Čtvrtek 27. února 1964

44

Návrh Predsedníctva Slovenskej národnej rady:

Zákon

Slovenskej národnej rady

z                               1964

o vožbách do Slovenskej národnej rady

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

HLAVA I Základné ustanovenia

§ 1

Pracujúci žud volí za poslancov Slovenskej národnej rady svojich najlepších predstavitežov, občanov politicky a odborne vyspelých a schopných organizovať a zjednocovať tvorivé sily pracujúcich v úsilí o plný rozvoj socialistickej spoločnosti.

§ 2

Vožby do Slovenskej národnej rady sa konajú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním.

§ 3

(1) Právo voliť do Slovenskej národnej rady majú všetci občania Československej socialistickej republiky na Slovensku, ktorí v deň vožby dovŕšili 18 rokov, bez ohžadu na národnosť, pohlavie, náboženské vyznanie, zamestnanie, čas pobytu, sociálny pôvod, majetkové pomery a predošlú činnosť.

(2)  Právo voliť nemajú však občania, ktorí boli právoplatne pozbavení spôsobilosti na právne úkony pre duševnú poruchu alebo ktorých spôsobilosť na právne úkony bola pre takúto poruchu obmedzená. *)

(3)   Občania, ktorí sú vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo väzbe, nevolia.

§ 4

Do Slovenskej národnej rady môže byť zvolený každý občan Československej socialistickej republiky, ktorý má právo voliť a v deň vožby dovŕšil 21 rokov.

§ 5

Príslušníci ozbrojených síl a ozbrojených sborov majú rovnaké právo voliť a byť volení ako ostatní občania.

HLAVA II

Zoznamy voličov

§ 6 Zápis do zoznamov voličov

(1) Všetci občania Československej socialistickej republiky, ktorí majú právo voliť, zapisujú sa do zoznamu voličov podža miesta svojho bydliska.

(2)   Občania, ktorí po zostavení zoznamu voličov nadobudnú alebo stratia právo voliť, zapíšu sa dodatočne do zoznamu voličov alebo sa z neho dodatočne vyčiarknu.

(3)  Každý volič môže byť zapísaný len v jednom zozname voličov.

§ 7 Zostavenie zoznamov voličov

(1) Zoznamy voličov zostavuje miestny národný výbor podža volebných okrskov.

(2) Zoznamy voličov z radov príslušníkov ozbrojených síl a ozbrojených sborov, ktorí sú hromadne ubytovaní, zostavuje ich velitež.

*) Ustanovenia § 10 a 499 Občianskeho zákonníka č.... /1964 Zb.

(3) Ak sa konajú vožby do Slovenskej národnej rady v ten istý deň ako vožby do ostatných zastupitežských sborov, sú zoznamy voličov spoločné.

§ 8 Vyloženie zoznamov voličov

(1) Najneskoršie 30 dní predo dňom vožby vyloží miestny národný výbor zoznamy voličov, aby občania mohli do nich v úradných miestnostiach nazrieť. O vyložení zoznamov voličov upovedomí miestny národný výbor občanov v mieste obvyklým spôsobom.

(2) V obciach, v ktorých je viac ako 5000 osôb zapísaných do zoznamov voličov, zariadi miestny národný výbor, aby bol v každom dome vyložený zoznam voličov, ktorí v dome bývajú. Miestny národný výbor môže takéto opatrenie urobiť aj v obciach, ktoré majú menej ako 5000 osôb zapísaných do zoznamov voličov.

§ 9 Námietkové konanie

(1)  Každý občan môže ústne alebo písomne upozorniť miestny národný výbor na chyby a nesprávnosti v zozname voličov a navrhnúť opravu. Miestny národný výbor je povinný o upozornení rozhodnúť do troch dní, a to tak, že urobí buď príslušnú opravu v zozname voličov alebo písomne oznámi sťažovatežovi, z akých dôvodov opravu nemožno vykonať.                  

(2)  Ak bude návrh zamietnutý, môže ho občan predložiť okresnému súdu príslušnému podža volebného okrsku. Pre konanie platia ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku o preskúmavaní rozhodnutí iných orgánov. Podža rozhodnutia súdu vykoná miestny národný výbor opravu v zozname voličov. Konanie pred súdom nepodlieha súdnemu poplatku.

§ 10 Voličský preukaz

Voličom, ktorí sa v čase od vyloženia zoznamov voličov do dňa vožby presťahujú, ako aj voličom, ktorí z vážnych príčin nebudú môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov sú zapísaní, vydá miestny národný výbor na ich žiadosť voličský preukaz a zo zoznamu voličov ich vyčiarkne.

Voličský preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v inom volebnom okrsku. Zápis vykonáva miestny národný výbor nového bydliska (miesta pobytu), v deň volieb okrsková volebná komisia. Pri zápise sa voličský preukaz odoberie a pripojí k zoznamu voličov.

HLAVA III Volebné obvody pre vožby do Slovenskej národnej rady.

§ 11

Všeobecné ustanovenia

(1) Vožby do Slovenskej národnej rady sa konajú podža volebných obvodov.

(2)  V každom volebnom obvode sa volí jeden poslanec Slovenskej národnej rady.

(3)  Náhradníci sa nevolia.

§ 12 Volebné obvody pre vožby do Slovenskej národnej rady

(1) Pre vožby do Slovenskej národnej rady sa vytvorí 92 volebných obvodov. Ich zoznam zverejní Predsedníctvo Slovenskej národnej rady najneskoršie 60 dní predo dňom vožby.

(2) Ak sa konajú vožby do Slovenskej národnej rady v ten istý deň ako vožby do Národného zhromaždenia, môže Predsedníctvo Slovenskej národnej rady určiť, že volebné obvody pre vožby do Slovenskej národnej rady sa zhodujú s volebnými obvodmi vytvorenými na Slovensku pre vožby do Národného zhromaždenia.

Hlava IV

Volebné okrsky pre vožby do Slovenskej národnej rady

§ 13

(1)  Pre prijímanie hlasovacích lístkov a pre spočítanie hlasov sa vytvoria v obciach volebné okrsky pre vožby do Slovenskej národnej rady. Ak sa konajú vožby do Slovenskej národnej rady v ten istý deň ako vožby do ostatných zastupitežských sborov, sú volebné okrsky pre tieto vožby spoločné.

(2)   Volebné okrsky a volebné miestnosti pre každý okrsok určí rada miestneho národného výboru najneskoršie 30 dní predo dňom vožby.

(3)  Volebný okrsok sa vytvorí spravidla tak, aby zahrňoval asi 1000 voličov. Pre vzdialené časti obce možno vytvoriť samostatné volebné okrsky, ak je v nich aspoň 50 voličov.

(4)   Osobitné volebné okrsky môžu byť vytvorené v nemocniciach, v pôrodniciach, v sanatóriách, v ústavoch sociálnej starostlivosti, v podobných ústavoch a zariadeniach alebo v ich častiach, avšak len vtedy, ak je tam aspoň 50 voličov.

(5)  Útvary ozbrojených síl a ozbrojených sborov tvoria osobitné volebné okrsky, ak majú aspoň 50 voličov.

HLAVA V

Volebné komisie pre vožby do Slovenskej národnej rady

Všeobecné ustanovenia

§ 14

(1)  Vožby do Slovenskej národnej rady riadi Slovenská volebná komisia Národného frontu pre vožby do Slovenskej národnej rady.

(2)  Vožby do Slovenskej národnej rady v jednotlivých volebných obvodoch riadia obvodné volebné komisie pre vožby do Slovenskej národnej rady.

(3)  Hlasovanie v jednotlivých volebných okrskoch riadia okrskové volebné komisie pre vožby do Slovenskej národnej rady.

(4)   Volebné komisie pre vožby do Slovenskej národnej rady sa utvoria zo zástupcov Komunistickej strany Československa, iných politických strán a ďalších spoločenských organizácií Slovenského národného frontu. Návrhy zástupcov predkladá príslušný orgán Slovenského národného frontu.

§ 15

(1)  Volebné komisie pre vožby do Slovenskej národnej rady sa môžu platne uznášať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov.

(2)  Volebná komisia sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov; pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

Slovenská volebná komisia Národného frontu pre vožby do Slovenskej národnej rady

§ 16

(1) Slovenskú volebnú komisiu Národného frontu pre vožby do Slovenskej národnej rady zriaďuje Predsedníctvo Slovenskej národnej rady najneskoršie 55 dní predo dňom vožby.

(2) Slovenská volebná komisia Národného frontu pre vožby do Slovenskej národnej rady sa skladá z predsedu, podpredsedov, tajomníka a z potrebného počtu ďalších členov.

§ 17

(1)   Slovenská volebná komisia Národného frontu pre vožby do Slovenskej národnej rady riadi vožby do Slovenskej národnej rady a dozerá na presné zachovávanie predpisov o vožbách.

(2)   Slovenská volebná komisia Národného frontu pre vožby do Slovenskej národnej rady určuje vzor hlasovacích lístkov, vzor zápisnice obvodných volebných komisií o registrácii kandidátov na poslancov Slovenskej národnej rady, okrskových volebných komisií o hlasovaní, ako aj obvodných volebných komisií o spočítaní hlasov a vzor osvedčenia o zvolení za poslanca Slovenskej národnej rady.

(3)   Slovenská volebná komisia Národného frontu pre vožby do Slovenskej národnej rady

a)   sústreďuje návrhy na kandidátov za poslancov Slovenskej národnej rady,

b)   prihlasuje kandidátov na poslancov Slovenskej národnej rady na registráciu u obvodných volebných komisií,

c)   rozhoduje s konečnou platnosťou o sťažnostiach proti nesprávnemu postupu obvodných a okrskových volebných komisií,

d)   registruje zvolených poslancov Slovenskej národnej rady,

e)   odovzdá spisy o vožbách poslancov Slovenskej národnej rady mandátovej komisii Slovenskej národnej rady.

(4)   Slovenská volebná komisia Národného frontu pre vožby do Slovenskej národnej rady môže riadiť obvodné volebné komisie pre vožby do Slovenskej národnej rady prostredníctvom krajských volebných komisií Národného frontu, zriadených pre vožby do národných výborov.

§ 18

Ak sa konajú vožby do Slovenskej národnej rady v ten istý deň ako vožby do ostatných zastupitežských sborov a vožby sudcov okresných súdov, vykonáva Slovenská volebná komisia Národného frontu pre vožby do Slovenskej národnej rady súčasne tiež úlohy ako orgán Ústrednej volebnej komisie Národného frontu pre vožby do Národného zhromaždenia a do národných výborov a pre vožby sudcov okresných súdov.

Obvodné volebné komisie pre vožby do Slovenskej národnej rady

§ 19

(1)   Rada krajského národného výboru zriadi najneskoršie 50 dní predo dňom volieb do Slovenskej národnej rady obvodnú volebnú komisiu pre každý volebný obvod.

(2)  Obvodná volebná komisia pre vožby do Slovenskej národnej rady sa skladá z predsedu, podpredsedu, tajomníka a potrebného počtu ďalších členov.

(3)  Rada krajského národného výboru zriadi obvodnú volebnú komisiu spoločnú pre vožby do Slovenskej národnej rady a do Národného zhromaždenia, ak sa vožby konajú do oboch orgánov v ten istý deň a ak sa zhodujú aj volebné obvody.

§ 20

Obvodná volebná komisia pre vožby do Slovenskej národnej rady

a)   dozerá na presné zachovávanie predpisov o vožbách,

b)   registruje kandidátov na poslancov Slovenskej národnej rady,

c)   obstará okrskovým volebným komisiám hlasovacie lístky pre vožby,

d)   dozerá na priebeh volieb a zisťuje ich výsledky vo volebnom obvode,

e)  rozhoduje o sťažnostiach proti nesprávnemu postupu okrskových volebných komisií,

f)   predkladá Slovenskej volebnej komisii Národnému frontu pre vožby do Slovenskej národnej rady zprávu o výsledku volieb vo volebnom obvode,

g)   vydá zvolenému kandidátovi osvedčenie o jeho zvolení za poslanca Slovenskej národnej rady,

h) odovzdá spisy o vožbách do Slovenskej národnej rady do úschovy krajskému národnému výboru.

Okrskové volebné komisie

§ 21

(1)  Pre každý volebný okrsok zriadi rada miestneho národného výboru najneskoršie 30 dní predo dňom volieb okrskovú volebnú komisiu.

(2)  Okrsková volebná komisia sa skladá z predsedu, podpredsedu, tajomníka a zo 4 až 8 ďalších členov. Vo volebných okrskoch, ktoré majú menej ako 300 voličov, má okrsková volebná komisia okrem predsedu a tajomníka dvoch alebo troch ďalších členov.

§ 22 Okrsková volebná komisia

a)  dozerá na správne odovzdávanie hlasovacích lístkov a stará sa o zachovávanie poriadku vo volebnej miestnosti,

b)   spočíta hlasy odovzdané pre každého kandidáta,

c)   spíše o priebehu vožby a o spočítaní hlasov zápisnicu, ktorú neodkladne predloží obvodnej volebnej komisii pre vožby do Slovenskej národnej rady,

d)   odovzdá spisy o vožbách do Slovenskej národnej rady do úschovy okresnému národnému výboru.

HLAVA VI

Kandidáti

§ 23

Navrhovanie kandidátov

(1) Kandidáti pre vožby do Slovenskej národnej rady sú kandidátmi Slovenského Národného frontu.

(2)  Kandidátov navrhujú Komunistická strana Československa, iné politické strany a ďalšie spoločenské organizácie Slovenského Národného frontu, zhromaždenia robotníkov, rožníkov a ostatných pracujúcich v závodoch, úradoch a na dedinách a zhromaždenia vojakov a príslušníkov ostatných ozbrojených sborov. Ak sa vožby do Slovenskej národnej rady konajú v ten istý deň ako vožby do ostatných zastupitežských sborov, predkladajú návrhy miestnej (mestskej) volebnej komisii Národného frontu, ktorá ich postúpi okresnej volebnej komisii Národného frontu. Obdobne postupuje okresná a krajská volebná komisia Národného frontu.

(3)   Kandidáti sú navrhovaní pre jednotlivé volebné obvody. Pre každý volebný obvod môže byť navrhnutý jeden alebo viac kandidátov.

Registrácia kandidátov

§ 24

(1) Kandidátov na poslancov Slovenskej národnej rady prihlasuje na registráciu Slovenská volebná komisia Národného

frontu pre vožby do Slovenskej národnej rady. Prihlášky sa podávajú u príslušnej obvodnej volebnej komisie pre vožby do Slovenskej národnej rady najneskoršie 30 dní predo dňom vožby.

(2)   Kandidáti sú prihlasovaní na registráciu podža volebných obvodov. Nikto nemôže byť pre vožbu do Slovenskej národnej rady kandidovaný vo viacerých než v jednom volebnom obvode.

(3)  Prihláška obsahuje vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou K prihláške sa pripojí zpráva o schôdzke organizácie alebo zhromaždenia pracujúcich, kde bol kandidát navrhnutý.

§ 25

Obvodná volebná komisia pre vožby do Slovenskej národnej rady je povinná zaregistrovať všetkých riadne navrhnutých kandidátov na poslancov Slovenskej národnej rady.

§ 26 Vyhlásenie kandidatúry

Obvodná volebná komisia pre vožby do Slovenskej národnej rady uverejní meno, priezvisko, vek a zamestnanie každého zaregistrovaného kandidáta na poslanca Slovenskej národnej rady, a to najneskoršie 25 dní predo dňom vožby.

§ 27

Hlasovacie lístky

(1) Všetci zaregistrovaní kandidáti musia byť uvedení na hlasovacích lístkoch.

(2) Hlasovacie lístky musia mať predpísanú formu a musia byť rozmnožené v potrebnom množstve.

§ 28

Členstvo kandidátov vo volebných komisiách Kandidáti na poslancov Slovenskej národnej rady nemôžu byť členmi obvodných, ani okrskových volebných komisií volebného obvodu, v ktorom sú kandidovaní.

§ 29 Volebná agitácia

Každá organizácia pracujúcich a každý občan Československej socialistickej republiky má právo slobodne agitovať pre zaregistrovaných kandidátov v tlače, na schôdzkach a iným spôsobom.

HLAVA VII

Vožby

Oddiel 1 Vyhlásenie volieb

§ 30

Deň volieb

(1) Deň volieb do Slovenskej národnej rady určí Predsedníctvo Národného zhromaždenia najneskoršie 60 dní vopred.

(2)  Vožby do Slovenskej národnej rady sa konajú toho istého dňa na území celého Slovenska. Vožby sa konajú v deň pracovného pokoja.

(3)  Vožby sa konajú v určený deň od 7. do 16. hodiny. V mestách, ktoré sú sídlami krajských a okresných národných výborov, ako aj vo všetkých obciach, ktoré majú aspoň 10 000 obyvatežov, sa konajú vožby v určený deň od 7. do 20. hodiny. Pokiaž to miestne potreby vyžadujú, môže byť začiatok volieb určený na skoršiu hodinu.

§ 31 Informovanie voličov

(1)   Okrsková volebná komisia v posledných 15 dňoch predo dňom vožby informuje voličov o čase a mieste volieb.

(2)  V obciach, v ktorých je vyše 5000 zapísaných voličov, zabezpečí okrsková volebná komisia, aby pre každého voliča bol vyhotovený legitimačný lístok, v ktorom sú uvedené potrebné údaje o vožbách. Súčasne zariadi, aby legitimačný lístok bol voličovi dodaný do bytu. Miestne (mestské) volebné komisie Národného frontu môžu určiť, že sa rovnako postupuje aj v obciach, ktoré majú menej ako 5000 zapísaných voličov.

Oddiel 2 Spôsob hlasovania

§ 32

Prípravy vo volebnej miestnosti

Predseda okrskovej volebnej komisie skontroluje pred začatím vožby za prítomnosti členov komisie volebnú schránku a zapečatí ju. Skontroluje tiež, či je pripravený zoznam voličov a hlasovacie lístky. Potom sa prikročí k hlasovaniu.

§ 33

Priestory pre úpravu hlasovacích lístkov

Vo volebných miestnostiach sú pre úpravu hlasovacích lístkov určené osobitné priestory oddelené tak, aby sa zaručila tajnosť hlasovania. V týchto priestoroch nesmie byť nikto prítomný súčasne s voličom, ani člen volebnej komisie.

§ 34 Hlasovanie

(1) Každý volič hlasuje osobne. Zastúpenie nie je prípustné.

(2)  Volič po príchode do volebnej miestnosti odovzdá legitimačný lístok a po zázname v zozname voličov dostane hlasovací lístok. Ak nemá volič legitimačný lístok a členovia okrskovej volebnej komisie ho nepoznajú, môže ho komisia požiadať, aby preukázal svoju totožnosť.

(3)   Voliča, ktorý prišiel do volebnej miestnosti s voličským preukazom, zapíše okrsková volebná komisia do zoznamu voličov. Záznamy o tom podpíše predseda a tajomník okrskovej volebnej komisie; voličské preukazy sa pripoja.

§ 35 Úprava hlasovacích lístkov

(1) V priestore určenom pre úpravu hlasovacích lístkov ponechá volič na hlasovacom lístku meno a priezvisko kandidáta, na ktorého hlasuje; mená a priezviská kandidátov, na ktorých nehlasuje, prečiarkne. Potom pristúpi k volebnej schránke a vloží do nej hlasovací lístok.

(2) Volič, ktorý si nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre telesnú chybu alebo preto, že nemôže čítať a písať, má právo vziať si so sebou do priestoru určeného pre úpravu hlasovacích lístkov iného voliča, aby za neho hlasovací lístok upravil.

§ 36

Poriadok vo volebnej miestnosti

Za poriadok vo volebnej miestnosti zodpovedá predseda okrskovej volebnej komisie. Jeho pokyny na zachovanie poriadku vo volebnej miestnosti sú záväzné pre všetkých prítomných.

§ 37

Ukončenie vožby

Len čo uplynie hodina určená pre ukončenie hlasovania, zavrie sa volebná miestnosť, no predtým odvolia ešte všetci, ktorí sú vo volebnej miestnosti alebo pred ňou. Potom predseda okrskovej volebnej komisie vyhlási hlasovanie za skončené a pristúpi k otvoreniu volebnej schránky.

Oddiel 3 Určovanie výsledkov volieb

§ 38

Kto môže byť prítomný pri spočítavaní hlasov v okrskovej volebnej komisii.

V miestnosti, kde okrsková volebná komisia spočítava hlasy, majú právo byť prítomní členovia volebných komisií vyšších stupňov a ďalej zástupcovia organizácií pracujúcich a zástupcovia tlače splnomocnení na to volebnou komisiou Národného frontu.

§ 39 Spočítanie hlasov v okrskovej volebnej komisii

(1)   Po otvorení volebnej schránky spočíta okrsková volebná komisia hlasovacie lístky, porovná počet odovzdaných hlasovacích lístkov s počtom osôb, ktorým boli vydané hlasovacie lístky podža zoznamu voličov, zistí počet hlasov odovzdaných pre každého kandidáta a výsledok zapíše do zápisnice o hlasovaní.

(2)  Predseda okrskovej volebnej komisie kontroluje správnosť spočítania hlasov.

§ 40 Posudzovanie hlasovacích lístkov

(1)  Neplatné sú hlasovacie lístky, ktoré nie sú na predpísanom tlačive.

(2)  Ak ponechá volič na hlasovacom lístku viac kandidátov než jedného, považuje sa hlasovací lístok za odovzdaný pre prvého neprečiarknutého kandidáta.

(3)   Ak vzniknú pochybnosti o platnosti hlasovacieho lístku, rozhoduje o platnosti okrsková volebná komisia, čo poznamená v zápisnici.

§ 41

Zápisnica o hlasovaní

(1) Okrsková volebná komisia vyhotoví o hlasovaní a spočítaní hlasov" osobitnú zápisnicu; zápisnicu podpíše predseda, tajomník a ostatní členovia komisie.

(2) V zápisnici okrskovej volebnej komisie o hlasovaní musí sa uviesť

a)   čas začiatku a skončenia hlasovania,

b)   celkový počet voličov vo volebnom okrsku, zapísaných v zozname voličov,

c)   počet voličov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky,

d)  počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov,

e)   počet hlasov odovzdaných pre každého kandidáta,

f)    stručný obsah oznámení a sťažností, ktoré boli podané okrskovej volebnej komisii a záznam o tom, ako o nich komisia rozhodla.

§ 42 Skončenie konania v okrskovej volebnej komisii

(1)  Po spočítaní hlasov a podpísaní zápisnice o hlasovaní ohlási predseda okrskovej volebnej komisie výsledok hlasovania a pošle neodkladne zápisnicu o hlasovaní obvodnej volebnej komisii pre vožby do Slovenskej národnej rady.

(2)   Okrsková volebná komisia zapečatí odovzdané hlasovacie lístky a pošle ich spolu s ostatnými volebnými spismi okresnému národnému výboru do úschovy.

§ 43

Spočítanie hlasov v obvodnej volebnej komisii pre vožby do Slovenskej národnej rady.

(1) Obvodné volebné komisie pre vožby do Slovenskej národnej rady spočítajú hlasy a zistia výsledky hlasovania v obvode na podklade zápisníc predložených okrskovými volebnými komisiami.

(2) V miestnosti, kde obvodná volebná komisia pre vožby do Slovenskej národnej rady spočítava hlasy, môžu byť prítomní členovia volebných komisií vyšších stupňov a ďalej zástupcovia organizácií pracujúcich a zástupcovia tlače splnomocnení na to volebnou komisiou Národného frontu.

§ 44

Zápisnica o spočítaní hlasov v obvodnej volebnej komisii pre vožby do Slovenskej národnej rady

(1)  Obvodná volebná komisia pre vožby do Slovenskej národnej rady vyhotoví o spočítaní hlasov zápisnicu, ktorú podpíše predseda, tajomník a ostatní členovia komisie.

(2)   V zápisnici obvodnej volebnej komisie o spočítaní hlasov musí sa uviesť:

a)   počet okrskových volebných komisií vo volebnom obvode,

b)   počet okrskových volebných komisií, ktoré poslali zápisnicu o hlasovaní,

c)  celkový počet voličov zapísaných v zoznamoch vo volebnom obvode,

d)  počet voličov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky,

e)   počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov,

f)    počet hlasov odovzdaných pre každého kandidáta,

g)   stručný obsah oznámení a sťažností, ktoré boli podané obvodnej volebnej komisii a záznam o tom, ako o nich komisia rozhodla.

§ 45 Vyhlásenie výsledku volieb v obvodnej volebnej komisii pre vožby do Slovenskej národnej rady

Po spočítaní hlasov a po podpísaní zápisnice vyhlási predseda obvodnej volebnej komisie pre vožby do Slovenskej národnej rady výsledok volieb vo volebnom obvode.

§ 46

Kto je zvolený

Zvolený je kandidát, ktorý dostal nadpolovičnú väčšinu všetkých platných hlasov odovzdaných vo volebnom obvode.

§ 47

Osvedčenie o zvolení

Predseda obvodnej volebnej komisie pre vožby do Slovenskej národnej rady vydá zvolenému kandidátovi osvedčenie o zvolení za poslanca Slovenskej národnej rady.

§ 48

Uschovanie volebných spisov

Po podpísaní zápisnice o sčítaní hlasov pošle ju predseda obvodnej volebnej komisie pre vožby do Slovenskej národnej rady ihneď Slovenskej volebnej komisii Národného frontu pre vožby do Slovenskej národnej rady. Ostatné volebné spisy pošle do úschovy krajskému národnému výboru.

§ 49

Nové vožby

(1) Ak kandidát (ani jeden z kandidátov) nedostal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, poznamená to obvodná volebná komisia pre vožby do Slovenskej národnej rady výslovne v zápisnici o spočítaní hlasov a oznámi to Slovenskej volebnej komisii Národného frontu pre vožby do Slovenskej národnej rady. Obvodná volebná komisia pre vožby do Slovenskej národnej rady súčasne určí nové vožby, ktoré musia byť najneskoršie do 14 dní po prvých vožbách, prípadne vyhlási opätovné vožby medzi dvoma kandidátmi, ktorí dostali najväčší počet hlasov.

(2)  Ak je počet hlasov odovzdaný vo volebnom obvode menší ako polovica počtu voličov, ktorí majú právo hlasovať v tomto volebnom obvode, poznamená to obvodná volebná komisia pre vožby do Slovenskej národnej rady výslovne v zápisnici o spočítaní hlasov a oznámi to Slovenskej volebnej komisii Národného frontu pre vožby do Slovenskej národnej rady. Táto komisia určí nové vožby, ktoré sa musia konať najneskoršie do 14 dní po prvých vožbách.

(3)   Nové vožby sa konajú na podklade zoznamov voličov zostavených pre prvé vožby a podža ustanovení tohto zákona.

§ 50 Overenie volieb

Platnosť vožby jednotlivých poslancov Slovenskej národnej rady overí Slovenská národná rada na svojom prvom zasadnutí na návrh svojej mandátovej komisie.

Oddiel 4 Zánik funkcie. Doplňovacie vožby

§ 51 Strata funkcie poslanca Slovenskej národnej rady

(1)    Poslanec Slovenskej národnej rady, ktorý prestal byť volitežný, stráca funkciu.

(2)   Stratu funkcie poslanca Slovenskej národnej rady vysloví Slovenská národná rada na návrh svojej mandátovej komisie.

§ 52

Uvožnenie s funkcie poslanca Slovenskej národnej rady Poslanec Slovenskej národnej rady môže byť na svoju žiadosť uvožnený z funkcie, ak ju nemôže trvale vykonávať pre chorobu alebo inú vážnu prekážku. O uvožnení z funkcie rozhoduje Predsedníctvo Slovenskej národnej rady.

Doplňovacie vožby

§ 53

(1)  Ak sa z akéhokožvek dôvodu uprázdni miesto poslanca Slovenskej národnej rady, určí doplňovacie vožby Predsedníctvo Slovenskej národnej rady.

(2)   Predsedníctvo Slovenskej národnej rady nemusí určiť doplňovaciu vožbu alebo môže rozhodnúť, že sa doplňovacia vožba nevykoná, ak by sa mala konať v čase po vyhlásení volieb do Slovenskej národnej rady.

(3)  Doplňovacia vožba sa koná najneskoršie do 90 dní po tom, čo sa miesto poslanca Slovenskej národnej rady uprázdnilo.

(4)  Doplňovacia vožba sa koná podža ustanovení tohto zákona; pritom môže Predsedníctvo Slovenskej národnej rady rozhodnúť o primeranom skrátení lehôt určených pre vyloženie zoznamu voličov, zriadenie volebných komisií, registráciu kandidátov a jej vyhlásenie, ako aj určiť odchýlky pre čas vožby.

§ 54

Pre riadenie doplňovacích volieb na uprázdnené miesta poslancov Slovenskej národnej rady zriadi Predsedníctvo Slovenskej národnej rady pre celé volebné obdobie Slovenskej národnej rady Slovenskú volebnú komisiu Národného frontu pre doplňovacie vožby do Slovenskej národnej rady. Komisia sa skladá z predsedu, podpredsedu, tajomníka a z potrebného počtu ďalších členov. Slovenská volebná komisia Národného frontu pre doplňovacie vožby do Slovenskej národnej rady vykonáva súčasne tiež úlohy ako orgán Ústrednej volebnej komisie Národného frontu pre doplňovacie vožby poslancov Národného zhromaždenia volených na Slovensku.

HLAVA VIII

Odvolanie z poslaneckej funkcie

§ 55

(1) Každého poslanca Slovenskej národnej rady možno kedykožvek odvolať, ak sklamal dôveru svojich voličov alebo ak sa dopustil činu, ktorý je nedôstojný funkcie poslanca Slovenskej národnej rady. O odvolaní rozhodujú voliči jeho volebného obvodu.

(2) Návrh na odvolanie poslanca Slovenskej národnej rady podáva Ústredný výbor Slovenského Národného frontu. Oznámi návrh poslancovi, o odvolanie ktorého ide, s uvedením dôvodov. Poslanec má právo sa k návrhu ústne alebo písomne vyjadriť.

(3)  Ústredný výbor Slovenského Národného frontu predloží návrh na odvolanie poslanca Slovenskej národnej rady Predsedníctvu Slovenskej národnej rady.

(4)  Predsedníctvo Slovenskej národnej rady zabezpečí, aby na prerokovanie návrhu na odvolanie poslanca boli zvolané verejné schôdzky voličov vo volebnom obvode. O návrhu na odvolanie poslanca rozhodujú voliči na týchto schôdzkach verejným hlasovaním.

(5)  Ináč platia o odvolaní poslanca primerane ustanovenia tohto zákona o vožbe.

HLAVA IX

Záverečné ustanovenia

§ 56

Úhrada nákladov

Výdavky spojené s vykonávaním volieb do Slovenskej národnej rady uhradzuje štát.

§ 57

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 7/1954 Zb. SNR o vožbách do Slovenskej národnej rady v znení zákonov Slovenskej národnej rady č. 38/1960 Zb. SNR a č. 31/1961 Zb. SNR.

§ 58 Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Michal C h u d í k v. r., predseda

OBSAH 18. schôdzky

Návrh Predsedníctva SNR na vydanie zákona SNR o vožbách

do Slovenskej národnej rady.........3

Rozdaná tlač...........3

Zpráva zpravodajcu, povereníka SNR pre spravodlivosť

dr. Petra Colotku...........3

Rozprava odpadá

Návrh zákona schválený.........10

Prílohy.............28

Prílohy k 18. schôdzke

Návrh Predsedníctva Slovenskej národnej rady na vydanie zákona SNR o vožbách do Slovenskej národnej rady (tlač SNR 44)..............11


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP