Sobota 24. února 1962

PRÍLOHY

III. volebné obdobie

24 Návrh

Slovenskej plánovacej komisie

UZNESENIE

Slovenskej národnej rady z..........1962

k zpráve podpredsedu Slovenskej národnej rady a predsedu Slovenskej plánovacej komisie Michala Sabolčíka o úlohách rozvoja hospodárstva na Slovensku v roku 1962 v rámci vládou schváleného štátneho plánu.

Slovenská národná rada na svojom zasadnutí dňa 24. februára 1962 prerokovala úlohy rozvoja hospodárstva na Slovensku v roku 1962 vyplývajúce zo štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva. Plán rozvoja národného hospodárstva vychádza z hospodársko-politických direktív Ústredného výboru Komunistickej strany Československa z novembra minulého roku.

V rámci jednotného plánu hospodárskeho rozvoja celej Československej socialistickej republiky v súlade s politicko-hospodárskou direktívou stanovenou v treťom päťročnom pláne o postupnom odstraňovaní rozdielov v ekonomickej úrovni jednotlivých častí republiky, zabezpečuje plán rozvoja hospodárstva na Slovensku všestranne rýchlejšie tempo ako v celoštátnom meradle. Posilňuje a zvyšuje sa predovšetkým priemyselný charakter Slovenska, k čomu v značnej miere prispieva prehlbujúca sa spolupráca našej socialistickej republiky s ostatnými krajinami socialistickej sústavy, najmä so Sovietskym sväzom. Rozvoj hospodárstva na Slovensku takto stále väčšou mierou prispieva k upevneniu ekonomiky celej našej socialistickej republiky.

Priemyselná výroba na Slovensku vzrastie v porovnaní s rokom 1961 o 11, 4 %, poľnohospodárska výroba o 7, 3 %, štátna investičná výstavba o 8, 4 %. Zamestnanosť v socialistickom sektore hospodárstva sa zvýši o 36, 4 tis. pracovníkov. Ďalej vzrastie osobná i spoločenská spotreba obyvateľstva, keď objem maloobchodného obratu prevýši úroveň roku 1961 o 7, 3 %. Do užívania sa odovzdá takmer 35 tis. bytov, ďalej sa rozšíri sieť škôl a zdravotníckych zariadení.

Dosiahnutie týchto cieľov vyžaduje zamerať úsilie Slovenskej národnej rady, národných výborov, hospodárskych orgánov a spoločenských organizácií na rozvíjanie iniciatívy pracujúcich, odhalenie rezerv a dôslednú kontrolu plnenia plánu, aby sa tak účinne prispelo k zabezpečovaniu tohoročných úloh rozvoja hospodárstva na Slovensku.

Vychádzajúc zo záverov Ústredného výboru Komunistickej strany Československa z februára a uznesenia vlády k štátnemu plánu rozvoja národného hospodárstva ČSSR na rok 1962, je potrebné zamerať úsilie pri zabezpečovaní náročných úloh rozvoja hospodárstva na Slovensku v roku 1962 najmä na tieto úlohy.

V  poľnohospodárskej výrobe

Využiť terajšie obdobie na dobrú organizačnú prípravu jarných poľnohospodárskych prác. Sústrediť pozornosť na dodržiavanie zásad správnej agrotechniky, zabezpečiť dostatok kvalitných a vysokovýnosných osív a sadív a včasnú prípravu strojov.

Splnenie náročných úloh v rastlinnej výrobe najmä zabezpečenie dostatku krmív vyžaduje, aby družstevníci a pracovníci štátnych majetkov v Západoslovenskom kraji rozvinuli hnutie za rozšírenie pestovania kukurice na zrno a vo všetkých krajoch usilovali o podstatné rozšírenie pestovania kukurice na siláž, strukovín pre obohatenie krmných dávok. Plná sebestačnosť v krytí potrieb krmív pre plánovaný rozvoj živočíšnej výroby musí charakterizovať prácu každého poľnohospodárskeho závodu. V zemiakárskych oblastiach je potrebné v čo najväčšej miere uplatniť skúsenosti popradského hnutia v pestovaní zemiakov.

V  starostlivosti o zvyšovanie úrodnosti poľnohospodárskej pôdy ďalej rozvíjať dobré skúsenosti z organizovania všenárodného hnutia za zúrodnenie pôdy v minulých rokoch, aby tak pracujúci v poľnohospodárskej výrobe ako aj pracujúci zo závodov, príslušníci Československého sväzu mládeže a miestne obyvateľstvo prispeli k prekročeniu cieľov stanovených v melioračnej výstavbe, vo výrobe kompostov, vo vápnení a zúrodňovaní málovýnosných pôd, v starostlivosti o ošetrenie lúk a pasienkov. Osobitnú starostlivosť venovať týmto úlohám na Záhorí a na Východoslovenskej nížine.

V  živočíšnej výrobe sústrediť pozornosť na dosiahnutie zásadneho obratu v chove hovädzieho dobytka a zabezpečovanie plánovaných stavov kráv. Podstatne zlepšiť plánovité pripúšťanie jalovíc i kráv a neprekračovať limity vyraďovania dojníc na jatočné účely. Správnou kŕmnou technikou a rozširovaním veľkovýrobnej technológie dosiahnuť plánované zvýšenie úžitkovosti všetkých hospodárskych zvierat, hlavne však dojivosti kráv a váhových prírastkov ošípaných.

V  krajoch, okresoch a v poľnohospodárskych závodoch rozpracovať opatrenia na rovnomerné plnenie nákupných úloh a vyrovnanie doterajších schodkov, osobitne bravčového mäsa, mlieka a vajec. V tomto smere zlepšiť organizátorskú prácu národných výborov a dôslednejšie požadovať plnenie úloh výkupným aparátom.

Organizovať sústavnú pomoc národným výborom pri politickoekonomickom upevňovaní zaostávajúcich jednotných roľníckych družstiev, najmä vo Východoslovenskom kraji.

V  investičnej výstavbe

Prvoradú pozornosť pracujúcich v stavebníctve a v strojárstve zamerať na vytváranie podmienok plynulej výstavby a včasné dodávky strojov pre najdôležitejšiu stavbu Východoslovenské železiarne v Košiciach, pre včasné uvedenie do prevádzky rozhodujúcich priemyselných kapacít a to najmä Dusikárne v Šali, Niklovej huty v Seredi, nového priemyselného závodu v Rudňanoch a ďalších kapacít v Slovnafte v Bratislave. Súčasne v projekčných ústavoch zabezpečovať plánovaciu a projektovú prípravu tých priemyselných stavieb, s ktorých výstavbou sa počíta v roku 1963.

Zvýšiť starostlivosť národných výborov a stavebných organizácií o rovnomerné plnenie úloh v občianskej výstavbe, na dokončovaní výstavby škôl a zdravotníckych zariadení tak, aby tieto boli odovzdané do užívania plánom v stanovených termínoch.

V  oblasti bytovej výstavby zamerať prácu národných výborov v Stredoslovenskom a Východoslovenskom kraji na získanie dostatočnej členskej základne pre rozvoj družstevnej bytovej výstavby nielen pre rok 1962 ale aj pre ďalšie roky.            

Vysoké úlohy v investičnej výstavbe vyžadujú na každej stavbe dôsledne plniť uznesenie Ústredného výboru KSČ z apríla 1961 o niektorých otázkach stavebníctva. Pôjde predovšetkým o sústavné zvyšovanie smennosti na centrálne plánovaných stavbách, o skracovanie termínov výstavby dôsledným znižovaním rozostavanosti a širším uplatňovaním priemyselného spôsobu výstavby pri použití progresívnych prvkov.

Významné úlohy stoja pred stavebnými organizáciami na Slovensku pri zabezpečovaní výstavby niektorých dôležitých hutníckych i chemických kapacít na Ostravsku. Ich splnenie musí byť predmetom každodennej starostlivosti všetkých riadiacich orgánov.

V  príprave a zabezpečovaní kvalifikovaných kádrov

Potreby rýchleho hospodárskeho a kultúrneho vzostupu na Slovensku si vyžadujú v širšom meradle organizovať prípravu kvalifikovaných pracovníkov pre nové priemyselné závody a pre osvojenie nových výrob a technológií. Na prvom mieste musí stáť starostlivosť vedenia závodov a spoločenských organizácií pracujúcich v závodoch o prípravu kádrov pre Východoslovenské železiarne i pre ostatné nové hutnícke a chemické závody. Ďalej sa vyžaduje zvýšiť starostlivosť o nábor dorastu do rozhodujúcich odvetví priemyslu a poľnohospodárstva a vytváraniu potrebných materiálových i kádrových podmienok pre ich výchovu a výuku v odborných učilištiach a učňovských školách.

Na národných výboroch vo zvýšenej miere zabezpečovať plánom stanovené úlohy v prijímaní študentov na stredné a vysoké školy ako aj žiakov z praxe na odborné školy. Zvýšený dôraz v podnikoch, závodoch i v JRD klásť na získanie pracujúcich pre štúdium popri zamestnaní a vytvárať im pre to vhodné pracovné i materiálové podmienky.

V  oblasti rastu produktivity práce a zhospodárňovania výroby

Vysoké tempá rozvoja hospodárstva možno zabezpečiť len rýchlym rastom produktivity práce, maximálnou hospodárnosťou v spotrebe základných materiálov a využívaním základných fondov. To vyžaduje v širokej miere zavádzať a uplatňovať vo výrobe pokrokovú technológiu a organizáciu práce. Zvýšenie technickej úrovne celej výroby musí byť v našich podmienkach hlavným nástrojom pri zabezpečovaní úloh plánu.

Jednou zo základných podmienok zvýšenia efektívnosti rozvoja hospodárstva je dosahovanie maximálnych úspor v spotrebe kovov,. chemických surovín a stavebných materiálov ako aj palív a elektrickej energie. Hnutie za ich úsporu považovať za rozhodujúceho činiteľa pri plnení úloh tohoročného plánu.

Pozornosť všetkých hospodárskych pracovníkov v priemyselných podnikoch i stavebných organizáciách súčasne zamerať na lepšie využívanie základných fondov predovšetkým zvyšovaním smennosti.

Splnenie tohoročných úloh rozvoja hospodárstva na Slovensku si vyžaduje zvýšiť úroveň organizátorskej práce a prehĺbiť účasť pracujúcich na riadení výroby. Na jednotlivých pracoviskách bezprostrednejšie a širšie zapojiť všetkých pracujúcich do úspešného plnenia plánu a upevňovania jeho autority.

Úlohou Slovenskej národnej rady a jej orgánov, ako aj všetkých poslancov Slovenskej národnej rady je zo všetkých síl podporovať rozvíjajúcu sa iniciatívu pracujúcich podnietenú výzvou ÚV KSČ a ÚRO k rozvoju socialistického súťaženia na počesť XII. sjazdu KSČ, napomáhať jej rozvíjaniu. V najužšej spolupráci s poslancami a s orgánmi národných výborov, spoločenskými organizáciami na závodoch, stavbách a na poliach vytvárať pre rozvoj socialistického súťaženia také predpoklady, ktoré umožnia toto veľké nadšenie pracujúcich počas celého predsjazdového obdobia využiť na plnenie a prekračovanie úloh štátneho plánu, na odstraňovanie nedostatkov v rozhodujúcich úsekoch nášho národného hospodárstva. Je v našich silách splniť náročné úlohy plánu roku 1962 - jubilejného roku XII. sjazdu KSČ, ktorý vytýči ďalšie perspektívy rozvoja našej vyspelej socialistickej spoločnosti.

Na zabezpečenie týchto úloh Slovenská národná rada ukladá komisiám Slovenskej národnej rady a Predsedníctvu Slovenskej národnej rady rozpracovať konkrétne opatrenia na zabezpečenie uznesenia ÚV KSČ z februára 1962, ako aj uznesenia vlády k štátnemu plánu rozvoja národného hospodárstva ČSSR v roku 1962 a dôsledne zabezpečovať ich uplatnenie vo všetkých odvetviach hospodárstva na Slovensku.

V Bratislave 24. februára 1962.

Michal S a b o l č í k v. r.,                          Štefan B r e n č i č v. r.,

predseda                                                  zpravodajca

25 Návrh

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

UZNESENIE

Slovenskej národnej rady z..........1962

k návrhu rozpočtu Slovenskej národnej rady, jej orgánov a ňou priamo riadených organizácií na Slovensku na rok 1962.

Slovenská národná rada po prerokovaní návrhu rozpočtu Slovenskej národnej rady na rok 1962

A) konštatuje,

že rozpočet Slovenskej národnej rady vychádza z úloh stanovených tretím päťročným plánom a zabezpečuje činnosť Slovenskej národnej rady, jej orgánov, útvarov a ňou priamo - riadených organizácií;

B) schvaľuje

rozpočet Slovenskej národnej rady na rok 1962

v príjmoch

8147 tis. Kčs

vo výdavkoch

200 208 tis. Kčs;

C) ukladá

Predsedníctvu Slovenskej národnej rady

zabezpečiť plnenie úloh rozpočtu pri uplatňovaní zásad najvyššej hospodárnosti a účelnosti.

V Bratislave 15. februára 1962.

Rudolf S t r e c h a j v. r.,

predseda Slovenskej národnej rady

OBSAH

8. schôdzky

1. Zpráva podpredsedu /Slovenskej národnej rady a predsedu Slovenskej plánovacej komisie, Michala Sabolčíka o úlohách rozvoja hospodárstva na Slovensku v roku 1962 v rámci vládou schváleného štátneho plánu...................................... 5

Rozdaná tlač. ..............      40

Schôdzka prerušená............     40

Schôdzka znovu otvorená..........     40

Rozprava..................     40

Reč poslanca inž. Jána Marku.........     40

Reč poslanca Jána Štencla.... ......     48

Reč podpredsedu vlády a predsedu Štátnej plánovacej komisie inž. Otakara Šimůnka..........     57

Schôdzka prerušená............     69

Schôdzka znovu otvorená...........     69

Reč poslankyne Márie Ma ďarovej.......     69

Reč povereníka SNR pre výstavbu inž. Samuela T a k á č a      79

Reč poslanca Jána Paňku...........     84

Reč člena Predsedníctva SNR Vojtecha Daubnera..      93

Reč povereníka SNR pre pôdohospodárstvo Michala Chudíka.................    97

Rozprava skončená.............    108

Schôdzka prerušená............    108

Schôdzka znovu otvorená.........    108

Návrh Slovenskej plánovacej komisie na uznesenie k zpráve o úlohách rozvoja hospodárstva na Slovensku v roku 1962 v rámci vládou schváleného štátneho plánu..     108

Zpráva zpravodajcu Štefana Brenčiča......    109

Uznesenie schválené............    110

2. Zpráva povereníka SNÍ? pre veci finančné Jozefa G a jd o š í k a k návrhu rozpočtu Slovenskej národnej rady,   jej orgánov a ňou priamo riadených inštitúcií na Slovensku na rok 1962 ..................................     110

Zpráva povereníka SNR pre veci finančné Jozefa Gajdošíka..................    111

Rozpočet schválený ............    121

Prílohy         .. ...........    123

Prílohy k 8. schôdzke

Návrh Slovenskej plánovacej komisie na uznesenie k zpráve o úlohách rozvoja hospodárstva na Slovensku v roku 1962 v rámci vládou schváleného štátneho plánu

125

Návrh Predsedníctva Slovenskej národnej rady na uznesenie k návrhu rozpočtu Slovenskej národnej rady, jej orgánov a ňou priamo riadených organizácií na Slovensku na rok 1962......... ........

130


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP