Pátek 5. dubna 1963

cie, aby sa predchádzalo vzniku nedostatkov a pokiaľ nedostatky vzniknú, aby sa hneď na mieste odstraňovali.

Naši pracujúci boli a sú na celom svete známi ako ľudia usilovní, čestní, majúci zmysel pre statočnosť, spravodlivosť a poriadok a tieto šľachetné črty, ktoré sú prirodzenou vlastnosťou nášho ľudu a v úplnom súlade so záujmami našich pracujúcich, sú vtelené do úloh komisií ľudovej kontroly.

Preto na aktívoch, konferenciách a volebných schôdzkach väčšina pracujúcich prejavovala o tieto otázky záujem a vyjadrovala absolútny súhlas so zriaďovaním komisií ľudovej kontroly.

Pracujúci na týchto zhromaždeniach hovorili o plnení úloh, o úspechoch, ktoré vo svojej práci dosiahli.

Pritom však smelo a kriticky poukazovali na nedostatky z vlastných pracovísk a podávali návrhy na ich odstránenie.

Hovorili napríklad o otázkach kvality výroby, o využívaní základných fondov, o nedostatočnom zásobovaní materiálom, o nedostatočnom využívaní pracovného času, o porušovaní štátnej disciplíny a podobne.

Veľa sa diskutovalo aj o práci národných výborov, o zabezpečovaní jarných poľnohospodárskych prác, o poskytovaní služieb obyvateľstvu, o nedodržiavaní cien, o bytových problémoch a o celom rade ďalších otázok.

Účastníci týchto zhromaždení dávali z tohto hľadiska podnetné návrhy pre činnosť komisií ľudovej kontroly.

Správne poukazovali najmä na to, že ťažisko práce komisií ľudovej kontroly by sa malo zamerať najmä na predchádzanie nedostatkom a na dosiahnutie toho, aby sa v budúcnosti neopakovali.

Ako vidieť, naši pracujúci pochopili význam a poslanie komisií ľudovej kontroly a ich činnosť právom posudzujú veľmi náročne.

V  súvislosti s touto otázkou treba však otvorene povedať, že orgány ľudovej kontroly by nemohli bez aktívnej pomoci celého nášho ľudu splniť ciele, ktoré od nich pracujúci očakávajú.

Preto sa otázka kontroly musí stať srdečnou záležitosťou a vlasteneckou povinnosťou každého občana našej republiky.

V  súčasnosti sa sústreďuje pozornosť na zabezpečenie úloh národohospodárskeho plánu, pretože jeho plnenie je základnou otázkou napredovania našej spoločnosti.

Dôležité úlohy pripadnú orgánom ľudovej kontroly aj na úseku národohospodárskej evidencie.

V  súčasnom období budú pôsobiť na to, aby kontrola bola čo najužšie spojená s národohospodárskou evidenciou, najmä štatistikou.

Budú žiadať od príslušných orgánov a organizácií, aby štatistika a evidencia bola správna, vieryhodná, úplná a pohotová, načas predkladaná a aby sa plne využívala ako dôležitý nástroj riadenia.

Národohospodárska evidencia musí zaisťovať dokonalú znalosť stavu a vývoja národného hospodárstva.

Musí sa stať podkladom pre hlboké analýzy dosiahnutých výsledkov.

Tým, že sa utvárajú orgány ľudovej kontroly, neznižuje sa zodpovednosť štátnych a hospodárskych orgánov za plnenie plánovaných úloh.

Naopak, ich zodpovednosť sa musí v tomto smere podstatne zvýšiť.

Zásada, že kontrola je nedeliteľnou súčasťou riadiacej práce všetkých orgánov zodpovedných za riadenie národného hospodárstva a kultúrnej výstavby, zostáva naďalej v platnosti.

Riadiace orgány a vedúci pracovníci sú preto aj naďalej povinní organizovať a vykonávať účinnú kontrolu ako dôležitú štátnu a spoločenskú povinnosť.                                                            

Na to im slúži aj ich odborný kontrolný aparát, ktorý zostáva v súčasnom období ešte zachovaný.                                            

Súdruhovia poslanci,

Komisiu ľudovej kontroly a štatistiky pri Slovenskej národnej rade budú očakávať veľmi náročné a zodpovedné úlohy.

Komisia ľudovej kontroly a štatistiky pri Slovenskej národnej rade bude musieť zabezpečovať všetky úlohy vyplývajúce zo smerníc Ústrednej komisie ľudovej kontroly a štatistiky, ako i z uznesení Slovenskej národnej rady.

Bude pôsobiť na iniciatívne a aktívne presadzovanie politiky Komunistickej strany Československa a na splnenie hlavných politicko-ekonomických cieľov a úloh štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva a štátneho rozpočtu.

Bude dôsledne presadzovať posilňovanie centrálneho riadenia národného hospodárstva a bojovať proti lokálnym záujmom, ktoré sú v rozpore so záujmami celej našej spoločnosti.

Na základe výsledkov kontrolnej činnosti bude pohotove a objektívne informovať Ústredný výbor Komunistickej strany Slovenska, Slovenskú národnú radu a jej Predsedníctvo o plnení štátneho plánu, o stave, rozvoji a rozhodujúcich javoch a tendenciách v národnom hospodárstve na Slovensku.

Bude spracúvať a predkladať príslušným orgánom ekonomické rozbory a zprávy, štatistické prehľady a informácie o rozvoji hospodárstva a kultúry na Slovensku.

Jednou z najdôležitejších úloh Komisie ľudovej kontroly a štatistiky pri Slovenskej národnej rade bude pohotove a sústavne preverovať plnenie uznesení Ústredného výboru Komunistickej strany Československa, Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska, vlády, Slovenskej národnej rady a jej Predsedníctva.

Pri plnení svojich úloh bude Komisia ľudovej kontroly a štatistiky pri Slovenskej národnej rade veľmi úzko spolupracovať s poslancami Slovenskej národnej rady i Národného zhromaždenia, jej komisiami a odbormi.

Bude uplatňovať a zovšeobecňovať ich skúsenosti a poznatky pre svoju činnosť a súčasne im bude pomáhať pri plnení ich zodpovedných úloh.

Bude tiež spolupracovať a utužovať súdružskú spoluprácu s národnými výbormi a ďalšími orgánmi a organizáciami na Slovensku.

Popri uvedených úlohách bude Komisia ľudovej kontroly a štatistiky pri Slovenskej národnej rade venovať sústavnú pozornosť sťažnostiam, oznámeniam a podnetom našich pracujúcich a bude kontrolovať stav a úroveň ich vybavovania.

Súdruhovia poslanci,

aby orgány ľudovej kontroly mohli úspešne plniť náročné úlohy, ktoré ich očakávajú, musia pracovať bez byrokratizmu a formalizmu.

Musia organizovať svoju činnosť za širokej účasti pracujúcich tak, aby všetko nové, pokrokové, čo vzniká vo všetkých oblastiach nášho života, sa cieľavedome využívalo a rozvíjalo pre zdokonaľovanie riadenia, pre úspešné plnenie úloh pri budovaní našej socialistickej spoločnosti.

Základnou metódou činnosti orgánov ľudovej kontroly bude preto organizátorská a výchovná práca s ľuďmi.

Jej ťažisko bude na pracoviskách pri riešení a skúmaní problémov, ako čoraz lepšie a rýchlejšie rozvíjať naše hospodárstvo.

Činnosť orgánov ľudovej kontroly sa bude rozvíjať na základe jednotného plánu.

Ich úlohy budú zamerané tak, aby sa ich úsilie správne sústreďovalo na rozhodujúce problémy a aby nedochádzalo k duplicitám.

Vážená Slovenská národná rada,

ako vyplýva zo zákona, stanú sa orgány ľudovej kontroly silou, ktorá bude pod vedením Komunistickej strany Československa správnym smerom zameriavať úsilie a iniciatívu pracujúcich v prospech celku za rýchle a dôsledné riešenie problémov nášho národného hospodárstva.

Orgány ľudovej kontroly spolu s tisícami dobrovoľných spolupracovníkov budú účinne napomáhať, aby sa úspešne splnili veľkolepé úlohy vytýčené XII. sjazdom KSČ v záujme ďalšieho rozvoja našej socialistickej spoločnosti.

Na týchto úlohách sa bude v nemalej miere podieľať i naša Komisia ľudovej kontroly a štatistiky pri SNR. Jej zriadenie a pôsobnosť upravuje zákon, ktorého návrh uviedol zpravodajca súdruh poslanec R á z u s.

Pretože návrh zákona je v úplnom súlade so záujmami nášho ľudu, vyjadruje jeho túžby, odporúčam i ja, súdruhovia poslanci, aby Slovenská národná rada návrh tohto zákona v plnom znení schválila. (Potlesk. )

Predseda Lenárt:

Ďakujem poslancovi Štenclovi za prejav.

Dávam slovo poslancovi Jozefovi D e m i a n o v i. Poslanec Demian:

Vážená Slovenská národná rada, súdruhovia poslanci!

V súvislosti s prerokovaním zákona Slovenskej národnej rady o Komisii ľudovej kontroly a štatistiky pri Slovenskej národnej rade chcel by som upozorniť na niekoľko dôležitých aspektov.

Vo vývoji socialistického štátu čoraz hlbšie sa presadzuje zásada priamej účasti ľudu na riadení štátu a hospodárstva. S týmto vývojom postupnej demokratizácie nášho života úzko súvisí aj systém jednotnej ústredne riadenej sústavy orgánov ľudovej kontroly, utvorený na podklade zákona Národného zhromaždenia číslo 23/1963 Zb: o ľudovej kontrole a národohospodárskej evidencii. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa upravujú podrobnosti o Komisi ľudovej kontroly a štatistiky pri Slovenskej národnej rade a jej vzťahy k Slovenskej národnej rade a jej orgánom, je zavŕšením legislatívnej úpravy, ktorou komisie ľudovej Kontroly a štatistiky pôsobiace na Slovensku dostanú svoj zákonný podklad.

Sústava orgánov ľudovej kontroly je vybudovaná na volebných ľudových orgánoch; tými sú komisie ľudovej kontroly, ktoré v budúcnosti majú plniť funkciu štátnej kontroly. Hlbokú a podstatnú zmenu oproti predchádzajúcej úprave orgánov štátnej kontroly treba vidieť práve v tom, že ak doteraz sa kontrolná práca opierala prevažne o prácu štátneho a hospodárskeho aparátu a odborného kontrolného aparátu, pričom zapájanie pracujúcich do kontrolnej práce hralo len podpornú úlohu, dnes sa situácia od základu mení, V súlade s ďalšou demokratizáciou hospodárskeho a verejného života stáva sa kontrola záležitosťou predovšetkým širokých vrstiev pracujúcich a jednou z hlavných foriem ich účasti na riadení hospodárstva a na správe štátu. Tým sa mení kvalitatívne a v prospech ľudovej kontroly vzájomný pomer medzi kontrolou vykonávanou odborným kontrolným aparátom a kontrolou ľudu.

Z hľadiska zásady jednotnej štátnej moci, ktorá vcelku prináleží ľudu, nemôžu byť medzi jednotlivými ľudovými orgánmi pevne vytýčené nemeniteľné hranice, vymedzujúce jednoznačne rámec pôsobenia toho-ktorého orgánu. Všetky orgány slúžia ľudu tým, že uskutočňujú politiku Komunistickej strany Československa a pod jej vedením plnia svoje úlohy pri budovaní vyspelej socialistickej spoločnosti a pri utváraní podmienok pre postupný prechod ku komunizmu.

V súvislosti s tvorbou nových orgánov ľudovej kontroly a s usmerňovaním ich práce treba v prvom rade aspoň niekoľko slov povedať aj k úlohám, ktoré stoja pred nami - poslancami Slovenskej národnej rady. Naša úloha sa nekončí odhlasovaním predloženého zákona a zvolením členov komisie, jej predsedu a námestníka, ale naopak, tu sa začína. Tomu dáva výraz aj návrh zákona, ktorý prerokúvame, v § 1 ods. 2, keď zakotvuje zásadu, že Komisia ľudovej kontroly a štatistiky pri Slovenskej národnej rade sa vo svojej práci riadi uzneseniami Slovenskej národnej rady a jej predsedníctva a predkladá im zprávy o svojej činnosti. Prostredníctvom Komisie ľudovej kontroly a štatistiky, zriadenej pri Slovenskej národnej rade a sústavy orgánov, ktoré podľa zásad demokratického centralizmu sú jej podriadené, bude Slovenská národná rada zúčastnená na výkone ľudovej kontroly na Slovensku a za jej výkon bude aj zodpovedať nášmu ľudu.

Z týchto zásad musíme vychádzať aj my pri výkone svojho mandátu. Treba, aby sme sa vo svojich volebných obvodoch spojili z novozvolenými orgánmi ľudovej kontroly v miestach a závodoch, na okresoch a krajoch, aby sme poznali ich prácu, aby sme poznali ich problémy, pomáhali im pri ich riešení a čerpali poznatky z ich práce pre našu vlastnú prácu vo volebných obvodoch, aj v orgánoch Slovenskej národnej rady. Musíme pritom vychádzať z toho, že účinná a ustavičná kontrola je nevyhnutnou súčasťou riadiacej práce. Skúsenosti čerpané z poznatkov orgánov ľudovej kontroly nám musia pomáhať aj v našej každodennej práci, na každom pracovisku.

Z týchto myšlienok vychádzam, keď chcem teraz ako člen Právnej komisie SNR povedať niekoľko slov o úzkej súvislosti a nadväznosti práce orgánov ľudovej kontroly a práce orgánov bezpečnosti, prokuratúry a súdov.

Nezmieriteľný boj za odstránenie všetkých nedostatkov v práci orgánov štátnej správy a socialistických organizácií za upevňovanie socialistickej zákonnosti a štátnej disciplíny je spoločnou náplňou našej práce. V tomto boji každý z našich orgánov postupuje osobitnými metódami a prostriedkami, ktoré sú charakteristické pre činnosť každého z nich.

Keby sme k rozboru vzájomnej súčinnosti a nadväznosti práce orgánov ľudovej kontroly a orgánov bezpečnosti, prokuratúry a súdov pristupovali čisto formalisticky, vyplynulo by z toho, že úloha orgánov ľudovej kontroly sa končí tam, kde sa začína práca orgánov bezpečnosti, prokuratúry a súdov. V orgánoch ľudovej kontroly videli by sme potom len orgány, ktoré sú spôsobilé na to, aby odhalili nedostatky v práci štátnych a hospodárskych orgánov a zadovážili dostatočné podklady pre činnosť ďalších orgánov v konaní.

Takýto formalistický prístup je však v zásadnom rozpore s princípmi socialistického humanizmu, na ktorom je budovaný náš socialistický štát. Nejde nám predsa o to, nechať človeka skĺznuť po šikmej ploche, ale podať mu pomocnú ruku skôr, kým sa na túto plochu dostane, prípadne ho včas odvrátiť z tejto cesty. Preto základnou zásadou našej práce musí byť úsilie nedostatkom predchádzať. Naše úsilie musí byť zamerané na odhaľovanie príčin záporných javov v našom hospodárskom a verejnom živote a na ich odstraňovanie ešte skôr, ako sa odrazia v porušovaní socialistickej zákonnosti zo strany jednotlivých pracovníkov, čo vedie nakoniec až k trestnej činnosti.

Ak kladieme dôraz na preventívnu prácu ako na hlavnú náplň našej činnosti, vyplynie nám súčinnosť a nadväznosť práce orgánov ľudovej kontroly a práce orgánov bezpečnosti, prokuratúry a súdov v inom svetle. Orgány ľudovej kontroly, ktorých prvoradým poslaním je predísť závažnejším nedostatkom v práci kontrolovaných orgánov, čerpajú z poznatkov práce orgánov bezpečnosti, prokuratúry a súdov a zameriavajú svoju činnosť na odstraňovanie nedostatkov tak, aby sa v budúcnosti nemohli stať žriedlom trestnej činnosti. A naopak, orgány bezpečnosti, prokuratúry a súdov využívajú poznatky orgánov ľudovej kontroly a využívajú zákonné prostriedky na potieranie trestnej činnosti tam, kde prostriedky kontrolných orgánov sa javia málo účinnými. Podmienkou na správne plnenie týchto úloh je úzka vzájomná súčinnosť a vzájomná informovanosť. Na podklade správneho zhodnocovania, získaných poznatkov o nedostatkoch v činnosti štátnych a hospodárskych orgánov a organizácií musia pristupovať po vzájomných konzultáciách k účinnej deľbe úloh a voľbe prostriedkov na predchádzanie a odstraňovanie negatívnych javov.

Nie je možné už dnes, keď sa ešte len utvárajú orgány novej ľudovej kontrolnej sústavy, rozpracovať konkrétne zásady a smernice pre ich súčinnosť s orgánmi bezpečnosti, prokuratúry a súdov. Ich súčinnosť sa bude rozvíjať primerane potrebám praxe a úloh, ktoré budú riešiť, Pokladám však za potrebné na tieto otázky upozorniť už dnes, aby už pri kladení základov novej kontrolnej sústavy sa neopomenula zásada jednoty boja a cieľov orgánov bezpečnosti, prokuratúry a súdov a orgánov ľudovej kontroly. Usmerneniu praxe v tomto smere bude venovať v budúcnosti pozornosť aj Právna komisia Slovenskej národnej rady.

Som presvedčený, že opierajúc sa o náš pracujúci ľud, ktorému sa zo svojej práce zodpovedáme, a pod vedením Komunistickej strany Československa tieto úlohy čestne splníme. (Potlesk. )

Predseda Lenárt:

Ďakujem poslancovi Demianovi za prejav. Hlási sa ešte niekto o slovo ?

Pretože sa c slovo nikto nehlási, dávam záverečné slovo zpravodajcovi súdruhovi Rázusovi.

Zpravodajca Rázus:

Súdružky a súdruhovia poslanci!

V priebehu prerokúvania návrhu zákona SNR o Komisii ľudovej kontroly a štatistiky pri Slovenskej národnej rade nedošli pozmeňovacie návrhy. Sama diskusia len potvrdila správnosť a opodstatnenosť zákona z hľadiska potreby upraviť vzťahy Komisie ľudovej kontroly a štatistiky pri Slovenskej národnej rade a jej orgánov, a to v súlade so zákonom o ľudovej kontrole a o národohospodárskej evidencii.

Odporúčam preto Slovenskej národnej rade schváliť návrh zákona tak, ako bol poslancom predložený.

Predseda Lenárt: Dávam hlasovať o návrhu zákona Slovenskej národnej rady o Komisii ľudovej kontroly a štatistiky pri Slovenskej národnej rade.

Kto súhlasí s návrhom tohto zákona, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Je niekto proti?

(Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada návrh zákona Slovenskej národnej rady schválila tak, ako ho predložilo Predsedníctvo SNR.

Teraz prikročíme k štvrtému bodu nášho rokovania, ktorým je návrh Predsedníctva Slovenskej národnej rady na zriadenie dočasnej komisie Slovenskej národnej rady pre voľbu členov Komisie ľudovej kontroly a štatistiky pri Slovenskej národnej rade.

Vážené súdružky a súdruhovia poslanci!

Podľa zákona o ľudovej kontrole a o národohospodárskej evidencii, ako aj dnes prijatého zákona Slovenskej národnej rady o Komisi ľudovej kontroly a štatistiky pri Slovenskej národnej rade máme zvoliť členov Komisie ľudovej kontroly a štatistiky pri Slovenskej národnej rade.

Ústredný výbor Slovenského národného frontu predložil Slovenskej národnej rade návrh na voľbu členov tejto komisie, jej predsedu a námestníka. Návrh vám bol rozdaný.

Úlohou dočasnej komisie Slovenskej národnej rady bude preskúmať pripomienky a návrhy, ktoré súdružky a súdruhovia poslanci prípadne budete mať k predloženému návrhu, ako aj preskúmať, či navrhnutí kandidáti spĺňajú zákonné podmienky pre to, aby mohli byť členmi Komisie ľudovej kontroly a štatistiky pri SNR.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady odporúča, aby Slovenská národná rada za predsedu dočasnej komisie Slovenskej národnej rady zvolila poslanca Petra Porubena a za členov komisie poslancov Vilmu Ď u r a t n ú, dr. Imricha I v a n č u, Augustína M a c h a t u, Žofiu Peštovú a Ondreja S ú l e t y h o.

Má niekto iný návrh, prípadne doplňovací alebo pozmeňovací návrh ?

Pretože pripomienok niet, dám o podanom návrhu hlasovať.

Kto súhlasí s návrhom, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Je niekto proti?

(Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania ?

(Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada zvolila dočasnú komisiu a jej predsedu podľa návrhu.

Nasleduje 30-minútová prestávka. (Prestávka. ) (Po prestávke: ) Predseda Lenárt:

Pokračujeme v rokovaní.

Prikročíme k piatemu bodu nášho rokovania, ktorým je zpráva povereníka SNR pre školstvo a kultúru o doterajších výsledkoch a o ďalších úlohách pri prestavbe školstva na Slovensku.

Prosím súdruha povereníka dr. Mateja L ú č a n a, aby sa ujal slova.

Povereník SNR dr. Lúčan:

Vážená Slovenská národná rada, súdruhovia poslanci!

XII. sjazd KSČ vytýčil nové veľké perspektívy všestranného rozvoja našej socialistickej spoločnosti, v procese ktorého máme súčasne utvárať predpoklady pre postupný prechod ku komunizmu.

Neoddeliteľnou súčasťou a jednou z najdôležitejších podmienok ďalšieho úspešného rozvoja našej spoločnosti je výchova nového človeka - aktívneho budovateľa socializmu a komunizmu. Preto v dialektickej jednote s budovaním materiálno-technickej základne s upevňovaním nových spoločenských vzťahov zabezpečujeme ďalší rýchly rozvoj vzdelávania a prehlbovania komunistickej výchovy mládeže i pracujúcich.

Z uznesení XII. sjazdu KSČ vyplýva, že pri posudzovaní otázok výchovy a vzdelávania musíme predovšetkým vychádzať z faktu, že v súčasnom období dosiahlo naše národné hospodárstvo nový stupeň, keď rozhodujúcim činiteľom ďalšieho pokroku je predovšetkým dôsledné a všestranné uplatnenie najnovších výsledkov vedy a techniky vo výrobe.

Ide o zložitú, ale pritom objektívne nevyhnutnú úlohu, na riešení ktorej sa musíme všetci podieľať, nech pracujeme na ktoromkoľvek mieste nášho socialistického budovania. Tým viac sa to týka nás na školskom úseku.

Veď rozvoj vedy a techniky je nemysliteľný bez ľudí, ktorí sú schopní ju zvládnuť. Ani najmodernejšie automatické a kybernetické stroje, ktoré rýchlosťou, presnosťou a pohotovosťou predstihnú človeka, neobídu sa bez človeka, ktorý je ich tvorcom a vie ich udržiavať v prevádzke. Preto otázky vzdelávania a zvyšovania kvalifikácie, príprava ľudí, a to nielen jednotlivcov alebo úzkych skupín, ale najširších más pracujúcich, schopných zvládnuť a využívať vedu a techniku pre spoločenský pokrok a blaho ľudu, stávajú sa čoraz naliehavejšími. Nie je náhodou, že Komunistická strana Československa pokladá rast vzdelanosti a zdokonaľovanie odbornej kvalifikácie všetkých členov našej spoločnosti za jednu zo základných tendencií ďalšieho rozvoja socialistickej spoločnosti, za hlavnú podmienku pre trvalý vzostup produktivity práce.

Rozhodujúcu úlohu musí tu zohrať škola. Naše školstvo sa od roku 1948 významne podieľa na plnení úloh socialistickej výstavby a kultúrnej revolúcie. Len za posledných 5 rokov absolvovalo učňovské školy a odborné učilištia na Slovensku takmer 80 000 kvalifikovaných robotníkov, odborné školy takmer 50 000 pracovníkov, z toho je 17 650 stredných technikov. Vysoké školy pripravili 9000 odborníkov. Popri dennom štúdiu na masovej základni rozvíjajú sa rozličné formy štúdia pracujúcich popri zamestnaní. Napriek tomu dnešným a najmä perspektívnym potrebám rozvoja našej spoločnosti nezodpovedá ani počet a ani kvalita prípravy kvalifikovaných pracovníkov. Preto aj XII. sjazd KSČ venoval takú veľkú pozornosť otázkam rozvoja školstva, výchovy a vzdelania mládeže i pracujúcich a vytýčil aj na tomto úseku nové náročné úlohy.

Predpokladaný rozvoj národného hospodárstva do roku 1980 a zmeny v štruktúre výroby ukazujú, že priemysel bude potrebovať zhruba 6, 5 krát viac technicko-hospodárskych pracovníkov s vysokoškolskou kvalifikáciou a 4 krát viac odborníkov so stredoškolským vzdelaním. Proces spriemyselnenia poľnohospodárskej výroby bude vyžadovať temer 5 krát viac odborníkov s vysokoškolským a 6 krát viac so stredoškolským vzdelaním.

Úlohy v tomto smere sú na Slovensku o to náročnejšie, že počet kvalifikovaných pracovníkov v jednotlivých odvetviach národného hospodárstva - ako je známe - je hlboko pod celoštátnym priemerom.

To vyvoláva už dnes na mnohých pracoviskách nežiadúcu disproporciu medzi náročnosťou novej výrobnej techniky a pripravenosťou ľudí. Vo svojich dôsledkoch zaostávanie kvalifikácie pracujúcich brzdí rozvoj výroby a spomaľuje náš postup.

Z uznesení XII. sjazdu KSČ vyplýva, že prudký rast zaznamená predovšetkým stredné odborné školstvo. Počet prijímaných absolventov základnej deväťročnej školy sa zvýši z 12, 8 % v roku 1962 na 23 % v roku 1970. Zvýšenú potrebu stredno-technických odborníkov a odstránenie nekvalifikovanosti majstrov okrem denného štúdia budeme zabezpečovať rozvíjaním štúdia pracujúcich na odborných školách popri zamestnaní, kde počet študujúcich má sa vyrovnať počtu študentov v dennom štúdiu.

Popri rozvoji odborného školstva budú sa rýchlejšie rozvíjať stredné všeobecno-vzdelávacie školy a stredné školy pre pracujúcich, aby postupne všetka naša mládež a pracujúci získali úplné stredoškolské vzdelanie a mali možnosť sa ďalej vzdelávať i na vysokých školách.

Rýchlejším rozvojom stredných všeobecno-vzdelávacích škôl utvoríme potrebné zdroje pre výber študujúcich na vysoké školy. Stredné všeobecno-vzdelávacie školy absolvuje ešte stále malý počet žiakov. V dôsledku toho miesto výberu robíme nábor na niektoré fakulty vysokých škôl. Terajšie nedostatočné zdroje absolventov stredných všeobecno-vzdelávacích škôl sú tiež jednou z príčin vysokého úbytku poslucháčov počas štúdia. Tento stav sa zvlášť nepriaznivo a citeľne odráža pri získavaní študentov na prírodovedné a matematicko-fyzikálne kombinácie, i na niektoré technické odbory.

Preto počítame s tým, že podiel žiakov prijímaných do prvých ročníkov stredných všeobecno-vzdelávacích škôl sa zvýši z 15, 8 % v roku 1962 na 20 % v roku 1970.

Základným predpokladom uvažovaného rozvoja úplného stredoškolského vzdelania je zvyšovanie a skvalitňovanie úrovne výchovno-vyučovacej práce základných deväťročných škôl tak, aby v podstate všetka mládež v školopovinnom veku s úspechom absolvovala základné povinné vzdelanie.

Pravda, v budúcich rokoch nejde nám len o zaistenie prudkého kvantitatívneho rozvoja školstva a o prípravu dostatočného počtu ľudí s potrebnou kvalifikáciou. Nadmieru významnou a trvalou základnou úlohou všetkých učiteľov, školských pracovníkov, národných výborov a celej spoločnosti je podstatne zvýšiť úroveň komunistickej výchovy našich detí a mládeže tak, ako sa o tom hovorí v uznesení ÚV KSČ z augusta m. r. a ako to znovu zdôraznil aj XII. sjazd KSČ.

Komunistická spoločnosť, pre ktorú naše dorastajúce generácie už dnes pripravujeme, vyžaduje všestranne rozvinutého človeka, v ktorom harmonicky splynie duchovné bohatstvo, morálna čistota a fyzická zdatnosť. Preto aj hlavným obsahom socialistickej kultúrnej revolúcie dnes je komunistická výchova, utvárajúca človeka vysoko vzdelaného, ovládajúceho poznatky súčasnej vedy a techniky, pripraveného na kvalifikovanú, produktívnu prácu, človeka s marxisticko-leninským svetonázorom, morálne pevného, človeka kolektívneho, nachádzajúceho radostné uspokojenie v práci pre celok, predchnutého ideami socialistického vlastenectva a proletárskeho internacionalizmu, telesne zdatného - uvedomelého budovateľa a obrancu vlasti.

Socializmus a komunizmus je priamo bytostne spojený s uvedomelou činnosťou ľudí. Preto aj materiálne a duchovné podmienky víťazstva komunizmu tvoria organickú jednotu a musia sa v tejto jednote utvárať.

Takáto vzájomná súvislosť a podmienenosť existuje aj medzi jednotlivými stránkami všestranne vzdelaného človeka i medzi jednotlivými zložkami výchovy, čo sa, žiaľ, často v našej výchovnej práci nedoceňuje.

Veď ak dnes máme dosiahnuť to, aby sa na masovej základni sústavne vzdelávala väčšina pracujúcich, je jasné, že na to treba okrem iného pozdvihnúť aj ich mravné a ideovo-politické uvedomenie na takú výšku, aby každý pokladal toto vzdelávanie za svoju občiansku povinnosť a súčasne aby sa cítil mravne zodpovedný nielen za svoj individuálny rast, ale i za rast svojich spolupracovníkov. Uvedomelí ľudia s vysokými vedomosťami a kultúrnym rozhľadom, pritom fyzicky zdatní tvoria pravý poklad spoločnosti. Ak však chýba vzdelaným a fyzicky zdatným ľuďom politická uvedomelosť a mravná zodpovednosť, znehodnocujú sa spravidla pre spoločnosť aj ich vedomosti.

O plnení týchto základných úloh našej školy rozhoduje sa predovšetkým vo výchovno-vyučovacom procese. Preto aj Ústredný výbor KSČ zameriava našu činnosť na vnútornú prácu škôl, na obsahové otázky výchovno-vyučovacieho procesu, na zlepšenie metód i foriem práce a na prehlbovanie spojenia výchovy a vzdelania so životom nášho ľudu.

Na dnešnom zasadnutí Slovenskej národnej rady ide predovšetkým o to, aby sme posúdili, ako naše školstvo plní svoje poslanie vo výchove dorastajúcich pokolení a pri ďalšom vzdelávaní pracujúcich, ako je pripravené plniť veľké úlohy, ktoré preň vytýčil XII. sjazd KSČ. Hlavnú pozornosť chceme sústrediť na zhodnotenie výsledkov, ktoré sme na Slovensku dosiahli pri plnení významného uznesenia ÚV KSČ z apríla 1959 "O úzkom spojení školy so životom a o ďalšom rozvoji vzdelávania v Československu", predovšetkým so zameraním na školy I. a II. cyklu.

Súdruhovia poslanci!

Uznesenie ÚV KSČ "O úzkom spojení školy so životom a o ďalšom rozvoji výchovy a vzdelania v Československu" znamená historický medzník vo vývoji a živote našej školy. Podľa tohto uznesenia v súlade s hlbokými vnútornými premenami v našej spoločnosti a s novými úlohami komunistickej výchovy mládeže pristúpili sme k organizačnej i obsahovej prestavbe nášho školstva.

Plnenie uznesenia ÚV KSČ O úzkom spojení školy so životom stalo sa veľkou politickou školou nielen pre všetkých učiteľov a školských pracovníkov, ale i pre celú našu verejnosť. Učitelia a školskí pracovníci sa dnes intenzívnejšie ako kedykoľvek predtým zaoberajú otázkami komunistickej výchovy a hlbšie študujú vzťahy teórie a praxe, marxizmu-leninizmu a pedagogiky.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP