Čtvrtek 27. února 1964

Slovenská národná rada

18. schôdzka

27. februára 1961

STENOGRAFICKÁ ZPRÁVA

O SCHÔDZKACH SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

Prerokovanie návrhu zákona SNR o voľbách do Slovenskej národnej rady

Bratislava 1964

III. volebné obdobie

Stenografická zpráva

o 18. schôdzke Slovenskej národnej rady v Bratislave 27. februára 1964

Prítomní:

predseda SNR Michal C h u d í k

podpredsedovia SNR Ľudovít B e n a d a, Vincent K r a h u l e c

71 poslancov SNR podľa listiny o prítomnosti

(Začiatok schôdzky o 16, 00 hod. )

Predseda Chudík:

Vážená Slovenská národná rada,

súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci!

Otváram 18. schôdzku Slovenskej národnej rady a zisťujem, že Slovenská národná rada je spôsobilá sa uznášať.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady navrhuje, aby Slovenská národná rada na svojej 18. schôdzke prerokovala jediný bod programu, a to návrh Predsedníctva Slovenskej národnej rady na vydanie zákona SNR o voľbách do Slovenskej národnej rady.

Súdružky a súdruhovia poslanci,

máte pripomienky alebo doplnky k navrhnutému programu?

Pretože pripomienok niet, dávam o návrhu hlasovať.

Kto súhlasí s navrhnutým programom, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Je niekto proti?

(Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada navrhnutý program rokovania schválila.

Pristúpime preto k prerokovaniu návrhu Predsedníctva Slovenskej národnej rady na vydanie zákona Slovenskej národnej rady o voľbách do Slovenskej národnej rady.

Návrh zákona ste dostali.

Zpravodajcom je povereník SNR pre spravodlivosť súdruh dr. Peter C o l o t k a. Dávam mu slovo.

Zpravodajca dr. Colotka:

Vážená Slovenská národná rada,

súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci!

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady predkladá Slovenskej národnej rade na prerokovanie a schválenie návrh zákona SNR o voľbách do Slovenskej národnej rady.

Voľby do Slovenskej národnej rady na jej IV. volebné obdobie, ktoré sa majú konať v júni tohto roku spoločne s voľbami do ostatných zastupiteľských sborov v našom štáte a s voľbami sudcov okresných súdov, uskutočnia sa už podľa navrhovaného zákona.

Nadchádzajúce voľby do Národného zhromaždenia, Slovenskej národnej rady a národných výborov všetkých stupňov, ku ktorým sa už v najbližších dňoch rozvinie široká predvolebná kampaň, budú významnou politickou udalosťou v živote nášho štátu a budú mať nesporne i značný ohlas v zahraničí. Pracujúci ľud Československa si v nich zvolí zo svojho stredu takých predstaviteľov, ktorí svojou politickou a odbornou vyspelosťou i schopnosťami organizovať a zjednocovať tvorivé sily pracujúcich stanú sa zárukou, že novozvolené zastupiteľské orgány budú pod vedením Komunistickej strany Československa úspešne uskutočňovať ďalší všestranný rozvoj našej socialistickej spoločnosti. Pre voľby sudcov okresných súdov budeme navrhovať ako kandidátov ľudí s neochvejným prístupom k dodržiavaniu a upevňovaniu socialistickej zákonnosti, ktorí popri politicko-odbornej vyspelosti spĺňajú i morálne predpoklady pre výkon sudcovskej funkcie.

Príprava a vykonanie volieb spadajú do dôležitého obdobia života našej republiky, v ktorom sústreďujeme všetky sily a zdroje pre ďalší rozvoj nášho národného hospodárstva a kultúry v duchu uznesení XII. sjazdu KSČ. Kampaň k voľbám bude zameraná na to, aby za aktívnej účasti všetkých zložiek Národného frontu sa dôsledne uvádzali do života závažné uznesenia z posledných zasadnutí Ústredného výboru Komunistickej strany Československa a Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska, smerujúce k podstatnému zdokonaleniu riadiacej činnosti všetkých článkov štátneho a hospodárskeho aparátu, k zabezpečeniu rozhodného obratu v rozvoji národného hospodárstva a ďalšiemu prehĺbeniu socialistického uvedomenia nášho ľudu.

Vo volebnej kampani pôjde súčasne o bilanciu našej doterajšej práce. Priblížime nášmu ľudu všetko, čo sme dosiaľ pri výstavbe našej novej spoločnosti dosiahli, aby sme v ňom upevnili pocit hrdosti nad dosiahnutými úspechmi, ktoré nám dnes umožňujú rozvíjať výstavbu vyspelej socialistickej spoločnosti. V tomto smere sa príprava volieb stane súčasne verejnou kontrolou toho, ako zastupiteľské orgány a všetci naši občania plnia úlohy, ktoré pre výstavbu našej socialistickej vlasti vytýčil XII. sjazd Komunistickej strany Československa.

Hlavným cieľom predvolebnej kampane bude široká mobilizácia pracujúcich na plnenie súčasných i perspektívnych úloh nášho hospodárskeho a spoločenského rozvoja. Takto vedená predvolebná kampaň má prispieť k tomu, aby sa v súlade so základným smerom rozvoja našej socialistickej demokracie široko uplatnila účasť pracujúcich na riadení národného hospodárstva a správe štátu, aby sa rozvoj iniciatívy a aktivity pracujúcich stal základným prostriedkom k prekonaniu súčasných ťažkostí v rozvoji národného hospodárstva a k úspešnému zabezpečeniu jeho stále náročnejších úloh. Ide o úlohy konkretizované dnes v pláne rozvoja národného hospodárstva na roky 1964-1965 a o ich ďalšie rozpracovanie pre závody, jednotné roľnícke družstvá a pre celé územné obvody národných výborov. Sústredené úsilie za ich splnenie bude tvoriť hlavný obsah masovopolitickej práce v predvolebnom období.                                      

Súhrnným výrazom národohospodárskej efektívnosti plánu na rok 1964 je obnovenie rastu spoločenskej výroby a spoločenskej produktivity práce.

Úlohy plánu sú zvlášť náročné na Slovensku, kde sa výrazným spôsobom zabezpečuje rýchlejší rast ekonomiky ako v celoštátnom meradle. Pri celkovom raste priemyselnej výroby o 3, 6 % dosiahne zvýšenie na Slovensku 7, 2 % a v investičnej výstavbe pri celkovom prírastku 14, 6 % robí zvýšenie na Slovensku 20, 8 %. Pretože i v raste produktivity práce a priemerných miezd dochádza na Slovensku k vyššiemu tempu, dochádza aj k relatívne rýchlejšiemu rastu životnej úrovne obyvateľstva na Slovensku.

Tým sa zabezpečuje uskutočňovanie línie Komunistickej strany Československa o urýchlení rozvoja hospodárstva na Slovensku a o postupnom vyrovnávaní ekonomickej úrovne medzi českými a slovenskými krajmi. Táto politika našej komunistickej strany je základňou, na ktorej sa sústavne prehlbuje a utužuje zväzok našich bratských národov.

Tohoročné voľby do Slovenskej národnej rady budú tým významnejšie, že sa uskutočnia v jubilejnom roku 20. výročia Slovenského národného povstania, ktoré sa plným právom radí k najvýznamnejším udalostiam v dejinách nášho národa a s ktorým je spojený vznik Slovenskej národnej rady. Slovenská národná rada sa ustavila ako revolučný orgán nášho ľudu v boji proti hitlerovskému fašizmu a jeho domácim prisluhovačom. Po oslobodení zohrala významnú úlohu pri obnove vojnou zničeného hospodárstva a pri uskutočňovaní socialistických premien na Slovensku. V súčasnosti prislúcha Slovenskej národnej rade, ako národnému orgánu štátnej moci a správy na Slovensku, a zároveň ako organickej súčasti jednotného ústredného riadenia, plniť rovnako významné úlohy pri zabezpečovaní ďalšieho hospodárskeho a kultúrneho rozvoja Slovenska. Možno očakávať, že po prijatí opatrení, ktoré naše stranícke orgány pripravujú v zmysle záverov XII. sjazdu Komunistickej strany Československa a ideologického pléna Ústredného výboru KSČ z decembra minulého roku, úloha Slovenskej národnej rady ešte viac vzrastie. Pre plnenie zvýšených úloh Slovenskej národnej rady majú nastávajúce voľby vytvoriť priaznivé podmienky.

Zákonitosťou rozvoja našej spoločnosti, ktorá vyplýva zo samotnej podstaty socializmu, je sústavné rozvíjanie socialistickej demokracie, stále širšie praktické uskutočňovanie zásady, že pracujúci ľud, ako tvorca a vlastník všetkých hodnôt spoločnosti, spravuje a riadi svoj štát. Vychádzajúc z toho, schválil XII. sjazd Komunistickej strany Československa smernicu, aby sa v záujme ďalšieho prehĺbenia demokratického charakteru našich zastupiteľských orgánov urobili niektoré zdokonalenia v našom volebnom systéme, najmä zvýšením vplyvu pracujúcich pri výbere kandidátov na funkcia poslancov a obdobne aj na funkciu sudcov okresných súdov.

Predkladaný návrh zákona SNR o voľbách do Slovenskej národnej rady vychádza z tejto zásady a vyjadruje aj ďalšie dôležité zmeny a úpravy ustanovení o voľbách do Slovenskej národnej rady, ako najvyššieho národného orgánu štátnej moci a správy na Slovensku. Robí tak v plnej zhode s úpravou volieb do Národného zhromaždenia a do národných výborov, pre ktoré, ako vieme, prijalo včera Národné zhromaždenie tiež nový zákon.

Navrhovaný zákon nahradí doterajší zákon Slovenskej národnej rady o voľbách do Slovenskej národnej rady č. 7/1954 Zb. SNR v znení zákonov č. 38/1960 Zb. a č. 31/1961 Zb. Okrem ujednotenia troch doterajších predpisov vyjadrujú sa v návrhu zákona SNR oproti doterajšiemu stavu predovšetkým tieto zmeny:

V základnom ustanovení § 1 sa novoformulujú hľadiská pre výber poslancov Slovenskej národnej rady. Popri politických predpokladoch pre výkon funkcie poslanca zdôrazňuje sa ako nová požiadavka jeho odborná vyspelosť. Táto požiadavka vychádza z postavenia Slovenskej národnej rady vo výstavbe nášho socialistického štátu a z nárokov na ňu kladených pri zabezpečovaní úloh ďalšieho hospodárskeho a kultúrneho rozvoja Slovenska v rámci jednotnej ústavy československých štátnych orgánov.

Zásadná zmena oproti doterajšej úprave spočíva v novom charaktere Slovenskej volebnej komisie Národného frontu pre voľby do Slovenskej národnej rady i ďalších riadiacich volebných komisií (krajských, okresných a miestnych volebných komisií Národného frontu), so spoluúčasťou ktorých pri voľbách do Slovenskej národnej rady predpokladaný návrh počíta.

Slovenská volebná komisia Národného frontu pre voľby do Slovenskej národnej rady, rovnako ako ostatné volebné komisie Národného frontu, zlučuje v sebe jednak funkciu orgánu, ktorý riadi technicko-organizačnú prípravu a uskutočňovanie volieb, jednak plní funkciu orgánu Národného frontu. Vo funkcii komisie Národného frontu bude Slovenská volebná komisia Národného frontu koordinovať prácu spoločenských organizácií vo volebnej kampani, sústreďovať návrhy na kandidátov a navrhovať obvodným volebným komisiám pre voľby do Slovenskej národnej rady na registráciu kandidátov, na ktorých sa pracujúci na svojich schôdzkach a zhromaždeniach zjednotili. Táto funkcia Slovenskej volebnej komisie Národného frontu je vyjadrená i v jej samotnom názve a v spôsobe jej ustavenia. Predkladaný návrh zákona vychádza z toho, že Slovenská volebná komisia Národného frontu pre voľby do Slovenskej národnej rady bude svoje úlohy, ako orgán Národného frontu, plniť z poverenia Ústredného výboru Slovenského národného frontu a podľa jeho smerníc. Popri riadení volieb do Slovenskej národnej rady bude Slovenská volebná komisia Národného frontu plniť súčasne aj úlohy orgánu Ústrednej volebnej komisie Národného frontu pri voľbách do Národného zhromaždenia, národných výborov a pri voľbách sudcov okresných súdov.

Zásada vytýčená XII. sjazdom KSČ, aby pri voľbách do zastupiteľských sborov sa zvýšil vplyv pracujúcich na výber kandidátov, je vyjadrená najmä v ustanovení § 23 ods. 2 osnovy. Podľa tohto ustanovenia kandidátov navrhuje Komunistická strana Československa, iné politické strany a ďalšie spoločenské organizácie Slovenského národného frontu, zhromaždenia robotníkov, roľníkov a ostatných pracujúcich v závodoch, úradoch a na dedinách a zhromaždenia vojakov a príslušníkov ostatných ozbrojených sborov. Zvýšený vplyv pracujúcich sa prejaví v tom, že budú môcť navrhnúť viac kandidátov, že budú mať možnosť na verejných zhromaždeniach vyjadriť sa ku všetkým návrhom, posúdiť ich a vybrať si z kandidátov toho, ktorý bude plne zabezpečovať náročné úlohy Slovenskej národnej rady.

Navrhovaný zákon SNR v § 52 novoupravuje otázku uvoľnenia poslanca Slovenskej národnej rady z funkcie, ak o to žiada z dôvodov choroby alebo ak svoju funkciu nemôže trvale vykonávať pre inú vážnu prekážku. Rozhodnutie o uvoľnení poslanca z funkcie zveruje predkladaný návrh zákona SNR Predsedníctvu Slovenskej národnej rady.

Návrh zákona ďalej v dvoch smeroch pozmeňuje doterajšie ustanovenie o doplňovacích voľbách do Slovenskej národnej rady. Jednak pripúšťa možnosť primeraného skrátenia lehôt pre vyloženie zoznamov voličov, zriadenie volebných komisií, registráciu kandidátov a jej vyhlásenie, ako aj odchýlku pre čas doplňovacej voľby, jednak dáva možnosť nekonať doplňovacie voľby v tom prípade, ak by pripadali na obdobie po vyhlásení všeobecných volieb. Zmyslom ustanovenia je zjednodušiť prípravu doplňovacích volieb pri zachovaní všetkých zákonných náležitostí.

Predkladaný návrh zákona obsahuje napokon viacero iných úprav, ktoré sledujú formulačné, i menšie obsahové spresnenie niektorých ustanovení a zjednodušenie úkonov vo volebných prípravách, ako sa k nim dospelo využitím skúseností z predchádzajúcich volieb. Tak sa napríklad v súlade s novým Občianskym zákonníkom, rovnako včera schváleným, zavádza pojem pozbavenia alebo obmedzenia spôsobilosti na právne úkony namiesto úplného alebo čiastočného pozbavenia svojprávnosti; ako prekážka pre výkon volebného aktu sa výslovne uvádza okolnosť, že občan je vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo väzbe; skracuje sa čas pre výkon volieb o dve hodiny a podobne. Tieto zmeny a úpravy vo svojom súhrne prispievajú k zdokonaleniu volebného zákona.

Vážené súdružky a súdruhovia,

návrh zákona SNR o voľbách do Slovenskej národnej rady, ako sa predkladá na schválenie, bol vypracovaný v úzkej náväznosti na prípravu príslušných celoštátnych volebných zákonov, ktorú zabezpečoval priamo Ústavnoprávny výbor Národného zhromaždenia. Návrh prerokovala Právna komisia Slovenskej národnej rady a v znení odporučenom touto komisiou bol vám zaslaný ako podklad pre prípravu na rokovanie dnešného pléna Slovenskej národnej rady.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady tento návrh zákona schválilo, pričom však odporúča zmeny niektorých ustanovení, ktoré z jeho poverenia plénu predkladám.

1. Ustanovenie § 12 vrátane nadpisu sa mení takto:

,, § 12

Vytváranie volebných obvodov pre voľby do Slovenskej národnej rady

(1) Počet a vymedzenie volebných obvodov pre voľby do Slovenskej národnej rady sa zhoduje s počtom a vymedzením volebných obvodov vytvorených na Slovensku pre voľby do Národného zhromaždenia.

(2) Zoznam volebných obvodov pre voľby do Slovenskej národnej rady zverejní Predsedníctvo Slovenskej národnej rady najneskoršie 60 dní predo dňom volieb. "

V spojitosti s úpravou ustanovenia § 12 treba z ustanovenia § 19 vypustiť odsek 3.

K tejto navrhovanej zmene si dovoľujem uplatniť malé vysvetlenie. Naša socialistická ústava zveruje určiť počet poslancov Slovenskej národnej rady zákonu Slovenskej národnej rady. O tejto otázke dnes tu máme rozhodnúť. Tento počet je možné určiť exaktným číslom 92. Toto číslo vychádza nám pre dnešnú prax z toho, že pri celkovom počte 300 poslancov pre Národné zhromaždenie Slovensko participuje 92 poslancami. V našich podmienkach sa vytvorila prax, ktorá aj pre budúcnosť sa zdá odôvodnenou, aby počet volebných obvodov na Slovensku pre Národné zhromaždenie a Slovenskú národnú radu bol totožný. Teda na Slovensku budeme teraz voliť 92 poslancov Slovenskej národnej rady. Keby sme takéto exaktné číslo mali, je tuná to nebezpečie, že by sa pri každej zmene, resp. presune poslancov vyžadovalo toto meniť zákonom SNR. Preto keď sme dnes na Predsedníctve SNR zvažovali túto otázku, dospeli sme k tomu. aby Slovenská národná rada svoje ústavné oprávnenie realizovala tým, že by počet poslancov, resp. volebných obvodov na Slovensku podmienila počtom volebných obvodov, ktoré sa na Slovensku vytvárajú pre voľby do Národného zhromaždenia.

2.   V § 18 v piatom riadku sa vypúšťajú slová "ako orgán Ústrednej volebnej komisie Národného frontu" a nahradzujú sa slovami "Slovenskej volebnej komisie Národného frontu. "

Tu ide len o formulačnú zmenu, resp. o ujednotenie názvoslovia vo vzťahu k ústavnému zákonu.

3.   Z § 29 vypúšťa sa slovo "zaregistrovaných".

Tento návrh uplatňujeme vychádzajúc z úpravy celoštátneho zákona o voľbách do Národného zhromaždenia a národných výborov. Slovo "zaregistrovaných" sa vypúšťa a bude sa hovoriť v takto upravenom texte len o kandidátoch.

4.   V § 48 v prvom riadku sa slová "zápisnice o sčítaní hlasov" nahradzujú slovami "zápisnice o spočítaní hlasov".

Tuná ide vlastne len o formulačnú úpravu.

5.   V § 54 sa v treťom riadku zdola slová "ako orgán Ústrednej volebnej komisie" nahradzujú slovami "Slovenskej volebnej komisie".

To je pripomienka motivovaná tým istým, ako bolo navrhované v pripomienke pod bodom 2.

Toto by boli všetky zmeny a mali by nám slúžiť dnes pre rokovanie.

Vážená Slovenská národná rada,

predkladaný návrh zákona SNR, ktorým Slovenská národná rada v zmysle svojho ústavného oprávnenia podľa čl. 73 ods. 4 Ústavy upravuje voľby do Slovenskej národnej rady, zakotvuje demokratické princípy nášho volebného systému a robí tak v jednote so zásadami ostatných volebných zákonov.

Návrh súčasne vyhovuje všetkým právnym a politickým požiadavkám kladeným na zákon Slovenskej národnej rady.

Preto z poverenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady odporúčam Slovenskej národnej rade, aby návrh zákona SNR o voľbách do Slovenskej národnej rady so zmenami, ako ich navrhuje Predsedníctvo Slovenskej národnej rady, schválila.

Predseda Chudík:

Ďakujem súdruhovi povereníkovi Colotkovi za podanú zprávu.

Otváram rozpravu k návrhu zákona.

Hlási sa, súdružky a súdruhovia poslanci, niekto o slovo, alebo má dotaz k prednesenej zpráve a k zákonu?

(Nikto. )

Pretože sa o slovo nikto nehlási, rozprava odpadá a nasleduje hlasovanie o návrhu zákona Slovenskej národnej rady o voľbách do Slovenskej národnej rady.

Kto súhlasí s návrhom tohto zákona, nech zdvihne ruku! (Hlasovanie. )

Je niekto proti?

(Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada návrh zákona schválila.

Súdružky a súdruhovia poslanci,

tým sme program 18. schôdzky Slovenskej národnej rady vyčerpali.

Schôdzku vyhlasujem za skončenú.

(Koniec schôdzky o 16, 55 hod. )


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP