Sobota 24. února 1962

odbory výstavby na okresných národných výboroch zvýšili svoju starostlivosť o koncepciu výstavby a sídelnej štruktúry okresov ako aj o vypracovanie komplexných politicko-hospodárskych a technických zásad pre územné plány. Tie treba pred ich schválením prerokovať so všetkými zainteresovanými orgánmi a potom v praxi plne rešpektovať, ako to zdôraznilo aj uznesenie ÚV KSČ z apríla minulého roku.

Doterajšie skúsenosti najmä z Východoslovenského a Stredoslovenského kraja ukazujú, že krajské národné výbory budú musieť venovať, väčšiu pozornosť aj spresňovaniu pracovnej náplne krajských projektových ústavov. V tomto roku ide hlavne o vyjasnenie menovitej náplne investičného plánu na roky 1963 - 1964 s cieľom zaradiť do plánu projektov prednostne tie akcie, s výstavbou ktorých sa počíta už v najbližších rokoch.

Vzhľadom na to, že sa u väčšiny stavebných organizácií rast výroby musí dosiahnuť prevažne zvýšením -produktivity práce, bude potrebné venovať osobitnú pozornosť rozvoju progresívnych metód výstavby, ako sú ťažká montáž priemyselných stavieb, liaty betón, vákuový skelet a pod. Ďalej bude treba dosiahnuť lepšie využívanie pracovnej doby dodržaním 6-dňových pracovných týždňov a tým aj lepšie využívanie základných stavebných strojov a dopravných zariadení. Ďalšou cestou k tomu je smelší prístup k rozširovaniu druhých smien, kde máme stále veľké kapacitné rezervy prakticky vo všetkých stavebných organizáciách.

Súčasne so zabezpečovaním kvantitatívneho rastu investičnej výstavby treba veľkú pozornosť venovať aj jej kvalitatívnej stránke. Predovšetkým sami investori musia byť prednými strážcami kvality a hospodárnosti výstavby. To však predpokladá takú vybavenosť investorských útvarov kvalifikovanými kádrami, aby sa požiadavky efektívnosti výstavby mohli dôsledne uplatňovať nielen v samej projekcii, ale aby sa dali presadzovať aj pri realizácii stavby prostredníctvom kvalitného stavebného dozoru. Na to majú slúžiť aj kontrolné dni ako najúčinnejšia metóda zabezpečovania centralizovaných stavieb. Aj tu by predovšetkým investori mali venovať väčšiu pozornosť ich príprave, zabezpečovať prítomnosť zodpovedných pracovníkov organizácií zúčastnených na výstavbe a dôsledne kontrolovať plnenie prijatých záväzkov.

Vážnym problémom, ktorému musíme v investičnej výstavbe ráznejšie čeliť, je narastanie rozpočtových cien. Veď len v štádiu prác na pláne navrhovali investori zvýšenie rozpočtových cien u 40 centralizovaných stavieb spolu o 950 mil. Kčs. Investori a projektové ústavy musia oveľa starostlivejšie a kritickejšie posudzovať všetky prípady navrhovaných zvýšení a hľadať také riešenia, ktoré umožnia vybudovať plánované kapacity v rámci rozpočtových cien uvedených v päťročnom pláne.

A ešte jednej otázke musíme na tomto úseku venovať pozornosť. Ide o naliehavú požiadavku znížiť terajšiu nadmernú rozostavanosť stavieb a prostriedky sústrediť na ich rýchlejšie dokončovanie. V tomto smere vláda prijala aj v oblasti decentralizovanej výstavby osobitné opatrenia a ministerstvám i KNV stanovila záväzné limity celkového objemu týchto investícií. Pokiaľ si podniky v priebehu roka vytvoria vyššie finančné zdroje, bude ich možno použiť na zvýšenie objemu decentralizovanej výstavby len so súhlasom Štátnej plánovacej komisie. V súlade s tým krajské národné výbory už rozpísali investičné čiastky na podriadené podniky a ONV spolu so záväzným menovitým zoznamom stavieb.

Takýto postup treba, súdruhovia, považovať za úplne správny, pretože doterajšie rozptyľovanie prostriedkov a síl nielenže neviedlo k zabezpečovaniu potrieb hospodárstva a obyvateľstva, ale naopak, terajšia rozostavanosť nám umŕtvuje veľké finančné a materiálové prostriedky a je jednou z príčin súčasných ťažkostí v našom hospodárstve. Pri zahajovaní novostavieb musia preto súdruhovia v okresoch a krajoch, ale aj na ústredne riadených podnikoch, oveľa zodpovednejšie zvažovať predovšetkým národohospodársku nevyhnutnosť začínania každej jednotlivej stavby podľa poradia dôležitosti. Tu pripadá významná úloha predovšetkým krajským plánovacím komisiám.

Teraz, súdruhovia, len krátko k úlohám, ktorých rozvoj vyjadruje zámery plánu vo zvyšovaní životnej úrovne našich občanov.

Na zabezpečenie ďalšieho vzostupu osobnej spotreby plán maloobchodného obratu počíta so zvýšením predaja oproti minulému roku o 7, 3 %. Pri zabezpečovaní hladkého a rovnomerného zásobovania pracujúcich boli postavené nové významné úlohy aj pred národné výbory, ktoré majú dohliadať na správne rozdelenie fondov tovarov, ich rozpis posudzovať a potvrdzovať. Ďalej by sa mala rozšíriť aj pomoc občianskych výborov pri národných výboroch pri riešení nedostatkov na úseku zásobovania obyvateľstva predovšetkým článkami každodennej potreby.

V službách pre obyvateľstvo sa úlohy zvyšujú v porovnaní s minulým rokom o 11, 2 %. Najväčší rozvoj sa predpokladá v tých službách, ktoré odbremeňujú naše ženy od namáhavých domácich prác a vytvárajú podmienky pre zvyšovanie ich zamestnanosti. Napríklad komunálne práčovne majú vyprať skoro o 80 % viacej bielizne ako v roku 1961, pritom v Stredoslovenskom a Východoslovenskom kraji zhruba dvojnásobok. Tým sa znížil rozdiel v úrovni týchto služieb na jedného obyvateľa medzi jednotlivými krajmi. V čistení šatstva sa zvyšujú úlohy celkove viac ako o 50 %, pričom existujúce a novobudované kapacity umožňujú plánované úlohy ešte prekročiť. Treba nám však zlepšiť kvalitu týchto služieb, skrátiť dodacie lehoty a najmä zlepšiť celkovú propagáciu služieb, aby pracujúci poznali ich výhody a zvýšili o ne záujem aj v menších mestách.

V  oblasti spoločenskej spotreby zacielime aj tohto roku najväčšiu pozornosť na výstavbu základných deväťročných škôl.

V   pláne sa zabezpečuje dokončenie 128 takýchto škôl, z toho v Západoslovenskom kraji 46, v Stredoslovenskom kraji 32 a vo Východoslovenskom kraji 50. Ďalej sa do užívania odovzdajú 4 učňovské školy spolu so 69 učebňami a začne sa s výstavbou 110 základných deväťročných a 6 učňovských škôl, ktoré sa ukončia v budúcom roku.

V   pláne sa zabezpečuje i rozsiahla výstavba zariadení pre predškolskú a mimoškolskú výchovu detí a žiakov, pretože od rozvoja týchto zariadení do značnej miery závisí aj ďalší rast zamestnanosti žien. Počet detí v materských školách sa zvýši o ďalších 11 000, takže v roku 1962 sa tu bude vychovávať už viac ako tretina všetkých detí predškolského veku. Napriek tomu nebude ešte umiestené do 15 000 detí zamestnaných žien. To stavia pred podniky, štátne majetky a jednotné roľnícke družstvá úlohu rozhodnejšie a inicitívnejšie ako doteraz pristupovať k budovaniu vlastných materských škôl. Najmä závody a podniky, ktoré budú rozširovať druhé alebo tretie smeny, nemali by zabúdať na súčasné rozšírenie kapacít a prispôsobenie prevádzky závodných jasiel' a materských škôl potrebám výchovy.

Na úseku zdravotníctva bude úlohou národných výborov zlepšiť postup prác na výstavbe siete zdravotníckych zariadení.

V  tomto roku majú sa dokončiť a uviesť do prevádzky 4 nemocnice, ktoré vrátane ostatných nových zdravotníckych zariadení predstavujú prírastok 2727 postelí.

K najnaliehavejším úlohám patrí zabezpečovanie plynulej výstavby na Mestskej nemocnici v Bratislave, včasné dokončenie nemocnice v Želiezovciach, nemocničných pavilónov v Nitre a Podunajských Biskupiciach, TBC pavilónu v Lefantovciach, dokončenie nemocnice v Žiari nad Hronom, ktorá mala byť v prevádzke už minulého roku, a urýchlenie tempa výstavby nemocníc v Krtíši a Ilave. Vo Východoslovenskom kraji treba sústrediť pozornosť na dokončenie nemocnice v Snine a v Kráľovom Chlmci, neuropsychiatrického pavilónu v Prešove, na urýchlenie výstavby nemocnice v Starej Ľubovni, psychiatrickej a internej liečebne v Prešove a liečebne TBC v Humennom.

Súdruhovia,

plánovaný rozvoj odvetví materiálnej i nevýrobnej sféry vyžaduje si zapojiť do pracovného procesu v socialistickom sektore hospodárstva na Slovensku v tomto roku 36 400 pracovníkov, z toho do priemyslu 14 tisíc osôb. Okrem toho na zabezpečovaní kľúčových odvetví v českých krajoch sa má Slovensko podieľať ďalšími 16 700 pracovníkmi, z toho pre Ostravsko-karvínske bane 7600 pracovníkmi. Aby sme dostali úplný obraz o tohoročných úlohách v správnom rozmiesťovaní zdrojov pracovných síl, treba k tomu pripočítať ešte 49 tisíc chlapcov a dievčat, ktorí majú byť zapojení do učebného pomeru. Je to spolu vyše 102 tisíc osôb, ktoré majú byť v tomto roku zapojené do pracovného procesu a učňovského pomeru.

Dosiahnutie tohto cieľa si vyžaduje riešiť niekoľko veľmi náročných úloh. Na prvom mieste je to starostlivosť národných výborov o správne hospodárenie so zdrojmi pracovných síl a ich rozdeľovanie pre jednotlivé odvetvia a oblasti. To predpokladá nielen hlbokú znalosť celkovej výšky a štruktúry zdrojov pracovných síl v každom kraji i okrese, ale aj znalosť štruktúry potrieb jednotlivých úsekov hospodárstva a najmä starostlivosť o to, aby pracovné sily boli rozmiestené v súlade s plánom.

V čom je, súdruhovia, ťažisko tohto problému?

Rozhodne nemáme absolútny nedostatok pracovných síl, ako to tvrdia niektorí riaditelia priemyselných podnikov, keď majú preberať vyššie úlohy vo výrobe. Môže tu ísť o nedostatok mužov v niekoľko málo okresoch, no to nemožno zovšeobecňovať, tým viac, že je tu stále ešte nízke precento zamestnaných žien, ktoré v súčasnom období tvoria vo všetkých okresoch hlavný zdroj pracovných síl, a to aj pre strojárstvo, kde možnosti umiestnenia žien sú stále veľké. To teda znamená, že národné výbory budú musieť dôraznejšie presadzovať rýchlejšie zvyšovanie podiely zamestnaných žien v jednotlivých podnikoch a hospodárskych organizáciách, a mužov prideľovať na tie úseky, kde sú nevyhnutne potrební. Rozhodne nemožno prideľovať mužov tým podnikom, v ktorých súčasný podiel zamestnaných žien umožňuje vnútornými presunmi v rámci podniku získať mužov pre ťažšie a namáhavejšie práce. V tomto smere v rozdeľovaní zdrojov pracovných síl musíme postupovať premyslene a nepripustiť, aby na rozhodujúcich úsekoch - na Ostravsku, na centralizovaných stavbách a vo výrobe v hutníctve i na ďalších obtiažnych pracoviskách - chýbali mužské pracovné sily. Pritom zvlášť pre Ostravsko by sa mali získať takí pracovníci, u ktorých je záruka, že skutočne pomôžu zabezpečovať úlohy.

To je, súdruhovia, len jedna, aj keď veľmi dôležitá, časť úloh, ktoré máme v tejto oblasti.

Druhou rozhodujúcou úlohou je odborná príprava pracovníkov včleňovaných do pracovného procesu a starostlivosť o zvyšovanie kvalifikácie všetkých pracovníkov. Zvlášť naliehavé úlohy v príprave kvalifikovaných kádrov majú investorské podniky pre novobudované závody, ktoré budeme v najbližšom období uvádzať do prevádzky. Okrem Východoslovenských železiarní, o ktorých som už skôr hovoril, ide aj o ďalšie významné a na kvalifikované kádre náročné kapacity, ako je Niklová huta, Duslo, Presná mechanika v Piešťanoch, ZKL v Skalici a ďalšie.

Pravda, značnú časť zdrojov tvorí mládež - absolventi vysokých škôl, stredných odborných škôl a učebného pomeru, ktorými môžeme zaokryť zhruba polovicu tohoročnej potreby nových pracovníkov. No, to nám ani zďaleka nepostačuje a preto si musia podniky a závody pripravovať vlastných odborníkov zriaďovaním podnikových foriem školenia a všestranným rozvojom štúdia popri zamestnaní. Chybu robia tam, kde očakávajú, že si odborníkov získajú voľným náborom z iných úsekov. Jediným východiskom je, starať sa o výchovu odborníkov z vlastných radov i o odborné zaškoľovanie, a to najmä žien získaných z domácností.

Je potešiteľné, že už viaceré závody iniciatívne prikročili k zriaďovaniu podnikových škôl a rozširujú pôsobnosť závodných škôl práce. Organizovanie plánovitého zvyšovania odborného vzdelania pracujúcich musí sa stať vo všetkých závodoch prvoradou politickou úlohou vedúcich pracovníkov a odborovej organizácie. K tomu sa majú v súlade s uznesením ÚV KSČ z 15. septembra 1961 vypracovať v priebehu prvého polroku na všetkých závodoch, VHJ, jednotných roľníckych družstvách a KNV komplexné plány zvyšovania kvalifikácie a všeobecného vzdelania pracovníkov. Tieto plány sa majú stať východiskom sústavného a trvalého zvyšovania kvalifikácie všetkých pracujúcich a je preto treba zabezpečiť, aby boli spracované skutočne kvalitne.

Osobitným problémom sa ukazuje príprava mládeže. Hoci zdroje mládeže pre výberové školy a pre krytie potreby učňov sú dostatočné, i tak je nutné, aby národné výbory a školská správa dôsledným rozmiestnením podľa plánu orientovali prípravu mládeže v správnej štruktúre.

Tu sa treba sústrediť najmä na úlohy v nábore pre učebný pomer, do ktorého - ako som už uviedol - má nastúpiť vyše 49 tisíc chlapcov a dievčat. Je to o 29 tisíc viac ako v minulom roku. Ide hlavne o získanie dorastu pre poľnohospodárstvo, bane a stavebníctvo, kde sa v minulých rokoch plán náboru nesplnil. Náročné úlohy v tomto smere majú najmä súdruhovia v Západoslovenskom kraji, ktorí okrem zabezpečovania vlastných vnútrokrajových potrieb musia získať vyše 2200 chlapcov a dievčat do učenia v iných krajoch. Aj súdruhovia vo Východoslovenskom kraji musia v tomto roku náboru mládeže do učebného pomeru venovať viac pozornosti. Doteraz tu najviac zaostáva príprava vlastných kádrov pre stavebníctvo, kde sa náborové úlohy v minulom roku splnili iba na 72 %. Tohoročná úloha je oveľa vyššia - pre toto odvetvie treba získať vyše 2600 chlapcov a dievčat.

V súvislosti s tým však musíme, súdruhovia, oveľa nástojčivejšie požadovať, aby vedúci hospodárski pracovníci, najmä v hutníckych a strojárskych podnikoch, ale aj v podnikoch riadených národnými výbormi, zodpovednejšie pristupovali k vytváraniu materiálnych podmienok pre výchovu tejto mládeže, a to tým viac, že na tomto úseku sa úlohy napríklad vo výstavbe učebných kapacít plnia veľmi nedostatočne. Nemožno predsa pripustiť taký stav, aby podniky otáľali s výstavbou týchto zariadení, pretože by nám to spôsobilo v krytí potreby kádrov už v najbližších rokoch veľmi vážne ťažkosti. Tu v žiadnom prípade nemôžeme trpieť krátkozrakosť a pripúšťať ignorovanie perspektívnych potrieb nášho hospodárstva.

Súdruhovia!

Pomerne zoširoka som ukázal na miesto, ktoré v zabezpečovaní rozvoja hospodárstva v roku 1962 má zvýšenie počtu pracovníkov. No rovnakú, ba ešte väčšiu pozornosť budeme musieť venovať zabezpečovaniu rastu výroby zvyšovaním produktivity práce.

Na začiatku tretej päťročnice vytvorili sa u nás nové, kvalitatívne náročnejšie podmienky pre urýchlený rozvoj výrobných síl. Naše plány musíme plniť s relatívne menším množstvom živej práce a pri maximálnych úsporách najmä kovov, cementu, dreva, umelých hmôt a iných materiálov, musíme intenzívnejšie hľadať a uplatňovať zameniteľné a efektívnejšie materiály, šetriť s elektrickou energiou, uhlím a pod. Prostriedkom k tomu je sústavné zabezpečovanie technického rozvoja.

Plán technického rozvoja na rok 1962 a tretiu päťročnicu musí sa stať predmetom našej všestrannej starostlivosti a kontroly na všetkých podnikoch a výskumných ústavoch. Kolektívom pracovníkov, ktorí riešia dôležité štátne úlohy technického rozvoja, treba poskytovať výdatnú pomoc zo všetkých strán.

Podniky a organizácie na Slovensku riešia 63 štátnych úloh technického rozvoja, spomedzi najvýznamnejších napríklad vývoj, osvojenie a zavedenie žiarupevných a nehrdzavejúcich ocelí vo Výskumnom ústave zváračskom v Bratislave, osvojenie a zavedenie výroby kysličníka hlinitého v Závodoch SNP v Žiari nad Hronom, zavedenie výroby polyformaldehydu v Chemku Strážske, ktorý predstavuje vynikajúcu plastickú hmotu pre strojárstvo ako náhrada kovu a pre nové textilné vlákno, zariadenia pre metalurgické prevádzky VSŽ Košice, v Závodoch K. J. Vorošilova Dubnica, stroje pre tlakové liatie farebných kovov v n. p. Vihorlat Snina a podobne.

V tretej päťročnici budujú naše podniky 15 pokusných a vzorových prevádzok, v ktorých sa má overiť progresívna technika, technológia, organizácia výroby a v ktorých sa majú sústrediť kvalifikované kádre. Je to napríklad pokusná poloprevádzka výroby polypropylénu v n. p. Slovnaft, vzorová prevádzka výroby viskózy s automatickou reguláciou v Chemosvite, čiastočne automatizovaný cukrovar v Rimavskej Sobote, pokusná prevádzka na výrobu predpätých železobetónových stavebných dielcov v závode Priemstavu, Štefánikovce a ďalšie.

Úlohy riešené v štátnom pláne vývoja nových výrobkov, ako aj pokusné a vzorové prevádzky, majú slúžiť na to, aby nové závody, ktoré budeme stavať v ďalších rokoch, boli vybavené najnovšou technikou. Musíme sa však usilovať o to, aby tieto úlohy boli riešené včas. v stanovených termínoch štátneho plánu. Sú to úlohy celoštátneho významu a preto si zasluhujú našu všestrannú pozornosť - pozornosť poslancov SNR.

Naše podniky si v tohoročnom pláne technického rozvoja postavili smelšie plány ako v minulých rokoch. V rade podnikov budú vyvinuté nové výrobky, či už stroje, materiály alebo výrobky osobnej spotreby, nové technológie, vykoná sa modernizácia jestvujúcich strojov a zariadení vlastnými silami, zavedú sa ďalšie mechanizované a čiastočne automatizované výrobné a montážne linky, rozšíri sa uplatnenie skupinovej a typovej technológie, vývoj a výroba prístrojov na čiastočnú automatizáciu. Podniky si stavajú úlohy znižovať váhu strojov a stavieb, znižovať prácnosť výrobkov a zvyšovať ich kvalitu, odstraňovať ťažké, namáhavé a zdraviu škodlivé práce a pod.

Treba však poznamenať, že plán technického rozvoja na tento rok nezabezpečuje plánovaný rast produktivity práce a plánované zníženie vlastných nákladov. Rad podnikov nevenuje primeranú pozornosť obsahu plánu technického rozvoja aj z tohto hľadiska. Nedostatočná pozornosť sa venuje vypracovávaniu plánu technických úloh pre zlepšovateľov a vynálezcov a organizačne technickým opatreniam, hoci práve v tejto oblasti sú hlavné zdroje využitia danej techniky a zvýšenia technicko-organizačnej práce závodov.

V   tomto období treba rozvíjať všetky formy širokej účasti pracujúcich na využívaní a zdokonaľovaní techniky, dosiahnuť, aby sa brigády socialistickej práce v závodoch stali priekopníkmi boja za technický pokrok a vyššie formy organizácie práce a výroby.

Také sú. súdruhovia, najdôležitejšie úlohy a problémy, na riešenie ktorých sa budeme musieť pri zabezpečovaní plánu na jednotlivých stupňoch riadenia sústrediť.

Riešenie týchto problémov však nemožno odďaľovať, pretože už prvé januárové výsledky signalizujú vážne nebezpečie pokračovania nepriaznivých tendencií v plnení úloh na tých úsekoch národného hospodárstva, ktoré zaostávali aj lanského roku.

Je to predovšetkým úsek poľnohospodárstva, kde sa neplnia nákupné úlohy ani u jedného produktu a schodok do 20. februára predstavuje u mäsa 4763 ton, u mlieka 3, 9 mil. litrov a u vajec 11, 1 mil. kusov. Pritom u mäsa sa vykúpilo len 90, 5 % toho množstva, ktoré bolo dodané na verejné zásobovanie do 20. februára minulého roku, pričom u ošípaných je to len 91, 3 % vlaňajšej úrovne. Naproti tomu u mlieka sa vykúpilo o 17 % viacej ako v minulom roku.

V  nákupe najviac zaostal Západoslovenský kraj, ktorý splnil nákup ošípaných len na 76, 5 % a dlhuje 1762 ton bravčového mäsa. Rovnako je tomu aj v nákupe mlieka, kde kraj dlhuje 3, 1 mil. litrov.

Niektoré okresy si však aj tohoročné úlohy zabezpečujú hneď od začiatku roka. Medzi také okresy patrili do 10. februára napríklad: Prievidza a Martin, ktorý s výnimkou vajec úlohy v nákupe plnil. Z celkového počtu 33 okresov úlohy v nákupe mäsa v tomto období prekročili len 4 okresy, v nákupe mlieka 12 okresov a v nákupe vajec 5 okresov. Na druhej strane sú však okresy, ktoré si doterajšie úlohy v nákupe nesplnili ani spolovice, ako je to napríklad v nákupe konzumných vajec v okresoch Bardejov, Michalovce, Prešov a Košice.

Takéto veľké rozdiely v zabezpečovaní nákupných úloh, často medzi susediacimi okresmi, najlepšie dokumentuje aj rozdiely v samej úrovni práce výkupného aparátu a národných výborov.

S januárovými výsledkami nemôžeme byť spokojní ani na úseku stavebnej výroby, ktorá splnila úlohy plánu len na 93, 6 %, z toho na centralizovaných stavbách dokonca len asi na 91 %. Preto je aj dosiahnuté tempo rastu 12, 1 % oproti januáru 1961 nižšie ako je celoročný plánovaný priemer 14, 4 %. Pritom najviac zaostali opäť krajsky riadené podniky, a to v Západoslovenskom kraji o 7, 8 mil. Kčs a tentoraz aj vo Východoslovenskom kraji o 7, 6 mil. Kčs.

Príčina nie je v nedostatku pracovníkov, pretože ich stavebné podniky mali oproti plánu dokonca o 507 viac, ale v tom, že sa hlboko nesplnili úlohy v produktivite práce (len asi na 93, 1 %). Na niektorých najdôležitejších centralizovaných stavbách trvá však i naďalej nedostatok pracovníkov. Napríklad na Východoslovenských železiarňach chýbalo 550 pracovníkov.

Aj v priemysle sa úlohy splnili v januári iba na 99, 4 %. Okrem hutníctva a rudných baní, chémie a všeobecného strojárstva sa na nepriaznivých výsledkoch podieľajú všetky rozhodujúce odvetvia. Najvážnejšie nedostatky v realizácii plánu sú opäť v tažkom strojárstve - splnenie na 94, 2 % - a to prevažne v podnikoch, ktoré aj minulý rok zaostávali: Slovenské lodenice Komárno - 96 %, BEZ Bratislava - 89, 4 %, SEZ Krompachy 94, 5 %, ďalej Kablo Bratislava a Strojáreň na Piesku. Jednou z príčin týchto výsledkov sú znova sa opakujúce nedostatky v materiálno-technickom zásobovaní. Obdobné ťažkosti hneď na začiatku roka viedli v Bratislavskom Slovnafte k čiastočnému zostaveniu niektorých prevádzok. Výroba zostala tiež v cementárňach - v januári o 12 600 ton pre trvajúce poruchy na zariadení v Banskej Bystrici.

Súdruhovia, poslanci,

nové zložité úlohy plánu na rok 1962, pred riešením ktorých v tomto období stojíme, i neuspokojivý štart v mesiaci januári vyžadujú, aby sme k ich zabezpečovaniu pristupovali aj účinnejšími metódami a formami. Podstata týchto foriem riadiacej práce musí spočívať v hlbšom a bezprostrednejšom zapojení všetkých pracujúcich do uskutočňovania zámerov štátneho plánu, v upevňovaní jeho autority a vo zvýšení zodpovednosti riadiacich hospodárskych orgánov za realizáciu plánu v plnom súlade s potrebami národného hospodárstva.

Ako vám je známe, na organizačné zabezpečenie úloh štátneho plánu určila vláda tieto základné cesty:

Predovšetkým už kvalitným rozpisom úloh sa majú vytvoriť predpoklady pre plné zabezpečenie štátneho plánu v každom podniku a závode. Aby rozpis plánu dával takúto záruku, nesmie byť len formálnym výpočtom úloh pre jednotlivé závody a pracoviská, ale musí rešpektovať osobitné podmienky pre splnenie úloh v každom jednotlivom závode.

No plnú reálnosť rozpísaných úloh zabezpečujú hospodárske zmluvy. Tu si už podniky vo väčšine prípadov spresnili doteraz uzavreté zmluvy tak s dodávateľmi surovín a materiálov, ako aj s odberateľmi výrobkov, a to najmä tých, ktoré súvisia s investičnou výstavbou a exportom.

Správny rozpis plánu a jeho zmluvné zabezpečenie je však len prvým, i keď veľmi dôležitým krokom pre splnenie úloh, o čom nás poučili aj skúsenosti z minulého roku. Rovnako dôležité je v každom podniku a závode podrobne premyslieť spôsoby a cesty riešenia týchto problémov a úloh, ktoré v podstatnej miere podmieňujú úspešné plnenie celého plánu. Preto vláda uložila rozpracovať na všetkých stupňoch riadenia podrobné súbory opatrení, ktoré spolu so závermi ročných komplexných rozborov majú tvoriť organizačný základ riadiacej a kontrolnej práce hospodárskych orgánov pri zabezpečovaní úloh štátneho plánu v tomto roku.

Osobitným spôsobom sa pristúpilo tohto roku k rozpracúvaniu politicko-organizačných opatrení na zabezpečenie plánovaného rozvoja poľnohospodárstva.

Už v januári sa prerokovali v krajských a okresných poľnohospodárskych komisiách i v radách opatrenia na zabezpečenie výroby a nákupu, ako aj stav prípravy na včasné a kvalitné vykonanie jarných prác. Do jednotlivých JRD a štátnych majetkov boli vyslaní na pomoc pri organizovaní prác spojených s vypracovaním a zabezpečovaním výrobných a finančných plánov a záväzkov zodpovední pracovníci z okresov.

V súčasnom období sa konajú vo všetkých obciach verejné schôdze, na ktorých sa občania oboznamujú s úlohami poľnohospodárskej výroby vo svojom JRD alebo štátnom majetku na bežný rok a radia sa o formách a spôsobe ich zabezpečovania.

Takto široko organizované zabezpečovanie plánu v poľnohospodárstve podčiarkuje dôležitosť plnenia úloh v tomto odvetví, ktoré sa musí stať celonárodnou záležitosťou.

Skutočnosť, že sa zabezpečovaním tohoročného plánu v poľnohospodárstve osobitne zaoberalo zasadnutie ÚV KSČ a že oboznamovanie pracujúcich priamo organizujú stranícke orgány, len potvrdzuje význam, aký prikladáme tomu, aby si náročné úlohy v tomto odvetví osvojili všetci pracujúci. Na ten istý cieľ sú široko organizované aj aktívy v priemysle a stavebníctve na všetkých riadiacich stupňoch a výrobné porady priamo na pracoviskách.

Pre úspešný priebeh plnenia plánu rozvoja má rozhodujúci význam nový rozmach socialistického súťaženia a prijímanie záväzkov na počesť XII. sjazdu Komunistickej strany Československa. Tento rozmach záväzkov hnutia je charakterizovaný rýchlym rastom počtu podnikov a závodov, v ktorých pracujúci prijali záväzky na splnenie a prekročenie celoročného plánu a v rámci toho osobitne aj na prekročenie úloh v I. štvrťroku. Pritom na tohoročných záväzkoch je cenná nielen ich konkrétnosť, ale predovšetkým to, že v nich zameriavajú pracujúci svoje úsilie na rozhodujúce úlohy a cesty ich zabezpečovania. Prvoradé miesto vo väčšine prijatých záväzkov patrí úlohám v technickom rozvoji, vo zvyšovaní kvalifikácie, v osvojovaní nových pracovných metód a v rozširovaní súťaženia brigád socialistickej práce o hrdý titul, Brigáda XII. sjazdu KSČ". Nové formy práce sa šíria aj na našich jednotných roľníckych družstvách a prejavujú sa v utváraní komplexných mechanizovaných čiat, v osvojovaní popradského hnutia za vyššiu úrodu zemiakov a v zlepšovaní organizácie výroby, zveľaďovaním krmovinovej základne, ako o tom hovoria vo svojom záväzku napríklad aj družstevníci z Hontianskych Moraviec.

Medzi prvých v priemysle v rozvíjaní socialistickej súťaže na počesť XII. sjazdu KSČ patria bezpochyby hutníci v Závode Slovenského národného povstania v Žiari nad Hronom, baníci vo Veľkobani Handlová, pracujúci v zlatomoravskej Chladničke, pracujúci v závode Wilhelma Piecka v Novákoch a ďalší.

Záväzky, ktoré pracujúci prijali na počesť XII. sjazdu vo svojom úhrne znamenajú miliónové hodnoty pre naše hospodárstvo. Najcennejšie však je to, že pracujúci si úlohy plánu osvojujú a jeho plnenie vzali za svoju vec.

Je preto úlohou vedúcich hospodárskych pracovníkov zo všetkých síl podporovať iniciatívu a úsilie robotníkov, majstrov a technikov vo výrobe, napomáhať rozvíjaniu tohto úsilia, starostlivo hľadať v ňom všetko nové a to ustavične rozširovať. To možno úspešne robiť len v najužšej spolupráci s odborovými a mládežníckymi organizáciami v závodoch, na stavbách a na poliach a spolu s nimi vytvárať pre rozvoj súťaženia také technické, materiálové, organizačné i politické predpoklady, ktoré umožnia, aby sa toto veľké nadšenie pracujúcich počas celého predsjazdového obdobia stalo rozhodujúcou silou v boji za splnenie a prekračovanie všetkých ukazovateľov štátneho plánu, silou na odstraňovanie nedostatkov a ťažkostí na rozhodujúcich úsekoch celého národného hospodárstva.

Aj národným výborom pripadá obdobná úloha organizovať a rozvíjať úsilie pracujúcich v nimi riadených podnikoch a súčasne ich získavať pre splnenie a prekročenie plánu a záväzkov v poľnohospodárstve, miestnom priemysle, v službách pre obyvateľstvo i pre ďalšie skrášľovanie našich miest.

V tomto, súdruhovia, je záruka, že plán na rok 1962 sa stane čo najskôr vecou všetkých pracujúcich. Preto hlavnou politickou úlohou riadiacich orgánov bude vytvárať všetky podmienky, aby socialistické súťaženie na počesť XII. sjazdu KSČ pomohlo tieto ciele dosiahnuť.

Súdruhovia poslanci,

na takomto rozsiahlom organizačnom zabezpečovaní tohoročných úloh plánu musia sa významnou mierou podieľať všetky komisie a odbory Slovenskej národnej rady. Ide o to, aby sme oveľa účinnejšie ako doteraz poskytovali pomoc národným výborom a výrobno-hospodárskym jednotkám pri realizovaní cieľov štátneho plánu, aby sme organizovali kontrolu jeho plnenia i plnenia uznesení strany a vlády a prispeli tak k zvyšovaniu štátnej, plánovacej a pracovnej disciplíny na všetkých úsekoch hospodárstva na Slovensku.

Bude treba, aby komisie a odbory Slovenskej národnej rady prikročili k rozpracúvaniu februárových uznesení ÚV KSČ i januárového uznesenia vlády k plánu na rok 1962 a riešili predovšetkým problémy, ktoré sú rozhodujúce pre úspešný rozvoj celého národného hospodárstva. Súbor rozpracovaných opatrení na zabezpečenie plnenia plánu na Slovensku treba schváliť a prerokovať v Predsedníctve Slovenskej národnej rady ako direktívu pre činnosť orgánov Slovenskej národnej rady pri zabezpečovaní plánu v roku 1962 na Slovensku.

Predpokladom úspešného plnenia plánu v roku 1962 je však ďalšie zlepšenie činnosti národných výborov, rozvinutie a zdokonalenie metód a foriem ich riadiacej práce. Aj tu veľký význam má práca komisií národných výborov. Ich úlohou je sústrediť pozornosť na prácu v podnikoch a organizáciách národných výborov, mobilizovať občanov pre splnenie úloh, prehlbovať pomocou svojich členov a prostredníctvom aktívov sústavný styk s ľuďmi na pracoviskách a vôbec pracovať tak, aby sa uznesenia prijímali a realizovali za účasti pracujúcich. Zlepšenie práce komisií možno dosiahnuť len zdokonalením vzájomných vzťahov a zlepšením spolupráce medzi komisiami na úrovni príslušného


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP