Pátek 15. července 1960

by sa mohli uvoľniť značné zdroje pracovníkov pre rozširovanie výroby.

Zoberme si len vnútropodnikovú dopravu, ktorá v súčasnej dobe viaže v našom národnom hospodárstve zhruba 900 tisíc pracovníkov práve pre nedostatočnú mechanizáciu v preprave, nakládky a vykládky.

Len ročné mzdové náklady činia okrúhle okolo 13 miliárd korún, nehovoriac o zaťažení celkovej produktivity.

Pritom by tieto úseky mohli byť pri relatívne menších spoločenských nákladoch zmechanizované a dosiahli by sme podstatnú zmenu v štruktúre pracovníkov v prospech rozhodujúcich produktívnych prác.

Obrovský význam a naliehavosť komplexnej mechanizácie a automatizácie, ako aj zavádzanie nových progresívnych technologických postupov do našej výroby a v spojitosti s tým nutnosť zvýšiť organizátorskú a riadiacu prácu na úroveň svetovej techniky, sa nám tým viac ukáže, keď sa dívame do budúcich perspektív, ktoré nám vytýčila celoštátna konferencia našej strany do roku 1965:

Zvýšiť priemyselnú výrobu, a to len na Slovensku, do roku 1965 o 84 % oproti roku 1960, čo prakticky znamená oproti roku 1937 q 18-krát, alebo zvýšiť výrobu železa na Slovensku oproti roku 1960 o 17-krát a ocele viac ako 5-násobne, výrobu v chemickom priemysle o 1, 6-krát, v strojárstve viac ako 2, 2-krát a tak by som mohol uvádzať niekoľkonásobné zvýšenie stavebných hmôt, ťažbu uhlia, železnej rudy, nafty, výroby elektrického prúdu, zvýšenie výroby v poľnohospodárstve atď.

Toto zvýšenie by sme celkom iste nemohli zabezpečiť len zvyšovaním fyzickej námahy pracujúcich, prípadne zvyšovaním zamestnanosti.

Splnenie uznesenia celoštátnej konferencie našej strany o rozvoji národného hospodárstva do roku 1965 si vyžaduje energický obrat v starostlivosti o technický rozvoj a rozhodný boj proti formálnemu prístupu k novej pokrokovej technike, za plné využitie nových podmienok, ktoré poskytuje naše spoločenské zriadenie.

Nie zvyšovaním fyzickej námahy pracovníkov, ale technickým pokrokom a dôslednejším využívaním strojového parku chceme zabezpečiť ten obrovský ekonomický a kultúrny rozvoj, ktorý znie človeku pri čítaní ako rozprávka a ktorý je skĺbený s hospodárstvom celého socialistického tábora. Časové využitie strojového zariadenia sa v priebehu minulého roku vcelku nezlepšilo.

Priemerne pracovná smennosť v priemysle zostala zhruba na úrovní roku 1958 a u robotníkov činí 1, 39.

Netreba hádam osobitne rozvádzať, aké škody nám tu vznikajú a aké obrovské rezervy máme v dôslednejšom využití strojov, v zavádzaní smennosti a mechanizácii.

Teda či chceme alebo nie, na túto oblasť musíme zamerať celú našu pozornosť, lebo je to v súlade so záujmami nášho ľudu a tretí päťročný plán s týmto obratom aj počíta.

Preto naša strana a sám prezident našej socialistickej Československej republiky súdruh Novotný pri každej príležitosti otázku techniky, zavádzania smennosti a využitia strojového parku stavajú tak vážne do popredia.

Vychádzajúc z tejto naliehavosti našich i sovietskych skúseností musíme i my, poslanci Slovenskej národnej rady, zamerať celé naše úsilie, opierajúc sa pritom o progresívnych technikov, robotníkov a priekopníkov brigád socialistickej práce, na zavádzanie komplexnej mechanizácie a automatizácie, na využitie doterajšieho strojového parku, a to vo všetkých odvetviach a pracoviskách nášho národného hospodárstva.

Poslanci Slovenskej národnej rady budú musieť zamerať svoju pozornosť aj na to, aby investičné prostriedky, ktoré sú určené pre rozvoj Slovenska, boli účelne a efektívne použité.

Ako sme počuli, v pláne rozvoja národného hospodárstva ČSSR do roku 1965 sa počíta pre ďalší rozvoj Slovenska s investičnými prostriedkami vo výške viac ako 100 miliárd korún.

To je vyšší obnos, ako sme preinvestovali za 15 rokov od oslobodenia.

Podľa plánu v tretej päťročnici postavíme len na Slovensku zhruba toľko závodov, ako sme postavili za uplynulých 15 rokov.

Budú to ďalšie pamätníky našej epochy, pamätníky jednoty a bratstva Čechov a Slovákov, pamätníky nerozborného československo-sovietskeho priateľstva a jednoty celého socialistického tábora, budú to už pamätníky Československej socialistickej republiky. (Potlesk. )

Bude potrebné skoncovať s tou praxou, že z celkových investičných prostriedkov ide väčšia časť na stavebnú výrobu a menšia na strojové vybavenie.

Bude potrebné skoncovať aj s takými prípadmi, že do nových vybudovaných závodov niekedy montujeme technické zariadenie vo svete už zastaralé a morálne opotrebované.

Cieľom našej strany je, a sú na to zabezpečené i prostriedky, aby v nových závodoch a rekonštruovaných starých závodoch prehovorilo posledné slovo svetovej techniky.

Všestranný rozvoj našej spoločnosti, skrátenie pracovnej doby, úloha dohnať a predstihnúť ekonomickú úroveň popredných kapitalistických krajín, si vyžaduje pozdvihnúť celkovú technickú úroveň v našom národnom hospodárstve na nový, kvalitatívne vyšší stupeň, ktorý bez pochybností zabezpečí víťazstvo socializmu v súťažení dvoch svetových spoločenských ekonomických sústav.

Spolu s rastom technickej úrovne národného hospodárstva bude potrebné venovať pozornosť aj príprave odborných kádrov, a to počnúc od učňov až po vysokoškolákov.

Napriek stálemu skvalitňovaniu a veľkému rastu odborných pracovníkov treba považovať terajší stav vybavenia národného hospodárstva odbornými kádrami za nedostatočný, či už ide o odborne kvalifikovaných robotníkov, stredných technikov alebo vysokoškolské kádre.

Veľký nedostatok kvalifikovaných kádrov sa prejavuje najmä v rozhodujúcich odvetviach.

Kým na tisíc pracovníkov v hospodárstve na Slovensku pripadá 39, 1 odborníkov s vysokoškolským vzdelaním, vo výrobných odvetviach máme spolu iba 13, 4 odborníkov s vysokoškolským vzdelaním.

Tieto čísla poukazujú nielen na nedostatok kádrov s vysokoškolským vzdelaním, ale aj na nesprávne rozmiestenie.

Podobná situácia je aj v kvalifikácii robotníkov.

Napríklad v podnikoch všeobecného strojárenstva percento vyučených činilo z celkového počtu robotníkov len 27 %, v stavebníctve 26 %, v chémii 20 %, v doprave 16 %, v spojoch dokonca 13, 5 % a tak by som mohol menovať aj ostatné odvetvia.

Vychádzajúc z tohto rozboru a majúc na zreteli ďalšiu potrebu odborných kádrov pre nové závody, ktoré sa v tretej päťročnici vybudujú, počíta plán nielen s väčším počtom odborne a vysokoškolsky vzdelaných pracovníkov, ale aj s podstatne vyšším stavom učňov.

Veľkosť úloh spočíva v tom, že tieto odborné kádre treba súbežne s obrovskou výstavbou pripraviť.

Tak napríklad v hutnom priemysle a v rudných baniach sa do roku 1965 plánuje, počnúc rokom 1962, každý rok zvýšiť stav učňov štvornásobne, v chémii v roku 1965 2, 7-krát, v ťažkom strojárenstve až 5-násobne atď.

Treba však upozorniť, že podniky sa na túto úlohu nedostatočne pripravujú.

V otázke prípravy kádrov a ich odborného rastu v súvislosti s potrebou a novou technikou Ústredný výbor Komunistickej strany československá ako i vláda prijali niekoľko konkrétnych opatrení.

Bude závisieť aj od nás, poslancov Slovenskej národnej rady, ako sa budú tieto opatrenia zavádzať do života.

V posledných rokoch sa neustále zvyšuje aktívny záujem širokých más o vzdelanie a novú techniku.

Túto rastúcu iniciatívu a záujem o novú techniku budeme musieť i my všestranne podporovať.

V  súčasnej etape - v etape vyhlásenia našej republiky za republiku socialistickú - vyvstáva naliehavá úloha podstatne urýchliť tempo technického rozvoja.

Táto direktíva našej strany je o to naliehavejšia, že rozvoj vedy a techniky prebieha na celom svete búrlivým tempom, že stojíme na prahu vedecko-technickej a priemyselnej revolúcie vo svete.

Vážená Slovenská národná rada!

Pod vedením Komunistickej strany Československa, v pevnej jednote v socialistickom tábore na čele so Sväzom sovietskych socialistických republík, za účinnej pomoci všetkých zložiek Národného frontu a najmä Revolučného odborového hnutia a Československého sväzu mládeže, opierajúc sa o náš statočný a pracovitý ľud, vpred za zavádzanie novej techniky!

Nová technika má v našom socialistickom spoločenskom zriadení neobmedzené možnosti a je v boji za nepretržitý rast produktivity práce hlavným zdrojom a pre úspešné splnenie tretieho päťročného plánu našou hlavnou zbraňou.

S novou technikmi vpred za ďalšiu výstavbu našej prekrásnej československej socialistickej vlasti! Za trvalý mier! (Potlesk. )

Predseda Strechaj:

Ďakujem poslancovi s. Jánovi Š t e n c 1 o v i za prejav. Dávam slovo ďalšiemu rečníkovi, poslankyni s. Emílii M u r íňovej.

Poslankyňa Muríňová:

Vážený súdruh prezident, vážené súdružky, vážení súdruhovia!

Dovoľte, aby som pri príležitosti zasadnutia novozvolenej Slovenskej národnej rady vyjadrila našu radosť a radosť všetkých našich voličov, že Národné zhromaždenie jednomyseľne a spontánne na doporučenie celoštátnej konferencie Komunistickej strany Československa a Ústredného výboru Národného frontu schválilo novú socialistickú ústavu Československej socialistickej republiky.

Tento rok, vážení súdruhovia poslanci a poslankyne, rok veľkolepých osláv pätnásteho výročia oslobodenia našej vlasti slávnou

Sovietskou armádou, rok víťazných volieb a nového územného členenia nášho štátu, rok, v ktorom sme po celonárodnej diskusii na základe jednotnej vôle našich pracujúcich schválili novú, už socialistickú ústavu, ostane navždy pamätníkom veľkej doby. v ktorej žijeme. Ostane medzníkom v našom napredovaní, rokom, v ktorom socializmus v našej vlasti zvíťazil a náš pracujúci ľud, vedený svojou slávnou Komunistickou stranou Československa, nastúpil cestu budovania vyspelej socialistickej spoločnosti.

Prvý tajomník ÚV KSČ a prezident našej republiky súdruh Novotný na celoštátnej konferencii KSČ mohol konštatovať, že všeľudová diskusia k návrhu novej ústavy bola prejavom skutočnej demokracie, demokracie socialistickej, v ktorej všetci naši občania vyjadrili svoj názor a svojimi pripomienkami aktívne spolupracovali na vypracovaní konečného návrhu ústavy. Svedčí o tom počet schôdzí a besied, na ktorých bol návrh ústavy prerokovaný. Je to dôkaz demokratičnosti nášho zriadenia, že na 47 400 verejných schôdzkach, za účasti viac ako 4 miliónov našich občanov, vystúpilo 732 800 so svojimi pripomienkami a návrhmi.

Je to prejav veľkej iniciatívy, uvedomelosti a lásky všetkého nášho ľudu ku Komunistickej strane Československa a k našej socialistickej vlasti, že prerokovanie návrhu ústavy a smerníc tretieho päťročného plánu na našich závodoch a jednotných roľníckych družstvách bolo spájané s plnením úloh posledného roku druhej päťročnice, že bolo spájané s vytyčovaním a plnením nových záväzkov v priemysle i v poľnohospodárstve.

Práve na základe tejto iniciatívy mohla celoštátna konferencia KSČ schváliť zvýšenie výroby v priemysle v treťom päťročnom pláne z predpokladaných 50 % na 56 % a v poľnohospodárstve z 21% na 22 až 23%.

Historický fakt, že socializmus u nás zvíťazil, privítali státisíce našich robotníkov, technikov, novátorov, vedcov, družstevníkov a mechanizátorov s nadšením. Veľké odhodlanie a iniciatíva, príznačná pre všetok náš pracujúci ľud je zárukou, že program, konkretizovaný v našom treťom päťročnom pláne, bude splnený a že v krátkom čase budeme môcť nastúpiť cestu budovania komunistickej spoločnosti.

Diskusia k návrhu ústavy ukázala, s akým súhlasom naši pracujúci naplňujú jednotlivé články ústavy, ako sa usilujú, aby perspektívy ďalšieho rozvoja našej krajiny, vytýčené v ústave, sa postupne uskutočňovali.

Naši pracujúci s veľkou hrdosťou uvítali, že nová ústava je ústavou socialistickou, že celým svojím obsahom zakotvuje veľkú historickú skutočnosť - víťazstvo socialistického spoločenského poriadku v našej vlasti. Z diskusie vyšiel i návrh, aby názov nášho štátu znel: Československá socialistická republika.

Nová socialistická ústava zakotvuje všetky nevyhnutné podmienky i pre ďalší mohutný rozkvet Slovenska v socialistickom Československu. Slovensko, kedysi biedne a zaostalé, sa stalo v priebehu 15 rokov od oslobodenia hospodársky a kultúrne vyspelou súčasťou našej republiky, ktorá nastupuje k novému mohutnému rozkvetu vo všetkých oblastiach spoločenského života.

Naše dva bratské národy - Česi a Slováci, tak ako to povedal vo vyhlásení predseda Slovenskej národnej rady súdruh Strechaj, si v praxi budovania socializmu presvedčivo overili význam jednotnosti československého národného hospodárstva, ktorá umožňuje nebývalý rast výrobných síl v celej našej vlasti a na tomto základe ďalšiu industrializáciu Slovenska.

Vzájomná účasť pracujúcich oboch našich národov na veľkých dielach výstavby socializmu, na Ostravsku, pri rozvoji pohraničných oblasti, pri budovaní nových priemyselných odvetví na Slovensku, výstavbe Východoslovenských železiarní a podobne, je dennou skutočnosťou, ktorá prispieva k neustálemu upevňovaniu našej republiky a tým aj spojív medzi našimi bratskými národmi.

Tak sa neprestajne utužuje morálnopolitická jednota všetkého nášho rudu, priateľstvo našich národov a ich vzájomná úcta a dôvera.

Výrazným rysom v ďalšom upevňovaní jednoty našich národov, ktorý pracujúci ľud Slovenska prijal so spontánnym súhlasom, je aj novo upravené postavenie Slovenskej národnej rady v ústave Československej socialistickej republiky. Slovenská národná rada je národným orgánom štátnej moci a správy na Slovensku. V súlade s celoštátnym zákonodarstvom sa uznáša na zákonoch  Slovenskej národnej rady vo veciach národnej alebo regionálnej povahy, pokiaľ na zabezpečenie všestranného hospodárskeho a kultúrneho rozvoja Slovenska vyžadujú osobitnú úpravu.

Z toho vyplýva, že my, poslanci Slovenskej národnej rady, musíme úzko spolupracovať s národnými výbormi vo všetkých zásadných otázkach ich činnosti, pomáhať im pri zabezpečovaní plnenia celoštátnych smerníc a osobitne dbať o to, aby národné výbory správne riešili i všetky problémy národného a regionálneho charakteru.

Len v úzkom spojení práce nás, poslancov Slovenskej národnej rady. s činnosťou národných výborov v našich poslaneckých obvodoch budeme môcť úspešne zabezpečovať úlohy, ktoré pripadajú Slovenskej národnej rade v jednotnej sústave československých štátnych orgánov. Naša stála spolupráca s národnými výbormi, najmasovejšou organizáciou všetkého nášho pracujúceho ľudu, a najmä poskytovanie konkrétnej pomoci národným výborom pri plnení ich zvýšených úloh v hospodárskej a kultúrnej výstavbe, bude sa musieť stať skutočne jednou z foriem našej práce medzi masami pracujúcich.

Musíme dbať i o to, aby národné výbory stále viac a širšie zapájali pracujúcich do riadenia a správy, aby svojou každodennou prácou prehlbovali našu socialistickú demokraciu. Dobré predpoklady k tomu vytvorilo uznesenie ÚV KSČ o rozšírení právomoci a zodpovednosti národných výborov a zvýšení ich úlohy v hospodárskej a kultúrnej výstavbe, a vtelenie zásad tohto uznesenia do nového zákona o národných výboroch.

Dôležitú úlohu v rozvíjaní tvorivej práce nášho ľudu pri výstavbe vyspelej socialistickej spoločnosti má a bude mať Národný front Čechov a Slovákov ako politický výraz zväzku pracujúcich miest a vidieka, vedeného Komunistickou stranou Československa. Naša nová ústava zakotvuje aj významné poslanie dobrovoľných spoločenských organizácií pracujúceho ľudu, združených v Národnom fronte.

Spoločenské organizácie budú sa pri ďalšom prehlbovaní nášho socialistického demokratizmu v stále väčšej miere podielať na výkone funkcií, ktoré dnes ešte zabezpečujeme prostredníctvom štátnych orgánov. Bude aj úlohou nás, poslancov Slovenskej národnej rady, tento proces, predpokladaný aj našou novou ústavou, pri ďalšom rozvoji našej socialistickej spoločnosti urýchľovať.

Bude to možné predovšetkým pri ďalšom raste socialistického uvedomenia našich pracujúcich, ktorému bude treba všestranným politicko-výchovným pôsobením medzi naším občianstvom stále napomáhať. Pôjde predovšetkým o to, aby jednota práv a povinností našich občanov, prelínajúca sa vo všetkých ustanoveniach našej ústavy, stala sa v myslení i konaní všetkých našich ľudí skutočnosťou. V právach a povinnostiach občanov, ako sú zakotvené v našej novej ústave, sa správne premieta iniciatíva a tvorivé úsilie ľudu, vedúce k ďalšiemu rozvoju socialistickej spoločnosti. Záujmy nášho pracujúceho človeka, ktorý sa navždy zbavil kapitalistického vykorisťovania, sú totožné so záujmami celej našej spoločnosti, prejavujú sa vo vzájomných súdružských vzťahoch, ich pomere k spoločnosti, k socialistickému vlastníctvu a predovšetkým v ich pomere k práci.

Nová ústava zakotvuje všetky doterajšie veľké socialistické premeny i naše veľké ciele do budúcnosti. Naši pracujúci prijali ústavu ako doklad správnosti politiky Komunistickej strany Československa, s ktorou spájajú všetky dosiahnuté úspechy v našej socialistickej výstavbe. Preto v diskusii k návrhu ústavy tak jednoznačne poukazovali, že bez Komunistickej strany Československa a jej vedúcej úlohy v našej spoločnosti a v našom štáte by nebolo všetkých tých víťazstiev, ktoré dosiahla Československa robotnícka trieda a pracujúci ľud od roku 1945 až po dnešok. Bez vedúcej úlohy KSČ by sme si nemohli vytýčiť ani také smelé ciele pre ďalšie obdobie. V tom, že na čele nášho ľudu je Komunistická strana Československa, ktorá sa opiera o revolučné marx-leninské učenie, je záruka našej budúcnosti, záruka ďalšieho rozvoja socialistickej spoločnosti. Preto ľud Československa s nadšeným súhlasom prijal zakotvenie vedúcej úlohy Komunistickej strany Československa v ústave. Tým súčasne znovu vyjadril svoju veľkú dôveru v Komunistickú stranu Československa, svoje presvedčenie v správnosť jej politiky.

S rovnakým súhlasom prijal náš ľud zakotvenie nášho spojenectva so Sovietskym sväzom a príslušnosti Československej socialistickej republiky k socialistickej svetovej sústave. Veď pracujúci ľud Československa z vlastného poznania najlepšie vie, že len vďaka víťazstvu Sovietskeho sväzu nad nemeckým fašizmom, vďaka nezištnej veľkej pomoci Sovietskeho sväzu i vzájomnej spolupráci s ostatnými krajinami socialistickej sústavy, vďaka leninskej politike mierového súžitia, ktorú tak dôsledne presadzuje Sovietsky sväz a my ju úplne podporujeme, máme natrvalo zabezpečenú slobodu a nezávislosť našej vlasti a môžeme úspešne v mieri rozvíjať naše socialistické národné hospodárstvo i kultúru.

Súdružky a súdruhovia!

Naša nová ústava vo všetkých svojich ustanoveniach vyjadruje veľký všestranný rozvoj našej spoločnosti, ktorý sme dosiahli za pätnásť rokov od nášho oslobodenia. Zo všetkých ustanovení vyžarujú rovnaké myšlienky a zásady, ktoré v konečnom dôsledku smerujú k ďalšiemu rozkvetu šťastného a bohatého života našich pracujúcich.

Z celej ústavy vyviera starostlivosť o pracujúceho človeka, ktorý sa u nás - na rozdiel od života v kapitalizme - dostal z posledného miesta na miesto najvyššie, ktorý si svoj osud sám spravuje. Vidieť to i zo zloženia našich najvyšších zastupiteľských orgánov - Národného zhromaždenia i Slovenskej národnej rady, ako i zo zloženia národných výborov všetkých stupňov.

Len v socialistickom štáte môžu pracujúci rozhodovať o sebe, o rozvoji svojho závodu a JRD, svojej obce, okresu či kraja, o rozvoji celého štátu.

Súdružky a súdruhovia, nová ústava je inšpirujúcim dokumentom, ktorý vychádza z dosiahnutých výsledkov, vymožeností a predností socialistického zriadenia, dokumentom, že diktatúra proletariátu je najdemokratickejšou štátnom formou.

Nová ústava zobrazuje obrovský rozkvet našej spoločnosti a ukazuje ešte radostnejšie obzory, ku ktorým náš pracujúci ľud pod vedením Komunistickej strany Československa pôjde a v ďalšom období určite dospeje. (Potlesk. )

Predseda Strechaj:

Ďakujem poslankyni s. Emílii Muríňovej za prejav. Dávam slovo poslancovi Jánovi Humeníkovi.

Poslanec Humeník:

Vážený súdruh prezident, vážené súdružky a súdruhovia poslanci

Dovoľte, aby som sa vo svojom diskusnom príspevku zmienil o niektorých otázkach rozvoja poľnohospodárskej výroby.

Dnes, keď už socialistické výrobné vzťahy zvíťazili aj v poľnohospodárstve, prechádzame do ďalšej etapy budovania socialistickej dediny, v ktorej popri dokončovaní združstevňovania ide hlavne o ekonomické upevnenie našich socialistických poľnohospodárskych závodov.

Doterajšie tempo rastu poľnohospodárskej výroby stále nezodpovedá možnostiam, ktoré naše poľnohospodárstvo má. Preto naše snaženia musia smerovať k tomu, aby poľnohospodárska výroba dávala stále viac, lacnejších a kvalitnejších výrobkov, potrebných k uspokojovaniu rastúcich potrieb našej spoločnosti.

Tretí päťročný plán, ktorý bol predmetom rokovania celoštátnej konferencie Komunistickej strany Československa v minulých dňoch, kladie pred poľnohospodárov na Slovensku náročné, pritom však reálne a splniteľné úlohy. Zatiaľ čo v celoštátnom priemere vzrastie poľnohospodárska výroba v III. päťročnici o 23 %, na Slovensku je nutné zvýšiť poľnohospodársku výrobu do roku 1965 oproti roku 1960 o 28 %. Tento rast výroby v III. päťročnici splňuje zásadu, vytýčenú XI. sjazdom KSČ: vyrovnať sa na Slovensku intenzite poľnohospodárskej výroby v rovnakých prírodných podmienkach českým krajom. Splnením úloh III. päťročnice naša republika čo do spotreby a správnej skladby výživy predstihne najvyspelejšie kapitalistické štáty.

Pravda, splnenie priemerných celoslovenských ukazovateľov plánu III. päťročnice vyžaduje predovšetkým splnenie a prekročenie plánovaných úloh v každom JRD, ŠM a okrese, aby takto bolo zvýraznené maximálne využitie miestnych, prírodných a ekonomických podmienok.

V   našom novom okrese Michalovce počítame so zvýšením poľnohospodárskej výroby tak, aby sme dosiahli v roku 1965 hektárové výnosy pri pšenici 26 q, pri cukrovej repe 520 q, pri zemiakoch 153 q. V živočíšnej výrobe dosiahneme na 1 hektár pôdy výrobu mäsa 165 kg, mlieka 720 litrov a vajec 430 kusov.

Súdružky a súdruhovia, často sa stretávame s otázkou, či sú tieto úlohy III. päťročnice splniteľné. Na možnosti splnenia a prekročenia týchto úloh v poľnohospodárstve chcem ukázať na niekoľkých príkladoch, ktoré sú najlepším dôkazom toho, aké rezervy vo výrobe máme.

V   roku 1965 máme na Slovensku vyrobiť 170 q zemiakov z hektára. Na našom JRD sme už v minulom roku vyrobili pokusne na 4 hektároch po 230 q z hektára. Súdruhovia z JRD Studenec, okres Levoča, dosiahli pokusne na 1/2 hektári 204 q zemiakov, t. j. na 1 hektár 408 q. Teda pri väčšej starostlivostí o pestovanie zemiakov splniť túto úlohu u nás je možné.

Pri cukrovej repe plánovaná výroba 305 q z hektára tiež nemaže byť problémom, keď na našom JRD, kde sa pred dvoma rokmi začala cukrová repa len pokusne pestovať, sme dosiahli v minulom roku hektárový výnos 323 q. Súdruh Lopatník, predseda JRD v Trebišove, pokusne dosiahol na hektári až 917 q. Úlohu III. päťročnice celý rad družstiev už teraz prekračuje. Tieto veľké rezervy v pestovaní cukrovej repy ukazujú skôr na nízky plán.

Podobne je tomu aj pri ostatných plodinách. Na ôsmich hektároch sme v podmienkach nášho družstva, kde sa jačmeň predtým nepestoval, dosiahli v minulom roku výnos 28 q jarného jačmeňa z hektára. Družstevníci vo Vyškovciach dosiahli pokusne na hektári až 46 q jačmeňa, zatiaľ čo plán III. päťročnice ukladá dosiahnuť priemerne 25 q.

Družstevníci v Ivanke pri Dunaji dopestovali na hektári 105 q kukurice v zrne a podľa plánu III. päťročnice máme v roku 1965 dosiahnuť 36 q z hektára.

Kukuricu na siláž sme predtým tiež nepestovali. V minulom roku sme už dopestovali vyše 800 q silážnej kukurice z hektára, čo je na kravu v našom družstve 77 q ročne. V JRD Dedina Mládeže dopestovali súdruhovia až 1296 q silážnej hmoty z hektára.

Na celý rad podobných výsledkov dá sa ukázať aj v živočíšnej výrobe. Plánovanú dojivosť kráv na rok 1965 v priemere 2300 litrov prekračujeme na našom JRD už tohto roku a do roku 1965 dosiahneme dojivosť 2600 litrov na kravu. Pritom je celý rad družstiev, ktoré už teraz dosahujú vyše 3000 litrov mlieka od jednej kravy.

Vo výkrme mladého dobytka dosahujeme priemerný denný prírastok na kus 1, 35 kg. V suchom výkrme ošípaných, ktorým vykrmujeme všetky ošípané nad 40 kg, dosahujeme prírastok 77 dkg na kus za deň. Z uvedených príkladov a ďaľších, ktoré by som mohol ešte spomenúť, najlepšie vidieť, aké vefké, doteraz nevyčerpané rezervy máme v poľnohospodárskej výrobe, ktoré dávajú reálny predpoklad splnenia III. päťročnice za 4 roky a vo väčšine družstiev a jednotlivých ukazovateľov aj skôr.

Naše družstvo napríklad splní úlohy III. päťročnice vo výrobe mäsa už v roku 1963. Dvanásť jednotných roľníckych družstiev má už teraz spresnené záväzky splnenia päťročnice za štyri roky, ako na to upozorňuje list ÚV KSČ, a v ostatných družstvách nášho okresu sa v tomto období spresnené plány prejednávajú medzi družstevníkmi.

Značnou podporou pri plnení týchto úloh je obrovská pomoc, ktorú poskytuje poľnohospodárstvu naša socialistická vlasť.

Tisíce strojov, ktoré umožňujú nielen zvyšovať produktivitu práce, ale tiež dôslednejšie obrábať pôdu a ktoré prešli do vlastníctva JRD, nové výkupné ceny, pomoc kvalifikovanými a politicky vyspelými pracovníkmi, ktorí prešli v rámci územnej organizácie do JRD, to všetko vytvára podmienky pre splnenie úloh v poľnohospodárstve v predstihu.

Takéto možnosti môže poskytnúť pracujúcim len socialistický štát vedený komunistickou stranou. Táto pomoc a ďalšia materiálna pomoc pri zúrodňovaní pôdy, investičnej výstavbe a podobne, musí každého z nás viesť k cieľavedomej práci v našich volebných obvodoch, aby sme u pracujúcich vyvolali pracovný elán a nadšenie, ktoré zabezpečí splnenie úloh v poľnohospodárstve.

Smernicou pre zabezpečenie rozvoja poľnohospodárstva musí nám byť aj naďalej uznesenie ÚV KSČ z marca minulého roku, ktoré nás orientuje predovšetkým na rastlinnú výrobu. Rastlinná výroba je a zostane základom poľnohospodárskej výroby, lebo od jej rozvoja závisí aj živočíšna výroba. Preto naše snaženia musia sa v prvom rade orientovať na zvyšovanie úrodnosti pôdy ako základného výrobného prostriedku v poľnohospodárstve. Naša strana a vláda venujú otázkam zvyšovania úrodnosti pôdy mimoriadnu starostlivosť a z roka na rok uvoľňujú pre tento účel stále vyššie finančné prostriedky. Značná čast týchto prostriedkov sa vkladá do vodohospodárskych úprav v oblasti Východoslovenskej nížiny. Len v minulom roku sme na tejto akcii preinvestovali 104 mil. Kčs na vybudovanie ochrany proti záplavám, na úpravu tokov, na odvodnenie pozemkov, na obnovu a prečistenie kanálov a na rekultiváciu pôdy. Komplexným usku-


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP