Pondělí 23. září 1963

Slovenská národná rada

14. schôdzka

23. septembra 1963

STENOGRAFICKÁ ZPRÁVA O SCHÔDZKACH SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

Overenie platnosti voľby poslanca Slovenskej národnej rady Vincenta K r a h u l c a.

Voľba predsedu Slovenskej národnej rady.

Voľba podpredsedu Slovenskej národnej rady a predsedu Slovenskej plánovacej komisie.

Doplnenie komisií Slovenskej národnej rady.

Prerokovanie návrhu zákona SNR o Slovenskej akadémii vied.

Bratislava 1963

III. volebné obdobie

Stenografická zpráva o 14. schôdzke Slovenskej národnej rady v Bratislave 23. septembra 1963

Prítomní:

predseda vlády Jozef L e n á r t

podpredseda SNR Ľudovít B e n a d a

77 poslancov SNR podľa listiny o prítomnosti

pozvaní vedeckí pracovníci podľa listiny o prítomnosti

(Začiatok schôdzky o 11. 00 hod. )

Podpredseda Benada:

Vážená Slovenská národná rada, súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci!

Otváram 14. schôdzku Slovenskej národnej rady a zisťujem, že Slovenská národná rada je spôsobilá sa uznášať.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady podľa článku 75 odseku 1 ústavy zvolalo Slovenskú národnú radu na zasadanie dňom 23. septembra 1963 a uznieslo sa, aby sa Slovenská národná rada zišla na 14. schôdzku 23. septembra 1963.

Prikročíme k schváleniu programu 14. schôdzky Slovenskej národnej rady.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady navrhuje, aby Slovenská národná rada pre svoju 14. schôdzku určila tento program:

1.   Zpráva Mandátovej komisie o overení platnosti voľby poslanca Slovenskej národnej rady ministra Vincenta K r a h u l c a.

2.    Návrh na uvoľnenie poslanca SNR Jozefa L e n á r t a z funkcie predsedu Slovenskej národnej rady.

3.   Voľba predsedu Slovenskej národnej rady.

4.   Návrh Predsedníctva Slovenskej národnej rady na vyhovenie žiadosti poslanca SNR Michala Sabolčíka o jeho uvoľnenie z funkcie podpredsedu SNR, člena Predsedníctva Slovenskej národnej rady a predsedu Slovenskej plánovacej komisie.

5.   Voľba podpredsedu Slovenskej národnej rady a predsedu Slovenskej plánovacej komisie.

6.   Návrh Predsedníctva Slovenskej národnej rady na doplnenie Komisie SNR pre pôdohospodárstvo a Komisie SNR pre výstavbu.

7.   Návrh Predsedníctva Slovenskej národnej rady na vydanie zákona SNR o Slovenskej akadémii vied.

Súdružky a súdruhovia poslanci, máte pripomienky alebo doplnky k navrhuntému programu?

Pretože pripomienok niet, dávam o návrhu hlasovať.

Kto súhlasí s navrhnutým programom, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. ) Je niekto proti? (Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania ? (Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada navrhnutý program jednomyseľne schválila.                              

Prikročíme k prerokovaniu prvého bodu programu, ktorým je zpráva Mandátovej komisie o overení platnosti voľby poslanca Slovenskej národnej rady ministra Vincenta Krahulca.

Zpravodajcom je poslanec Ján Š t e n c 1. Dávam mu slovo. Zpravodajca Štencl:

Vážená Slovenská národná rada!

Mandátová komisia Slovenskej národnej rady ma na dnešnej svojej schôdzke poverila, aby som vám podal zprávu o preskúmaní platnosti voľby zvoleného poslanca Slovenskej národnej rady Vincenta Krahulca.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady svojím uznesením z 13. júla 1963 určilo, aby sa 15. septembra tohto roku konali doplňovacie voľby na uprázdnené miesto poslanca Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 14 - Čalovo, po dr. Ladislavovi G e š o v i. V týchto doplňovacích voľbách bol zvolený za poslanca Slovenskej národnej rady súdruh Vincent K r a h u l e c.

Mandátovej komisii Slovenskej národnej rady boli Slovenskou volebnou komisiou pre doplňovacie voľby predložené na preskú manie doklady týkajúce sa týchto doplňovacích volieb, a to:

-  písomné prehlásenie kandidáta, že kandidatúru prijíma;

-  zápisnica obvodnej volebnej komisie z 13. augusta 1963 o registrácii kandidáta za poslanca SNR;

-  zápisnica obvodnej volebnej komisie z 15. septembra 1963 o spočítaní hlasov;

-  zápisnica Slovenskej volebnej komisie pre doplňovacie voľby zo 16. septembra 1963 o zhodnotení priebehu a výsledku volieb a o registrácii nového poslanca SNR Slovenskou volebnou komisiou pre doplňovacie voľby.

Po preskúmaní uvedených dokladov Mandátová komisia Slovenskej národnej rady zistila, že doplňovacie voľby vo volebnom obvode č. 14 - Čalovo boli vykonané v plnom súlade s ustanoveniami zákona o voľbách do Slovenskej národnej rady.

Z celkového poctu 27 820 voličov zapísaných do volebných zoznamov sa na voľbách zúčastnilo 27 791 voličov, t. j. 99, 89 %. Pre kandidáta odovzdalo svoje hlasy 27 791 voličov, t. j. 100 % hlasujúcich voličov. Táto veľká účasť voličov a 100 %-né odovzdanie hlasov je dôkazom dôvery voličov zvolenému kandidátovi.

Mandátová komisia Slovenskej národnej rady preto odporúča Slovenskej národnej rade, aby prijala toto uznesenie:

"Slovenská národná rada na základe zprávy Mandátovej komisie zisťuje, že doplňovacie voľby poslanca Vincenta K r a h u l c a boli vykonané v súlade so zákonnými predpismi. Preto podľa článku 79 ústavy a podľa § 49 zákona SNR č. 7/1954 Zb. SNR v znení zákonov SNR č. 38/1960 a č. 31/1961 Zb. overuje platnosť voľby Vincenta Krahulca za poslanca Slovenskej národnej rady. "

Podpredseda Benada:

Hlási sa niekto o slovo, alebo sú dotazy, prípadne pripomienky k prednesenej zpráve?

(Nikto. )

Pretože sa o slovo nikto nehlási, budeme hlasovať o návrhu Mandátovej komisie, aby Slovenská národná rada overila platnosť voľby poslanca SNR ministra Vincenta Krahulca.

Kto súhlasí s návrhom, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Je niekto proti?

(Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada voľbu poslanca Vincenta Krahulca overila.

Poslanec Vincent Krahulec je na dnešnej schôdzke prítomný. Podľa článku 80 ústavy zloží poslanecký sľub, a to tak, že sa sľub prečíta a súdruh Vincent Krahulec vykoná sľub podaním ruky a slovom "Sľubujem!".

Žiadam poslanca Vincenta Krahulca, aby pristúpil ku mne na vykonanie sľubu a aby bol prečítaný text sľubu.

(Pracovník aparátu Slovenskej národnej rady súdruh Ilčík číta: )

Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem verný Československej socialistickej republike, veci socializmu a odkazu Slovenského národného povstania. Budem dbať na vôľu a záujmy ľudu, spravovať sa Ústavou a ostatnými zákonmi republiky a pracovať pre to, aby sa zákony uvádzali do života.

(Poslanec Vincent Krahulec pristupuje k podpredsedovi SNR a podaním ruky a slovom "Sľubujem!" skladá sľub. )

Podpredseda Benada:

Nasleduje druhý bod programu, ktorým je návrh na uvoľnenie poslanca SNR súdruha Jozefa L e n á r t a z funkcie predsedu Slovenskej národnej rady.

Vážená Slovenská národná rada!

Predseda Slovenskej národnej rady súdruh Jozef L e n á r t bol rozhodnutím prezidenta republiky zo dňa 20. septembra 1963 vymenovaný za predsedu vlády Československej socialistickej republiky. Plnenie úloh spojených so zastávaním funkcie predsedu vlády neumožňuje mu aj naďalej vykonávať funkciu predsedu Slovenskej národnej rady.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady preto na odporúčanie Ústredného výboru KSČ, Ústredného výboru KSS a Ústredného výboru Slovenského národného frontu navrhuje Slovenskej národnej rade prijať toto uznesenie:

"Slovenská národná rada na návrh Predsedníctva SNR uvoľňuje poslanca SNR súdruha Jozefa Lenárta z funkcie predsedu Slovenskej národnej rady. "

Kto súhlasí s návrhom uznesenia, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Je niekto proti?

(Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada návrh na uvoľnenie poslanca SNR súdruha Jozefa Lenárta z funkcie predsedu Slovenskej národnej rady schválila.

Súdružky a súdruhovia poslanci!

Dovoľte, aby som v mene Slovenskej národnej rady čo najúprimnejšie poďakoval súdruhovi Jozefovi L e n á r t o v! i za jeho doterajšiu neúnavnú a obetavú prácu, ktorú ako predseda Slovenskej národnej rady vykonal a prial mu mnoho úspechov v ďalšej veľmi zodpovednej práci pri plnení úloh v jeho novej mimoriadne významnej funkcii predsedu vlády Československej socialistickej republiky. (Potlesk. )

Prikročíme k ďalšiemu bodu programu, ktorým je voľba predsedu Slovenskej národnej rady.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady na svojom zasadnutí dňa 23. septembra 1963 prerokovalo odporúčanie Ústredného výboru Komunistickej strany Československa, Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska a Ústredného výboru Slovenského národného frontu a jednomyseľne sa uznieslo predložiť Slovenskej národnej rade návrh, aby za predsedu Slovenskej národnej rady zvolila poslanca Slovenskej národnej rady, ministra súdruha Michala C h u d í k a.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady súčasne navrhuje uvoľniť poslanca Slovenskej národnej rady súdruha Michala C h udíka z funkcie povereníka Slovenskej národnej rady pre pôdohospodárstvo.

Hlási sa niekto k tomuto návrhu o slovo?

(Nikto. )

Pretože sa o slovo nikto nehlási, dávam hlasovať.

Kto súhlasí s predneseným návrhom, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Je niekto proti ?

(Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada jednomyseľne zvolila za predsedu Slovenskej národnej rady poslanca Slovenskej národnej rady, ministra súdruha Michala C h u d í k a a súčasne ho uvoľnila z funkcie povereníka Slovenskej národnej rady pre pôdohospodárstvo.              

Prosím novozvoleného predsedu Slovenskej národnej rady, aby sa ujal svojej funkcie. (Potlesk. )

Predseda Chudík:

Súdružky a súdruhovia poslanci!

Dovoľte mi, aby som vám z celého srdca úprimne poďakoval za veľkú dôveru, ktorou ste ma poctili zvolením za predsedu Slovenskej národnej rady. Chcem vás ubezpečiť, že svoju funkciu sa pousilujem vykonávať tak, ako to iste všetci odo mňa očakávate, a všetci spoločne budeme bojovať zo všetkých síl za splnenie direktív našej Komunistickej strany Československa za úspešné plnenie a splnenie uznesení XII sjazdu Komunistickej strany Československa. Ešte raz vám čo najsrdečnejšie ďakujem.

(Potlesk. )

Prikročíme k štvrtému bodu programu, ktorým je návrh Predsedníctva Slovenskej národnej rady na vyhovenie žiadosti poslanca SNR Michala Sabolčíka o jeho uvoľnenie z funkcie podpredsedu SNR, člena Predsedníctva SNR a predsedu Slovenskej plánovacej komisie.

Súdruh Michal S a b o l č í k požiadal o uvoľnenie z funkcie podpredsedu SNR, člena Predsedníctva Slovenskej národnej rady a z funkcie predsedu a člena Slovenskej plánovacej komisie, pretože bol poverený inými dôležitými funkciami.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady odporúča žiadosti vyhovieť a navrhuje Slovenskej národnej rade prijať toto uznesenie:

"Slovenská národná rada na návrh Predsedníctva SNR uvoľňuje súdruha Michala Sabolčíka z funkcie podpredsedu SNR, člena Predsedníctva SNR a z funkcie predsedu a člena Slovenskej plánovacej komisie. " Súdružky a súdruhovia, hlási sa niekto o slovo?

(Nikto. )

Pretože sa o slovo nikto nehlási, dávam hlasovať.

Kto súhlasí s návrhom uznesenia, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Je niekto proti?

(Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada návrh na uvoľnenie poslanca Michala Sabolčíka z funkcie podpredsedu Slovenskej národnej rady, člena Predsedníctva SNR a z funkcie predsedu a člena Slovenskej plánovacej komisie jednomyseľne schválila.

Dovoľte aby som v mene Slovenskej národnej rady úprimne poďakoval poslancovi Michalovi Sabolčíkovi za jeho doterajšiu svedomitú a obetavú prácu, ktorú vykonal v uvedených funkciách v Slovenskej národnej rade.

Nasleduje piaty bod programu, ktorým je voľba podpredsedu Slovenskej národnej rady a predsedu Slovenskej plánovacej komisie.

Súdružky a súdruhovia poslanci!

Po uvoľnení poslanca Michala Sabolčíka z funkcie podpredsedu SNR, člena Predsedníctva Slovenskej národnej rady a predsedu Slovenskej plánovacej komisie má Slovenská národná rada tieto funkcie znovu obsadiť voľbou.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady sa na svojej schôdzke 23. septembra 1963 uznieslo navrhnúť Slovenskej národnej rade, aby za podpredsedu Slovenskej národnej rady a za predsedu Slovenskej plánovacej komisie zvolila poslanca SNR, ministra Vincenta K r a h u l c a.

Hlási sa k tomuto návrhu niekto o slovo, sú pripomienky k návrhu, alebo má niekto iný návrh?

(Nikto. )

Pripomienok niet, dávam preto hlasovať.

Kto súhlasí s tým, aby poslanec SNR, minister Vincent Krah u l e c bol zvolený za podpredsedu Slovenskej národnej rady a za predsedu Slovenskej plánovacej komisie, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Je niekto proti?

(Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada za podpredsedu Slovenskej národnej rady a za predsedu Slovenskej plánovacej komisie jednomyseľne zvolila poslanca SNR, ministra Vincenta K r ah u l c a.

Šiestym bodom programu je návrh Predsedníctva Slovenskej národnej rady na doplnenie Komisie SNR pre pôdohospodárstvo a Komisie SNR pre výstavbu.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady navrhuje, aby Slovenská národná rada za členov Komisie SNR pre pôdohospodárstvo zvolila poslanca Karola B a c í l k a a námestníka povereníka SNR pre pôdohospodárstvo prof. Kolomana Boďu a za člena Komisie SNR pre výstavbu námestníka povereníka SNR pre výstavbu inž. Ladislava P r e k o p a.

Máte, súdružky a súdruhovia poslanci, pripomienky k návrhu Predsedníctva, alebo iný návrh?

(Neboli. )

Pripomienok niet, dávam preto o návrhu hlasovať.

Kto súhlasí s návrhom Predsedníctva Slovenskej národnej rady na doplnenie Komisie SNR pre pôdohospodárstvo a Komisie SNR pre výstavbu, ako bol prednesený, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Je niekto proti? (Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania ? (Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada doplnenie Komisie SNR pre pôdohospodárstvo a Komisie SNR pre výstavbu schválila podľa návrhu Predsedníctva.

Pristúpime k siedmemu bodu programu, ktorým je návrh Predsedníctva Slovenskej národnej rady na vydanie zákona Slovenskej národnej rady o Slovenskej akadémii vied.

Osnovu zákona ste obdržali.

Zpravodajcom je povereník SNR pre spravodlivosť dr. Peter C o l o t k a.

Dávam mu slovo. Zpravodajca dr. Colotka:

Vážená Slovenská národná rada, súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci!

Rozvoj výrobných síl, ustavičné zvyšovanie produktivity práce a účinné riadenie spoločnosti a štátu vyžadujú sústavné prehlbovanie vplyvu vedy a výsledkov vedeckého bádania na prácu každého pracovníka, bez ohľadu na to, či už pracuje na poli hospodárskom, na úseku štátnej správy, v kultúrnej oblasti alebo v inej sfére nášho spoločenského života. Z tohto dôvodu socialistická spoločnosť, ktorá svoju výstavbu cieľavedome organizuje a riadi, musí plánovite usmerňovať pre svoje potreby aj rozvoj vedy. Hlavné sily vedeckovýskumnej činnosti treba samozrejme zameriavať na riešenie problémov, ktoré vyplývajú z rozhodujúcich súčasných potrieb priemyslu a poľnohospodárstva. Zároveň je však nevyhnutné pripravovať i predpoklady na uspokojovanie perspektívnych potrieb spoločnosti, ktoré najmä vo fáze rozvinutej socialistickej výstavby rýchle narastajú a stávajú sa aktuálnymi. To je možné len cestou ďalšieho rozvoja vedy, poznávaním a zvládnutím zákonitostí vývoja prírody a spoločnosti.

Vychádzajúc z týchto potrieb, zdôrazňuje uznesenie XII. sjazdu KSČ význam rozvoja a plného využitia vedy a techniky, ako rozhodujúceho činiteľa ďalšieho rozvoja výrobných síl a kvalitatívneho rastu výroby vo všetkých odboroch. Ukladá prijať na rozvoj vedy a techniky opatrenia v plánovacej činnosti a zabezpečiť komplexné riešenie otázok vedy a techniky aj účelnou, ústredne riadenou organizáciou.

Na uskutočnenie uznesenia XII. sjazdu KSČ stalo sa nevyhnutným ďalej prehĺbiť činnosť Československej akadémie vied. Stalo sa tak zákonom č. 54/1963 Zb., ktorý Československú akadémiu vied, ako vrcholnú vedeckú ustanovizeň Československej socialistickej republiky, zakotvuje ako ustanovizeň zodpovednú za jednotné riadenie základného výskumu, za koordinovanie činnosti vedeckovýskumných pracovísk a za prípravu plánov vedeckovýskumnej práce.

Uvedenie novej organizácie Československej akadémie vied do života vyžaduje si i zmenu postavenia, pracovnej náplne a organizačnej štruktúry Slovenskej akadémie vied. Činnosť Slovenskej akadémie vied, rozvíjajúca sa v rámci Československej akadémie vied, ako organickej súčasti tejto vrcholnej vedeckej ustanovizne, počíta i s osobitnými potrebami hospodárskeho a kultúrneho rozvoja Slovenska, so zintenzívnením výchovy vysokokvalifikovaných kádrov, no predovšetkým so zvýšením prínosu vedy, rozvíjanej na Slovensku, do jednotnej celoštátnej vedeckovýskumnej práce.

V tomto zmysle postavenie Slovenskej akadémie vied vymedzuje § 5 zákona č. 54/1963 Zb. o Československej akadémii vied. V záujme zabezpečenia jednotného, celoštátneho riadenia, koordinácie a kontroly vedeckovýskumnej práce z jedného centra stáva sa Slovenská akadémia vied organickou súčasťou Československej akadémie vied, t. j. organizáciou a zložkou, prostredníctvom ktorej Československá akadémia vied zabezpečuje úlohy vedeckého výskumu na Slovensku. Súčasne v zmysle citovaného ustanovenia Slovenská akadémia vied si zachováva oproti ostatným vedeckým ustanovizniam pôsobiacim na Slovensku svoje postavenie najvyššej národnej a regionálnej vedeckej ustanovizne.

Zákonné zakotvenie postavenia, organizácie a úloh Slovenskej akadémie vied, ku ktorému prerokovaním predkladanej osnovy zákona o Slovenskej akadémii vied pristupujeme, musí vychádzať zo základných smerníc daných zákonom č. 54/1963 Zb. o Československej akadémii vied. Nová úprava súčasne musí odrážať aj ustanovenia zákona č. 55/1963 Zb. o jednotnej sústave vedeckovýskumných a vývojových pracovísk (vedeckovýskumnej a vývojovej základni).

Základnou a poprednou úlohou zákonnej úpravy organizácie a náplne činnosti Slovenskej akadémie vied je vytýčenie zásad, vyplývajúcich z jednotného riadenia československej vedy, ktoré majú výraz v skutočnosti, že Slovenská akadémia vied tvorí organickú súčasť Československej akadémie vied. Uplatnenie týchto zásad vyžaduje konkrétnu úpravu vzťahov medzi obidvoma vedeckými ustanovizňami, pri rešpektovaní vedúceho postavenia Československej akadémie vied, ako vrcholnej vedeckej ustanovizne.

V tomto zmysle celý rad ustanovení predkladanej osnovy upravuje vzájomné vzťahy Československej akadémie vied a Slovenskej akadémie vied. Najmä treba poukázať na ustanovenie § 2 ods. 1 navrhovanej osnovy, podľa ktorého činnosť Slovenskej akadémie vied sa rozvíja v rámci celkovej koncepcie československej vedy. Ďalej na ustanovenie § 12 písm. a), podľa ktorého valné zhromaždenie členov Slovenskej akadémie vied pri určovaní hlavných smerov činnosti a ďalšieho rozvoja akadémie je viazané zásadami, schválenými valným zhromaždením členov Československej akadémie vied. Rovnako § 13 ods. 2 osnovy stanovuje záväznosť smerníc Prezídia Československej akadémie vied aj pre činnosť Predsedníctva Slovenskej akadémie vied.

I pri zachovaní zásady jednotnosti československej vedy v tom zmysle, že vytváranie celkovej koncepcie československej vedy patrí Československej akadémii vied, musí úprava odrážať skutočnosť, že Slovenská akadémia vied je súčasne najvyššou národnou a regionálnou vedeckou ustanovizňou na Slovensku. Primerane tejto zásade ukladá predkladaná osnova Slovenskej akadémii vied už v preambule povinnosť iniciatívne rozvíjať teoretické bádanie a tvorbu aj so zreteľom na osobitné potreby hospodárskeho a kultúrneho rozvoja Slovenska. S prihliadnutím na tieto potreby podľa § 12 ods. 2 písm. a) osnovy vytyčuje valné zhromaždenie Slovenskej akadémie vied hlavné úlohy pre činnosť svojich vedeckovýskumných pracovísk. V prvom rade pôjde tu o otázky súvisiace s rozvojom slovenskej národnej kultúry, slovenského jazyka, dejín Slovenska a podobne. Ako ďalšie úlohy vystupujú v tomto smere do popredia otázky, ktorých riešenie je potrebné najmä z hľadiska demografického a tiež so zreteľom na geografické a klimatické podmienky Slovenska.

Slovenská akadémia vied, ako najvyššia vedecká ustanovizeň na Slovensku, musí plniť v pomere k ostatným vedeckým ustanovizniam a vedeckým pracoviskám na Slovensku rovnakú úlohu, akú plní Československá akadémia vied vo vzťahu k vedeckým ustanovizniam v českých krajoch. Úlohy Slovenskej akadémie vied v tomto zmysle upravuje najmä ustanovenie § 2 ods. 2 a 3. Z uvedeného postavenia a funkcie Slovenskej akadémie vied vyplýva aj jej vzťah a zodpovednosť voči Slovenskej národnej rade a jej orgánom, ako to upravuje § 3 osnovy.

Slovenská akadémia vied má vlastné členstvo. Spôsob nadobudnutia a straty členstva v Slovenskej akadémii, vied upravuje druhá časť osnovy v § 8 až 11. Na tomto mieste treba zdôrazniť, že kritériá stanovené v § 8 pre nadobudnutie členstva v Slovenskej akadémii vied, ako aj dôvody pre stratu členstva upravené v § 11, sú rovnaké, ako ich upravuje zákon č. 54/1963 Zb. pre nadobudnutie a stratu členstva v Československej akadémii vied. Totožnosť kritérií pre nadobudnutie a stratu členstva vytvára podmienky na vytvorenie jednotnej členskej základne obidvoch vedeckých ustanovizní. U každého člena Slovenskej akadémie vied, pri zachovaní týchto podmienok, sa vytvárajú predpoklady pre členstvo v Československej akadémii vied. Je pritom prirodzené, že v zákone Slovenskej národnej rady nemôže byť upravovaný spôsob, akým člen Slovenskej akadémie vied členstvo v Československej akadémii vied konkrétne nadobudne. V tomto smere platia všeobecné ustanovenia zákona č. 54/1963 Zb., podľa ktorých sa bude riadiť aj voľba členov Slovenskej akadémie vied za členov Československej akadémie vied voľbami. Možno predpokladať, že nadobudnutie členstva v Slovenskej akadémii vied bude spravidla podmienkou pre voľbu vedeckých pracovníkov, pôsobiacich na Slovensku, do Československej akadémie vied jej valným zhromaždením.

Predkladaná osnova odstraňuje prekonané organizačné formy riadiacej činnosti Slovenskej akadémie vied a prispôsobuje jej organizáciu a vnútorné usporiadanie organizácii a vnútornému usporiadaniu Československej akadémie vied. V porovnaní s doteraz platnou úpravou sa odstraňuje výbor Predsedníctva Slovenskej akadémie vied a posilňuje sa úloha Predsedníctva Slovenskej akadémie vied, ako kolektívneho, ústredného riadiaceho orgánu Slovenskej akadémie vied. Namiesto sekcií Slovenskej akadémie vied zakotvujú sa hlbšie diferencované, vrcholne ideové a vedecké orgány jednotlivých vedných odborov - vedecké kolégiá Slovenskej akadémie vied.

Strediskami vlastnej vedeckej činnosti akadémie sú vedecké pracoviská. Úlohy vedeckých pracovísk, práva a povinnosti ich vedúcich a jednotlivých vedeckých pracovníkov sú upravené v štvrtej časti osnovy. Vychádza sa pritom z ustanovenia § 1, v zmysle ktorého vedecké pracoviská Slovenskej akadémie vied sú súčasťou jednotnej siete vedeckých pracovísk Československej akadémie vied. Toto ustanovenie nadväzuje na ustanovenie zákona č. 55/1963 Zb. o jednotnej sústave vedeckovýskumných a vývojových pracovísk, podľa ktorého vedecké pracoviská Slovenskej akadémie vied zriaďuje Československá akadémia vied v dohode so Štátnou komisiou pre koordináciu vedy a techniky.

Úloha upraviť vnútornú organizáciu, pôsobnosť a členstvo v Slovenskej akadémii vied zákonom Slovenskej národnej rady, bola Slovenskej národnej rade uložená § 5 zákona č. 54/1963 Zb. Z rozboru osnovy ako celku i jej jednotlivých ustanovení vyplýva, že osnova je v súlade s celoštátnym zákonodarstvom. Osnova spĺňa tiež dané odborné a politické požiadavky, a preto úpravu pôsobnosti, organizácie a členstva akadémie treba považovať za správnu.

Navrhujem, vážené súdružky poslankyne a súdruhovia poslanci, aby Slovenská národná rada vyjadrila súhlas s navrhovanou osnovou zákona Slovenskej národnej rady o Slovenskej akadémii vied v znení, v akom ju Predsedníctvo Slovenskej národnej rady predkladá na schválenie.

Predseda Chudík: Ďakujem povereníkovi dr. Colotkovi za podanú zprávu.

Nasleduje rozprava k návrhu zákona.

Do rozpravy sa prihlásil poslanec akademik Andrej S i r á c k y. Dávam mu slovo.

Poslanec akademik Sirácky:

Vážená Slovenská národná rada, súdružky poslankyne a súdruhovia poslanci!

Prerokúvanie osnovy zákona Slovenskej národnej rady o Slovenskej akadémii vied je významnou udalosťou v našom spoločenskom živote. Zákon tento má byť prijatý bezprostredne po plenárnom zasadnutí Ústredného výboru KSČ, na ktorom boli schválené závažné politickoorganizačné a kádrové opatrenia na prehĺbenie úlohy Ústredného výboru v kompletnom riadení rozvoja národného hospodárstva a v dôslednom prebojúvaní straníckych zásad v živote našej socialistickej spoločnosti.

Dovoľte mi, vážení súdruhovia poslanci, aby som pri tejto príležitosti povedal niekoľko slov o rozvoji vedy na Slovensku. Veda u nás, a najmä keď máme pritom na mysli prírodné a technické vedy, nemá dlhú tradíciu. Pri oslavách stého výročia založenia Matice slovenskej sme si pripomenuli, aký to bol v minulosti, v časoch triedneho a národného útlaku ťažký boj o život národa, o jeho kultúru a rozvíjať sa začínajúcu vedu. Len po roku 1918 začali sa čiastočne a po roku 1945 intenzívnejšie rozvíjať i predtým zanedbávané prírodné a technické vedy. Až založením ČSAV a SAV po roku 1953 začala sa formovať v akadémiách, na vysokých školách a iných inštitúciách rozsiahla vedeckovýskumná základňa. V posledných rokoch sa v rozvoji našej vedy čoraz intenzívnejšie začala prejavovať aj jej kvalitatívna stránka. Veda na Slovensku ako organická súčasť československej socialistickej vedy rozvíja sa dnes v úzkom spojení s potrebami hospodárskej a kultúrnej praxe, zhromažďuje základné teoretické poznatky pre potrebný predstih vedy pred spoločnosťou. Možno povedať, že na Slovensku sme dnes už dosiahli dobrú úroveň vedeckého myslenia a experimentálneho bádania.

Desať rokov v rozvoji vedy neznamená mnoho. Veď v prvých rokoch potrebné bolo robiť organizačné opatrenia pre vytváranie podmienok a predpokladov pre plánovitý rozvoj vedy. Pravda, treba povedať, že ani tento úsek nášho života nebol oprostený - týka sa to najmä spoločenských vied - od niektorých negatívnych javov obdobia kultu osobnosti. No i napriek tomu socialistická línia prebojúvala sa v našej vede, podobne ako v celom našom spoločenskom živote. Naša veda sa budovala ako veda socialistická, veda, ktorá vychádza zo záujmov ľudu, slúži jeho boju o pokrok, za víťazstvo ideí socializmu a komunizmu. Takúto vedu dnes tvorí a rozvíja naša inteligencia, ktorá ako organická súčasť pracujúceho ľudu, nadväzujúc na naše pokrokové tradície a vyzbrojená marxistickým svetovým názorom pomáha zveľaďovať naše hospodárske a kultúrne bohatstvo. Nechcem tu hovoriť podrobne o tom, ako i za tento pomerne krátky čas naše vedecké pracoviská dosiahli pekné výsledky. Materialistický svetový názor a marxistické výskumné metódy stali sa organickou súčasťou v práci spoločenských vied. Pozoruhodná je i v tomto ohľade práca našich historikov, ktorí marxistickým prehodnotením našich najnovších dejín v nemalej miere prispeli formovaniu socialistického povedomia našich pracujúcich. Vyšli už a vychádzajú základné diela našej národnej kultúry, ako sú Dejiny Slovenska, Dejiny slovenskej literatúry, Slovník spisovnej slovenčiny, Kapitoly z dejín filozofie na Slovensku a iné.

Naše lakárske a biologické vedy majú vysokú úroveň, v niektorých z nich sme nielen na európskej, ale i na svetovej úrovni (virológia, kardiochirurgia). Podarilo sa nám vytvoriť i základňu pre poľnohospodársky a technický výskum. V Ústave mechaniky a automatizácie riešia sa problémy komplexnej automatizácie a modernej výpočtovej techniky. Tu bola stanovená základná koncepcia pre optimálne riadenie Slovnaftu. Náš samočinný počítač ZRA-1 pracuje pre desať priemyselných podnikov a osemnásť vedeckých pracovísk vysokých škôl.

Sú to nesporné úspechy. Bolo by však veľkou chybou, keby sme si mysleli, že na úseku vedy všetko je v poriadku. Máme i tu závažné problémy, ktoré treba riešiť. Tempo rozvoja výrobných síl, i samotnej vedy ako ich potencionálnej zložky, je u nás v porovnaní s inými štátmi - dosť pomalé. Je to aj preto, že vedeckovýskumná základňa nie je dobudovaná, že v niektorých odboroch nemáme dosť kvalifikovaných vedeckých pracovníkov (fyzika a iné prírodné disciplíny). Nemáme ani celkom jasnú koncepciu, podľa ktorej by sa vedecké disciplíny v správnych proporciách a v súlade s plánovanou výrobou rozvíjali. A nielen s výrobou, ale i s potrebami spoločenského a kultúrneho vývoja. Naše hospodárske plány majú byť vedeckejšie a exaktnejšie, pri vedeckých plánoch sú zase nezbytné nielen solídne znalosti o tendenciách vývoja výrobných síl, ale sú potrebné aj ekonomické prepočty. Pritom podotýkam, že najmä pri vzťahu vedy a ekonomiky treba si dôkladne domyslieť známu Leninovu tézu: "Socializmus sa síce zakladá na ekonomike, ale to neznamená, že sa na ňu redukuje. " Treba sa nám vystríhať pred vulgarizáciou ekonomiky. A na úseku rozvoja vedy to platí dvojnásobne. Spoločenská funkcia vedy sa nedá redukovať len na výrobnú, ekonomickú zložku. V takomto prípade by nám vypadla celá oblasť

nosť vo veci teoretického minima pre pracovníkov praxe. Pracovníci vo výrobe musia mať potrebné teoretické a odborné znalosti, aby mohli využívať vedecké poznatky. Vedecké výsledky nemôžu ležať nevyužité, pretože z toho nemá zisk ani teória, ani prax, a spoločnosť z toho má len škodu.

Z hľadiska spojenia teórie s praxou a utvorenia reálnych podmienok a predpokladov pre využitie vedeckých výsledkov v praxi výdavky na vedu, na výskum nie sú neúčelnou investíciou, ako si to úzkoprsí praktici predstavujú. Veľkým mrhaním peňazí a hodnôt je to, keď sa vedecké výsledky nechajú ležať. Robili sme v minulosti, v období kultu osobnosti a dogmatického chápania pomeru vedy, ideológie a výroby základnú chybu, keď sme sa snažili izolovať od vývoja a tendencií svetovej vedy. Ako v rozvoji výrobných síl, podobne aj vo vývoji vedy sa prejavuje určitá tendencia po integrácii, internacionalizácii. Od vedy, ako od súhrnu poznatkov slúžiacich pre rozvoj výroby, techniky, kultúry treba rozlišovať ideologický aspekt. Boj proti buržoáznej ideológii nesmie znamenať nevšímanie si, dokonca ignorovanie výsledkov svetového vedeckého bádania. Marxizmus je vedou, socializmus budujeme na vede a preto potrebujeme nielen teoretikov, ale i praktikov, ktorí majú svetový rozhľad o daných odboroch a problémoch. Je preto potrebné, aby sme našich vedcov a odborníkov vysielali na dlhodobé štúdiá do zahraničia, i do kapitalistických štátov. Musíme u nás zabezpečiť širšiu a systematickú informovanosť o pokrokoch vedy a výroby v medzinárodnom meradle. Intenzívnejšie treba využívať možnosti, ktoré poskytujú rôzne medzinárodné organizácie a inštitúcie v rámci OSN, ako to robia v Sovietskom sväze, Maďarsku, Poľsku, Juhoslávii. Treba zvyšovať dovoz odborných kníh a časopisov, inštruktážnych a televíznych filmov a pod. Pozývať treba viacej zahraničných odborníkov na konzultácie, kongresy, diskusie. Platí to najmä pre prírodné a technické vedy, pre nové vedné odbory, v ktorých nemáme ešte vlastné tradície a skúsenosti.

Vážená Slovenská národná rada, súdružky a súdruhovia!

Novým zákonom Slovenskej národnej rady o Slovenskej akadémii vied sa umožňuje a zabezpečuje prehĺbenie vplyvu vedy na výrobný proces i na celkové vedecké riadenie spoločnosti. Veda na Slovensku zapadá do koncepcie jednotnej československej vedy, čo je vyjadrené i pomerom Slovenskej akadémie vied k Československej akadémii vied, ako vrcholnej inštitúcie vedeckej v našej republike. Tvorí sa u nás jednotná celoštátna sieť vedecko-výskumných pracovísk základného výskumu. Tu sme len v začiatkoch, pretože mnohé naše pracoviská sú dosiaľ nedobudované. Je to dôsledok nielen neblahého dedičstva minulosti. I keď sa politikou našej strany dôsledne odstraňuje ekonomická a kultúrna zaostalosť Slovenska a vyrovnávajú sa disproporcie medzi výskumnou základňou v Čechách a na Slovensku, jednako bude potrebné venovať zvýšené úsilie na dobudovanie niektorých pracovísk spoločenskovedných na Slovensku (sociologický výskum, Ústav štátu a práva, pracoviská pre výskum pedagogiky, etiky, estetiky, modernej filológie atď. ). Budovanie vedy na Slovensku netreba považovať za uzavretý, ukončený proces, ale treba sa nám stále usilovať o to, aby dosiaľ existujúce disproporcie medzi stavom vedy na Slovensku a v Čechách boli postupne odstraňované. Neblahé obdobie kultu osobnosti zasiahlo svojím škodlivým vplyvom i do veľmi citlivej oblasti, do vedomia a citov ľudí, do ich zápasu o osvojenie a správnu aplikáciu ideí marxizmu-leninizmu. Ťažením proti buržoáznemu nacionalizmu aj tam, kde také nebezpečenstvo nehrozilo, niektoré spoločenské vedy (napr. história, literárna veda, právna veda a pod. ) dostali sa do zvláštneho postavenia obrany téz, ktoré súviseli s nesprávnou praxou, často i s porušovaním socialistickej zákonnosti. Aj z týchto dôvodov si spoločenské vedy zasluhujú zvláštnu pozornosť. Ich ďalším rozvojom a pomocou treba odstraňovať deformácie obdobia kultu osobnosti, tie negatívne javy, ktoré viedli i k určitým rušivým vplyvom v pomere dvoch blízkych, bratských národov - Čechov a Slovákov.

Súdružky a súdruhovia, i keď základom nášho spoločenského pokroku je vytvorenie materiálno-technickej bázy socializmu, jednako nesmieme zabúdať na to, ako javy nadstavbové, ideologické, psychologické a morálne spätne ovplyvňujú aj ekonomickú základňu. Pripomínam i tieto veci v presvedčení, že nové organizačné formy na úseku vedeckej práce prispejú nielen k riešeniu závažných vedeckých problémov, ale i k ďalšiemu procesu upevňovania a prehlbovania socializmu v našej vlasti.

Preto nielen ako poslanec Slovenskej národnej rady, ale i ako jeden z vedeckých pracovníkov a príslušníkov socialistickej inteligencie s radosťou sa prihováram za prijatie nového zákona o Slovenskej akadémii vied v pléne Slovenskej národnej rady. (Potlesk. )

Predseda Chudík:

Ďakujem poslancovi akademikovi Andrejovi S i r á c k e m u za prejav.

Súdružky a súdruhovia poslanci, hlási sa ešte niekto o slovo?

(Nikto. ) Pretože sa do rozpravy viac nikto nehlási, vyhlasujem rozpravu k siedmemu bodu programu za skončenú.

Dávam záverečné slovo zpravodajcovi, povereníkovi dr. Petrovi Colotkovi.

Zpravodajca dr. Colotka:

Súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci!

V diskusii k predloženej osnove zákona Slovenskej národnej rady o Slovenskej akadémii vied neodzneli pripomienky, ktoré by navrhovali predloženú osnovu doplniť, prípadne pozmeniť. Rovnako môžem konštatovať, že v pripomienkovom medzirezortnom pokračovaní k tejto osnove neodzneli také pripomienky, aspoň v konečnej fáze, ktoré by takýto postup nám odporúčali.

Pokiaľ ide o pripomienky, ktoré boli doplňujúce, boli zapracované do osnovy, poťažne boli vysvetlené. Z tohto hľadiska je moja úloha záverečného slova pomerne zjednodušená, a síce v tom zmysle, aby som súdružkám poslankyniam a súdruhom poslancom opätovne doporučil schválenie osnovy v tom zmysle, ako bola predložená Predsedníctvom Slovenskej národnej rady.

Predseda Chudík:

Ďakujem súdruhovi dr. Colotkovi za záverečné slovo. Nasleduje hlasovanie.

Budeme hlasovať o návrhu zákona Slovenskej národnej rady o Slovenskej akadémii vied.

Kto súhlasí s návrhom tohto zákona, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Je niekto proti?

(Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada návrh zákona jednomyseľne schválila.

Súdružky a súdruhovia poslanci !

Tým sme program 14. schôdzky Slovenskej národnej rady vyčerpali.

Schôdzku vyhlasujem za skončenú. (Koniec schôdzky o 12, 00 hodine. )


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP