Sobota 24. února 1962

národnej rady, jej orgánov a ňou priamo riadených inštitúcií na Slovensku na rok 1962.

Prosím súdruha povereníka, aby sa ujal slova.

Povereník Gajdošík:

Vážená Slovenská národná rada, súdružky a súdruhovia!

Slovenská národná rada ako národný orgán štátnej moci a správy na Slovensku pomáha pod vedením Komunistickej strany" Československa v rámci jednotného výkonu štátnej moci a správy plniť úlohy všestranného rozvoja hospodárstva a kultúry na Slovensku.

Štátny rozpočet Československej socialistickej republiky, ktorého súčasťou je rozpočet Slovenskej národnej rady, je významným nástrojom, ktorým náš pracujúci ľud a ním volené orgány vytvárajú podmienky pre stále prehlbovanie a upevňovanie socialistickej demokracie. Rozpočet umožňuje všetkým občanom aktívne a iniciatívne sa zúčastňovať na ďalšom hospodárskom a kultúrnom rozvoji republiky.

Rozpočet Slovenskej národnej rady zahrňuje úlohy súvisiace s ústavnou pôsobnosťou Slovenskej národnej rady, jej komisií a odborov, ako aj úlohy vyplývajúce z priameho riadenia celého radu kultúrnych, osvetových, zdravotníckych a ďalších organizácií.

V plnení úloh plánu a rozpočtu Slovenskej národnej rady v roku 1961 sa dosiahli vcelku priaznivé výsledky.

Na úseku investičnej výstavby sa poskytovala veľká pomoc najmä Východoslovenskému kraju pri riešení ekonomiky stavebníctva prehlbovaním a zdokonaľovaním technického rozvoja, ktorý ako prvý na Slovensku splnil plán centralizovanej investičnej výstavby. Ekonomicky sa zhodnotili používané typy bytovej výstavby, vývoj krajského stavebníctva a vypracoval sa plán perspektívneho rozvoja výroby stavebných hmôt.

Náročnosť riešenia problémov investičnej výstavby vyžaduje si aj naďalej, aby jej poslanci, komisie, odbory a všetci pracovníci Slovenskej národnej rady venovali sústavnú pomoc a pozornosť.                                                        

Slovenská národná rada a jej orgány poskytovali rozsiahlu pomoc aj pri zabezpečovaní úloh poľnohospodárskej výroby na Slovensku. Odbor Slovenskej národnej rady pre pôdohospodárstvo usporiadal Dni novej techniky a technicko-ekonomické konferencie, na ktorých vysvetľoval a propagoval nové formy práce v poľnohospodárstve.

Nedostatky v plnení plánu výroby a nákupu poľnohospodárskych výrobkov v minulom roku vyžadujú, aby poľnohospodárstvo bolo pre nás poslancov, komisie, celú Slovenskú národnú radu a jej pracovníkov základnou úlohou aj v tomto roku. Musíme sa v čo najväčšej miere pričiniť, aby sa stanovený prírastok výroby a nákupu poľnohospodárskych výrobkov v roku 1962 splnil.

V oblasti kultúry, osvety a propagácie sa prehĺbila osvetová činnosť zvyšovaním ideovej účinnosti. Politická výchova sa vhodne spájala s ekonomickou propagandou. Na úseku spoločných úloh škôl ďalej pokročilo spoj ovanie školy so životom a ďalej sa rozvíjala výchova a vzdelanie pracujúcich. Osobitná pozornosť sa venovala kultúrnovýchovnej práci medzi občanmi maďarskej a ukrajinskej národnosti.

V oblasti zdravotníctva sa pomoc národným výborom zameriavala hlavne na riešenie úloh v investičnej výstavbe zdravotníckych ústavov, v ďalšom rozvoji jaslí a detských zariadení, v starostlivosti o pracujúcich v závodoch a poľnohospodárskeho obyvateľstva a vo zvýšení úrovne protiepidemickej služby. Osobitne účinná pomoc sa poskytovala Východoslovenskému kraju. Zabezpečovali sa úlohy na zvyšovaní odbornej kvalifikácie lekárov a stredných zdravotníckych pracovníkov, ako aj v oblasti výskumu a v riešení špecifických otázok zdravotníckej starostlivosti.

Popri dosiahnutých výsledkoch nesplnili sa však niektoré dôležité úlohy, najmä v školstve a kultúre, ako aj v zdravotníctve, na ktoré sa zabezpečili prostriedky v rozpočte Slovenskej národnej rady. Nesplnili sa napríklad úlohy v pomocnej edičnej činnosti Osvetového ústavu, v spojitosti so spoločnými úlohami škôl sa nevydal "Sborník o národnostných školách v ČSSR", neuskutočnila sa súťaž v tvorbe učebných pomôcok učiteľov. V zdravotníctve sa nesplnil plán školenia v Ústave pre doškoľovanie lekárov zhruba o 5000 školiacich dní hlavne v dôsledku nedostatku vhodných priestorov; nedostatočne sa plnili úlohy najmä vo Výskumnom ústave pre fyziatriu, balneológiu a klimatológiu.

Celkové hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami charakterizovali vykonané opatrenia pri ročných komplexných rozboroch a výsledky previerok efektívnosti.

Rozpočet Slovenskej národnej rady na rok 1962 sa splnil

v príjmoch

na 101, 3 % a

vo výdavkoch

na 93, 3 %.

Dobré výsledky v plnení príjmov dosiahli takmer všetky podriadené organizácie, najmä organizácie poskytujúce kultúrne služby, ako Slovenská filharmónia, múzeá, Slovenská národná galéria a pod.

Nižšie čerpanie výdavkov rozpočtu zapríčinilo aj pomalé dokončovanie prác na stavbe Osvetového ústavu a neplnenie adaptačných prác vo Výskumnom ústave pre fyziatriu, balneológiu a klimatológiu.

Nedostatkom je, že projektová a rozpočtová dokumentácia sa nevyhotovuje v predstihu. Dochádza aj k prekračovaniu nákladov. Jednotlivé stavebné akcie nedostávajú sa včas do prevádzky. Bude potrebné, aby komisie a odbory Slovenskej národnej rady sprísnili postup pri vypracúvaní a schvaľovaní projektovej a rozpočtovej dokumentácie, aby nepovoľovali prekračovanie rozpočtových cien jednotlivých akcií a sprísnili stavebný dozor.

Pri vypracovaní návrhu rozpočtu a finančných plánov na rok 1962 v rámci pôsobnosti Slovenskej národnej rady sa uplatnili a využili skúsenosti z plnenia rozpočtu v roku 1961 a výsledky z previerok efektívnosti.

Podľa uznesenia politického byra ÚV KSČ a vlády sa rozvinula previerka efektívnosti za účasti komisií, odborov Slovenskej národnej rady a podriadených organizácií. Previerka sa zamerala na dôsledné plnenie všetkých úloh, všestranné zvýšenie hospodárnosti a reálne zostavenie návrhu rozpočtu Slovenskej národnej rady na rok 1962.

Na všetkých organizačných stupňoch vytvorili sa previerkové komisie, ktoré si rozpracovali zásady previerok s prihliadnutím na povahu podriadených organizácií. Pre previerku efektívnosti sa na odboroch a útvaroch Slovenskej národnej rady určilo 5 komisií a na podriadených organizáciách 32 previerkových komisií. Na ťažiskové podriadené organizácie v priebehu previerky efektívnosti boli vyslaní pracovníci SNR, ktorí pomáhali odhaľovať rezervy a zdroje na zabezpečenie plánu a rozpočtu v roku 1962.

Previerka efektívnosti prispela nielen k zvýšeniu hospodárnosti a lepšiemu využívaniu hospodárskych prostriedkov tak vo vlastnej činnosti, ako aj v podriadených organizáciách Slovenskej národnej rady, ale uvoľnila aj prostriedky pre iné úseky národného hospodárstva. Napríklad na prevádzkových potrebách hospodárnejším plnením úloh sa v roku 1961 dosiahli celkové úspory v sume 3 560 000 Kčs a pre rok 1962 2 932 000 Kčs, čo je výsledkom previerky efektívnosti aj v znížení spotreby palív, elektrickej energie, papiera a kancelárskych potrieb.

Úsilie o najvyššiu efektívnosť bude trvalou metódou činnosti komisií, odborov a podriadených organizácií.

Členovia komisií a tiež pracovníci odborov Slovenskej národnej rady sa zúčastňovali na previerke efektívnosti, na príprave a zostavovaní návrhu plánu a rozpočtu na rok 1962 na národných výboroch a v ústredne riadených výrobno-hospodárskych jednotkách.

I.

Rozpočet Slovenskej národnej rady na rok 1962 vychádza z úloh určených tretím päťročným plánom.

V rozpočte Slovenskej národnej rady predstavujú

príjmy

8 147 000 Kčs a

výdavky

200 208 000 Kčs.

Zdroje rozpočtu Slovenskej národnej rady sú v príjmoch z funkčnej a správnej činnosti rozpočtových organizácií stanovené vo výške 5 282 000 Kčs a v odvodoch Správy Tatranského národného parku vo výške 2 865 000 Kčs.

Z celkových príjmov najväčší podiel pripadá na Komisiu Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru 44, 2 % na Komisiu Slovenskej národnej rady pre zdravotníctvo 15, 1 % a zvyšok na ostatné komisie.

Z výdavkov rozpočtu Slovenskej národnej rády sa určuje na

hospodárstvo

3 683 000 Kčs

kultúrne a sociálne opatrenia

147 039 000 Kčs

správu

49 486 000 Kčs.

V  predkladanom rozpočte sa navrhujú výdavky na decentralizovanú investičnú výstavbu v sume 17 335 000 Kčs a na prevádzkové potreby pre činnosť Slovenskej národnej rady a jej podriadené organizácie 182 873 000 Kčs.

V prevádzkových výdavkoch zabezpečujú sa v rozpočte finančné prostriedky na

mzdový Fond

97 324 000 Kčs

osobné výdavky mimo mzdového fondu

18 996 000 Kčs

vecné výdavky

50 324 000 Kčs

ostatné výdavky

16 229 000 Kčs.

Rozpočtovaný mzdový fond je v súlade s plánom práce Slovenskej národnej rady a jej podriadených organizácií.

Na osobných výdavkoch mimo mzdového fondu sú určené finančné prostriedky na odmeny za práce včítane platov ústavných činiteľov a náhrad poslancov, cestovné výdavky a ostatné výplaty fyzickým osobám.

Povaha práce Slovenskej národnej rady, jej orgánov, poslancov a pracovníkov vyžaduje neustály najužší styk pri riešení problémov tam, kde sa rozhoduje o výrobe, o plnení plánu. Prostriedky určené na cestovné umožňujú vykonávať pracovné cesty podľa potrieb; pritom sa počíta s hospodárnosťou a maximálnym využitím pracovného času na pracovných cestách, obmedzovaním jednodňových ciest na najnutnejšiu mieru, plným využívaním kapacity motorových vozidiel s vyhodnocovaním ciest z hľadiska účinnosti poskytovanej pomoci a využitia skúseností a poznatkov pre vlastnú prácu Slovenskej národnej rady, prípadne i pre ďalšie orgány.

Dobré skúsenosti sú z práce aktivistov Slovenskej národnej rady, ktorí poskytovali účinnú a konkrétnu pomoc okresným národným výborom. V roku 1961 90 pracovníkov Slovenskej národnej rady trvale poskytovalo pomoc okresným národným výborom. Okrem toho viac ako polovica pracovníkov Slovenskej plánovacej komisie a ďalších odborov Slovenskej národnej rady zúčastňovala sa na zabezpečovaní úloh v podnikoch a na národných výboroch.

Vecné výdavky i napriek vyšším úlohám sa navrhujú v takej výške ako v r. 1961. Pritom sa vychádzalo zo spresnených nižších noriem spotreby kancelárskych potrieb, elektrickej energie, paliva, pohonných hmôt á podobne. Účinnými opatreniami sa zníži spotreba papiera o 11 ton, čo predstavuje 22 % úspor oproti spotrebe v roku 1961.

Vo finančných nákladoch sa okrem zamestnávateľských príspevkov zabezpečujú finančné prostriedky príspevkovým organizáciám vo výške 10 764 000 Kčs. Oproti skutočnosti roku 1961 sa znižujú o 1 764 000 Kčs.

Pre Slovenské národné divadlo sa rozpočtuje suma 18 065 000 Kčs, z toho na plánovanú stratu 16 435 000 Kčs, ktorá sa zvyšuje oproti roku 1961 o 5, 5 % v dôsledku zvýšenia plánu práce a výkonov. Otvorí sa Malá scéna, ktorá umožní ďalším 30 000 návštevníkom vidieť hodnotné umelecké podujatia. V Slovenskom národnom divadle treba však naďalej dbať na hospodárnosť pri vybavovaní umeleckých výprav a pri dôslednom plnení úväzkov hercami.

Správe Tatranského národného parku sa zabezpečujú prostriedky v sume 13 921 000 Kčs, čo je oproti roku 1961 menej o 4 903 000 Kčs. Z tejto sumy pripadá na plánovanú stratu 11 021 000 Kčs, ktorá je v porovnaní s rokom 1961 nižšia, o 2 788 000 Kčs.

Menšia plánovaná strata sa dosiahne znížením nákladov hlavne v ťažobnej činnosti a zlepšením tržieb v dôsledku úpravy realizačných cien pri dodávkach dreva. Pritom sa však počíta s vyššími úlohami oproti tretiemu päťročnému plánu v zalesňovaní o 180 ha, v ochrane lesných kultúr a v ďalšom sprístupňovaní prírodných krás Vysokých Tatier.

II.

Na celkovom objeme výdavkov rozpočtu Slovenskej národnej rady na rok 1962 sa zúčastňuje Komisia Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru 47, 3 %, Komisia Slovenskej národnej rady pre zdravotníctvo 23, 1 %, Komisia Slovenskej národnej rady pre pôdohospodárstvo 9, 2 %, Finančná a rozpočtová komisia Slovenskej národnej rady 7, 5 %, Kancelária Slovenskej národnej rady 5. 8 % a ostatné komisie 7, 1 %.

Významné a náročné úlohy plní Slovenská plánovacia komisia, ktorá sa zúčastňuje hlavne na vykonávaní základných direktív Komunistickej strany Československa a vlády o všestrannom využívaní prírodných a ekonomických zdrojov Slovenska, na zabezpečovaní plnenia úloh rozvoja, na riešení otázok súvisiacich s rozmiesťovaním výrobných síl, rozvojom jednotlivých oblastí a s prípravou kvalifikovaných kádrov pre národné hospodárstvo. Pripravuje návrhy súhrnného rozvoja hospodárstva Slovenska, sleduje a vyhodnocuje jeho plnenie. Na jej činnosť sa v rozpočte zabezpečujú finančné prostriedky vo výške 10 745 000 Kčs, z čoho mzdové fondy činia 8 584 000 Kčs.

Rozpočet Komisie Slovenskej národnej rady pre pôdohospodárstvo umožňuje poskytovať pomoc zameranú hlavne na dosiahnutie plánovanej poľnohospodárskej výroby, ďalšie upevňovanie a zveľaďovanie jednotných roľníckych družstiev a štátnych majetkov a na riešenie špecifických otázok rozvoja poľnohospodárstva v horských a podhorských oblastiach. Rozpočtované prostriedky umožnia rozsiahlejšie propagovanie dobrých skúseností v poľnohospodárstve.

Na plnenie vlastných úloh sa zabezpečujú finančné prostriedky vo výške 4 474 000 Kčs, z ktorých sa časť použije na propagáciu, konferencie a aktívy najlepších pestovateľov a na "Dni novej techniky".

V  rozpočtoch národných výborov podstatná časť prostriedkov sa zabezpečuje na ďalší rozvoj socialistického poľnohospodárstva. Z celkových výdavkov na poľnohospodárstvo v troch slovenských krajoch vo výške 1962 miliónov korún pripadá 1368, 2 milióna korún na priamu pomoc jednotným roľníckym družstvám a štátnym majetkom.

Účelné využitie týchto prostriedkov vytvorí podmienky pre zvyšovanie intenzity poľnohospodárskej výroby.

Komisia Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru bude v spolupráci s celoštátnymi orgánmi a národnými výbormi pomáhať vytvárať priaznivé podmienky pre dovŕšenie kultúrnej revolúcie a pre uplatnenie nových foriem a metód výchovy na školách.

V   súlade s touto základnou úlohou sa osobitne zameria na rozvoj škôl, predškolských a mimoškolských zariadení, na všestrannú prípravu mládeže a jej výchovu v duchu vedeckého svetonázoru, ako aj na rozvinutejší kultúrny a spoločenský život na dedinách.

Splnenie týchto významných úloh bude vyžadovať predovšetkým pomoc národným výborom pri zabezpečovaní úzkej spojitosti ideovej a politicko-výchovnej práce na školách a v osvetovej činnosti, ako aj pri podpore teoretickej výučby výrobnou praxou.

Na plnenie úloh komisie sa zabezpečujú finančné prostriedky vo výške 94 655 000 Kčs.

Podstatná časť výdavkov sa použije na vedeckú osvetovú, propagačnú a umeleckú činnosť zameranú predovšetkým na zvýšenie ideovo-umeleckej úrovne kultúrnych podujatí.

Na spoločné úlohy škôl sa rozpočtujú prostriedky vo výške 1 421 000 Kčs najmä na nové učebné osnovy pre základné deväťročné školy a na vývojové úlohy.

Na činnosť umeleckých súborov, usporiadanie koncertov pre pracujúcich, zájazdy divadiel, ako aj na uskutočnenie rôznych aktívov a seminárov organizovaných pre pracovníkov v umení sa zabezpečuje 9 365 000 Kčs.

Výstavy a propagácie o hospodárskom a kultúrnom rozvoji Slovenska, na ktoré sa rozpočtuje 6 230 000 Kčs, poukážu na dosiahnuté úspechy a ďalšie perspektívy nášho rozvoja.

Všestranná a sústavná starostlivosť sa bude venovať výchove a práci medzi mládežou so zameraním na prehĺbenie jej ideovej výchovy, ďalší rozvoj vzdelania a rozmach mnohostrannej kultúrnej činnosti a telesnej výchovy v duchu uznesenia Ústredného výboru Komunistickej strany Československa.

Na prevádzku a zvýšenie knižného fondu Univerzitnej knižnice a Matice slovenskej sa zabezpečujú potrebné prostriedky, v ktorých sa počíta s ďalším nákupom 104 000 knižných zväzkov. Úlohou vedeckých knižníc bude ďalej rozvíjať spoločenské a prírodné vedy, zovšeobecňovať ich poznatky a vytvárať priaznivé podmienky pre vzdelanie najširších vrstiev obyvateľstva.

Prostriedky v rozpočte Slovenskej národnej rady predstavujú len časť z celkových výdavkov zabezpečených v štátnom rozpočte na rozvoj školstva a kultúry. Napríklad v rozpočtoch národných výborov na Slovensku sa zabezpečuje pre rok 1962 viac ako 2500 miliónov korún, ktoré sú určené na rozsiahlu investičnú výstavbu, ďalší rozvoj všeobecnovzdelávacích škôl, bezplatné poskytovanie učebníc a učebných pomôcok, rozširovanie polytechnizácie, predškolských, mimoškolských, ako i kultúrno-osvetových zariadení.

Na činnosť Komisie Slovenskej národnej rady pre zdravotníctvo sa zabezpečujú prostriedky v sume 46 190 000 Kčs.

Komisia bude dbať, aby sa výsledky výskumu plne uplatnili najmä v starostlivosti o zdravie pracujúcich predovšetkým pri nákazlivých chorobách a vo zvyšovaní úrovne odborného liečenia. V plnej miere bude využívať zdravotnícku osvetu zameranú na starostlivosť o matku a dieťa a na ostatné hygienické opatrenia. Dôležitou úlohou komisie bude zabezpečovanie ďalšieho rozvoja výskumných ústavov, zdravotníckych škôl, pričom hlavný dôraz sa bude klásť na zvyšovanie ideologickej a odbornej úrovne lekárov a ostatných pracovníkov v zdravotníctve.

Výskumné ústavy v porovnaní s rokom 1961 zvyšujú počet štátnych a rezortných výskumných úloh o 28. V roku 1962 sa štátne výskumné úlohy rozširujú o 9 a dosiahnu celkový počet 46. Náročnosť týchto úloh si vyžaduje vytvoriť hlavne kádrové podmienky doplnením kvalifikovaných pracovníkov.

Rozpočtujú sa aj prostriedky na ďalšie zvyšovanie odbornej úrovne pracovníkov v zdravotníctve. V roku 1962 plán doškoľovania zdravotníckeho personálu počíta so 47 902 školiacimi dňami, čím si zvýši svoju kvalifikáciu 1227 lekárov a 744 stredných zdravotníckych pracovníkov.

V  rozpočtoch národných výborov sa na úlohy v zdravotníctve zabezpečujú prostriedky vo výške 1743, 9 milióna korún, čo je v porovnaní s rokom 1961 viac o 183 miliónov korún.

V  podkapitole Kancelárie Slovenskej národnej rady rozpočtujú sa prostriedky v sume 11 601 000 Kčs na činnosť Predsedníctva Slovenskej národnej rady, na platy ústavným činiteľom a na náhrady poslancom Slovenskej národnej rady, ako aj na činnosť

Kancelárie. Slovenskej národnej rady a jej podriadených organizácií                                                   

Na obstaranie materiálových potrieb, údržbu a opravy budov a zariadenia Slovenskej národnej rady sa zabezpečujú prostriedky v sume 6 427 000 Kčs.

Komisii Slovenskej národnej rady pre výstavbu, Právnej komisii Slovenskej národnej rady a Finančnej a rozpočtovej komisii Slovenskej národnej rady sa zabezpečujú prostriedky v sume 12 096 000 Kčs, z ktorých podstatná časť pripadá na mzdové fondy.                                                                      

Komisie a odbory Slovenskej národnej rady sa budú vo svojej činnosti pri uskutočňovaní ekonomického a kultúrneho rozvoja Slovenska za súdružskej spolupráce s ministerstvami a poskytovaním pomoci národným výborom zúčastňovať na všestrannom využívaní všetkých zdrojov Slovenska pri postupnom vyrovnávaní úrovne hospodárstva jednotlivých oblastí, čo prispeje k rozvoju ekonomiky celej našej republiky. Svoju činnosť budú orientovať na pomoc pri zabezpečovaní plánovanej poľnohospodárskej výroby na plnenie úloh v investičnej výstavbe, pri vytváraní priaznivých podmienok na dovŕšenie kultúrnej revolúcie, na dobudovanie sústavy ochrany zdravia pracujúcich, prehlbovanie socialistickej demokracie á dodržiavanie zákonnosti.

Komisie a odbory Slovenskej národnej rady prostredníctvom poslancov a svojich pracovníkov budú i naďalej aktívne a konkrétne pomáhať národným výborom všetkých stupňov v rozvíjaní iniciatívy a vo zvyšovaní účasti občanov na riadení, pri riešení zložitých úloh hospodárstva, ktoré riadia, a tak zabezpečovať úspešne plnenie plánu a rozpočtu v roku 1962.                

Osobitnú pozornosť budú venovať plnému rozvinutiu organizátorskej a vlastnej riadiacej práce národných výborov a ich komisií, aby sa stali pevnými článkami v riadení hospodárskeho a kultúrneho rozvoja našej socialistickej spoločnosti.

Rozpočet Slovenskej národnej rady vytvára finančné podmienky pre všestrannú pomoc Slovenskej národnej rady a jej orgánov v hospodárskej a kultúrnej výstavbe Slovenska.

Súdružky a súdruhovia poslanci,                      

úlohy, ktoré pre nás na rok 1962 vyplývajú, sú náročné. K ich plneniu budeme pristupovať aktívne a s vedomím toho, že ide o radostné úlohy tretej päťročnice, ktorá je hospodárskym programom Komunistickej strany Československa, všetkého nášho ľudu a ako najúčinnejším nástrojom na uskutočnenie rozvinutej socialistickej výstavby.

My poslanci Slovenskej národnej rady pri plnení svojich povinností vo svojich volebných obvodoch a na pracoviskách budeme v spolupráci s národnými výbormi všestranne podporovať rozvoj iniciatívy všetkých pracujúcich, a tak prispievať k dosiahnutiu vytýčených cieľov tretej päťročnice.                      

Návrh rozpočtu Slovenskej národnej rady na rok 1962 prerokovali jednotlivé komisie a orgány Slovenskej národnej rady. Poslanci, členovia komisií a ďalší rad pracovníkov Slovenskej národnej rady sa zúčastňovali na zostavovaní a prerokúvaní rozpočtu. Podnety a pripomienky poslancov z ich práce vo volebných obvodoch účinne prispeli k zostaveniu rozpočtu Slovenskej národnej rady na rok 1962.

Z poverenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady navrhujem, aby Slovenská národná rada schválila rozpočet Slovenskej národnej rady na rok 1962 v predloženom znení. (Potlesk. )

Predseda Strechaj:

Ďakujem povereníkovi Slovenskej národnej rady pre veci finančné súdruhovi Gajdošíkovi za podanú zprávu.

Hlási sa niekto, súdružky a súdruhovia poslanci, o slovo k prednesenej zpráve alebo má pripomienky alebo dotazy?

(Nikto. )

O slovo sa nikto nehlási.

Súdružky a súdruhovia poslanci, dostali ste návrh uznesenia Slovenskej národnej rady k rozpočtu Slovenskej národnej rady na rok 1962.

Máte k tomuto návrhu uznesenia pripomienky alebo doplnky? (Neboli. )

Pretože pripomienok niet, dávam hlasovať

o návrhu uznesenia k rozpočtu Slovenskej národnej, rady, jej orgánov a ňou priamo riadených inštitúcií na Slovensku na rok 1962, ako ho predložilo Predsedníctvo Slovenskej národnej rady.

Kto súhlasí s návrhom uznesenia, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Je niekto proti?

(Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada navrhnuté uznesenie jednomyseľne schválila.

Tým sme program 8. schôdzky Slovenskej národnej rady vyčerpali.

Dovoľte, súdružky a súdruhovia poslanci, aby som poďakoval členovi Politického byra Ústredného výboru Komunistickej strany Československa, podpredsedovi vlády a predsedovi Štátnej plánovacej komisie súdruhovi Šimůnkovi za jeho účasť na našom rokovaní, za jeho podnety vyjadrené v jeho významnom prejave. Dovoľte, aby som poďakoval všetkým prítomným predsedom okresných plánovacích komisií za účasť a požiadal ich, aby oveľa dôslednejšie ako v minulosti pomáhali v boji za upevňovanie štátnej a plánovacej disciplíny, za plnenie štátneho plánu na Slovensku.

8. schôdzku Slovenskej národnej rady vyhlasujem za skončenú. (Koniec schôdzky o 17, 45 hod. )


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP