LACINA Jiří, MVDr.

B

112 /Východočeský/

Slib vykonal 2, 24. 9. 1964; 36.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83

Členem výboru zemědělského

1, 23. 6. 1964; 30.

Členem předsednictva NS

22, 18. 4. 1968; 34.

Zpravodajem:

/výb. úst. právního, kulturního a pro zemědělství a výživu /k vl. n. zák., o zřízení Vysoké školy veterinární v Brně a Vysoké školy veterinární v Košicích /t. 219/

29, 19. 12. 1968; 194.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona o péči o zdraví lidu /t. 52/

10, 17. 3. 1966; 243.

k vl. n. zákona o některých opatřeních k ochraně ovzduší /t. 105/

14, 6. 4. 1967; 203.

k vl. n. zákona o státním rozpočtu na rok 1968 /t. 157/

18, 11. 1. 1968; 157.

doporučení k návrhu na volbu předsedy NS

22, 18. 4. 1968; 13.

k prohlášení vlády

23, 3. 5. 1968; 316.

k t. 170, 171, 172

24, 27. 6. 1968; 277.

 

LAKATA Andrej

KSS

290 /Východoslovenský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro investiční výstavbu a stavebnictví

1, 23. 6. 1964; 29.

 

LAPÁROVÁ Magdaléna

KSS

215 /Západoslovenský/

Slib vykonala 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83

Členkou výboru kulturního

1, 23. 6. 1964; 31.

Ověřovatelkou NS

1, 23. 6. 1964; 31.

Členkou volební komise k doplňovací volbě členů výborů NS

24, 27. 6. 1968; 321.

Řeč v rozpravě:

k prohlášení vlády /školství/

1, 24. 6. 1964; 126.

k návrhu poslanců Zupky, Pastyříka, Kozelky, Paška, Mátla a Závěty na vydání zákoníku práce /t. 50/

6, 15. 6. 1965; 81.

k vl. návrhu zákona o Československé tiskové kanceláři /t. 51/

8, 12. 11. 1965; 240.

k prohlášení vlády /nepřednesený projev/

23, 2. 5. 1968; 272.

Interpelace, dotazy a náměty:

žádá, aby vláda, resorty i podniky zvýšily bezpečnost a ochranu zdraví při práci

6, 18. 6. 1965; 244.

 

LAŠTOVIČKA Bohuslav

KSČ

142 /Jihomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Předsedou Národního shromáždění

1, 23. 6. 1964; 19.

Rezignoval na funkci předsedy NS

22, 18. 4. 1968; 7.

Členem výboru pro plán a rozpočet

23, 25. 4. 1968; 183.

Projevy:

po zvolení předsedou Národního shromáždění

1, 23. 6. 1964; 20.

zpráva předsednic a Národního shromáždění o činnosti předsednictva a výborů NS za dobu od poslední schůze NS

2, 24. 9. 1964; 9.

k návrhu předsednictva Národního shromáždění na vydání zákona o jednacím a pracovním řádu NS, /t. 10/

2, 24. 9. 1964; 48, 50.

k volbě presidenta republiky

3, 12. 11. 1964; 4.

zpráva předsednictva NS podle čl. 60 odst. 2 ústavy o činnosti předsednictva a výborů NS za dobu od schůze NS dne 24. září 1964

4, 9. 12. 1964; 8.

doplňovací volba členů výborů Národního shromáždění

4, 11. 12. 1964; 261.

zpráva předsednictva NS o činnosti předsednictva a výborů NS od poslední schůze Národního shromáždění

5, 24. 3. 1965; 9.

zpráva předsednictva Národního shromáždění o činnosti předsednictva a výborů Národního shromáždění za dobu od poslední schůze NS

6, 15. 6. 1965; 11.

zpráva předsednictva Národního shromáždění o činnosti předsednictva a výborů Národního shromáždění za dobu od poslední schůze NS

8, 10. 11. 1965; 9.

k zprávě o činnosti SNR ve IV. volebním období, zejména z hlediska uplatňování dokumentu ÚV KSČ a ÚV KSS ze 7. května 1964

8, 11. 11. 1965; 94.

zpráva předsedy NS podle čl. 60 odst. 2 ústavy o vydaných opatřeních předsednictva NS /t. 53, 54, 55, 56, 59/

8, 10. 11. 1965; 13.

zpráva předsednictva Národního shromáždění o činnosti předsednictva a výborů Národního shromáždění za dobu od poslední schůze NS

9, 18. 12. 1965; 136.

zpráva předsednictva NS o činnosti předsednictva a výborů Národního shromáždění za dobu od poslední schůze NS

10, 16. 3. 1966; 123.

zpráva předsednictva Národního shromáždění o činnosti předsednictva a výborů NS od poslední schůze Národního shromáždění

11, 29. 6. 1966; 9.

prohlášení Národního shromáždění k dalšímu stupňování agrese USA ve Vietnamu

11, 30. 6. 1966; 91.

zpráva předsednictva NS o činnosti předsednictva a výborů NS za dobu od poslední schůze NS

12, 25. 10. 1966; 43.

řeč k rozšíření počtu členů ÚKLK

16, 28. - 30. 6. 1967; 221.

projev k 50. výročí založení samostatného státu Čechů a Slováků a k únorovému vítězství v roce 1948

19, 27. 2. 1968; 5.

k opatření předsednictva NS podle čl. 60 odst. 2 ústavy o přijetí rezignace s. Antonína Novotného na funkci presidenta republiky

20, 29. 3. 1968; 5.

informace o návrzích na kandidáty na funkci presidenta republiky - sdělení o jednomyslném návrhu poslanců na arm. gen. Svobodu na funkci presidenta republiky

20, 29. 3. 1968; 7.

informace o rezolucích a dopisech organizací a občanů došlých Národnímu shromáždění

20, 29. 3. 1968; 24.

k návrhu usnesení NS upravující postup volby presidenta republiky

20, 29. 3. 1968; 12.

řeč k zahájení slavnostní schůze NS k volbě presidenta republiky

21, 30. 3. 1968; 3.

blahopřání presidentu republiky s. L. Svobodovi ke zvolení presidentem republiky

21, 30. 3. 1968; 9.

Řeč v rozpravě:

k prohlášení vlády

23, 2. 5. 1968; 247.

k návrhu výboru ústavně právního na vydání ústavního zákona o přípravě federativního uspořádání ČSSR /t. 185/

24, 24. 6. 1968; 26.

k vl. n. zákona, kterým se mění zákon č. 81/1966 o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích /t. 177/

24, 25. 6. 1968; 119.

k prohlášení vlády ke vzniklé situaci a k nezbytně naléhavým opatřením

26, 13. 9. 1968; 66.

dotaz k vl. n. zákona o gymnaziích /t. 218/

29, 19. 12. 1968; 199.

Různé:

sdělení k procedurálním otázkám

18, 10. a 11. 1. 1968; 104, 164.

odpověď k připomínce posl. dr. Němce k procedurálnímu postupu

19, 28. 2. 1968; 88.

uvítání presidenta republiky A. Novotného

19, 27. a 28. 2. 1968; 5.

sdělení, že NS schválilo dne 29. 3. 1968 opatř. předs. NS ze dne 22. 3. 1968, kterým byla přijata rezignace s. A. Novotného

21, 30. 3. 1968; 3.

Posmrtná vzpomínka:

k uctění památky posl. docenta dr. Jaromíra Beráka

4, 9. 12. 1964; 5.

k uctění památky posl. Rudolfa Müllera

5, 24. 3. 1965; 5.

k uctění památky posl. Matěje Špindlera

11, 29. 6. 1966; 5.

k uctění památky posl. Julie Prokopové

12, 25. 10. 1966; 6.

k uctění památky posl. Jana Haruse

17, 30. 11. a 1. 12. 1967.

k uctění památky tragicky zemřelého letce kosmonauta Jurije Gagarina

20, 29. 3. 1968; 4.

Interpelace, dotazy a náměty:

organizace předávání zemědělských výrobků

2, 25. 9. 1964; 113.

Odpověď

2, 25. 9. 1964; 114.

 

LATNER Jan

KSČ

87 /Severočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro národní výbory.

1, 23. 6. 1964; 27.

Zpravodajem:

/ústavně práv. a pro nár. výbory /k vl. n. usnesení NS, kterým se schvaluje vzorový statut městských národních výborů /t. 143/

17, 30. 11. a 1. 12. 1967; 72, 85.

 

LEFLEROVÁ Helena, JUDr.

KSČ

32 /Středočeský/

Slib vykonala 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Předsedkyní výboru pro národní a výbory

1, 23. 6. 1964; 27.

Místopředsedkyní Národního shromáždění

1, 23. 6. 1964; 19.

Uvolněna z funkce místopředsedkyně NS a z funkce předsedkyně výboru pro národní výbory

22, 18. 4. 1968; 31.

Zpravodajkou:

k návrhu zásad dalšího prohloubení činnosti Národního shromáždění /t. 12/

2, 24. 9. 1964; 36.

k volbě členů výborů NS

10, 17. 3. 1966; 314.

k volbě členů výborů NS

11, 30. 6. 1966; 228.

k doplňovací volbě členů NS

15, 17. a 18. 5. 1967; 149.

/výboru ústavně práv., pro nár. výbory, pro plán a rozpočet, průmyslového, pro spotřební průmysl, investičního, zemědělského, kulturního a zdravotního/

k vl. n. zák. o národních výborech

16, 28. - 30. 6. 1967; 20, 98.

návrh na volbu poslance Čeňka

Procházky do výborů NS; zproštění posl. dr. Petrusové členství v komisi poslanců NS pro obč. kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody

14, 7. 4. 1967; 241.

přednesení zprávy předsedy NS podle čl. 60 odst. 2 ústavy o vydaném opatření předsednictva NS /t. 163/

19, 28. 2. 1968; 84.

návrh na doplňovací volbu členů výborů NS

19, 28. 2. 1968; 90.

návrh předsednictva NS na schválení komise pro rehabilitaci a pro rozpracování akčního programu KSČ z hlediska úlohy NS

20, 29. 3. 1968; 21.

zpráva předsedy NS podle čl. 60 odst. 2 ústavy o vydaných opatřeních předsednictva NS

20, 29. 3. 1968; 23.

Řeč v rozpravě:

k prohlášení vlády /mezinárodní otázky/

1, 24. 6. 1964; 182.

k zprávě o činnosti Slovenské národní rady ve IV. volebním období, zejména z hlediska uplatňování dokumentu ÚV KSČ a ÚV KSS ze 7. května 1964

8, 11. 11. 1965; 119.

k vl. n. ústavního zákona o nár. výborech působících v hl. m. Praze a k vl. n. zákona o hl. m. Praze /t. 141, 142/

17, 30. 11. a 1. 12. 1967; 63.

k vl. návrhu /t. 189, 191, 212/

29, 21. 12. 1968; 294.

Návrhy:

návrh usnesení ke zprávě předsedy Nejvyššího soudu

2, 25. 9. 1964; 170.

 

LENÁRT Jozef

KSČ

212 /Západoslovenský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 23. 6. 1964; 83.

Předseda vlády

od 20. 9. 1963

Odvolán z funkce předsedy vlády 8. 4. 1968

22, 18. 4. 1968; 5.

Členem výboru zahraničního

23, 25. 4. 1968; 182.

LIESKOVSKÁ Valéria

B

228 /Západoslovenský/

Slib vykonala 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členkou výboru pro potravinářský a spotřební průmysl, místní hospodářství a služby, obchod

a spoje

1, 23. 6. 1964; 29.

Členkou předsednictva NS

22, 18. 4. 1968; 34.

 

LINHART Josef

B

78 /Západočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro hlavní výrobní odvětví a dopravu

1, 23. 6. 1964; 28.

 

LITVAJOVÁ Elena

KSS

271 /Středoslovenský/

Slib vykonala 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členkou výboru ústavně právního

1, 23. 6. 1964; 26.

Členkou komise poslanců NS pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody podle § 335 tr. ř.

2, 25. 9. 1964; 126.

Zpravodajkou:

/výb. úst. práv., pro nár. výbory, pro plán a rozp. a pro investiční výstavbu a stavebnictví/

k návrhu SNR na vydání zákona o osobním vlastnictví k bytům /t. 74/

11, 30. 6. 1966; 119.

/zprav. výb. úst. právního, pro národní výbory, pro plán a rozpočet a pro zemědělství a výživu

/t. 183a/ k zákonu o soudní rehabilitaci /t. 174/ a k ústavnímu zákonu, jimž se přechodně upravují některé otázky voleb soudců /t. 174 a 175/

24, 25. 6. 1968; 48, 89.

/zprav. výb. úst. právního, pro národní výbory, pro plán a rozpočet, průmyslového pro hlavní výrobní odvětví a dopravu, pro spotřební průmysl, služby, obchod a spoje, pro investiční výstavbu a stavebnictví, pro zemědělství a výživu a zdravotního/

k vl. n. zákona o přechodné úpravě některých lhůt /t. 198/

26, 13. 9. 1968; 100.

/zprav. výborů NS/

k vl. návrhům

- ústavního zákona o zřízení federálních ministerstev a federálních výborů /t. 226/

- zákona o federálních výborech /t. 227/

- zákona o některých opatřeních souvisejících s federativním uspořádáním státu /t. 228/

- zákona o vymezení působnosti ČSSR ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti /t. 224/

- zákona o vymezení působnosti ČSSR ve věcech tisku a jiných informačních prostředků /t. 225/

29, 19. 12. 1968; 144, 164.

Řeč v rozpravě:

k prohlášení vlády

23, 3. 5. 1968; 293.

Interpelace, dotazy a náměty:

podporuje interpelaci posl. Holáně, pokud jde o materiály na pomoc individuální bytové výstavbě. Zdůrazňuje, že ještě kritičtější situace je na Slovensku, kde už je léta z 50% bytová výstavba individuální

19, 28. 2. 1968; 70.

 

LOMSKÝ Bohumír

KSČ

81 /Západočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Ministr národní obrany

od 25. 4. 1954

Uvolněn z funkce ministra národní obrany 8. dubna 1968

22, 18. 4. 1968; 5.

Členem výboru kulturního

23, 25. 4. 1968; 183.

Členem branného a bezpečnostního výboru

26, 13. 9. 1968; 105.

Uvolněn z výboru kulturního

26, 13. 9. 1968; 105.

Řeč v rozpravě:

k vl. n. zákona, kterým se mění zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích /t. 177/

4, 25. 6. 1968; 128.

k vl. n. zákona /t. 223/

29, 19. 12. 1968; 214.

 

LÖRINCZ Július

KSS

259 /Středoslovenský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru kulturního

1, 23. 6. 1964; 31.

Členem předsednictva NS

1, 23. 6. 1964; 20.

Zpravodajem:

k vl. n. zákona /t. 20/ o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti

5, 25. 3. 1965; 147.

 

LUKAČOVIČ Jozef, dr. h. c.

SO

296 /Východoslovenský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro investiční výstavbu a stavebnictví

1, 23. 6. 1964; 29.

Ověřovatelem NS

1, 23. 6. 1964; 31.

Členem volební komise k doplňovací volbě členů výborů NS

24, 27. 6. 1968; 321.

Řeč v rozpravě:

k vl. n. usnesení, jímž Národní shromáždění schvaluje podle čl. 41 ústavy státní závěrečný účet za rok 1963 a zpráva výboru pro plán a rozpočet

2, 25. 9. 1964; 101.

k vl. návrhu zákona /t. 14/ o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na r. 1965

4, 10. 12. 1964; 128.

k návrhu poslanců Zupky, Pastyříka, Kozelky, Paška, Mátla, a Závěty na vydání zákoníku práce /t. 50/

6, 15. 6. 1965; 71.

k zprávě o činnosti Slovenské národní rady ve IV. volebním období, zejména z hlediska uplatňování dokumentu ÚV KSČ a ÚV KSS ze 7. května 1964

8, 11. 11. 1965; 165.

k vl. n. zákona o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1966 /t. 67/

9, 18. 12. 1965; 61.

k návrhu SNR na vydání zákona o osobním vlastnictví k bytům /t. 74/

11, 30. 6. 1966; 128.

k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na r. 1968 /t. 157/

18, 10. 1. 1968; 85.

k programovému prohlášení vlády

23, 25. 4. 1968; 133.

k /t. 176 a 178/

24, 26. 6. 1968; 191.

k vl. n. zákona o státním rozpočtu na rok 1969 a o některých dalších finančních opatřeních /t. 233/

29, 18. 12. 1968; 43.

k vl. návrhu /t. 226, 227, 228, 224, 225/

29, 19. 12. 1968; 154.

Interpelace, dotazy a náměty:

nedostatek stavebního materiálu v některých krajích

2, 25. 9. 1964; 101.

Odpověď

2, 25. 9. 1964; 106.

výstavba hotelu v tatranské oblasti

2, 25. 9. 1964; 101, 116.

odpověď

2, 25. 9. 1964; 115, 117.

nadnormativní zásoby - poskytování úvěrů

2, 25. 9. 1964; 101.

odpověď

2, 25. 9. 1964; 122.

bytová výstavba

2, 25. 9. 1964; 101.

odpověď

2, 25. 9. 1964; 122.

žádá vysvětlení, proč se dosud nezačalo s realizací vládních usnesení, která se vztahují na výstavbu prírubárne v Prakovciach.

4, 10. 12. 1964; 128.

odpověď písemně.

výstavba Keramokombinátu Michalovce - oddalování schválení investičního úkolu

4, 10. 12. 1964; 128.

odpověď písemně.

 

LUPTÁKOVÁ Anna

B

281 /Východoslovenský/

Slib vykonala 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru kulturního

1, 23. 6. 1964; 31.Přihlásit/registrovat se do ISP