůze Národního shromáždění v příštím roce.

V duchu dokumentu o prohloubení činnosti Národního shromáždění předsednictvo projednalo náměty k rozvoji spolupráce se Slovenskou národní radou, jejíž konkrétní náplň bude projednána s předsednictvem Slovenské národní rady 14. prosince t. r.

Předsednictvo Národního shromáždění se podílelo na připomínkách k připravovanému dokumentu o dalším rozvoji činnosti národních výborů, které byly uplatněny na celostátní poradě, jíž se zúčastnili místopředsedové Národního shromáždění a členové výborů pro národní výbory.

V oblasti problémů našeho právního řádu byl vyjasněn postup při projednávání zásad vládních návrhů zákona v orgánech Národního shromáždění. Požadujeme, aby všechny předlohy ať vlastní či vládní či jiné byly zásadně nejdříve projednány v příslušných výborech Národního shromáždění, než se dostanou do pléna Národního shromáždění. Proto také byly odsunuty z programu dnešní schůze některé vládní návrhy zákonů například o odškodňování pracovních úrazů a autorský zákon, na jejichž přípravě se pro krátkost času příslušné výbory nemohly podílet.

Předsednictvo Národního shromáždění projednalo zprávu výboru pro národní výbory o prověrce zákonných opatření a směrnic pro národní výbory. Výsledky jednání a doporučení byly zaslány předsedovi vlády. Vláda odpověděla tím, že ustavila pracovní skupinu v čele s náměstkem ministra spravedlnosti, která má zjistit příčiny nedostatků ve vydávání právních předpisů a směrnic a zabezpečit zlepšení stavu a tvorby právních předpisů. Výboru Národního shromáždění šlo o to, aby bylo zamezeno přílišnému množství vyhlášek, nařízení a předpisů, které vytváří nepřehlednost, nejasnosti a začasté i brzdu progresívního postupu vpřed.

Na základě připomínek poslanců Vaculíka a Jägermana se zabývalo předsednictvo Národního shromáždění informovaností poslanců a schválilo tematický plán a pravidelné vydávání Zpráv pro poslance. Posláním těchto zpráv bude pomoci poslancům při jejich práci ve volebních obvodech. Budou obsahovat podle potřeby informace ze všech úseků života naší společnosti a z práce Národního shromáždění a jeho orgánů. První číslo Zpráv vám bylo rozesláno. Další bude vydáno v lednu. Zpoždění nás netěší, bylo způsobeno nedostatky, které překonáváme. Doufám, že nyní již bude určitá pravidelnost zajištěna.

Na základě zákona o jednacím a pracovním řádu Národního shromáždění, podle § 46, předsednictvo NS schválilo organizační řád a strukturu Kanceláře Národního shromáždění tak, aby plně zabezpečovala úkoly volených orgánů. Usnesení se postupně realizuje.

Soudružky a soudruzi poslanci, intenzívní činnost rozvíjely též výbory. Jak už v úvodu bylo řečeno, v říjnu a listopadu bylo hlavní náplní jejich práce projednávání plánu a rozpočtu na rok 1965. Kromě toho se zabývaly ještě dalšími aktuálními problémy.

Na základě usnesení předsednictva Národního shromáždění byla svolána společná schůze všech výborů, na níž podal ministr-předseda Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky s. Vlasák výklad o zásadách zdokonaleného plánovitého řízení národního hospodářství.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP