Pátek 15. července 1960

PRÍLOHY

Návrh poslancov Milana R á z u s a, inž. Samuela T a k á č a, Jaroslava Knižku a spoločníkov na voľbu mandátovej komisie a zapisovateľov Slovenskej národnej rady

Podpísaní navrhujú, aby Slovenská národná rada zriadila mandátovú komisiu na prípravu a predloženie návrhu na overenie platnosti voľby poslancov Slovenskej národnej rady a aby za členov tejto komisie boli zvolení títo poslanci:

predseda komisie Emília M u r í ň o v á, členovia komisie Jozef Dočkal, Július G 1 a z u n o v ,Mária Zajačková ,Šimon Ž b i r k a. Podpísaní ďalej navrhujú, aby za zapisovateľov Slovenskej národnej rady boli zvolení títo poslanci Slovenskej národnej rady: Ján M a c ú c h, Daniel F u t e j a, Magdaléna Putišková.

V Bratislave 14. júla 1960

Milan R á z u s v. r.                      

Anna Trojanovičová v. r.

inž. Samuel T a k á č v. r.          

František S e i f e r t v. r.

Jaroslav Knižka v. r.                

Jozef Bednár v. r.

Ondrej S ú 1 e t y v. r.

Návrh poslancov Jozefa Vyletela, dr. h. c. Jozefa Lukačoviča, Michala D r ž í k a a spoločníkov na voľbu dočasnej komisie na prerokovanie iniciatívneho návrhu zákona Slovenskej národnej rady o rokovacom a pracovnom poriadku Slovenskej národnej rady.

Podpísaní navrhujú, aby Slovenská národná rada zriadila dočasnú komisiu na prerokovanie iniciatívneho návrhu zákona Slovenskej národnej rady o rokovacom a pracovnom poriadku Slovenskej národnej rady a aby za členov tejto komisie boli zvolení títo poslanci:

predseda komisie dr. Ladislav G e š o Členovia komisie gen. por. František S e d 1 á č e k Emília M u r í ň o v á Jozef D e m i a n Amália Proksová Ján M a c ú c h Pavol, N é m e t h Žofia P e š t o v á Milan R á z u s.

V Bratislave 14. júla 1960

Jozef Vyletel v. r.                

Anna Popovičová v. r.

dr. h. c. Jozef Lukačovič v. r.

Cecília Bačova v. r.

Michal D r ž í k v. r.                

Ján M a c ú c h v. r.

Z prá va mandátovej komisie o overení platností volieb poslancov Slovenskej národnej rady

Mandátová komisia Slovenskej národnej rady na svojej ústavujúcej schôdzi 14. júla 1960 preskúmala podľa § 49 zákona o voľbách do Slovenskej národnej rady platnosť voľby jednotlivých poslancov Slovenskej národnej rady.

Po preskúmaní zprávy Slovenskej volebnej komisie pre voľby do Národného zhromaždenia, Slovenskej národnej rady a národných výborov o registrácii zvolených poslancov Slovenskej národnej rady a zápisníc o spočítaní hlasov, vyhotovených obvodnými volebnými komisiami, mandátová komisia zistila, že vo všetkých 87 volebných obvodoch, v ktorých sa konali voľby 12. júna 1960, sa voľby uskutočnili v plnej zhode so zákonom Slovenskej národnej rady č. 7/1954 Zb. SNR v znení zákona SNR č. 38/1960 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady. Mandátovej komisii nedošli "žiadne zprávy alebo sťažnosti na porušenie zákonných ustanovení o voľbách do Slovenskej národnej rady. Preto komisia zistila, že všetci 87 poslanci boli právoplatne zvolení.

Mandátová komisia odporúča, aby Slovenská národná rada prijala toto uznesenie:

Voľby poslancov Slovenskej národnej rady konané dňa 12. júna 1960 boli vykonané v plnom súlade so zákonom SNR o voľbách do Slovenskej národnej rady č. 7/1954 Zb. SNR v znení zákona SNR č. 38/1960 Zb. Niet preto žiadneho dôvodu k zrušeniu platnosti volieb v žiadnom volebnom obvode.

Slovenská národná rada preto v zmysle § 49 zákona SNR č. 7/1954 Zb. SNR o voľbách do Slovenskej národnej rady a v zmysle čl. 79 ústavy Československej socialistickej republiky overuje platnosť volieb jednotlivých poslancov Slovenskej národnej rady, zvolených dňa 12. júna 1960 vo volebných obvodoch 1-87.

V Bratislave 14. júla 1960

Emília Muríňová v. r.               Šimon Ž b i r k a v. r.

predsedníčka                                zpravodajca

Z p r á v a

Dočasnej komisie Slovenskej národnej rady o návrhu poslancov dr. Ladislava C e š u, Petra Porubena, Ondreja Klokoča a spoločníkov na vydanie zákona Slovenskej národnej rady o rokovacom a pracovnom poriadku Slovenskej národnej rady (tlač 2)

Dočasná komisia Slovenskej národnej rady prerokovala na svojej schôdzke 14. júla 1960 návrh poslancov dr. Ladislava G e š u, Petra Porubena, Ondreja Klokoča a spoločníkov na vydanie zákona Slovenskej národnej rady o rokovacom a pracovnom poriadku Slovenskej národnej rady (tlač 2).

Po zpravodajskej zpráve poslanca dr. Ladislava Gešu a podrobnej rozprave Dočasná komisia Slovenskej národnej rady sa uzniesla odporúčať tento návrh zákona Slovenskej národnej rady Slovenskej národnej rade na schválenie so zmenami, ako vyplývajú zo znenia príslušných ustanovení ústavy Československej socialistickej republiky, prípadne z jazykových alebo štylistických dôvodov:

K §1

V  ods. 1 sa v prvom riadku vypustilo slovo "jednotným".

K § 3

Ustanovenie písm. b) sa upravilo takto:

,, b) uznášať sa na zákonoch Slovenskej národnej rady v prípadoch, v ktorých ju na to Národné zhromaždenie splnomocni zákonom;

V   ustanovení písm. c) v prvom riadku slovo "účastniť" sa nahradilo slovom "zúčastňovať". V treťom riadku slovo "rozvoj" sa nahradilo slovami "otázky rozvoja".

Na konci ustanovení písm. a) až h) sa čiarka nahradila bodkočiarkou.

K § 4

V  ods. 2 v druhom riadku sa vypustilo slovo "jedna".

K § 7

Ods. 1 sa upravil takto:

"(1) Slovenská národná rada je schopná sa uznášať, ak je

prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Na ptatnost uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov".

K §11

Na konci ods. 1 slovo "pôsobnosti" sa nahradilo slovom "právomoci".

V  ods. 2 koniec druhej vety sa za slovom "členov" doplňuje slovom "predsedníctva".

Ods. 3 sa preštylizoval a v novej úprave znie takto: "(3) Predsedníctvo Slovenskej národnej rady volí Slovenská národná rada zo svojho stredu na celé volebné obdobie. Predsedníctvo zotrváva vo svojej funkcii aj po uplynutí volebného obdobia, dokiaľ si novozvolená Slovenská národná rada nezvolí svoje predsedníctvo".

K § 12

Ustanovenie písm. a) sa upravilo takto:

,, a) zabezpečovať vykonávanie zákonov a dbať najmä o to, aby sa úlohy štátneho plánu na Slovensku plnili rovnomerne a v plnom súlade s plánom; ".

V   ustanovení písm. c) sa názov "finančnej a rozpočtovej komisie Slovenskej národnej rady" upravuje tak, že názov tejto komisie sa uvedie s veľkým začiatočným písmenom. V šiestom riadku ustanovenia písm. c) za slovom "inštitúcií" sa vsunuli slová "na Slovensku".

V  ustanovení písm. g) v druhom riadku za slovom "rady" sa vsunula spojka "a".

K § 13

Na konci odseku 1 slová "do mesiaca" sa nahradili slovami "za mesiac".

K § 16

V  ods. 1 v štvrtom riadku za slovom "Finančnú" sa vsunuli slová "a rozpočtovú". V dvanástom riadku tohto odseku za slovami "Právnu komisiu Slovenskej národnej rady" sa vypustila čiarka a nahradila sa spojkou "a".

K §17

V  ods. 2 v prvom riadku slovo "komisie" sa nahradilo tvarom "komisií".

V  ods. 3 na začiatku i na konci druhého riadku sa vypustilo slovo "jednak" a v treťom riadku sa vypustilo slovo "významní".

V   ods. 4 slovo "mandátovej" sa upravilo tak, že sa bude začínať veľkým začiatočným písmenom: "Mandátovej".

K §18

Ods. 1 sa znovu upravil a znie takto:

"(1) Za predsedov komisií Slovenskej národnej rady volí Slovenská národná rada spravidla povereníkov Slovenskej národnej rady".

K § 19

V  ustanovení písm. f) v treťom riadku slovo "neprislúcha" sa nahradilo slovom "nepatrí".

K § 20

V  druhom a treťom riadku tohto paragrafu sa slová "pracujúcich a ich organizácie" nahradili slovami "spoluprácu s pracujúcimi a s ich organizáciami".

K § 24

Ustanovenie tohto paragrafu sa preštylizovalo a v novej úprave znie takto:

"§ 24

Komisia Slovenskej národnej rady je schopná sa uznášať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na platnosť uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. "

K § 26

V  poslednom riadku tohto paragrafu za slovom "členmi" sa vsunulo slovo "komisie".

K § 27

V   ods. 2 sa vo štvrtom a piatom riadku čiarky nahradili pomlčkami.

K § 34

V   ods. 1 v druhom riadku pred stavom "zúčastňovať sa vsunuli slová "činne a iniciatívne sa" a za slovom "zúčastňovať" sa vypustilo slovo "sa".

V  nadpise pred § 36 sa slovo "združenie" upravuje na "združenia".

K § 39

Znenie tohto paragrafu sa upravilo takto:

K §39

Návrhy zákonov Slovenskej národnej rady môžu podávať poslanci, komisie a Predsedníctvo Slovenskej národnej rady. "

K §43

Druhá veta tohto paragrafu sa upravila takto: "Vyhlasuje ich v Zbierke zákonov Československej socialistickej republiky. "

K §45

V  ods. 2 vo štvrtom riadku slovo "zasadnutia" sa nahradilo slovom "zasadania".

K §47

V  ods. 1 vo štvrtom riadku sa slovo "Aparát" upravilo tak, že sa bude písať s malým písmenom: "aparát".

V  dvanástom riadku tohto odseku za slovom "zdravotníctvo" sa čiarka nahradila spojkou "a".

K § 51

V  druhom riadku tohto paragrafu za skratkou "Zb. SNR" sa vsunuli slová "o pracovnom a rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady".

Okrem toho všade tam, kde v texte návrhu zákona sa vyskytovalo slovo "schôdza" v rôznych gramatických tvaroch, sa toto slovo nahradilo slovom "schôdzka" v príslušných tvaroch v súlade s úradným slovenským znením novej ústavy.

S týmito zmenami a po úprave niektorých tlačových chýb.

Dočasná komisia Slovenskej národnej rady predložený návrh zákona Slovenskej národnej rady prijala a odporúča ho tiež plénu Slovenskej národnej rady na schválenie.

V Bratislave 14. júla 1960

Dr. Ladislav G e š o v. r.

predseda a zpravodajca

Návrh poslancov Karola B a c í l k a, Pavla D a v i d a, Jána Štencla a spoločníkov na voľbu povereníkov, predsedov a členov komisií Slovenskej národnej rady

Podpísaní navrhujú, aby podľa článkov 85 a 78 ústavy Československej socialistickej republiky za povereníkov, predsedov komisií a členov komisií Slovenskej národnej rady boli zvolení títo poslanci Slovenskej národnej rady:

I.

Pavol M a j 1 i n g za predsedu Slovenskej plánovacej komisie

Jozef Gajdošík za povereníka Slovenskej národnej rady pre veci finančné a za predsedu finančnej a rozpočtovej komisie Slovenskej národnej rady

Michal C h u d í k za povereníka Slovenskej národnej rady pre pôdohospodárstvo a za predsedu komisie Slovenskej národnej rady pre pôdohospodárstvo

inž. Samuel T a k á č za povereníka Slovenskej národnej rady pre výstavbu a za predsedu komisie Slovenskej národnej rady pre výstavbu

Vasil B i ľ a k za povereníka Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru a za predsedu komisie Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru

Vojtech T ö r ö k za povereníka Slovenskej národnej rady pre zdravotníctvo a za predsedu komisie Slovenskej národnej rady pre zdravotníctvo

dr. Ladislav G e š o za povereníka Slovenskej národnej rady pre spravodlivosť a za predsedu právnej komisie Slovenskej národnej rady

Alexander P a u 1 o v i č za povereníka Slovenskej národnej rady pre štátnu kontrolu.

II. Slovenská plánovacia komisia:

Členovia z radov poslancov Slovenskej národnej r ady:

Ján Št e n c l                              Vladimír S t o j e

Michal C h u d í k                         Jaroslav Knižka

inž. Samuel T a k á č                    Alexander P a u 1 o v i č

Štefan B r e n č i č                       Peter P o r u b e n Jozef Gajdošík

Členovia z radov politických, hospodárskych a kultúrnych pracovníkov:

inž. Jozef Hvorecký, podpredseda KNV a predseda krajskej plánovacej, komisie Východoslovenského kraja

Michal Sabolčík, vedúci oddelenia ÚV KSS

inž. Karol M a r t i n k a, námestník predsedu Slovenskej plánovacej komisie

dr. Ignác Rendek, námestník predsedu Slovenskej plánovacej komisie

inž. Daniel M a t e j k o, námestník predsedu Slovenskej plánovacej komisie

Miloš Hrušovský, podpredseda KNV a predseda krajskej plánovacej komisie Stredoslovenského kraja

doc. Viktor Pavlenda, kandidát ekonomických vied. rektor Vysokej školy ekonomickej, Bratislava

inž. Michal Šuška, riaditeľ Domu techniky, Bratislava

Vincent K r a h u 1 e c. riaditeľ Chemických závodov Juraja Dimitrova. Bratislava

Finančná a rozpočtová komisia Slovenskej národnej rady: Členovia z radov poslancov Slovenskej národnej rady:

Pavel Tonhauser Emil Píš Ján L e š k a Emil Búš Štefan Hru bí k

Anton Prečuch Anna Trojanovičová Ondrej S ú 1 e t y Oľga Prelecová Ján Humeník

Členovia z radov politických, hospodárskych a kultúrnych pracovníkov:

dr. Michal P a n c á k, námestník povereníka Slovenskej národnej rady pre veci finančné

František M i š e j e, riaditeľ Oblastného ústavu Štátnej banky československej, Bratislava

inž. Jozef R osa, profesor Vysokej školy ekonomickej, Bratislava

Miroslav Z á m e č n í k, zástupca vedúceho oddelenie ÚV KSS

Komisia Slovenskej národnej rady pre pôdohospodárstvo:

Členovia z radov poslancov Slovenskej národnej rady:

Vojtech C h o 1 e v a Šimon Ž b i r k a Martin Mikuláš Jozef R o n d í k Mária Bokrošová Božena Žitní ková

Karol Tomaškovič František Seifert Michal Páleník Martin Hraško Maria P i e c k o v á Imrich Tóth

Členovia z radov politických, hospodárskych a kultúrnych pracovníkov:

Ladislav Landau, člen-korešpondent Slovenskej akadémie vied, riaditeľ Výskumného ústavu pře chov hydiny, Ivanka

Pavel Sumichrast, námestník povereníka Slovenskej národnej rady pre pôdohospodárstvo

Rudolf B u c k o, riaditeľ Štátneho majetku, Veľká Lomnica

Pavel Hromada, vedúci tajomník OV KSS, Michalovce

Štefan Sádovský, vedúci oddelenia ÚV KSS inž. Pavel Marko,riaditeľ Krajskej správy lesov, Žilina

Komisia Slovenskej národnej rady pre výstavbu:

Členovia z radov poslancov Slovenskej národnej rady:

Vojtech Daubner

inž. Ján Marko

dr. h. c. Jozef Lukačovič

Jozef Vyletel

Jozef Knotek

Zoltán Bánsky

Michal Martinkovič Jozef Holička Ladislav Leco Ján Mešťánek Irma Vidová Jozef Bednár

Členovia z radov politických, hospodárskych a kultúrnych pracovníkov:

Anton Ťažký, vedúci oddelenia ÚV KSS inž. Ján Longauer, námestník povereníka Slovenskej národnej rady pre výstavbu

inž. Milan Hladký, predseda Sväzu slovenských architektov, Bratislava Peter Dzuroška, riaditeľ Hydrostavu, n. p., Bratislsva

Komisia Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru:

Členovia z radov poslancov Slovenskej národnej rady:

národný umelec Andrej B a g a r

akademik Andrej S i r á c k y

Daniel Futej

Mária Maďarová

Ján P a ň k o

Františka Kotvasová

Ondrej Klokoč Magdaléna Putišková dr. Miloš K r n o František D é n e š Michal Žákovič Viliam Meszároš

Členovia z radov politických, hospodárskych a kultúrnych pracovníkov:

Viliam Šalgovič, vedúci oddelenia ÚV KSS

Augustín M i c h a 1 i č k a, námestník povereníka Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru

národný umelec

Eugen S u c h o ň, hudobný skladateľ

doc. inž. Štefan Chochoľ, rektor Slovenskej vysokej školy technickej, Bratislava

dr. Matej L u č a n, vedúci oddelenia ÚV KSS

Ján D ú ž i, tajomník Slovenskej odborovej rady

Komisia Slovenskej národnej rady pre zdravotníctvo:

Členovia z radov poslancov Slovenskej národnej rady:

Irena Ď u r i š o v á

dr. h. c. Alexander Horák

Františka G e č o v á

Jozef H a š a

Michal Držík

Cecília Bačova

Gustáv M a c h a t a Vilma Ď u r a t n á Marta Slezáková MUDr. Imrich Ivančo Anna Popovičová Terézia Strmenská

Členovia z radov politických, hospodárskych a kultúrnych pracovníkov:

prof. MUDr. Teofil Niederland, prednosta III. internej kliniky, Bratislava

MUDr. Vladimír P1 e š k o, námestník povereníka Slovenskej národnej rady pre zdravotníctvo MUDr. Rudolf Krutý, Okresný ústav národného

zdravia, Nitra MUDr. Gizela Matejíčková, Krajský ústav národného zdravia, Košice

Anna Kretová, zástupkyňa vedúceho oddelenia ÚV KSS

Timotej Skalický, tajomník Slovenskej odborovej rady

Právna komisia Slovenskej národnej rady:

Členovia z radov poslancov Slovenskej národnej rady:

gen. por. František S e d 1 á č e k Emília M u r í ň o v á Jozef D e m i a n Amália Proksová

Ján M a c ú c h Pavel N é m e t h Žofia P e š t o v á Milan R á z u s

Členovia z radov politických, hospodárskych a kultúrnych pracovníkov:

Štefan O z i m y. námestník generálneho prokurátora pre Slovensko

Jiří Řáda, vedúci odboru ÚV KSS

Vojtech Má d e r. námestník povereníka Slovenskej národnej rady pre spravodlivosť

dr. Peter Colotka, prorektor Univerzity Komenského, Bratislava

V Bratislave 14. júla 1960

Karol Bacílek v. r.

Pavol David v. r.

Ján Š t e n c 1 v. r.

dr. h. c. Jozef Lukačovič v. r.

Anna Popovičová v. r. Ján M a c ú c h v. r. Július Glazunov v. r.

Jozef V y 1 e t el v. r. Irena Ď u r i š o v á v. r. Andrej B a g a r v. r. Michal D r ž i k v. r. Pavol Németh v. r. Jozef D e m i a n v. r. Cecília Bačová v. r.

1. (ustavujúca) schôdza Slovenskej národnej rady 14. a 15. júla 1960

Obsah

1. (ustavujúcej) schôdze 14. júla 1960

1.   Zloženie sľubu poslancov Slovenskej národnej rady..... 6

2.   Voľba predsedu, podpredsedov a ostatných členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady...... 7

3.   Voľba mandátovej komisie a zapisovateľov Slovenskej národnej rady...........10

4.   Voľba dočasnej komisie na prerokovanie iniciatívneho návrhu zákona SNR o rokovacom a pracovnom poriadku

Slovenskej národnej rady........12

Schôdza prerušené..........13

Schôdza znovu otvorená.........13

5.   Zpráva mandátovej komisie o overení platnosti voľby poslancov Slovenskej národnej rady - zpravodajca posl. Ž b i r k a............13

Voľba poslancov overená........15

6.   Zpráva dočasnej komisie o návrhu poslancov dr. Ladislava Gešu, Petra Porubena, Ondreja Klokoča a spoločníkov na vydanie zákona SNR. o rokovacom a pracovnom poriadku Slovenskej národnej rady (tlač 2) - zpravodajca posl dr. G ešo....... 16

Návrh zákona prijatý.........22

7.   Voľba povereníkov, predsedov a členov komisií Slovenskej národnej rady..........22

8.       Vyhlásenie predsedu Slovenskej národnej rady... 23

Schôdza prerušená..........56

Schôdza znovu otvorená.........56

Prejav prezidenta Československej socialistickej republiky ..............56

Schôdza prerušená..........64

15. júla 1960 Schôdza znovu otvorená.........65

9.   Rozprava

Reč poslanca Jána Štencla.......65

Reč poslankyne Emílie Muríňovej.....72

Reč poslanca Jána Humeníka......77

Reč povereníka SNR Jozefa G a j d o š í k a....        82

Reč poslanca dr. Miloša Krnu.......       85

Schôdza prerušená..........       89

Schôdza znovu otvorené.........       89

Reč poslankyne Irmy Vidovej......        80

Reč poslanca dr. Imricha Ivanču......        96

Reč člena Predsedníctva SNR Michala Ž á k o v i č a.       100

Reč poslanca Vojtecha Cholevu......      104

Vyhlásenie predsedu SNR schválené......      110

Rezolúcia Slovenskej národnej rady schválená...       110

Prílohy.............      120

Prílohy k 1. (u stavujúce j) schôdzi:

Návrh poslancov Milana R á z u s a, inž. Samuela T a k áč a, Jaroslava Knižku a spoločníkov na voľbu mandátovej komisie a zapisovateľov Slovenskej národnej rady. 120 Návrh poslancov Jozefa Vyletela, dr. h. c. Jozefa Lukačoviča, Michala D r ž í k a a spoločníkov na voľbu dočasnej komisie na prerokovanie iniciatívneho návrhu zákona Slovenskej národnej rady o rokovacom a pracovnom poriadku Slovenskej národnej rady.....121

Zpráva mandátovej komisie o overení platnosti volieb poslancov Slovenskej národnej rady.......122

Zpráva Dočasnej komisie Slovenskej národnej rady o návrhu poslancov dr. Ladislava G e š u, Petra Porubena. Ondreja Klokoča a spoločníkov na vydanie zákona Slovenskej národnej rady o rokovacom a pracovnom poriadku Slovenskej národnej rady.......123

Návrh poslancov Karola B a c í 1 k a, Pavla Davida, Jána Štencla a spoločníkov na voľbu povereníkov, predsedov komisií a členov komisií Slovenskej národnej rady. 128


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP