Sobota 24. února 1962

pravených osôb sa dosiahlo v roku 1961 v porovnaní s rokom 1960 zvýšenie o 91 000 cestujúcich. Najväčšia frekvencia sa prejavila u robotníkov; tá z celkovej dopravy v roku 1961 predstavovala 71 %. Značné ťažkosti sa prejavovali najmä v tom, že sa vykazovalo vysoké percento odstavených vozidiel, a to pre nedostatok gumových obručí.

Súdružky a súdruhovia, chcela by som vás ešte oboznámiť s úlohami Okresného národného výboru v Leviciach v roku 1962. Úlohy v tomto roku sú na všetkých úsekoch riadených ONV v porovnaní so skutočnosťou v roku 1961 mobilizačné. Dôkazom toho je skutočnosť, že napríklad úlohy v miestnom stavebníctve vzrastajú oproti minulému roku o 8, 5 %, tržby od obyvateľstva o 12, 1 %, výroba tovaru u podnikov miestneho priemyslu o 13, 9 %,. z čoho výroba nábytku sa zvýši o 9, 6 %. U komunálnych služieb sa majú dosiahnuť vyššie výkony o 17, 6%. Celkové tržby od obyvateľstva sa zvýšia o 25, 3%. Na úseku školstva a kultúry sa zvyšujú výkony u materských škôl o 4 triedy s počtom detí 160. Vzrastie počet družín mládeže o 3 a školské jedálne sa rozšíria o 2 s príslušným počtom stravníkov. Na úseku zdravotníctva sa rozšíri lôžková kapacita o 220, a to tým, že sa dá do prevádzky nemocnica v Želiezovciach. Na úseku dopravy vzrastie výkon prepravy o 13 %, pričom sa doprava súčasne skvalitní zapojením ďalších autobusových spojov. Úsek štátnych ciest sa rozšíri o ďalších 34 km bezprašných ciest a súčasne sa vykoná rekonštrukcia ciest v dĺžke 57 km.

Na úseku decentralizovanej investičnej výstavby sa zabezpečí odovzdanie 138 bytových jednotiek formou štátnej výstavby, 69 bytov v družstevnej výstavbe a 12 bytov v podnikovej výstavbe. Ďalej sa odovzdajú tri 9-ročné stredné školy, a to v Zbrojníkoch, Novej Dedine a v Domadiciach.

Popri týchto úlohách, vzhľadom na to, že okres Levice je charakteru poľnohospodárskeho, hlavnou úlohou bude zabezpečenie poľnohospodárskej výroby a nákupu. V roku 1962 oproti skutočnosti roku 1961 sa zvyšujú nákupné úlohy takto:

nákup mäsa

o 168 vagónov,

t. j. viac o 12, 3 %

nákup mlieka

o 5 911 000 litrov,

t. j. " " 19, - %

nákup vajec

o 5 870 000 kusov,

t. j. " " 21, 3 %

nákup obilia

o 231 vagónov,

t. j. " " 3, 3%.

Pre splnenie týchto úloh okresu osev ozimín bol zabezpečený takto:

 

plán

skut.

%

pšenica

15 000 ha

15 077 ha

100, 5

raž

1400 "

1427 "

100, 2

ozimný jačmeň

1800 "

1233 "

74, -

repka

1000 "

926 "

92, 6

miešanky

3 800 "

5 255 "

138, -

Na zabezpečenie splnenia plánovaných úloh najmä u pšenice sa použili vysoko výnosné odrody na ploche 9478 ha, čo z celkového osevu predstavuje 60, 3 %.

Na úseku živočíšnej výroby sa javí taká situácia, že plánované stavy kráv budú splnené za predpokladu, že sa dosiahne prevod 27 ks jalovíc na 100 ks kráv v spoločných chovoch. Najvážnejším problémom bude zabezpečiť úžitkovosť dojníc vzhľadom na súčasnú krmovinovú základňu.

Okresný národný výbor na svojom zasadnutí 15. januára 1962 prerokúval okrem iného plnenie úloh výroby a nákupu poľnohospodárskych produktov. Konštatovalo sa, že aj napriek viacerým podnikaným opatreniam plán nákupu živočíšnych produktov sa neplní. K 31. I. 1962 sa v okrese Levice plnilo jatočné mäso iba na 99, 6 %, ošípané na 47, 7 %, hydina na 7 %, mlieko na 89, 6 % a vajcia na 77, 9 %. Vzhľadom na takýto stav bol prijatý rad konkrétnych opatrení, ktorých uvedenie do života má zabezpečiť rovnomerné a úspešné splnenie všetkých úloh v roku 1962.

Chcem vyjadriť presvedčenie a zároveň ubezpečenie, že poučení z vyskytnutých sa nedostatkov v roku 1961, pri podchytení iniciatívy funkcionárov a vedúcich pracovníkov na jednotlivých úsekoch, správnou organizáciou práce, širokým rozvinutím socialistickej súťaže a záväzkového hnutia, dokážu v Levickom okrese v roku 1962 splniť aj tieto náročné úlohy. Nasvedčuje tomu aj záväzkové hnutie družstevníkov z Hornej Seče, Podlužian a iných obcí. Túto iniciatívu chcú v okrese rozvinúť do najširších rozmerov pod heslom "Za maximálne prekročenie výrobných a nákupných úloh na počesť XII. sjazdu KSČ".

Podiel Nitrianskeho okresu na plnení základných politickoekonomických cieľov rozvoja národného hospodárstva kraja a Slovenska je značný, či už v oblasti výroby, alebo v oblasti služieb.

Popri rozvoji ústredne riadeného hospodárstva, ktorý je reprezentovaný začatím výstavby plastikárskeho závodu v Nitre, projekčnou prípravou závodu na výrobu tvarovacích strojov, výstavbou Vysokej školy poľnohospodárskej, ako aj rozširovaním kapacít a zvyšovaním výrobných úloh v jestvujúcich závodoch, veľmi náročné úlohy čakajú okres v úsekoch riadených národnými výbormi. Tieto úlohy sú náročnejšie o to, že v podstate pri značnom krátení finančných a materiálnych prostriedkov požadovaných v návrhu plánu, má sa v roku 1962 oproti skutočnosti, v roku 1961 dosiahnuť značný rast výkonov vo všetkých úsekoch.

Uvediem niektoré porovnateľné čísla. Kým počet pracovníkov v hospodárstve riadenom národnými výbormi v roku 1962 oproti skutočnosti roku 1961 vzrastie iba o 0, 3 % a mzdové fondy o 2, 7 %, objem decentralizovanej investičnej výstavby sa zvyšuje o 6, 3 %, výroba tovaru v miestnom priemysle sa zvyšuje o 13, 7 % pri zvýšení tržieb od obyvateľstva o 17, 2 %, výkony komunálnych služieb sa zvyšujú o 23, 9 %.

Na úseku školstva a kultúry počet tried na základných deväťročných školách vzrastie o 2, 9 %, pričom počet novoprijatých žiakov do stredných všeobecne vzdelávacích škôl vzrastie o 39, 2 %. Vzrastie tiež počet detí na materských školách o 6, 8 %, počet oddelení družín mládeže o 13, 7 %, počet školských jedální o 27, 7 % a počet stravovaných v týchto jedálňach o 23, 6 %

Na úseku zdravotníctva počet lôžok v zdravotníckych zariadeniach vzrastie o 11, 3 %, pričom rast počtu lôžok v nemocniciach dosiahne 114, 3 %. Zvýši sa tiež počet miest v jasliach o 19, 2 %.

Dokončením výstavby domu dôchodcov v Nitre zvýši sa počet miest v ústavoch sociálnej starostlivosti o 110, 4 %.

Plán decentralizovanej investičnej výstavby ukladá v roku 1962 odovzdať do užívania 522 bytov a rozostavať na dokončenie v roku 1963 439 bytov. V školskej výstavbe sa má odovzdať 7 škôl s 93 triedami do užívania a rozostavať 6 škôl so 73 triedami a učebňová časť pedagogického inštitútu. V zdravotníctve plán zabezpečuje ukončenie gynekologicko-urologického pavilónu s 200 lôžkami v Nitre a liečebne tbc v Horných Lefantovciach.

Sústreďovanie investičnej výstavby, ako aj nedostatok kapacity stavebnej výroby, má za následok, že sa zastavuje výstavba niektorých akcií a rad ďalších plánovaných na rok 1962 sa odsúva na neskoršie roky. Sú to najmä 18-triedna ZDŠ v Zlatých Moravciach, 9-triedna škola v Dražovciach, 9-triedna škola v Žitavciach, výstavba vozovne a opravovne ČSAD v Zlatých Moravciach, výstavba prevádzkovej budovy OVHS Nitra, divadlo v Nitre, materská škola v Nitre, kino na sídlisku Párovce I a rad ďalších akcií. Oddialenie týchto akcií sa okrem iného veľmi nepriaznivo prejaví v ďalších rokoch tretej päťročnice i v ďalšom nahustení požiadaviek na stavebnú kapacitu a zväčšuje sa tým nebezpečie nesplnenia investičných úloh tretej päťročnice. Počínajúc druhým rokom tretej päťročnice v okrese Nitra okrem úloh plánu, o ktorých som hovorila, vystupuje veľmi ostro do popredia i úloha prípravy odborných kádrov pre v okrese budovaný priemysel a pre poľnohospodárstvo, najmä pokiaľ ide o odborný dorast. Veď napríklad len pre Šmeralove závody bude potrebné už počnúc rokom 1962 začať pripravovať niekoľko sto učňov. S podobnou požiadavkou sa počíta i pre plastikársky závod. Na tento cieľ bude treba v Nitre vybudovať v existujúcich a nedostatočne využívaných priestoroch výrobné stredisko, kde by sa potrebný učňovský dorast a prípadne i dospelí zaškoľovali na profesie požadované v nových závodoch. Výrobný program pre uvedené zaškoľovacie stredisko je už určený, robí sa nábor učňovského dorastu, pre ktorý už na jeseň tohto roku bude potrebné pripraviť učebné priestory. Jediným plne vyhovujúcim objektom na uvedené účely sú v posledných rokoch veľmi nedostatočne využívané objekty fermentačných skladov Čsl. tabakového priemyslu v Nitre, ktoré po pomerne nepatrnej adaptácii a montáži strojov a výrobných zariadení plne vyhovujú požadovanému cieľu. Výhodou takéhoto riešenia, okrem iného, by bola aj skutočnosť, že učňovský dorast nebude treba posielať na zaškoľovanie mimo okresu, resp. mimo Slovenska, kde by viazali tamojšie ubytovacie kapacity, ale pri zameraní náboru dorastu na najbližšie okolie bude možné, aby učni denne do učilíšť dochádzali. Pôjde teraz len o to, aby príslušné komisie SNR veľmi seriózne tento návrh posúdili, zvážili nutnosť výchovy odborných kádrov na priemysel na Slovensku a vytvorili predpoklady pre uvoľnenie objektov tabakových skladov v Nitre pre učňovské stredisko ťažkého strojárstva. Na príslušnom podrobnom návrhu a zdôvodnení pracujú okresné orgány v Nitre spolu so Šmeralovými závodmi v Brne a po jeho vypracovaní obrátia sa so žiadosťou o pridelenie objektov na Slovenskú plánovaciu komisiu, komisiu pre priemysel a ďalšie. Požiadavka je správna, reálna a dúfam, že na menovaných orgánoch nájdu porozumenie a súhlas, čo významnou mierou prispeje k úspešnému plneniu perspektívnych úloh industrializácie okresu Nitra a najmä k organizovanej prípravevysokoodborných špecializovaných kádrov pre novovybudovaný ťažký priemysel. (Potlesk. )

Podpredseda Biľak:

Ďakujem poslankyni Maďarovej za prejav.

Ďalej prehovorí povereník SNR inž. Samuel T a k á č. Dávam mu slovo.

Povereník Takáč:

Vážené súdružky a súdruhovia,

dovoľte mi povedať najprv niekoľko slov o plnení plánu výstavby na Slovensku za uplynulý rok. Plánovaný objem stavebnej výroby splnili stavebné organizácie Ministerstva výstavby a krajských národných výborov na 98, 8 % a dosiahli vzrast výroby 13, 6 % oproti roku 1960.

Pritom priamo riadené podniky svoje úlohy prekročili o 57 miliónov Kčs a podniky riadené KNV z plánu splnili len 95, 7 % a ostali dlžné vyše 100 miliónov Kčs.

Hlavnou príčinou nedostatkov v práci podnikov riadených KNV bolo to, že neorganizovali a nerozvíjali dôsledne boj za splnenie plánu, a tak po pomerne dobrých výsledkoch v prvých mesiacoch roku začalo v II. štvrťroku zhoršovanie v Západoslovenskom kraji, v III. štvrťroku v Stredoslovenskom kraji a v posledných dvoch mesiacoch, hlavne však v decembri, zaostalo plnenie plánu aj vo Východoslovenskom kraji. Tak sa stalo, že manko vo viacerých podnikoch z mesiaca na mesiac rástlo a plán stavebnej výroby nesplnil v roku 1961 nakoniec ani jeden kraj, i keď výsledky, ktoré dosiahol Východoslovenský kraj, možno hodnotiť priaznivo najmä preto, že dosiahol vyše 18 %-ný vzrast oproti minulému roku.

I v rovnomernosti plnenia plánu bytovej výstavby sa situácia v minulom roku, v porovnaní s rokom 1960, zhoršila, lebo na december ostala úloha odovzdať takmer štvrtinu bytov celoročnej úlohy, čo viedlo, pochopiteľne a nevyhnutne, k veľkému a nezdravému šturmu a k zhoršeniu kvality dokončovacích prác. Úlohy v bytovej výstavbe splnilo iba krajské združenie Východoslovenského kraja, ostatné kraje zaostali a zostali dlžné 620 bytov.

Uspokojivejšie výsledky sme dosiahli celkove na centralizovanej investičnej výstavbe, kde najmä po aprílovom zasadnutí ÚV KSČ nastalo zlepšenie a stavebné podniky na Slovensku svoje úlohy prekročili a dosiahli v tejto rozhodujúcej výstavbe celkový rast objemu stavebných prác oproti roku 1960 skoro 20 %.

Pri tomto stručnom hodnotení plnenia plánu za rok 1961 treba poukázať i na niektoré vonkajšie vplyvy, ktoré zasiahli rušivo do úsilia našich stavbárov. Boli to: nepriaznivá situácia v železničnej doprave, v dodávkach oceľových konštrukcií a technologických, zariadení, v dodávkach výrobkov hút vôbec, ako aj mimoriadne prudká zima začiatkom decembra.

Nedostatky v plnení plánu minulého roku, najmä nesplnenie objemu výroby a kvalitatívnych ukazovateľov v podnikoch krajského stavebníctva, napätosť úloh v roku 1962 v stavebnej výrobe aj vo výrobe stavebných hmôt ešte zvyšujú.

Objem stavebnej výroby oproti minulému roku na Slovensku podstatne rastie. V podnikoch riadených Ministerstvom výstavby je rast 15, 1 % a v krajsky riadenom stavebníctve 14 %.

V   centralizovanej investičnej výstavbe objem stavebných prác však vzrastá ešte viacej - až o 22 % v podnikoch riadených Ministerstvom výstavby.

Bude treba i naďalej prednostne zabezpečovať centralizovanú výstavbu. Osobitnou úlohou priamo riadených podnikov v tomto roku je výpomoc v Severomoravskom kraji, a to najmä na výstavbe Ostravská, a naša najväčšia stavba, stavba Východoslovenských železiarní, dostáva v tomto roku najvyššie úlohy.

V   bytovej výstavbe štátny plán ukladá podnikom krajsky i ústredne riadeným odovzdať našim pracujúcim v tomto roku o 18, 6 % viac bytov ako v roku minulom.

I v kvalitatívnych ukazovateľoch je náročnosť plánu vysoká, lebo plán ukladá zvýšiť produktivitu práce o 12, 5 %, z toho v ústredne riadených podnikoch o 11, 5 % a v podnikoch riadených krajskými národnými výbormi o 13, 3 %. Pritom majú stavebné podniky zabezpečiť zníženie vlastných nákladov o 3, 5 %.

V  decentralizovanej výstavbe ide hlavne o podstatné zníženie rozostavanosti a o urýchlené dokončovanie a odovzdávanie objektov.

V  bytovej výstavbe treba zlepšiť rovnomernosť v odovzdávaní bytov, zabezpečiť, aby sa aspoň 45 % z celoročnej úlohy odovzdalo už v I. polroku. Podobne sa treba zamerať na rovnomerné dokončovanie stavieb i v školskej výstavbe.

V  stavebnej výrobe ostáva i naďalej v popredí úloha plne využiť výrobné prostriedky, zvyšovať viacsmennosť, rovnomerne plniť úlohy, lepšie využívať fond pracovného času, správne hospodáriť so stavebnými materiálmi, upevňovať pracovnú disciplínu.                                                          

V  roku 1962 sa zvyšuje objem priemyselnej výroby o 13, 5 %. Z menovitých úloh vzrastá výroba cementu oproti dosiahnutej skutočnosti v roku 1961 o 11, 6 %, stavebných dielcov o 22, 8 %. Náročnosť úloh plánu v priemyselnej výrobe je predovšetkým v zabezpečovaní výroby v sortimente a kvalite pri podstatne vyššom raste produktivity práce - o 10, 8 % a pri značnom znížení vlastných nákladov - o 3, 35 %.

Veľmi závažnou úlohou vo zvyšovaní objemu priemyselnej výroby je zabezpečovanie vlastnej investičnej výstavby, kde nám plán ukladá uviesť do prevádzky v tomto roku ďalšie nové kapacity v cementárňach, vo výrobe ľahkých stavebných hmôt a vo výrobe stavebných dielcov. Pre zvýšenie produkcie cementu rekonštruujeme a modernizujeme 4 cementárne, a to v Hornom Srní, Lietavskej Lúčke, Banskej Bystrici a v Ladcoch. Dodržanie plánovaných termínov dokončenia rekonštrukcií má kľúčový význam pre plnenie úloh vo výrobe cementu v roku 1962. V ľahkých stavebných hmotách je potrebné nové závody pre výrobu pórobetónu v Šaštíne a Hencovciach uviesť do prevádzky v plánovaných termínoch, t. j. do 1. IV. 1962, a vyvinúť úsilie o skoršie začatie výroby v ďalšom novom závode na pórobetón v Bratislave, a to pred koncom tohto roku.

Veľmi dôležitou úlohou krajského stavebníctva je zabezpečiť plánovaný rast výroby stavebných dielcov, a to najmä dôsledným zabezpečovaním výstavby nových závodov - výrobní prefabrikátov, ktoré majú podstatne prispieť k spriemyselneniu stavebníctva. Úloha je o to náročnejšia, že kraje nedocenili dostatočne význam týchto novobudovaných závodov a vo výstavbe výrobní na prefabrikáty sa prejavili závažné nedostatky. Situácia vyžaduje, aby sa v tomto roku výraznejšie zvýšila starostlivosť krajov o urýchlené dokončenie nových závodov na prefabrikáty a aby kraje považovali ich výstavbu za najdôležitejšie akcie krajského stavebníctva.

Vážené súdružky a súdruhovia,

dovoľte mi ešte niekoľko poznámok k plneniu úloh stavebníctva v tomto roku. Výsledky za január sú neuspokojivé, lebo plán stavebnej výroby sa splnil vcelku iba na 93, 6 % a vyprodukovalo sa len 6 % z celoročnej úlohy, pričom ťažisko neplnenia je v krajsky riadených podnikoch.

V  plnení plánu zaostali všetky kraje a z jedenástich krajsky riadených podnikov splnili úlohy len Stredoslovenské vodohospodárske stavby. Z deviatich ústredne riadených podnikov splnili plán len 4 podniky.

Na neplnenie plánu v krajskom stavebníctve vplýva okrem známych vonkajších okolností i oneskorené schvaľovanie a menenie výrobných, programov, nedostatočné zabezpečovanie základných podmienok plynulej výstavby, ako je včasná a kvalitná územná a projektová príprava, ďalej dodržiavanie plánovaného začínania a dokončovania stavieb a premnohé nedostatky v úrovni riadenia.

Na sledovaných centralizovaných stavbách zaostalo plnenie úloh v januári na dôležitých stavbách, ako na VSŽ, na Elektrárni Vojany, a ani vcelku sa úlohy nesplnili.

Vo výrobe stavebných hmôt sa januárové úlohy splnili len na 95, 1 %, pričom vážne zaostala výroba cementu.

Výsledky za prvé dve dekády februára ukazujú, že situácia v plnení sa nezlepšuje a v stavebnej výrobe bude za prvé dva mesiace manko vo výške okolo 4 dní priemernej dennej plánovanej produkcie na marec.

Tieto nepriaznivé výsledky v plnení úloh za prvé dva mesiace roku ukazujú, že najnaliehavejšou úlohou stavebníctva, úlohou dňa, úlohou, ktorá neznesie nijaký odklad a ku ktorej treba ihneď prikročiť, je organizovať systematický boj za dobehnutie zameškaného s cieľom likvidovať manko v plnení úloh do 1. mája, vo výnimočných prípadoch, v podnikoch, kde manko prekročilo už 5 dní, do konca I. polroka.

V každom kraji, v každom podniku je preto nutné prvéhodruhého marca zhodnotiť predbežné výsledky plnenia úloh za január a február, rozobrať príčiny neplnenia a vypracovať pre každý podnik, každú stavebnú správu, každú stavbu a výrobňu, pre všetky úseky podieľajúce sa na zabezpečovaní úloh, harmonogram dobiehania manka. V harmonograme dobiehania manka podľa dekád treba rozpracovať komplexné opatrenia pre plnenie úloh, dbať o to, aby sa dôsledne využívali výrobné prostriedky, pracovný čas, predovšetkým soboty a pondelky, a tam, kde je to potrebné, organizovať aj nedeľné smeny.

Treba organizovať pod vedením straníckych orgánov a organizácií jednotné, spoločné úsilie všetkých pracujúcich i všetkých funkcionárov hospodárskych, odborových, mládežníckych i pracovníkov národných výborov, aby sa dosiahol hlavný cieľ zlikvidovať manko a plniť a prekračovať úlohy.

Preto je potrebné svedomité vypracované harmonogramy na dobiehanie zameškaného všade prerokovať podrobne a dôkladne s pracujúcimi,. aby sa na ich základe mohlo úspešne rozvinúť záväzkové hnutie a socialistické -súťaženie na počesť XII. sjazdu KSČ a potom dôsledne a pravidelne dekádne kontrolovať a vyhodnocovať dodržiavanie harmonogramov a operatívne odstraňovať prekážky, ktoré sa v boji za likvidáciu manka vyskytnú.

Hlavné predpoklady na to, aby sa zameškané dohonilo, aby sa manko zlikvidovalo, aby sa úspešne plnili úlohy plánu tohto roku, sú tu. Zlé počasie a chrípka budú prakticky za nami, hlavné stavebné materiály nie sú prekážkou v plnení plánu, situácia v doprave sa bude postupne zlepšovať, pracovníkov na stavbách je vcelku taktiež dostatok, a čo je hlavné, majú chuť i ochotu plniť úlohy. A tak zlepšenie v plnení plánu závisí teraz predovšetkým a v rozhodujúcej miere od dobrej a systematickej a jednotne zameranej organizátorskej práce straníckych, hospodárskych, odborových a mládežníckych orgánov a organizácií a národných výborov a od trvalého a správneho usmerňovania iniciatívy pracujúcich.

Záverom by som chcel poznamenať, že skúsenosti z boja za likvidáciu manka, za plnenie úloh z minulých rokov nám ukazujú, že pri zjednotenom úsilí dôsledný boj za odbúranie manka z prvých mesiacov roka býva úspešný a jeho konečným dôsledkom je pomerne rýchle vyrovnanie plnenia plánu a priaznivé splnenie celoročných úloh.

O víťazné splnenie celoročných úloh v stavebníctve treba bojovať dôsledne už teraz, zabezpečiť v spoločnom úsilí straníckych, odborových, hospodárskych a mládežníckych organizácií a národných výborov širokú iniciatívu pracujúcich a ich aktívnu účasť na socialistickom súťažení a záväzkovom hnutí.

V  súčasnom období rozvíjame toto úsilie a organizujeme pod vedením straníckych organizácií a v spolupráci s ostatnými organizáciami a orgánmi spoločný boj za dobehnutie zameškaného. V týchto dňoch sa rozpracúvajú politicko-organizačné opatrenia na odstránenie manka. Rozvíja sa iniaciatíva pracujúcich v socialistickom súťažení, uzatvárajú sa záväzky k XII. sjazdu strany v podnikoch, na stavebných správach a na stavbách.

V  tomto boji môžu vo veľkej miere pomôcť poslanci Slovenskej národnej rady, či už priamo vo svojich volebných obvodoch, alebo konkrétnou pomocou v zaostávajúcich podnikoch, na zaostávajúcich stavbách.

Treba apelovať na všetkých pracovníkov investičnej výstavby, aby v týchto týždňoch a v budúcich mesiacoch pracovali tak, aby už sviatok 1. mája, a potom deň stavbárov, privítali bez restov a aby pozdravili XII. sjazd našej rodnej strany rovnomerným plnením a prekračovaním úloh i v nasledujúcich mesiacoch, v čom bude i pevná záruka, že stavebníctvo na Slovensku celoročné úlohy v kvantitatívnych i v kvalitatívnych ukazovateľoch načas a dobre splní. (Potlesk. )

Podpredseda Biľak:

Ďakujem povereníkovi SNR súdruhovi inž. T a k á č o v i za prejav.

Dávam slovo ďalšiemu rečníkovi, poslancovi Jánovi P a ňk o v i.

Poslanec Paňko:

Vážené súdružky a súdruhovia,

dovoľte mi, aby som aj ja vo svojom diskusnom príspevku informoval zasadnutie pléna Slovenskej národnej rady o rozvoji priemyslu v mojom volebnom obvode a poukázal na niektoré problémy týkajúce sa zvyšovania životnej a kultúrnej úrovne našich pracujúcich.

V Humenskom okrese a v sninskom obvode, ktoré boli za kapitalizmu neznáme alebo, lepšie povedané, nejestvovali, priemysel dnes už zapustil svoje, možno povedať, zdravé korene, či už ide o chemický priemysel v Chemku Strážske, Kapron v Humennom, alebo o strojársky priemysel vo Vihorlate v Snine, kde aj ja pracujem a v Transporte Medzilaborce.

Zameriavam sa na otázky rozvoja a problémy mladého strojárskeho podniku Vihorlat Snina, ktorý v uplynulom roku oslávil 10. výročie začatia svojej činnosti. Svoje 10. jubileum prežíval v prvom roku tretej päťročnice a pracujúci tohto podniku, vďaka svojej iniciatíve, nezlomnej vôli splniť plán, čestne sa vyporiadali so stanovenými úlohami. Výsledky sú o to radostnejšie, že objem výroby sa v roku 1961 zvýšil oproti roku 1960 o 34, 6 %, oproti roku 1958 o 89, 6 % a oproti roku 1955 až o 239, 5 %, a to i pri takej ťažkej materiálovej situácii, aká bola v našom národnom hospodárstve v uplynulom roku.

Chcem načrieť do krátkej histórie tohto mladého podniku a poukázať na veľké ťažkosti jeho rozvoja a z toho aspektu potom poukázať i na cesty ďalšieho rozvoja.

Výstavba podniku bola najprv zameraná na keramickú výrobu. Potom bol projekt zameraný na výstavbu výlučne špeciálnych kapacít, Čoho dôkazom je to, že ešte roku 1955 zabezpečoval cca 95 % tejto výroby z celoročného objemu. Postupne, celková koncepcia a výrobné zameranie podniku bolo zo strany nadriadených orgánov usmernené na náhradné výroby, ako kotly pre ústredné kúrenie, poľnohospodárske stroje, lisy na liatie kovu pod tlakom, žeriavy a pod., ktorých objem teraz predstavuje cca 95 % z celoročného objemu.

A tu chcem poukázať na nezdravý vývoj podniku, zapríčinený, nesprávnym, resp. jednoúčelovým zameraním výstavby, závodu zo strany nadriadených orgánov. Veľmi zdĺhavé a nepružné riešenie stabilizácie výrobných programov podniku malo neblahý vplyv na zhospodárňovanie výroby. Podnik rok čo rok zavádzal 6 - 9 nových výrob a 5 - 7 výrob z výroby vybiehalo. Tak podnik od začatia svojej činnosti zaviedol do výroby 61 nových výrob, čo už samo osebe sťažovalo plnenie výrobných plánov. Vyžadovalo si to obstarávanie širokého sortimentu výrobného materiálu a veľkú potrebu odborných kádrov na rôznych strojových profesiách. Museli sa vynakladať veľké náklady na Zaškoľovanie a preškoľovanie pracovníkov a v konečnom efekte to zle vplývalo na rentabilitu podniku.

Uvedené fakty spomínam preto, že podnik ani dnes po desaťročnej činnosti, nemá celkom ustálený výrobný program a má veľmi široký sortiment. Pokiaľ ide o koncepciu a perspektívu do ďalších rokov, rast výroby náhradných programov bude závisieť od rekonštrukcie jestvujúcich výrobných priestorov a od výstavby nových výrobných hál, pretože terajšie výrobné priestory a zariadenie nevyhovujú uvedeným výrobám ani zo stránky technologickej (tok výroby v halách v opačnom smere), a ani zo stránky transportácie a prísunu materiálu do výroby zo skladov.

Ako som spomenul, podnik v roku 1961 splnil plánované úlohy. Splnil ich tak v kvantitatívnych, ako aj v kvalitatívnych ukazovateľoch.

Plán hrubej výroby splnil na

100, 5 %

vyrobený tovar "

100, 1 %

sortiment "

99, 6 %

menovité úlohy "

97, 2 %

dodávky na export "

101, 3 %

plán odbytu "

101, 0 %

vlastné náklady na VT čerpal na

99, 7 %, čím ušetril

na nákladoch Kčs 500 000 a hospodársky výsledok zlepšil o Kčs 264 000.

Podnik splnil výrobné úlohy v roku 1961 vďaka veľkej iniciatíve a húževnatosti pracujúcich i pri veľkých materiálových ťažkostiach. Ba nielenže ich splnil, ale ich aj prekročil a za pomoci širokého rozvoja socialistickej súťaže a kolektívov súťažiacich o hrdý titul Brigáda socialistickej práce a záväzkového hnutia na počesť XXII. sjazdu KSSS výrobné úlohy splnil predčasne, t. j. 23. decembra 1961. To bol dar pracujúcich Vihorlatu Snina našej strane a vláde za to, že v rámci industrializácie Slovenska umožnili výstavbu strojárskeho podniku, dali obyvateľstvu pracovné príležitosti, a tým i možnosť radostnejšieho i kultúrnejšieho života.

Zo stránky materiálovej bol rok 1961 jedným z najťažších v existencii podniku, lebo sa v ňom vyskytli také vážne ťažkosti s krátením materiálu, že to ohrozovalo splnenie plánu. Konkrétne boli skrátené objednávky podniku o 2696 ton valcovaného materiálu, a toto množstvo prešlo do sklzov. Ďalej nebola pokrytá výroba 200 kusov postrekovačov P -900 v množstve 68 ton (najmä trúbok), nebola pokrytá ani potreba materiálu na traktorové vlečky o 437 ton a 10 kusov žeriavových dráh v množstve 173 ton hutného materiálu atď. Takto musel podnik operatívne zabezpečovať celkom 4164 ton valcovaného materiálu, čo z celoročnej spotreby roku 1961 predstavuje 25, 8 %. Podnik robil všetky opatrenia, aby mohol výrobné úlohy v roku 1961 zabezpečiť. Ťažkosti sa vyskytli aj v tom, že materiál dostával niekedy s 10 -20 dňovým oneskorením a pokiaľ ide o odliatky, dostával ich podnik často nekvalitné, neopieskované, neohrubované, lunkrovité, pórovité a často aj s nedodržanými dimenziami, čo všetko značne odčerpávalo strojovú kapacitu, ako aj kapacitu pracovných síl.

Niekto by sa mohol opýtať, ako je to možné, že pri takom vysokom krátení objednávok materiálu a nepokrytí výroby materiálovými fondami splnil podnik výrobný plán. Poviem vám to. Nielen pracovníci zásobovacieho útvaru, ale takmer každý technický alebo administratívny pracovník podniku, ktorý mal čo i len najmenšie skúsenosti, musel cestovať po republike za materiálom. V prvej dekáde obyčajne nebolo čo robiť. Robotníkom sa museli platiť prestoje. Koncom mesiaca sa šturmovalo, robotníci niekedy ťahali až 24 hodín a vynakladalo sa nevídané úsilie na splnenie plánu.

Operatívne zabezpečovanie, materiálu si vyžiadalo vyššie obstarávacie náklady na materiál, cca 800 000 Kčs, a to na cestovnom a na nákladnú dopravu, pretože sa často musel materiál dovážať autami až z druhého konca republiky. Prečo sa práve


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP