Sobota 24. února 1962

národného výboru, a aj medzi komisiami rozličných stupňov národných výborov.

Pritom ťažisko práce komisií národných výborov v súčasnom období prípravy jarných prác musí byť zacielené na systematickú pomoc komisiám miestnych národných výborov, pretože tu sa rozhoduje o úspechu našej práce na dôležitom úseku hospodárstva na Slovensku - v poľnohospodárstve. Treba pritom dosiahnuť, aby sa pri realizovaní prijatých politicko-organizačných opatrení k plánom poľnohospodárskej výroby v maximálnej miere uplatnila účasť miestnych národných výborov, aktivita a iniciatíva všetkých občanov.

To súčasne vyžaduje podstatne zvýšiť náročnosť na prácu celého aparátu národných výborov, obmedzovať tu zbytočné administrovanie, vypisovanie zpráv. Musíme vyžadovať, aby odbory národných výborov včas poskytovali pre prácu komisií dôležité údaje a kvalitné politicko-ekonomické rozbory, potrebné na riešenie vecných problémov. Dôslednejšie uplatňovanie nových metód a foriem práce v aparáte národných výborov vyvoláva však súčasne nutnosť sústavnej starostlivosti o politický a odborný rast ich pracovníkov.

Pristupujem k záveru. Chcem tu opätovne zdôrazniť, že úlohy rozvoja hospodárstva na Slovensku v roku 1962 sú v niektorých odvetviach veľmi náročné. No, pritom sú reálne a je v našich silách tieto úlohy čestne splniť. To si však vyžaduje, aby hospodárske orgány v najužšej spolupráci s odborovými a mládežníckymi organizáciami, pod vedením straníckych organizácií, mobilizovali pracujúcich na každodenné plnenie a prekračovanie prijatých úloh.

Musíme si byť vedomí, že tieto ciele dosiahneme len tak, keď celé úsilie našej politickej a organizátorskej práce sústredíme na rýchle vyriešenie a prekonanie problémov a ťažkostí na rozhodujúcich úsekoch v poľnohospodárstve, v investičnej výstavbe i v priemysle. To sa nám podarí, keď tvorivú iniciatívu našich pracujúcich usmerníme cestou socialistického súťaženia a záväzkového hnutia na počesť XII. sjazdu KSČ, na ďalší rýchly vzostup celého nášho národného hospodárstva. (Potlesk. )

Predseda Strechaj:

Ďakujem podpredsedovi Slovenskej národnej rady a predsedovi Slovenskej plánovacej komisie súdruhovi Sabolčíkovi za podanú zprávu.

Súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci!

Cez prestávku vám rozdajú návrh uznesenia Slovenskej národnej rady k prednesenej zpráve, ktorý pripravila Slovenská plánovacia komisia. Prosím, aby ste svoje pripomienky, prípadne podnety, k návrhu tohto uznesenia odovzdali predsedovi komisie súdruhovi Sabolčíkovi.

Ďalej vám rozdajú návrh uznesenia Slovenskej národnej rady k rozpočtu Slovenskej národnej rady na rok 1962. Prípadné pripomienky k tomuto návrhu uznesenia prosím odovzdať povereníkovi SNR pre veci finančné súdruhovi Jozefovi Gajdošikovi.

Teraz nasleduje 30-minútová prestávka.

(Prestávka) (Po prestávke: )

Podpredseda Benada: Pokračujeme v rokovaní. Nasleduje rozprava k prednesenej zpráve.

Do rozpravy sa zatiaľ prihlásili poslanci:

Inž. Ján M a r k o

Ján Š t e n c l

Mária Ma ďarová

povereník SNR inž. Samuel T a k á č

Ján P a ň k o

Vojtech Daubner a

povereník SNR Michal C h u d í k.

Dávam slovo prvému rečníkovi, poslancovi inž. Jánovi Markovi.

Poslanec inž. Marko:

Vážená Slovenská národná rada, súdružky a súdruhovia!

Vo svojej zpráve o úlohách rozvoja hospodárstva na Slovensku v roku 1962. spomenul podpredseda Slovenskej národnej rady

a predseda Slovenskej plánovacej komisie súdruh S a b o l č í k aj náročné úlohy magnezitového priemyslu v tomto roku.

Chcem sa vo svojom diskusnom príspevku zapodievať niektorými najzávažnejšími a najnaliehavejšími otázkami magnezitového priemyslu, najmä z hľadiska zabezpečenia:

a)   tohoročného výrobného plánu.

b)   exportných úloh a

c)  investičnej výstavby, ako rozhodujúceho činiteľa ďalšieho rozvoja československého magnezitového priemyslu.

Považujem si za povinnosť vystúpiť k tejto otázke ako poslanec Slovenskej národnej rady, lebo zložitosť situácie, ktorá sa vyvinula v posledných 4 - 5 rokoch v tomto priemyselnom odvetví, jej dosah, ako aj možnosti riešenia presahujú čiastkový a obvyklý rámec. Dovoľte mi k tomuto niekoľko slov.

Tie časy totiž, keď magnezitová výroba a obchod mohli ťažiť z výlučnosti surovinového bohatstva, keďže jeho výskyt vo svete až do druhej svetovej vojny bol prakticky temer ojedinelý, sú za nami a ostala po nich len spomienka.

Na svetovom trhu sa najmä v posledných rokoch objavili ďalší výrobci a dodávatelia, ako Juhoslávia, Grécko, Brazília, India. V spomenutých štátoch, ktoré chytro rozpoznali rentabilnosť podnikania v tomto odvetví, bol to najmä medzinárodný kapitál, ktorý rýchle rozvinul a rozvíja tamojšie surovinové zdroje. Významné miesto zaujíma už dnes vo svetovej výrobe aj Čína a Kórea. No najväčšia zmena nastáva tým, že Američania úspešne doriešili výrobu magnezitu z morskej vody, takže dnes máme dočinenia s materiálom mimoriadne vysokých kvalít a prijateľnej ceny.

Okrem toho, čo som uviedol, treba mi dodať, že doterajší spôsob výroby ocele v SM peciach takisto stráca - zavedením konventorovej výroby ocele so zásaditou výmurovkou - svoje výlučné postavenie, ktoré SM pec mala po niekoľko desaťročí. Ale ak aj nejdeme tak ďaleko, stačí tu podčiarknuť skutočnosť, že intenzifikácia SM pecí a nové veľké 400-tonové pece kladú na ohňovzdorný materiál z hl'adiska jeho kvality mimoriadne nároky. Intenzifikácia taviacich procesov, to nie je len olej a kyslík, to je aj špeciálne kvalitný ohňovzdorný materiál, a najmä toto posledné!

Hoci výroba magnezitu značne vzrástla a dosiahli sme významné úspechy, na tieto zmeny vo svete z hospodárskej ani z technickej stránky československý magnezitový priemysel nebol a nie je dostatočne pripravený. Práve preto mu treba pomôcť vytvoriť také podmienky, aby v nasledujúcich 3-4 rokoch mohol udržať svoje pozície a v ďalších rokoch mohol prejsť do ofenzívy v kvalite výroby aj na zahraničných trhoch, aspoň v rozsahu plnenia uzavretých dlhodobých zmlúv a záväzkov.

Tohoročné úlohy výrobného plánu národného podniku Slovenských magnezitových závodov, ako jediného výrobcu bázického ohňovzdorného materiálu v našej republike, charakterizuje mimoriadne vysoký trend výroby, podobne, ako to bolo aj v lanskom roku.

Hrubá výroba sa má zvýšiť oproti lanskému roku v skutočnosti o 21, 9 %, vzrast ťažby surového upraveného magnezitu o 15, 3 %, sypkých magnezitových hmôt o 24, 7 % a bázických stavív o 26, 3 %. Výroba ostatných ohňovzdorných stavív vzrastá nižším tempom, a to dínasových stavív o 12, 7 % a u šamotu zostáva prakticky na úrovni lanského roka. Uvedený vzrast je oproti plánu tretej päťročnice vyšší.

Prvý raz v dejinách tohto významného priemyselného odvetvia dosiahneme tohto roku v ťažbe surového magnezitu výšku vyše 1 milióna ton. Bude to pre kolektív pracujúcich Slovenských magnezitových závodov významné víťazstvo. Jednak preto, že banícke práce budú už zhruba z 3/4 zmechanizované, že namiesto huntov, pucky a mozoľov nastupujú mohutné bágre, nakladače, sovietske 25-tonové MAZ-y a naše spoľahlivé Tatry 111; ďalej moderné dobývacie metódy a nová rozdružovacia upravovacia technika - ťažkokvapalinové pranie. Bude to významný medzník aj preto, že ťažbou vyše 1 milióna ton magnezitu dostane sa Československo na 3. miesto vo svete, a to v absolútnych číslach hneď po Sovietskom sväze, ktorý má prvenstvo, a po Rakúsku, ktoré pre udržanie svojich tradičných trhov paktuje s americkými monopolmi na úkor záujmov rakúskeho pracujúceho ľudu.

Ako už aj z uvedených cifier vyplýva, plánované úlohy a tempo rastu výroby sú veľmi náročné.

Vzniká otázka, či plnenie týchto úloh je dostatočne zabezpečené a či všeobecne známy nedostatok ohňovzdorných magnezitových materiálov, ktorý trvá už niekoľko rokov, teraz konečne odstránime a zabezpečíme tak našim oceliarňam to, čo potrebujú.

Môžem z tohto miesta vyhlásiť, že sme na tieto náročné úlohy roku 1962 podstatne lepšie pripravení ako vlani. Žiaľ, celkové zaostávanie magnezitovej výroby a najmä investícií nepodarí sa nám ani v tomto roku prekonať v plnej miere a nedostatok materiálu, ak sa len nesiahne ku krajnej možnosti (likvidácii exportu), naďalej potrvá.

O plnení úloh tohoročného plánu rozhodne sa v košickom veľkolome a v lubeníckom novom závode. Do týchto dvoch miest sústreďuje sa celá problematika a plánovaný rast výroby. V košickom veľkolome musíme temer zdvojnásobiť ťažbu rúbaniny, zvýšiť vsádku do pecí oproti lanskému roku o vyše 40 % a zvýšiť výrobu sypkých hmôt o 31 %.

V Lubeníku plánuje sa zvýšenie výroby stavív o 44 %. Tieto úlohy majú sa splniť zhruba z 3/4 lepším využitím jestvujúcich liniek a asi z 1/4 až 2/5 pomocou nových investícií.

A tu sme, súdružky a súdruhovia, pri najzávažnejšej otázke: nedostatky investičnej výstavby z hľadiska časového uvádzania kapacít do prevádzky, ako aj nedostatočná kvalita investičných prác, konštrukčné a projekčné chyby stali sa hlavnou príčinou neplnenia najdôležitejších menovitých úloh v lanskom roku. Nesplnenie investičných úloh na týchto dvoch závodoch za roky 1958, 1959 a 1960 spolu s podcenením potreby magnezitového materiálu sa nášmu národnému hospodárstvu, žiaľ, ťažko vypomstilo.

Omeškanie v stavebných a montážnych prácach nedokázalo sa zvládnuť šturmom ku koncu roku 1960 a začiatkom 1961.

Vďaka mimoriadnemu úsiliu a pracovnej obetavosti mnohých kolektívov pracujúcich Slovenských magnezitových závodov podarilo sa nám ešte v lanskom roku odstrániť viaceré nedostatky na nových zariadeniach. Túto robotu vykonali pracovníci ostatných závodov podniku a tiež za pomoci pracovníkov Pohronských strojární. Upravili sme nevhodné výsypky na prepadoch u jednotlivých zásobníkov a dopravných zariadení, spevnili poddimenzované konštrukcie, prerobili sme nesprávne usadenie pásových dopravníkov, čím sa vytvorila možnosť na ich čistenie a znížilo sa vysoké opotrebovanie transportných pásov. Čiastočne sme vyriešili nedostatok zdvíhacích zariadení, vymenili valčekové rošty za mrežové sklzy, zrekonštruovali sme pohony odvodňovacích sít i pohony vodných pračiek.

Toto máme za sebou a to je príčina, pre ktorú sme presvedčení, že na úlohy roku 1962 je košický veľkolom lepšie pripravený. Pravda, to čo som vyrátal, nesvedčí len o tom, že sme sa dostali ďalej, že sme vytvorili predpoklady pre celkové splnenie plánu, ale aj o tom, na akej neuspokojivej úrovni je naša projekčná, konštrukčná, výskumná a investičná činnosť vôbec. Veď nejde predsa o rekonštrukciu starého závodu, ale o odstránenie funkčných a projekčných nedostatkov novej investície, na ktorej zábehové obdobie je rozpísaný plán.

Treba nám ešte riešiť preložky elektrických vedení, nevyhovujúce spádové pomery kalovodov od úpravne k odkálisku a jeho nedostatočnú funkciu, zabezpečiť prevádzku na zimné obdobie, keď všetko mrzne, vymeniť gumové dopravníky s vyššou pevnosťou, pretože v každom mesiaci roka len z tejto príčiny je najmenej dvojdňový výpad a celá baňa je vyradená z prevádzky, na lanovke treba správne osadiť pohon a lanovice, zabezpečiť dostatok primárneho a sekundárneho vzduchu, postaviť kompresorovú stanicu, ktorá pri schvaľovaní investičnej úlohy pre údajné zhospodárnenie investícií vypadla, hoci stará kompresorovňa je už pohnutá aj s budovou aj so základmi, ktoré môžu hoci v túto hodinu vypovedať službu.

Najužším miestom nášho porubového plánu je preto zárez, v ceste ktorého stojí spomenutá kompresorovňa. Zárez musí byť hotový najneskôr do 1. júla, inak by bolo ohrozené aj plnenie plánu v 63. roku. Jeho kubatúra je 550 000 m3. V lanskom roku sme v podniku zvýšili starostlivosť o skrývkové práce a hoci nás existujúca metodika poškodzuje, urobilo sa lepším využitím mechanizmov 1 248 000 m3 skrývkových prác, čo je o 60, 6 % viac ako v predchádzajúcom roku. To je ďalší významný faktor, ktorý vytvára priaznivejšie podmienky na splnenie takých náročných tohoročných úloh.

Ďalej nám naliehavo treba zvýšiť podiel základných prostriedkov na údržbu z celkovej hodnoty nestavebných základných prostriedkov; v súčasnej dobe podiel zariadení na údržbu činí v košickom závode len 1, 7 %. Pri značne mechanizovanej prevádzke je závod prakticky bez údržbárskych dielní. Nevyhovujúca je situácia u sociálnych a hygienických zariadení a v odprašovaní pracoviska.

Nuž, je to len stručný výpočet úloh, ktoré naši pracujúci v denno-dennej tvorbe, neraz bez akéhokoľvek oddychu, bez voľných dní - napr. teraz vo februári je len jedna nedeľa voľná - zabezpečujú so všetkou obetavosťou. Musia tak naprávať nielen chyby investičnej výstavby, ale aj dobiehať to, čo sa omeškalo.

Keď sme zrátali potrebu finančných prostriedkov na investičné nedorobky a na to, čo sa pri schvaľovaní investícií neprezieravo pod titulom nesprávne ponímanej úspornosti vyčiarklo, predstavuje to dovedna okolo 28 miliónov korún. Toto je konkrétny a výslovný príklad toho, prečo sa prekračujú rozpočtové čiastky takmer u všetkých investícií v našom hutníckom sektore.

Podobná situácia je už aj teraz pri Niklovej hute. Každý vie, že 28 miliónov kubíkov tvrdej skrývky nemožno robiť za 550 tisíc korún. Potom začína dohadovanie medzi prevádzkou, prevádzkovými nákladmi a investičnými nákladmi. Z toho hľadiska by istotne bolo treba robiť najmä v našej banskej rudnej ťažbe, poriadky.

Ak pre celkové plnenie úloh máme vytvorené predpoklady, resp. ich vytvárame, nebude to tak v dôležitom sortimente, tzv. tehliarskom sintre, keďže prax nepotvrdila želanie výskumníkov a plánovačov, aj keď je evidentné, že terajšia ťažba nedosahuje priemernú kvalitu vsádzky. Výskumné ústavy nerátali s ťažkosťami pri rozdružovaní magnezitu jemne prerasteného bridlicou. Projektanti, aby docielili lepšie parametre, ekonomických ukazovateľov a zlepšili tak aj svoju prémiovú zainteresovanosť, nedbali zas na dlhoročné skúsenosti banskej ťažby a precenili percento výnosov. Investor na ten čas nemal a ešte ani dodnes nemáme celkom poruke vybudovaný úsek expertízy projektov.

Podobne nedoriešené sú ešte niektoré otázky v lubeníckom novom závode, najmä však otázka dostatku kvalitného východiskového materiálu na chemicky viazané stavivá s nízkym obsahom kysličníka kremičitého.

Na rok 1962 sme vypracovali a prerokovali nové podmienky vnútropodnikovej a závodnej súťaže, súťaže partií, jednotlivých profesií. V I. štvrťroku prehĺbi si svoje školenie v jednotlivých profesiách vyše 560 pracovníkov. Prepracúvame systém hmotnej zainteresovanosti. Pre zlepšenie riadiacej práce a lepšiu kontrolu práce technicko-hospodárskych pracovníkov rozpracovali sme plány práce až na jednotlivca. Všetky závody majú už hotový súbor základných opatrení na zabezpečenie plánu na rok 1962. Je to vyše 800 organizačných a technických opatrení, ktoré pri svojej realizácii musia zabezpečiť vysoký trend výroby. Rok 1962 bude jeden z najťažších, až na spomenutú úlohu výroby tehliarskeho sintru. Veríme však, že si náš kolektív s ním poradí.

Súdružky a súdruhovia!.

Čo je však mimo našej moci a kde si naskrze nevieme poradiť, to je výška úloh zahraničného obchodu na tento rok. Nieto dňa, aby sme sa s týmito otázkami nezaoberali. Zahraničné delegácie sa stretávajú u nás ako na rínku, dokonca nie sú zriedkavosťou intervencie zahraničných politických poverencov, no povaha veci je ponajviac mimo nášho dosahu.

Už som uviedol, že intenzifikácia hutníckych procesov kladie na ohňovzdorný materiál vysoké požiadavky nielen kvalitatívne, ale aj kvantitatívne.

V lanskom roku oproti predchádzajúcemu spotrebovali naše huty o 21, 5 % viac magnezitového materiálu. Výroba ocele bola len niečo vyše 4 %. Aj keď rátame s tým, že by sme si mohli usporiť z tohto množstva tým spôsobom, že by sme vyrábali kvalitnejší materiál, aj keď vieme, že veľa materiálu v hutách príde navnivoč, pretože údržba pecí nie je na výške a je stály nedostatok kvalifikovaných murárov - šamotárov, aj fluktuácia ľudí od pecí je značná, predsa treba povedať, že sa podcenila aj potreba magnezitového materiálu, najmä v súvislosti so zmenou štruktúry základných pecných agregátov a s intenzifikáciou.

Táto disproporcia sa teraz rieši na úkor zahraničného obchodu.

Vyvážame ročne za viac ako 100 miliónov korún. Terajšie exportné možnosti zostávajú pritom ešte nevyužité. Nazdávame sa, že sa robí zle, keď objednávky potvrdené zahraničným zákazníkom sa musia stále odsúvať, keď sa nedodržujú dodacie lehoty. V konečnom dôsledku, najmä v zahraničí, " odnesie to naša republika a dochádza nielen k hospodárskym, ale i k politickým škodám.

Uvediem čo len tohoročný prípad: Už dvakrát v tomto roku naisto potvrdené dodávky museli sme odrieknuť, aby sa zachránila situácia v našich hutách. Posledný prípad je z predvčerajška a údajne bol nutný preto, že sa neuskutočnil plánovaný dovoz.

Pretože toto riešenie stalo sa už systémom, treba podľa nášho názoru zásadne rozhodnúť, či a ako riešiť nielen tohoročný, ale aj nastávajúci stav, ktorý bude v 1963 a 1964 roku. Náš kolektív ani v týchto rokoch nevidí nijaké možnosti zlepšenia situácie.

Dovoľte mi záverom ešte stručne vás oboznámiť s aktuálnymi otázkami investičnej výstavby magnezitového priemyslu.

Vypracovali sme ešte pred rokom návrh na úpravu pôvodného päťročného plánu investícií, keďže bolo nutné zacieliť ťažisko investičnej výstavby na prípravu veľkolomov a banských prác. Pre realizáciu tohto cieľa odstúpili sme od výstavby výrobne stavív v Košiciach, jednak preto, že určenie jej miesta nebolo vhodné a dostatočne zabezpečené žiadúcim druhom suroviny, jednak aj preto, aby sme z plánovaných 250 miliónov Kčs získali prostriedky na výstavbu baní.

Určili sme náhradné riešenie za túto výrobňu, a to rozšírením lubeníckeho závodu s nákladom 75 mil. Kčs. Týmto spôsobom by sme získali nielen prostriedky, ale v banskej ťažbe čas jeden a pol roka a vo výrobe stavív asi štvrť roka Realizácia návrhu taktiež umožní zabezpečiť plynulosť prechodu do IV. päťročnice vo zvýšenom množstve výroby.

Pre nepružnosť schvaľovacích miest celá záležitosť sa preťahuje a stráca sa drahocenný faktor času.

Máme najväčšie obavy pokiaľ ide o zabezpečenie výrobných úloh na rok 1964 a 1965.

Pre výrobu 70 000 ton chemicky viazaných stavív nie je zabezpečený východiskový materiál z dvoch tretín a je to temer jediný prínos pre ďalšie krytie potreby našich oceliarní v rokoch 1964-65.

Nie sú ešte zabezpečené pecné agregáty na výstavbu Teplej Vody a Košíc. Pre realizáciu tejto veci urobili sme všetko, čo bolo a je v našich silách.

Doteraz nie je zabezpečená výroba vysokohutného magnezitového materiálu pre konvertorovú výrobu ocele vo Východoslovenských železiarňach. Musíme nájsť náhradné riešenie za výstavbu úpravne chrómovej rudy, ktorá sa plánovala postaviť v Albánsku ešte pred rokom, no vzhľadom na terajší stav jej realizácia podľa všetkého odpadne.

Avšak píše sa rok 1962 a ešte sa dá veľa urobiť pre riešenie týchto otázok. Treba však vidieť, že projekcia už teraz musí na nich pracovať, a čo nám môže najviac škodiť, to je odkladanie rozhodnutia a zdĺhavé administratívne vybavovanie.

Vážená Slovenská národná rada,

súdružky a súdruhovia!

XII. sjazd Komunistickej strany Československa víta pracovný kolektív Slovenských magnezitových závodov v plnom rozsahu mohutného úsilia o prekonanie prechodných ťažkostí, ktoré sa prejavili v, zabezpečovaní nášho priemyslu ohňovzdorným materiálom. Všetky závody prijali už výzvu na splnenie a prekročenie výrobných úloh I. štvrťroka a napriek nepriazni počasia a chrípkovej epidémii doteraz sa úspešne vyrovnávajú s plánovanými úlohami. XII. sjazd Komunistickej strany Československa pre náš kolektív - ako aj pre všetkých pracujúcich našej vlasti - bude významnou posilou v spoločnom boji o dosiahnutie všetkých ušľachtilých cieľov našej socialistickej spoločnosti. Spoločne so všetkými pracujúcimi budeme stáť opäť rozhodne za svojou rodnou stranou, zárukou šťastnej budúcnosti nášho pracujúceho ľudu! (Potlesk. )

Podpredseda Benada:

Ďakujem poslancovi inž. Markovi za prejav.

Ďalším rečníkom je poslanec súdruh Š t e n c l. Dávam mu slovo. "

Poslanec Štencl:

Vážené súdružky a súdruhovia!

Súdruh Sabolčík vo svojom referáte rozviedol hlavné problémy a úlohy, ktoré musíme riešiť pri zabezpečovaní úloh plánu na rok 1962, aby sme tak účinne prispeli k rozvoju celého hospodárstva Československej socialistickej republiky.

Pri zabezpečovaní úloh plánu v tomto roku popri ústredne riadenom hospodárstve budeme musieť riešiť zvlášť obťažné a zložité problémy aj v hospodárstve riadenom národnými výbormi.

Ako sme počuli, v tejto oblasti sa nám problémy sústreďujú do poľnohospodárstva, investičnej výstavby, služieb, školstva, zdravotníctva a dopravy.

V posledných rokoch došlo v hospodárstve národných výborov k takým zásadným zmenám, ktoré nemajú v minulosti obdoby.

Hospodárstvo národných výborov sa ďalej podstatne rozšírilo.

S rozšírením rozsahu hospodárstva národných výborov sa podstatne zvýšila aj právomoc a zodpovednosť národných výborov, a to najmä v oblasti riadenia, plánovania a financovania.

Na rozsah hospodárstva, ktoré národné výbory spravujú, ukazuje aj počet pracovníkov v hospodárstve spravovanom národnými výbormi, ktorý v roku 1962 okrem pracovníkov v jednotných roľníckych družstvách činí viac ako 436 tisíc osôb, čo je viac ako 40 % z celkového počtu pracovníkov v hospodárstve na Slovensku.

Len na úseku miestneho hospodárstva bude pracovať v roku 1962 okolo 55 tisíc pracovníkov, čo je toľko, ako majú podniky Ministerstva chemického priemyslu a Ministerstva ťažkého strojárstva na Slovensku dovedna.

Prírastok pracovníkov v hospodárstve národných výborov na rok 1962 je vyšší ako prírastok pracovníkov v podnikoch palív, energetiky, hút, chémie, ťažkého a všeobecného strojárstva, spotrebného, potravinárskeho priemyslu a obchodu na Slovensku dovedna.                                                          

Ešte výraznejšie sa to prejavuje v investičnej výstavbe.

Podiel národných výborov na decentralizovanej investičnej výstavbe predstavuje 62 % z celkového objemu decentralizovanej investičnej výstavby na Slovensku.

Národné výbory majú v plnom rozsahu zabezpečiť bytovú,

zdravotnícku, školskú a ostatnú decentralizovanú investičnú výstavbu.

Zvýšenie právomoci a zodpovednosti národných výborov možno tiež posúdiť z rastu ich rozpočtu.

Celkový objem rozpočtu národných výborov na Slovensku vzrástol zo 4, 5 miliardy Kčs v roku 1956 zhruba na 11 miliárd korún v roku 1962.

Tento obrovský rozsah hospodárstva a právomoci národných výborov všetkých stupňov ukazuje na vážnosť a zložitosť problémov, ktoré musia národné výbory v súvislosti s rozvojom národného hospodárstva riešiť.

To si vyžaduje od poslancov, komisií a aparátu národných výborov, ako aj od nás, poslancov Slovenskej národnej rady, dôkladnú znalosť problematiky a na základe jej poznania vysokú náročnosť v riadení, rozhodovaní a kontrole plnenia úloh.

Úspešné zvládnutie týchto náročných úloh si vyžaduje oboznámiť všetkých voličov s úlohami plánu a zainteresovať ich do plnenia týchto úloh v príslušných obvodoch a podnikoch.

Preto Ústredný výbor našej strany pri každej príležitosti zdôrazňuje, že ťažisko každodennej práce národných výborov má byť v úzkom spojení s voličmi a všetkými pracujúcimi v závodoch, JRD a štátnych majetkoch zamerané na zabezpečovanie plánovaných úloh.

Dosiahnuté výsledky v plnení plánu hospodárstva spravovaného národnými výbormi za rok 1961 nenasvedčujú, že by sa táto direktíva ÚV KSČ v plnej miere uplatňovala.

Súdruh predseda S a b o l č í k nás vo svojom referáte upozornil okrem iného na neplnenie plánu v bytovej, školskej a zdravotníckej investičnej výstavbe.

Neplnenie plánu výstavby v uvedených úsekoch zapríčinili krajské združenia stavebníctva, najmä v Západoslovenskom a Stredoslovenskom kraji.

Krajské združenia stavebníctva na týchto úsekoch nepreinvestovali v roku 1961 zhruba 120 mil. Kčs, z toho v Západoslovenskom kraji 63 miliónov Kčs, Stredoslovenskom kraji 53 miliónov Kčs, pritom, pravda, sme celý rok počúvali, že nemajú dostatok investičných prostriedkov.

V štátnej, družstevnej a podnikovej bytovej výstavbe sa na Slovensku odovzdalo do užívania o 937 bytov menej oproti plánu.

Nesplnením plánu v družstevnej bytovej výstavbe vzrástlo manko v tejto forme od roku 1959 na 4 670 bytov.

V  bytovej výstavbe JRD sa miesto plánovaných 850 bytov, ktoré boli znížené, odovzdalo len 29.

Neplnenie plánu bytovej výstavby v jednotných roľníckych družstvách vážne ovplyvňuje kádrové dobudovanie JRD mladými a odbornými pracovníkmi, ktorých na JRD potrebujeme ako soľ.

Hlboké neplnenie plánu bytovej výstavby v JRD nám sťažuje aj rozmiestňovanie absolventov odborných poľnohospodárskych škôl, ktorých bude tohoto roku absolvovať zhruba 2000 a vysokoškolákov z poľnohospodárskych škôl 278.

V  zdravotníctve sa plánovaný prírastok postelí splnil len na 38, 1 % a odovzdalo sa oproti plánu menej o 1454 postelí a z toho len vo Východoslovenskom kraji menej o 758 postelí.

Ďalej sa neodovzdalo 680 miest v jasliach a okrúhle 2500 miest v materských školách.

Neodovzdanie týchto kapacít nám ďalej sťaží začleňovanie žien do pracovného procesu, pričom vieme, že rezervy v zdrojoch pracovných síl máme najmä u žien.

V  školstve nebolo odovzdaných 197 učební, a to v Stredoslovenskom kraji 50 a vo Východoslovenskom kraji 147. Pritom vieme, že len v základnej školskej dochádzke je smennosťou postihnutých 209 130 detí. čo je 54 %. Vieme, že nám na Slovensku chýba 7481 učební a že jedna tretina škôl je provizórna a staršia ako 100 rokov. Napriek tomu plánované úlohy sa, pravda, neplnili.

Situácia v zdravotníctve, školstve a bytovej výstavbe je o to vážnejšia, že sa na týchto úsekoch nesplnil plán ani v predchádzajúcich rokoch.

Podniky miestneho hospodárstva plánované úlohy v roku 1961 vcelku splnili, no, nedosiahla sa však očakávaná úroveň, najmä na úseku služieb pre obyvateľstvo.

Stredoslovenský kraj, ktorý má najvyššiu úroveň peňažných príjmov na obyvateľa, ostal obyvateľstvu dlžen služby za 5 miliónov Kčs, pritom je tento kraj v úrovni služieb na jedného obyvateľa na poslednom mieste v republike.

Okresné a miestne národné výbory ešte stále nedostatočne zabezpečujú rozvoj základných služieb ako je pranie bielizne, čistenie šatstva, opravárske a údržbárske práce, pričom sa kapacity v týchto zariadeniach nevyužívajú.

Nedostatky v poskytovaní služieb najviac pociťujú pracujúce ženy. Sťažnosti sa sústreďujú na kvalitu služieb, dlhé dodacie lehoty a predražovanie.

Byro Ústredného výboru našej strany sa v minulom mesiaci osobitne zaoberalo dodržiavaním cien v podnikoch a organizáciách výrobných družstiev, ktoré poskytujú služby.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP