Sobota 24. února 1962

o 9, 3 %, poľnohospodárska výroba o 7, 3 % oproti 5, 1, štátna investičná výstavba o 8, 4 % oproti 7, 5 %, predaj tovaru v maloobchode o 7, 3 % oproti 5, 6 % celoštátne.

-   Ako vidieť z týchto údajov, pokračuje sa v posilňovaní priemyselného charakteru Slovenska a v rámci toho v súvislosti s potrebami národného hospodárstva sa hlavná pozornosť venuje predovšetkým zvýšeniu výroby v strojárstve o 14, 9 % a v chemickom priemysle o 15, 1 %.

-   V poľnohospodárskej výrobe pri rýchlejšom raste trhovej produkcie sa pozornosť zameriava predovšetkým na vytváranie podmienok pre trvalé zabezpečenie rýchleho zvyšovania výroby zúrodňovaním pôdy, zvyšovaním podielu krmovín a najmä kukurice v štruktúre osevných plôch, ako aj zvyšovaním stavov kráv a úžitkovosti, najmä chovu hovädzieho dobytka.

-  V záujme posilňovania surovinovej základne a vytvárania predpokladov pre rast spoločenskej produktivity práce sa investičná výstavba sústreďuje na veľké priemyselné stavby, ktorých výstavba sa zvyšuje o vyše 19%; pritom sa značne zvyšuje koncentrácia výstavby s cieľom čo najskôr uviesť kapacity do prevádzky a znížiť nadmernú rozostavanosť, najmä v decentralizovanej výstavbe.

Uskutočnenie týchto základných zámerov plánu na Slovensku bude veľmi náročné, keďže:

prírastok priemyselnej výroby bude treba dosiahnuť predovšetkým lepším využitím základných fondov a zvýšením smennosti, ako aj rýchlym osvojením si výroby na technicky náročných nových kapacitách,

pri miernejšom raste priemyselnej výroby ako v roku 1961 treba dosiahnuť rast produktivity práce o 7, 3 % oproti 6, 2 % v minulom roku, nedostatky vo vytváraní krmovinovej základne v minulom roku bude treba nahradiť predovšetkým hospodárnejším využitím krmív vo všetkých poľnohospodárskych závodoch.

Dovoľte mi teraz podrobnejšie rozobrať, v čom spočíva náročnosť úloh v jednotlivých odvetviach hospodárstva na Slovensku a na ktoré problémy sa musíme predovšetkým sústrediť.

Z priemyselných odvetví najnáročnejšie sú úlohy v strojárstve, kde sa výroba má zvýšiť o 14, 9 %, pričom rozhodujúca časť tohto prírastku sa sústruďuje do niekoľkých podnikov ťažkého strojárstva. Napríklad vo Vagónke Tatra Poprad sa výroba zvyšuje o 37 %, vo Východoslovenských strojárňach Košice o 28 % a v Slovenských lodeniciach v Komárne takmer o   20 %. Z podnikov všeobecného strojárstva, najvyšší vzostup výroby musia zabezpečovať súdruhovia v Tesle Orava Nižná, a to o 47, 6 %, v Tesle Liptovský Hrádok o 22, 5 %. Podobne je to i v niektorých ďalších závodoch. Takýto vzrast výroby si vyžaduje veľmi dôkladnú technickú, technologickú a organizačnú prípravu výroby, od ktorej plne závisí zvládnutie úloh. Platí to najmä o komárňanských lodeniciach, o turčianskych strojárňach, o sninskom Vihorlate a o Bratislavských elektrotechnických závodoch. Vychádzajúc z vlaňajších skúseností v strojárskych podnikoch, bude potrebné podstatne zvýšiť aj starostlivosť o zvyšovanie kvalifikácie -pracovníkov, a to nielen z hľadiska tohoročných potrieb, ale aj z hľadiska zabezpečovania rýchleho vzostupu výroby v budúcich rokoch. Bude potrebné, aby sa pri doplňovaní, stabilizácii a zvyšovaní kvalifikácie pracovníkov podnikom poskytovala účinnejšia pomoc aj zo strany národných výborov. V tomto smere osobitnú starostlivosť by mali venovať súdruhovia vo Východoslovenskom kraji stabilizácii kádrov v košických strojárňach i vo Vagónke v Poprade.

V   súlade s direktívou novembrového zasadnutia ÚV KSČ už v tomto roku sa má vzrast strojárskej výroby dosiahnuť predovšetkým lepším využitím výrobných plôch. Plán preto pri vzraste výroby skoro o 15 % počíta s ich rozšírením zhruba len o 2 %. Dosiahne sa to najmä ďalším rozšírením druhých smien napr. v Závodoch K. J. Vorošilova v Dubnici, v Závodoch presného strojárstva v Kysuckom Novom Meste, v Elektrosvite Nové Zámky, ale aj v mnohých ďalších podnikoch. V tomto smere treba využiť najmä dobré skúsenosti zvyšovania smennosti dosiahnuté v minulom roku v strojárskych závodoch v Považskej Bystrici a v Brezne.

V   chemickom priemysle ťažisko úloh na Slovensku zostáva popri zabezpečovaní rozsiahlej investičnej výstavby aj v osvojovaní novej technológie výroby na zariadeniach, ktoré sú už v prevádzke; v Slovnafte je to napríklad Reforming II., v Likieri výroba kyseliny octovej a dreveného uhlia na novej retorte, v Chemosvite viskózová stanica a ďalšie. Okrem toho pôjde aj o dosiahnutie bezporuchového chodu všetkých nových kapacít na spracovanie ropy, umelých hmôt ako aj o prípravu kapacít na zabezpečovanie rýchle rastúcej výroby autoplášťov, autoduší a dopravných pásov v Gumárňach 1. mája v Púchove.

Pri výstavbe nových kapacít chemického priemyslu nám ide o maximálne skrátenie termínov. Ide predovšetkým o výstavbu petrochemickej časti Slovnaftu, II. etapy Dusia, zariadení na výrobu suspenzného polyvinylchloridu v Novákoch, bane na soľ v Zbudzi a II. etapy Kapronu v Humennom. To by umožnilo dosiahnuť nielen rýchlejší rozvoj základnej chémie na vlastnej surovinovej báze, ale vytvoriť tiež základňu pre ďalší rozvoj spracovateľského priemyslu u nás.

Aj v hutníctve a rudných baniach sa úlohy sústreďujú predovšetkým do oblasti investičnej výstavby.

Je to na prvom mieste výstavba Východoslovenských železiarní; kde vlaňajšie úspechy zaväzujú našich stavbárov i strojárov dosiahnuť aj v tomto roku také dobré výsledky. Do rozhodujúcej etapy výstavby sa dostanú aj Niklová huta v Seredi a nový priemyselný závod v Rudňanoch. Skončiť sa má tiež intenzifikácia výroby hliníka v Žiari nad Hronom.

Nebudem sa podrobnejšie zaoberať s osobitnými problémami, ktoré majú súdruhovia so zabezpečovaním výstavby v Košiciach a v Seredi a ktoré im spôsobujú nemálo starostí. V súvislosti s plánom na rok 1962 chcem však znovu zdôrazniť úlohy v príprave kádrov. Skutočnosť, že výstavba týchto závodov sa dostáva do rozhodujúceho štádia, musí mobilizovať všetky zainteresované orgány k zvýšenému úsiliu v príprave kvalifikovaných pracovníkov, pretože od toho závisí úspešné zvládnutie výroby na nových kapacitách. Prípady zdĺhavého osvojovania výroby, poruchy, a s tým spojené straty, ktoré často zapríčiňuje len zlá obsluha alebo nedostatok kvalifikovaných kádrov, sa nám nesmú opakovať.

Najnáročnejšou úlohou v tomto období je zabezpečovanie kvalifikovaných kádrov pre Východoslovenské železiarne. Touto otázkou sa v auguste minulého roku zaoberala aj vláda, ktorá schválila osobitný dokument o komplexnom riešení otázok výučby, zaškoľovania a presunu odborníkov pre Východoslovenské železiarne. Doterajšie výsledky plnenia tohto dokumentu nie sú dobré. Kritická je situácia v zaškoľovaní, ktoré robí 42 vybraných podnikov rozličných odvetví ťažkého priemyslu. V týchto podnikoch by len do konca tohto roku malo byť zaškoľovaných do 4000 odborníkov najrozličnejších profesií, no doteraz sa školí sotva 1300 osôb. Musíme si, súdruhovia, uvedomiť, že zvládnutie tak rozsiahlej prípravy odborníkov pre Východoslovenské železiarne nemôže byť iba vecou samého podniku - tu musia aktívne pomáhať riaditelia všetkých na výchove zainteresovaných závodov a, pravdaže, aj národné výbory, najmä vo Východoslovenskom kraji.

Osobitný význam pre plnenie celoštátnych úloh vo výrobe ocele a tým aj valcovaného materiálu, ako aj pre plnenie úloh na export, má zabezpečovanie plynulej výroby žiaruvzdorných hmôt, ktorých výroba sa má zvýšiť až o 17 % (najmä magnezitových tehál), a pritom treba dosiahnuť podstatnejšie zvýšenie kvality týchto výrobkov. To predpokladá, že sa čo najskôr odstráni poruchovosť na zariadení v Košickom lome, že sa dosiahne žiadúci postup skrývkových a otváracích prác, že sa včas vykoná generálna oprava rotačných pecí v Lovinobani a že sa s prevádzkou rotačnej pece v Lubeníku započne už v III. štvrťroku.

V  súvislosti so známymi ťažkosťami v hutníctve železa chcel by som i na tomto mieste upozorniť ešte na jeden problém. Je to ľudový zber šrotu, v ktorom minulého roku ani jeden KNV na Slovensku úlohy nesplnil. Napríklad len Švermovým železiarňam v Podbrezovej nebolo dodaných na plánovanú výrobu 11 tis. ton. Pritom vieme, že starého železa na našich dedinách je dostatok, nevieme však zorganizovať jeho zber, a hlavne jeho rýchly odvoz. Z hľadiska materiálového zabezpečenia našej hutníckej základne zber šrotu rozhodne nie je okrajovým problémom, má veľký národohospodársky význam. Veď z jednej tony šrotu vyrobia naše huty skoro 9 q ocele. Ak by sme chceli nahradiť šrot železnou rudou, potom by sme na toto množstvo ocele potrebovali asi 2 tony už upravenej rudy a k tomu jednu tonu koksu. Ak národné výbory nesplnili v uplynulom roku úlohy v ľudovom zbere šrotu o 7, 6 tis. ton, znamená to, že sme sa ochudobnili o vyše 6, 5 tis. ton ocele.

V  tomto roku má sa zozbierať tejto cennej suroviny 42, 7 tis. ton, čo je skoro o tretinu viac, ako sa zozbieralo vlani. Bude preto správne, keď národné výbory budú dôraznejšie požadovať, aby krajské podniky zberných surovín spolu s Kovošrotom lepšie organizovali a propagovali ľudový zber a hlavne aby šrot včas odviezli tam, kam patrí - do našich železiarní.

V  priemysle stavebných hmôt je aj v tomto roku najnáročnejšie zabezpečovanie výroby cementu, ktorá má vzrásť o 11, 6 %. Skutočnosť, že splnenie úloh vo výrobe cementu je podmienené hlavne včasným dokončením rekonštrukcie cementárni v Hornom Srní a v Lietavskej Lúčke a najmä doriešením problémov v cementárni v Banskej Bystrici, len podčiarkuje zodpovednosť týchto podnikov za splnenie našich úloh v tomto dôležitom produkte. Osobitnú pozornosť si bude vyžadovať už zabezpečovanie výroby cementu v Ladcoch, kde súčasne prebieha i rekonštrukcia závodu.

O celú štvrtinu sa má zvýšiť aj výroba prefabrikátov, a to predovšetkým modernizáciou terajších kapacít, lepším využitím strojného zariadenia a rozšírením viacsmennej prevádzky, čo kladie zvýšené nároky najmä na organizáciu práce. Veľa úsilia bude treba vynaložiť aj pri výstavbe nových závodov v Rovinkách, Čani, Čábe, Orlove - Plavči a vo Vlkanovej, ktorých dokončenie sa oneskoruje a môže nepriaznivo ovplyvniť nielen tohoročnú výrobu, ale aj úlohy plánu na rok 1963. Aj dosiahnutie plánovaného vzrastu výroby ľahkých stavebných hmôt závisí od dokončenia výstavby závodov v Hencovciach a od ďalšieho zintenzívnenia výroby v Zemianskych Kostolanoch.

Podstatne sa zvyšujú úlohy aj v odvetví palív a elektrickej energie. Ťažba hnedého uhlia má sa na Slovensku zvýšiť o 13 %, čo sa sústreďuje zvlášť do Veľkobane Handlová a do bane Cígeľ. Ide tu najmä o lepšie využívanie mechanizmov, urýchlenie otvárkových a prípravných prác, širšie uplatňovanie pokrokových ťažobných metód a zabezpečenie plánovaného počtu stálych pracovníkov.

U elektrickej energie, ktorej výroba má na Slovensku vzrásť o 8, 4 %, vzhľadom na napäté celoštátne bilancie zostáva aj na rok 1962 jednou z prvoradých úloh vo všetkých odvetviach usilovať sa o maximálnu hospodárnosť a znižovanie spotreby uhlia i elektrickej energie.

Pomerne náročné úlohy majú v tomto roku aj pracujúci spotrebného priemyslu, čo vyplýva hlavne z vyšších požiadaviek exportu. V porovnaní s tretím päťročným plánom sa tempo rastu výroby v tomto odvetví podstatne urýchľuje. Ťažkosti budú hlavne v tom, že vzhľadom na nedostatok kapacít má sa zvýšenie výroby dosiahnuť ďalším rozširovaním smennosti v bavlnárskych, pletárskych a odevných závodoch, v ktorých, ako viete, pracujú prevažne ženy. Bude preto potrebné, aby tu národné výbory účinne pomáhali najmä pri vytváraní podmienok hlavne pre prácu matiek urýchleným rozširovaním služieb a najmä takých zariadení, ako sú jasle, škôlky a podobne.

A ešte na jeden problém chcem poukázať v súvislosti s úlohami textilného priemyslu. Ide o naše technické plodiny, ľan a konope. Nie sú ojedinelé prípady, keď poľnohospodárske odbory ONV z plánov JRD doslova vyčiarkli túto plodinu, hoci si jej pestovanie výrobné podniky s JRD riadne zmluvne dohodli. Tak to vlani urobili napríklad na ONV v Topoľčanoch, v Liptovskom Mikuláši, ale aj v ďalších okresoch s dobrými podmienkami pre pestovanie ľanu. Ani na tento rok nie je situácia v kontraktácii o nič lepšia. V Západoslovenskom kraji nie je stále ešte zakontrahovaných u ľanu 161 ha, u konopí až 475 ha, v Stredoslovenskom kraji u ľanu 675 ha a vo Východoslovenskom kraji u ľanu 395 ha a konopí 298 ha. Ide o zjavné podceňovanie ekonomického významu pestovania týchto plodín. Národné výbory spolu s výrobnými podnikmi sa nedostatočne starajú o ich koncentráciu do vybraných závodov, ktorá by umožnila dosahovať lepšie ekonomické výsledky.

V potravinárskom priemysle plán počíta so vzrastom výroby v porovnaní s vlaňajškom skoro o 10 %. To však predpokladá, že dosiahneme obrat vo výrobe, a tým aj v nákupe mäsa a mlieka, a že dokážeme pre naše cukrovary zabezpečiť potrebné množstvo cukrovky, u ktorej je koncentrácia s poľnohospodárskymi závodmi taktiež dodnes neukončená.

Pre splnenie úloh v celom rade výrobných odvetví budú rozhodujúce aj výsledky v doprave, predovšetkým v železničnej, kde sa výkony v preprave nákladov zvyšujú skoro o 10 %. To si vyžiada oveľa dôraznejšie ako doteraz uskutočňovať opatrenia, ktoré na zlepšenie práce železničnej dopravy prijal Ústredný výbor KSČ v apríli minulého roku.

Pôjde o to, aby sa venovala sústavná pozornosť otázkam zvyšovania disciplíny a bezpečnosti, ako aj kvality a záväznosti prepravných plánov a dôkladnému využitiu všetkých prostriedkov. Súdruhovia na železnici musia podstatne zlepšiť využívanie časového fondu, kapacity vozňov, skrátiť čas obehu vozovej jednotky a bezpodmienečne dodržiavať jej statické vyťaženie. To možno dosiahnuť len dobrou spoluprácou s prepravcami, rovnomernosťou v nakládke a vykládke a urýchlením ložných operácií. Prispeje k tomu aj ďalšia mechanizácia, keď napríklad len v oblasti Košickej dráhy sa podiel mechanizovanej nakládky zvýši z 32, 5 % v roku 1961 na viac ako 60 %.

Mimoriadne zodpovedné úlohy nás čakajú v zabezpečovaní plánovaného rozvoja poľnohospodárstva.

Problémy poľnohospodárstva boli veľmi podrobne prerokované na poslednom zasadnutí ÚV KSČ, ktorý prijal zásadné opatrenia na skvalitnenie riadiacej práce v tomto odvetví, ako i opatrenia, ktoré podnietia pracovnú aktivitu našich družstevníkov a ďalej významne zlepšia predpoklady pre maximálne využitie prírodných rezerv nášho poľnohospodárstva. Na základe hlbokej analýzy dosiahnutých výsledkov v hlavných úsekoch rastlinnej a živočíšnej výroby a na základe rozboru cieľov tohoročného plánu ÚV KSČ vytýčil veľmi konkrétne cesty ich zabezpečenia na všetkých stupňoch riadenia. Dal jasnú orientáciu, čo treba považovať za hlavné, na ktoré úseky sústrediť pozornosť a ako pristupovať k plneniu tohoročných úloh v družstvách, na miestnych i okresných národných výboroch, ako podnietiť a usmerniť iniciatívu všetkých pracovníkov na poľnohospodárskom úseku, počnúc tohoročnými jarnými prácami. Obmedzím sa preto len na zdôraznenie niektorých uzlových miest tohoročného plánu rozvoja poľnohospodárskej výroby na Slovensku.

V  rastlinnej výrobe, na ktorej úspechoch stojí a padá nielen početný stav, ale aj úžitkovosť hospodárskych zvierat, a tým celá živočíšna výroba, ide o prelom v zabezpečovaní plánovanej výroby krmív. Z tohto hladiska za rozhodujúce treba označiť rozšírenie osevu viacročných krmovín a zvýšenie hektárových výnosov u obilovín a zemiakov.                            

Ak sme v minulosti za jednu zo závažných príčin nižších hektárových výnosov obilovín označovali nedostatok výkonných odrôd osív, v tomto roku je situácia značne lepšia. Z celkového osevu ozimín výkonné odrody predstavujú už zhruba 75 % a sú predpoklady pre podstatné zlepšenie v tomto smere aj u osevu jarín. Ďalej sa zlepšili aj materiálne predpoklady pre kvalitnú prípravu pôdy a ošetrovanie porastov počas vegetácie i pre širšie uplatnenie progresívnych spôsobov zberu. O splnení plánu výroby obilnín rozhodne preto úroveň agrotechniky, to znamená predovšetkým úroveň organizátorskej práce, zameranej na využitie odborných skúseností a poznatkov našich popredných družstiev a štátnych majetkov, na bezpodmienečné dodržiavanie všetkých agrotechnických termínov, uplatnenie účinného systému odmeňovania pracovníkov a jeho spojenie s rozvinutím socialistického súťaženia za prekročenie stanovených úloh.

Vychádzajúc z minuloročných výsledkov, popri chlebovom obilí a jačmeni osobitnú pozornosť bude potrebné venovať rozšíreniu osevných plôch a najmä zvýšeniu hektárových výnosov kukurice.

V  kukurici na siláž máme zobrať z jednotky osevnej plochy o 41 % viac ako v roku 1961, čo znamená dosiahnuť hektárové výnosy vo výške 315 až 330 q. Je to úloha reálna, pretože mnohé družstvá mali už v minulom roku výnosy o celú tretinu vyššie. Kukuričného zrna máme dopestovať na hektári 31, 5 q, čo je síce o 22 % viac ako v minulom roku, no iba o 1 q viacej ako sme dosiahli v celoslovenskom priemere už pred dvoma rokmi. Najväčšie úlohy tu má Západoslovenský kraj, na ktorý pripadá skoro 80 % celoslovenskej osevnej plochy a ešte väčší podiel produkcie kukurice, pretože hektárový výnos by tu mal byť oproti celoslovenskému priemeru značne vyšší. Bude treba dôsledne zabezpečovať úlohy, ktoré v tejto plodine stavia pred národné výbory a poľnohospodárske závody uznesenie februárového zasadnutia ÚV KSČ.

V  zemiakoch sme urobili prvý krôčik dopredu už vlani. Treba však v začatom diele pokračovať a vytvárať podmienky pre ďalšie rozšírenie popradského hnutia. Vo väčšine okresov, ktoré túto výzvu nielen prijali, ale pre splnenie záväzkov aj vykonali určité opatrenia, dosiahli jednotné roľnícke družstvá v priemere až o 50 % vyššie výnosy ako v roku 1960. Napríklad v Liptovskom Mikuláši dosiahli 164 q, v Martine 144 q, v Žiline 136 q a desiatky JRD mali na menších plochách výnosy 200 i 250 q. Ak uvážime, že tohto roku dostanú mnohé okresy podstatne viac kvalitnej sadby ako v minulosti, nemôže byť dosiahnutie priemerného výnosu 130 - 133 q nijakou zvláštnosťou. Počítame, že o plné uspokojenie potreby v zemiakoch sa pričinia naše rozhodujúce kraje - Východoslovenský a Stredoslovenský.

A ešte niekoľko slov k viacročným krmovinám. Aj keď máme možnosti získať podstatne viac bielkovín širokým uplatnením novej technológie zberu a konzervovať túto nenahraditeľnú krmovinu, za jednu z rozhodujúcich úloh treba v tomto roku považovať podstatné rozšírenie podsevov týchto kultúr v jarnom období. Podsevy by sa mali uskutočniť na výmere najmenej 200 tis. hektárov, z toho v Západoslovenskom kraji 93 tis. ha, v Stredoslovenskom 50 tis. ha a vo Východoslovenskom kraji 57 tis. ha. Podľa vzoru a výzvy okresu Banská Bystrica bude potrebné zvýšiť starostlivosť aj o lúky a pasienky a dosiahnuť už toho roku podstatný obrat v intenzite ich využívania.

Je známe, akým problémom v kŕmnej bilancii je nedostatok bielkovín. Jednou z mimoriadne dôležitých ciest k jeho odstráneniu je podstatné zvýšenie pestovania kŕmnych strukovín. Bude nutné - ako to zdôraznil ÚV KSČ na februárovom zasadnutí - zabezpečiť osev kŕmnych strukovín vo väčšom rozsahu ako doteraz.

V  živočíšnej výrobe z hľadiska náročnosti stanovených úloh a významu ich splnenia pre dosiahnutie celkového obratu v rozvoji poľnohospodárstva na Slovensku považujeme za prvoradé podstatné zvýšenie stavov a úžitkovosti kráv. Súčasná situácia na tomto úseku, ako som už uviedol, je veľmi vážna. Namiesto prekonania stagnácie v stavoch a úžitkovosti kráv, došlo vlani dokonca k zníženiu ich počtu zhruba o 13 tis. kusov. Tento vývoj musíme rozhodne zmeniť. Vychádzajúc z predpokladov vytvorených v štruktúre stáda dobytka v pláne na tento rok počítame dosiahnuť prírastok vyše 30 tis. kráv, z toho v Západoslovenskom kraji takmer 13 tis. a v ostatných dvoch krajoch zhruba po 10 tis. ks. Z hľadiska stavov jalovíc je táto úloha reálna. K 1. januáru t. r. sme mali vo veku nad 1 rok o 25 až 30 tis. jalovíc viac ako vlani. Za predpokladu, že sa skvalitní ošetrovateľská práca a otelí sa z nich asi 42 %, bude to predstavovať prírastok okolo 120 tis. kráv. Ak dokážeme pritom ustrážiť vyraďovanie kráv na jatočné účely na maximálnom limite 14 %, plánované úlohy môžeme splniť. Problém, ktorý tu so všetkou rozhodnosťou musíme riešiť, spočíva najmä v odstránení nadmerného rozdielu medzi počtom otelených jalovíc a počtom pripustených jalovíc v jednotlivých štvrťrokoch, t. j. v zabezpečení rovnomerného zabrezávania jalovíc v priebehu celého roku. Tak napríklad v roku 1961 z počtu pripustených jalovíc počet otelených činil v I. štvrťroku 75 %, v II. štvrťroku 82 %, v III. štvrťroku 62 % a vo IV. štvrťroku 52, 5 %. Ešte markantnejšie rozdiely sú v Stredoslovenskom kraji, kde sa v I. štvrťroku z celkového počtu pripustených jalovíc otelilo 93 %, avšak v IV. štvrťroku len 49 %. Celý problém prevodnosti jalovíc možno riešiť len podstatným zlepšením starostlivosti o ich výživu a ošetrovanie v zimnom období, čím sa zrovnomerní doplňovanie stavov kráv v priebehu roku.

Reálnosť týchto úloh dokazujú výsledky okresov Levice a Komárno. V týchto okresoch starostlivosťou o pripúšťame a telenie jalovíc, ako aj udržovaním vyraďovania kráv na jatočné účely na primeranej úrovni zvýšili stavy kráv v minulom roku o vyše 2000 kusov, zatiaľ čo v ostatných okresoch Západoslovenského kraja sa znížili o 3000 kusov.

Pri zaostávaní v krmovinovej základni, a tým aj v živočíšnej výrobe, sa aj napriek zníženiu pôvodných úloh najmä v nákupe mäsa a mlieka ďalej vystupňovalo napätie medzi výrobou a plánom nákupu do štátnych fondov. Tak prírastok v nákupe mäsa má byť oproti vlaňajšiemu vyšší o 14, 1 tis. ton, v nákupe mlieka o 41, 6 mil. litrov a v nákupe vajec o vyše 40 mil. kusov.

U mäsa podstatná časť prírastku pripadá na jatočný hovädzí dobytok. Za jeden z dôležitých predpokladov zvýšenia produkcie hovädzieho mäsa pokladáme podstatné zlepšenie organizovania dokrmu jatočného dobytka.

Nákup ošípaných sa oproti roku 1961 zvyšuje o 8, 3 %. Pri zvýšení intenzity, a tým aj pri zvýšení váhových prírastkov, je možné plán splniť aj pri mierne nižších stavoch ošípaných dokrmovaním na vyššie váhy. Najviac úsilia si vyžiada plnenie nákupných úloh bravčového mäsa vo Východoslovenskom kraji, kde majú vyprodukovať a odpredať štátu oproti roku 1961 o 18%viac. I pri tomto zvýšení dosiahne však trhová produkcia ošípaných na hektár ornej pôdy v tomto kraji len asi 50 kg, kým v Stredoslovenskom kraji dosiahla už v roku 1961 takmer 56 kg a tohto roku sa podľa plánu má zvýšiť na 60, 2 kg.

Vlaňajšie skúsenosti a súčasný stav v počtoch a úžitkovosti kráv ukazujú, že zo živočíšnych výrobkov najťažšie bude v tomto roku zabezpečovanie rovnomerného nákupu mlieka. Plánované zvýšenie stavov dojníc môže kryť prírastok v nákupe mlieka len čiastočne. Hlavnou úlohou bude predovšetkým rast dojivosti a trhovosti, čo predpokladá okrem iného podstatne zvýšiť počet kráv v socialistickom sektore.

Poučiť sa treba aj z priebehu plnenia dodávok vajec v minulom roku. Ani sebaväčší šturm v nákupe vajec koncom roka nezabezpečil vyrovnanie manka z jarných mesiacov. Hlavné úsilie v nákupe vajec musíme preto sústrediť, na najbližšie týždne a mesiace, aby sme tak podstatnú časť úlohy v nákupe splnili v období najväčšej znášky vajec.

Aj keď sa na tento rok nepodarilo v plnom rozsahu zabezpečiť pôvodne predpokladané dodávky umelých hnojív a traktorov, príspevok iných odvetví na zlepšenie materiálno-technického vybavenia nášho poľnohospodárstva bude nemalý. Predpokladá sa, že dodávkami traktorov sa umožní zvýšiť ich počet na každom družstve v priemere takmer o tri kusy a dodávky ďalších strojov prispejú k rozšíreniu komplexnej mechanizácie prác, najmä u obilnín a okopanín. Tohto roku značne rozšírime i kapacitu ustajňovacích priestorov, a to zhruba pre 200 tis. kusov hovädzieho dobytka, z toho pre vyše 50 tisíc kráv a asi pre 170 tisíc ošípaných.

Plán investičnej výstavby určuje významný podiel investícií na vodohospodárske úpravy, predovšetkým na melioračnú výstavbu. Počíta sa s odvodnením ďalších 11 600 ha a so zavlažením 10 700 ha pôdy. Vodohospodárske úpravy sú jednou z najvýznamnejších ciest, ako zbaviť poľnohospodársku výrobu v oblastiach s dobrými pôdami rozmarov počasia a ako dosahovať trvalé vysoké výnosy a treba im preto i v tomto roku v organizátorskej práci venovať veľkú pozornosť.

Súdružky, súdruhovia!

Ústredný výbor našej strany na poslednom zasadnutí podrobne prerokoval situáciu v našom poľnohospodárstve a prijal významné opatrenia na zlepšenie riadiacej práce na úseku národných výborov, strojno-traktorových staníc a štátnych majetkov. Súčasne s tým schválil opatrenia v oblasti sociálneho zabezpečenia družstevníkov. Ide o opatrenia mimoriadneho významu pre zvyšovanie životnej úrovne poľnohospodárskeho obyvateľstva.

Od 1. apríla t. r. vstúpi do platnosti jednotný systém sociálneho zabezpečenia družstevníkov. Bude zahrňovať prídavky na deti, bezplatné poskytovanie lekárskej starostlivosti ako u ostatných pracujúcich, zabezpečenie v nemoci, dôchodkové zabezpečenie, peňažitú pomoc v materstve a dávky a služby sociálnej starostlivosti. Pravda, najväčšou mierou sa na týchto opatreniach budú podieľať družstevníci tam, kde si JRD dôsledne plnia svoje zmluvné nákupné úlohy a dôsledne dodržujú družstevné vzorové stanovy a, pravdaže, kde si jednotliví roľníci riadne platili poistné.

Nové opatrenia v sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov sú novým dôkazom starostlivosti našej strany o rozvoj životnej úrovne pracujúcich v poľnohospodárstve. Sme hlboko presvedčení, že také významné a rozsiahle sociálne zabezpečenie zvýši aj záujem mládeže o prácu v poľnohospodárstve, zvýši iniciatívu a aktivitu všetkých družstevníkov a vytvára tak rozhodujúci predpoklad na dosiahnutie obratu v našom poľnohospodárstve.

Teraz súdruhovia niekoľko slov o najdôležitejších úlohách a hlavných problémoch investičnej výstavby, kde máme v tomto roku na Slovensku preinvestovať vyše 13, 0 mld. Kčs. Už pri zostavovaní plánu najzložitejšie otázky bolo treba riešiť v centralizovanej výstavbe, kde sa v dôsledku nesplnenia úloh v posledných dvoch rokoch nahromadili také vysoké požiadavky na dodávky strojov, že ich strojárske podniky nevedia v rokoch 1962 - 1963 v plnom rozsahu zabezpečiť. K tomu pristupuje i oneskorovanie projektovej prípravy novostavieb. Preto sa odsúvajú do ďalších rokov niektoré stavby v priemysle. I napriek tomu sú však tohoročné úlohy vo výstavbe, ako som už uviedol, nemalé.

Objem centralizovanej výstavby sa zvyšuje o vyše 17%, pričom dodávky strojov sa zvyšujú skoro o 30 %. Investície sa sústreďujú do hlavných odvetví - metalurgie, chemického priemyslu, energetiky a strojárstva, pričom dochádza k ďalšej koncentrácii úloh na rozhodujúce stavby, ako sú Východoslovenské železiarne, Dusikáreň, Slovnaft, Niklová huta, nový priemyselný závod v Rudňanoch, pre ktoré bude treba dodať a zmontovať veľký rozsah strojov. Do prevádzky sa uvedie rad významných priemyselných závodov, napríklad závod v Rudňanoch, Skalici, Hlohovci, v Nižnom Medzeve a iné.

Z hľadiska budúcich rokov bude dôležitou úlohou tiež zabezpečovanie včasného vypracovania a schválenia plánovacej a projektovej prípravy tých stavieb, ktoré sa majú začať v rokoch 1963 - 1964, a to tým viac, že ich príprava doteraz veľmi zaostáva.

V  decentralizovanej výstavbe bude ťažisko v občianskej bytovej výstavbe. Úlohy v odovzdávaní štátnych, družstevných a podnikových bytov sa zvyšujú z 15 443 bytových jednotiek v roku 1961 na 18 810 v roku 1962. K tomu treba prirátať plánovanú výstavbu 924 bytov pre JRD a 14 889 bytov v individuálnej výstavbe. Bytový fond na Slovensku sa má teda rozšíriť celkove o 34 623 nových bytov. Chcem však, súdruhovia poslanci, osobitne zdôrazniť, že okresné národné výbory musia pri vydávaní stavebných povolení dôsledne sledovať tieto ciele: sústreďovaním všetkých foriem výstavby do priemyselných centier a strediskových obcí vytvárať lepšie predpoklady kádrového zabezpečenia budúcej výroby, upevňovať JRD a lepšie uspokojovať nároky na bývanie aj na našej dedine. Treba skoncovať s doterajšou praxou, že najmä individuálna výstavba sa uskutočňuje ďaleko od priemyselných závodov, miest i strediskových obcí, čo nám môže na dlhý čas veľmi sťažiť riešenie v zamestnanosti a vo zvyšovaní životnej úrovne nášho obyvateľstva.

Druhou dôležitou úlohou národných výborov pri zabezpečovaní výstavby je sústavné rozširovanie členskej základne stavebných bytových družstiev, osobitne vo Východoslovenskom kraji. Kým v Západoslovenskom a Stredoslovenskom kraji súčasná základňa zodpovedá plánovaným úlohám v dokončovaní bytov a v niektorých okresoch majú už zabezpečenú aj výstavbu na rok 1963, zatiaľ vo Východoslovenskom kraji chýba ešte na rok 1962 asi 500 stavebníkov a členská základňa okrem Rožňavy nie je zabezpečená ani v jednom okrese kraja.

V  stavebnej výrobe sa objem prác zvyšuje asi o 10 %, pričom v porovnaní s predchádzajúcim rokom sa podstatne zvyšuje priama účasť slovenských stavebných organizácií aj pri výstavbe dôležitých objektov na Ostravsku. Z celkového rozsahu prác najvyššia úloha pripadá Stavoindustrii, Termostavu a Hydrostavu v Bratislave a Váhostavu v Žiline. Pôjde o to, aby súdruhovia v týchto podnikoch svoje záväzky voči Ostravsku zabezpečovali bezozvyšku a plynule v priebehu celého roka.

Náročné úlohy najmä v bytovej a školskej výstavbe majú aj stavebné podniky riadené krajskými národnými výbormi. V Západoslovenskom kraji sa napríklad zvyšuje objem stavebných prác v podnikoch Krajského združenia až o 18 %.

Splnenie úloh v občianskej a bytovej výstavbe okrem iného vyžaduje, aby národné výbory v predstihu zabezpečovali územnú prípravu pred projektovou prípravou. Pôjde najmä o to, aby


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP