Čtvrtek 14. července 1960

úspešne zvládli, aby sa naše JRD stali skutočne socialistickými hospodárskymi jednotkami.

Prvoradú pozornosť budeme venovať rastlinnej výrobe spolu s výrobou kvalitných krmív, ktorá je základným odvetvím poľnohospodárstva a od ktorej rozvoja závisí aj vzostup živočíšnej výroby. Hlavnou cestou rozvoja rastlinnej výroby v našich podmienkach bude i naďalej zvyšovanie hektárových výnosov poľnohospodárskych plodín. V živočíšnej výrobe treba sa zamerať s veľkou zodpovednosťou hlavne na zveľadenie základného odvetvia poľnohospodárstva - chovu hovädzieho dobytka a na podstatné zvýšenie úžitkovosti na všetkých úsekoch živočíšnej výroby.

V  súčasnom období do popredia našej pozornosti sa dostáva žatva, mlatba a výkup obilia i ďalších plodín. V záujme rýchleho a bezstratového vykonania týchto dôležitých prác, ktoré sú už v plnom prúde, bude treba v maximálne možnej miere organizovať predovšetkým plné využitie všetkých strojov, zapojiť miestne obyvateľstvo i pracujúcich z miest, najmä z administratívy. Tým predídeme zbytočným stratám, ktoré by vznikli oneskorenou žatvou a mlatbou. Súčasne si musíme uvedomiť, že podmietková orba je jedným z dôležitých opatrení na utvorenie predpokladov dobrej úrody v budúcom roku. Preto bude treba podmietkovej orbe a sejbe strniskových miešaniek venovať mimoriadnu pozornosť.

Súdružky a súdruhovia poslanci!

Naďalej zostáva našou úlohou zabezpečovať dokončenie združstevňovania, pričom naši poľnohospodárski odborníci budú musieť poskytovať ešte účinnejšiu pomoc pri zakladaní JRD, pri organizovaní výroby a jej zameraní v horských a podhorských oblastiach, kde nás teraz čakajú najväčšie úlohy. Súčasne s rozširovaním členskej a pôdnej základne JRD treba zabezpečovať ich ďalšie politické a ekonomické upevňovanie. Získavanie mládeže do poľnohospodárstva, školenie poľnohospodárskych odborníkov i všetkých poľnohospodárskych pracovníkov musí stáť v popredí našej starostlivosti.

V  minulých týždňoch na všetkých obciach, JRD a štátnych majetkoch prerokúvali naši poľnohospodári list Ústredného výboru KSČ o úlohách tretej päťročnice. Pri tejto príležitosti v stovkách našich JRD a štátnych majetkov prijali socialistické záväzky za predčasné splnenie úloh tretej päťročnice v poľnohospodárstve. Príkladom iniciatívy vo zvyšovaní poľnohospodárskej výroby môžu byť JRD v Zelenči, Božetechove, Senci, v Ivanke pri Dunaji, ďalej JRD v okrese Topoľčany a mnohé iné. Podobne môžu slúžiť za príklad štátne majetky v Palárikove, Želiezovciach a ďalšie, ktoré sa na základe reálnych podmienok a rozhodli splniť úlohy päťročnice za štyri roky. Takáto iniciatívu budeme v plnej miere nielen podporovať, ale aj našou činnosťou ďalej rozvíjať.

S osobitnou pozornosťou sa treba zamerať na splnenie plánovaných úloh vo výkupe živočíšnych produktov, ktorý od začiatku tohto roku - ako všetci dobre vieme - značne zaostáva.

Riadenie poľnohospodárskej výroby pri novom usporiadaní slovenských národných orgánov - ako teda zo všetkého vyplýva bude potrebné zabezpečovať sústavnou analýzou socialistickej poľnohospodárskej výroby a rozpracovávaním metód riešenia jej špeciálnych problémov, aby sme dosiahli čo možno v najkratšom čase vyrovnanie úrovne intenzity poľnohospodárskej výroby na Slovensku s úrovňou v českých krajoch.

Na základe návrhov povereníka Slovenskej národnej rady pre pôdohospodárstvo a predsedu tejto komisie bude Slovenská národná rada a jej predsedníctvo prerokúvať dôležité opatrenia pre rozvoj poľnohospodárstva na Slovensku. Činnosť komisie Slovenskej národnej rady pre pôdohospodárstvo musí sa sústrediť na organizovanie plnenia úloh stanovených stranou a vládou v úzkej spolupráci s aktívom najlepších odborníkov vedy a praxe predovšetkým na tie úlohy, ktoré vyžadujú bezprostrednú pomoc v poľnohospodárskych závodoch, aby sa iniciatíva a aktivita pracovníkov v poľnohospodárstve rozvíjala správnym smerom. Pôjde o to, aby sa aj u nás čím rýchlejšie utvárali podmienky hospodárenia na pôde na vedeckých základoch, ako nás k tomu povzbudzuje príklad sovietskych kolchozníkov a sovchozníkov.

Súdružky a súdruhovia, také sú v podstate naše perspektívy a úlohy v oblasti rozvoja ekonomiky a rastu materiálnej výroby v nastávajúcom období, ktorými sa utvárajú ďalšie priaznivé podmienky pre rast životnej a kultúrnej úrovne nášho ľudu.

Dva rozhodujúce faktory budú pritom ovplyvňovať rast príjmov obyvateľstva a tým i rast osobnej spotreby. Predovšetkým sa zvýši celková zamestnanosť v národnom hospodárstve. V priebehu tretej päťročnice zapojí sa do pracovného procesu vyše 176 000 nových pracovníkov. Pritom dôjde v značnom rozsahu k presunu nateraz nie dosť produktívne využitých pracovných síl v poľnohospodárstve do iných odvetví, čo bude mať veľký význam pre zvýšenie príjmov a tým i životnej úrovne tých pracovníkov, ktorí zostanú v poľnohospodárstve. Vzrast zamestnanosti sa sústredí do odvetví materiálovej výroby, keď z celkového prírastku pôjde do priemyslu a stavebníctva takmer 65 %, pričom v súlade s celkovým zameraním posilnia sa odvetvia ťažkého priemyslu, najmä strojárstva, metalurgie a chémie.

4 Stenografická zpráva

S osobitnou pozornosťou sa bude riešiť otázka utvárania predpokladov pre vzrast zamestnanosti žien. V súčasnom období predstavuje podiel zamestnaných žien na celkovej zamestnanosti približne 33 %. V roku 1965 bude to už vyše 36 %, čo konkrétne znamená vyše 400 000 zamestnaných žien v našom národnom hospodárstve okrem poľnohospodárstva. To iste vyžaduje vyvinúť maximálne úsilie, aby ženy dostali primeranú kvalifikáciu a aby sme pre ich zaradenie do pracovného procesu utvárali v súlade s plánom aj vhodné podmienky najmä výstavbou jaslí, materských škôl a všestranným rozvojom služieb. Len takto bude možné splniť aj úlohu využiť pracovnú aktivitu našich žien a umožniť im súčasne plniť svoje povinnosti v rodine, v politickom a spoločenskom živote.

Druhým faktorom bude ďalší rast nominálnych zárobkov a utváranie predpokladov pre zvyšovanie reálnych miezd postupným znižovaním maloobchodných cien, rozširovaním bezplatných služieb a inými opatreniami, ktoré bude naša strana a vláda NF postupne uskutočňovať. Na zabezpečenie týchto predpokladov je nevyhnutné ďalej zvyšovať produktivitu práce a efektívnosť v celom našom národnom hospodárstve, znižovať ďalej vlastné náklady, odstraňovať nepodarkovosť a stratovosť, bojovať za úsporu materiálu, za odstraňovanie prestojov, za lepšie využívanie základných fondov zavádzaním dvojsmennosti a súčasne s tým ďalej zavádzať a prehlbovať vnútropodnikový chozrasčot. Produktivita práce bude sa opierať ešte viac ako doteraz o vybavenosť hospodárstva základnými fondami s vysokou technickou úrovňou, o sústavné zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov, najmä technických kádrov, o ďalšie zlepšovanie celkovej organizácie výroby, jej riadenia a zvyšovanie kultúrnosti práce. O aké veľké úlohy v raste produktivity práce ide, možno posúdiť z toho, že v priemysle bude treba kryť prírastok výroby v tretej päťročnici zo 77 %, v stavebnej výrobe z 85 % zvýšením produktivity práce. Podobne to bude aj v ostatných odvetviach národného hospodárstva. Treba vychádzať z poučiek Vladimíra Iľjiča Lenina, že produktivita práce je tým najdôležitejším ukazovateľom nielen pre posudzovanie úrovne ekonomiky, ale aj pre víťazstvo socializmu nad kapitalizmom. V tomto smere máme v našej výrobe, predovšetkým v našich priemyselných závodoch, v stavebníctve a napokon i v doprave ešte veľké možnosti, ktoré pri ďalšom účelnom rozvíjaní iniciatívy pracujúcich na všetkých pracoviskách budeme ešte dôslednejšie odkrývať a využívať. K tomu je, pravda, nevyhnutné ďalej skvalitňovať organizáciu práce a úroveň riadenia v celom národnom hospodárstve za iniciatívnej účasti všetkých našich pracujúcich.

Z rokovania a uznesenia celoštátnej konferencie našej strany vyplýva, že v súvislosti s celkovým rozvojom ekonomiky a zvyíovaním produktivity práce budú sa riešiť aj otázky rastu ošebnej spotreby. Pritom maloobchodný obrat sa zvýši o 43, 4 % v posrwmateťných cenách roku 1960.

Významne vzrastie i spoločenská spotreba. Podstatne rýchlejším tempom ako doteraz budú sa stavať priestory predovšetkým pre rozvoj školstva a zdravotníctva. Z investičných prostriedkov venovaných na výstavbu nových škôl pripadá na jedného žiaka ročne 695 Kčs. Okrem škôl vybuduje sa celý rad nových kultúrnych a osvetových zariadení, závodných a družstevných klubov, takže i z tejto stránky bude sa môcť i táto časť našej republiky porovnávať s kultúrne najrozvinutejšími krajinami na svete. Ďalej bude značne vzrastať knižný trh a práve tak i návštevnosť v našich divadlách, kinách, knižniciach, na prednáškach a kultúrno-výchovných podujatiach. Pri súčasnom rozvíjaní všestrannej propagandy, predovšetkým ekonomickej a vedeckej, budú sa ďalej šíriť idey marxizmu-leninizmu v hlavách a srdciach nášho ľudu, bude sa upevňovať socialistické uvedomenie, československé socialistické vlastenectvo a proletársky internacionalizmus.

Podobnému rozmachu ide v ústrety i naše zdravotníctvo. V tretej päťročnici má sa vybudovať 13 nových nemocníc, a to v Bratislave, Malackách, Želiezovciach, v Šali, Žiari, Modrom Kameni, v Ilave, Čadci, Kráľovskom Chlmci, pri Východoslovenských železiarňach, v Snine, Starej Ľubovni a v Stropkove. Lôžková kapacita získaná novou výstavbou predstavuje o 3714 viac ako sa vybudovalo za uplynulých 15 rokov.

Vážená Slovenská národná rada, súdružky a súdruhovia poslanci, za takýchto podmienok dosiahnutého stupňa politického, ekonomického a kultúrneho rozvoja, s takýmito perspektívami, plánmi a úlohami, s konkrétnymi a jasnými smernicami Komunistickej strany Československa ujíma sa svojej práce Slovenská národná rada v treťom volebnom období.

Program hospodárskej a kultúrnej výstavby Slovenska je skutočne grandiózny a veľmi radostný. Preto priťahuje - ako sa hovorí - záujem, oči a srdce pracujúcich. Jeho realizácia bude pôsobiť ako významný faktor ďalšieho upevňovania morálnopolitickej jednoty nášho ľudu, ďalšieho zvyšovania socialistického uvedomenia občanov a prehlbovania bratského zväzku našich národov Čechov a Slovákov i občanov maďarskej, ukrajinskej s poľskej národnosti. Budú sa teda utvárať súčasne ešte priaznivejšie podmienky pre zvyšovanie aktivity a iniciatívy más, pre ešte väčšie oduševnenie pracujúcich za plnenie múdrych smerníc Komunistickej strany Československa na všetkých úsekoch národného hospodárstva, vedy, techniky a kultúry. A v tom je záruka - ako sa to prejavilo už v diskusii o smerniciach k tretiemu päťročnému plánu, vo volebnej kampani, spojenej s celonárodnou diskusiou o návrhu na novú socialistickú ústavu a v samých významných voľbách - že všetci naši pracujúci sú odhodlaní vyvinúť maximálne úsilie v boji za dosiahnutie maximálnych cieľov v tretej päťročnici. Pritom treba vidieť, že rozsah a zložitosť úloh si skutočne vyžiada plné rozvinutie širokej iniciatívy našich pracujúcich.

V plnení týchto náročných úloh bude mať Slovenská národná rada, jej orgány a všetci poslanci veľmi významné poslanie. Pôjde najmä o to, vážené súdružky a súdruhovia, zo všetkých síl sa pričiňovať, všetku našu prácu predovšetkým k tomu zamerať, aby sa veľké a radostné ciele vyplývajúce z novej socialistickej ústavy, zo smerníc XI. sjazdu a celoštátnej konferencie našej strany čím skôr dosiahli.

Ako vyplýva z ústavy, slovenské národné orgány tvoria pevnú a nedeliteľnú súčasť sústavy štátnych orgánov Československej socialistickej republiky. Slovenská národná rada, ktorej štruktúra a náplň je vám v podstate známa, je jednotným orgánom štátnej moci a správy na Slovensku.

Nové postavenie, štruktúra a náplň slovenských národných orgánov si vynútil dosiahnutý stupeň politického, ekonomického a kultúrneho rozvoja štátu a jeho nové územno-správne rozčlenenie, spojené s ďalšou širokou decentralizáciou právomoci a zodpovednosti na národné výbory, ďalej i náročnosť úloh, ktoré musíme splniť v období výstavby rozvinutej socialistickej spoločnosti. Je preto v plnom súlade s leninskými princípmi národnostnej politiky a s potrebami nášho štátu, našej spoločnosti v súčasnom období. Koniec koncov vieme, že štátne orgány sú historickou kategóriou, že teda nie sú nemenné, musia sa nevyhnutne vyvíjať, prispôsobovať novým podmienkam. V doterajšom vývine našej spoločnosti slovenské národné orgány nesporne splnili svoje poslanie, vykonali pod vedením našej strany veľký kus práce pre ekonomické a kultúrne povznesenie Slovenska ako pevnej súčasti Československej socialistickej republiky.

Riadenie jednotného československého národného hospodárstva v nových podmienkach územného členenia štátu, prehlbovanie princípu demokratického centralizmu posilňovaním a skvalitňovaním ústredného riadenia a rozširovaním socialistickej demokracie si logicky vyžaduje aj zmeny v celkovej riadiacej prácu teda i v štruktúre orgánov štátnej moci a správy.

Riešením týchto otázok naša strana a jej ústredný výbor opäť preukázali veľkú starostlivosť o rozvoj štátu a jej orgánov ako dôležitých, nástrojov diktatúry proletariátu z hľadiska dosahovania tých, veľkých a krásnych cieľov, o ktoré sa naša spoločnosť usiluje.

V tomto duchu treba chápať aj zmysel uskutočnených opatrení a zmien. Poslanie Slovenskej národnej rady je veľmi významné. "Tento národný orgán, v ktorom je zjednotená jeho mocenská i správna činnosť" - ako uviedol na celoštátnej konferencii KSČ prezident republiky a prvý tajomník Ústredného výboru Komunistickej strany Československa - "bude zabezpečovať riešenie úloh ďalšieho hospodárskeho a kultúrneho rozvoja Slovenska v jednotnej Československej socialistickej republike tak, aby sa Slovensko už v najkratšom čase svojím stupňom rozvoja plne vyrovnalo českým krajom. Jeho povinnosťou súčasne bude, aby v spolupráci s krajskými a okresnými národnými výbormi pomáhal riešiť otázky ekonomického a kultúrneho vyrovnania jednotlivých slovenských krajov. " Okrem riešenia regionálnych a niektorých špecifických problémov Slovenska z hľadiska ekonomického a kultúrneho rozvoja bude posudzovať súhrnné krajské plány, zabezpečovať zúrodňovanie pôdy a zvyšovanie poľnohospodárskej výroby, účelné využívanie pracovných síl, starať sa o rozvoj zdravotníctva, výstavbu miest a obcí, riešiť otázky kultúrnej a národnostnej politiky na Slovensku atď. Pritom bude jej dôležitou úlohou mobilizovať pracujúcich na Slovensku pre splnenie všetkých tých veľkých a radostných úloh, ktoré vyplývajú z tretej päťročnice na Slovensku. Ich úspešné zvládnutie si vyžiada hneď od začiatku našej činnosti vysokú aktivitu celej Slovenskej národnej rady, jej predsedníctva ako kolektívneho výkonného orgánu, jej komisií, kde sa, sústredí práca všetkých poslancov a širokého aktívu, i jej odborov na čele s príslušnými povereníkmi Slovenskej národnej rady. Sú dané podmienky pre pružnú, kvalitnú prácu a pre ešte dôslednejšie zabezpečovanie úloh v najužšej súčinnosti s naším pracujúcim ľudom.

Pritom treba, pravda, vidieť, že pracujúci ľud Slovenska sa prostredníctvom svojich volených zástupcov zúčastňuje na práci a rozhodovaní v najvyšších celoštátnych orgánoch štátnej moci a správy. Okrem toho, ako viete, niektorí členovia predsedníctva Slovenskej národnej rady sú členmi vlády a povereníci členmi kolégií ministrov. Je tu teda ešte väčšia spätosť, harmónia celoštátnych a regionálnych záujmov, o ktorú sa budeme musieť zvýšenou mierou starať hlavne v tom zmysle, aby celoštátne a celospoločenské záujmy boli vždy nadradené záujmom regionálnym a lokálnym, aby tu vždy vládla jednota uznášania a plnenia uznesení podľa zásad demokratického centralizmu.

To všetko len ešte väčšmi umožňuje cieľavedome pracovať v slovenských národných orgánoch - s celoštátnym prehľadom a rozhľadom pre ešte rýchlejší všestranný rozvoj Slovenska v socialistickej Československej republike.

Samozrejme, z hľadiska plnenia všetkých tých náročných úloh bude nevyhnutné zmerať aj metódy a formy práce, dať im leninský obsah. Pôjde najmä o to, aby sme zabezpečili pružnú a konkrétnu prácu predsedníctva, ktoré bude mať významné poslanie ako výkonný orgán, aby sa rozvinula aktivita komisii v ktorých budú pracovať jednak poslanci Slovenskej národnej rady a jednak poprední pracovníci z priemyslu, poľnohospodárstva, vedy a kultúry, v ktorých bude zvlášť úrodná pôda pre čo najužší styk s pracoviskami a pracujúcimi, pre ich iniciatívne podnety, pre rozvíjanie práce so širokým aktívom. Musíme si osvojiť taký štýl práce, aby poslanci Slovenskej národnej rady a jej orgány boli v plnom kontakte s pracoviskami, so závodmi a dedinami, s národnými výbormi, s našim pracujúcim ľudom. To si vyžiada i pružnosť v riešení otázok a plnení úloh, menej papieru a menej byrokracie, viac živej, konkrétnej práce s ľuďmi a medzi ľudom. To je podstata leninského štýlu práce, o ktorý sa- budeme naďalej všetci svorne usilovať.

Statočná práca našich robotníkov, družstevných roľníkov, technickej, vedeckej a ostatnej inteligencie, iniciatíva pracujúcich je v tom zlatým fondom, s ktorým musíme narábať veľmi hospodárne a účelne. Len tak môžeme pod vedením našej strany splniť úlohy, ktoré sú skutočne rozsiahle a pritom veľmi radostné a všestranne náročné na organizátorskú a výchovnú prácu.

Pre úspešný nástup do plnenia úloh tretieho päťročného plánu má osobitne veľký význam splnenie a prekročenie plánu v tomto roku, ktorý je završujúcim rokom našej druhej päťročnice a v ktorom sa teda dávajú základy realizácie našich smelých plánov pre ďalšie obdobie. Náš pracujúci ľud pod vedením našej strany si utvoril k tomu priaznivé podmienky i tým, že pôvodne stanovené úlohy druhej päťročnice splnil už v máji tohto roku. To nám umožňuje, aby sme sa vyporiadali s každým zaostávaním a aby sme - ako sa hovorí - nastupovali s čistým stolom a čistým kontom do veľkého a radostného obdobia tretej päťročnice. Posledné opatrenia našej strany, hlavne nová územná organizácia štátu, podstatné rozšírenie právomoci a zodpovednosti národných výborov a ich priame podriadenie vláde, utvárajú pre to ďalšie priaznivé podmienky.

Hlavný smer ďalšieho rozvíjania a prehlbovania socialistickej demokracie u nás spočíva v tom, že sa stále rozširuje účasť ľudu na správe štátu a na riadení hospodárstva pri súčasnom utužovaní jednotnosti riadenia z jedného centra.

Národné výbory ako miestne orgány štátnej moci a správy a ako najširšia organizácia pracujúcich, zohrali už doteraz významnú úlohu v organizovaní iniciatívy a tvorivých schopností ľudu pre plnenie úloh plánu. Ich veľký podiel na prehlbovaní socialistickej demokracie a na budovaní socialistickej spoločnosti náležite ocenili najvyššie orgány našej strany. Najvyššieho uznania za doterajšiu záslužnú prácu sa národným výborom dostalo na aprílovom zasadaní Ústredného výboru Komunistickej strany Československa, keď im naša strana zverila ďalšie úseky hospodárstva a vybavila ich takou právomocou, ktorá im umožňuje plne rozvinúť hospodársko-organizátorskú a kultúrno-výchovnú činnosť a jednak riešiť s konečnou platnosťou prevažnú časť otázok ďalšieho rozvoja hospodárstva a kultúry vo svojom obvode.

Osobitne to platí o miestnych a mestských národných výboroch, u ktorých sa poslednými opatreniami zvýšila právomoc v takom rozsahu, aby si občania mohli prevažnú časť svojich občianskych záležitostí vybavovať priamo na miestnom alebo mestskom národnom výbore.

Národné výbory svojou doterajšou prácou dokázali, že sú schopné zabezpečovať zvýšené úlohy, ktorými ich naša strana a vláda poverila. Zárukou dobrého plnenia týchto zvýšených úloh je aj vyše 60 000 novozvolených skúsených, politicky vyspelých, v práci osvedčených poslancov národných výborov, ktorí pod vedením straníckych orgánov a organizácií sa už s elánom púšťajú do práce, aby v plnej šírke uplatnili v praxi svoje doterajšie bohaté skúsenosti.

Už na prvých zasadnutiach národných výborov rozdelili prácu medzi poslancov národných výborov tak, aby každý mohol pracovať v tej komisii a na tom úseku, ktorý mu je povahou a skúsenosťami najbližší. Okrem toho do každej komisie zvolili jednu tretinu členov z radov odborníkov najvyspelejších a najskúsenejších občanov na príslušnom úseku. Takto sa na práci národných výborov zúčastňuje ďalších asi 20 000 odborníkov, ktorí nie sú poslancami. Keď k tomu pripočítame členov všetkých odborných a pomocných komisií, ktoré si rady národných výborov a jednotlivé odbory utvárajú, zisťujeme, že do práce národných výborov sa aktívne zapájajú skutočne desaťtisíce našich občanov. V tomto širokom zapájaní pracujúcich do činnosti národných výborov a ich orgánov treba vidieť už nový štýl ich práce a ich tvorivý prístup k voľbe správnych metód a foriem, ako najlepšie podchytiť a organizovať iniciatívu pracujúcich a orientovať ich na plnenie najdôležitejších úloh plánu a rozpočtu. Naša strana už niekoľko ráz upozorňovala, že práve v miestnych a mestských národných výboroch je ťažisko práce a tam treba hľadať hlavný článok pre ďalšie zlepšovanie činnosti národných výborov a organizovanie účasti občanov na správe štátu a na riadení hospodárstva. Na tento stupeň národných výborov bude treba zamerať zvýšenú pozornosť v nových podmienkach riadenia. Zo 60 205 novozvolených poslancov národných výborov na Slovensku pripadá 56 959 poslancov, t. j. 94, 5%. na miestne a mestské národné výbory. Toto ukazuje, že ťažisko riadiacej práce krajských a okresných národných výborov treba vidieť v poskytovaní účinnej pomoci miestnym národným výborom.

Dosiahnuť stav, aby sa každý poslanec miestneho a mestského národného výboru stal skutočným organizátorom iniciatívy pracujúcich vo svojom volebnom obvode, je prvý predpoklad pre to, aby sa mohli aj zvýšené úlohy národných výborov zabezpečovať plynulé a rovnomerne, kvalitnejšie ako doteraz. Významným pomocníkom pri rovnomernom zabezpečovaní plnenia plánu budú komisie národných výborov, ktoré sa odteraz stávajú nielen iniciatívnymi a kontrolnými, ale aj výkonnými orgánmi národného výboru a sú vybavené patričnou výkonnou právomocou. Prostredníctvom komisií bude môcť každý novozvolený národný výbor účinne riadiť a kontrolovať plnenie plánu v hospodárstve, ktoré má vo svojej správe. Tým, že jedna tretina členov komisii sú rodnej strane a republike oddaní odborníci z príslušného úseku, dosiahne sa ďalšieho zvýšenia úrovne riadiacej práce národných výborov, zlepší sa príprava materiálov a návrhov uznesení pre príslušné orgány národných výborov.

Od 1. júla 1960 všetky národné výbory riadi priamo vláda. Všetky národné výbory, najmä všetky KNV, budú teda mať rovnaký, bezprostredný vzťah k ústredným orgánom štátu. Toto rozhodnutie našej strany plne zodpovedá dôslednému uplatňovaniu princípu demokratického centralizmu v praxi. Odstránil sa tu medzičlánok, ktorý predstavovali doterajšie povereníctva a niektoré oblastné orgány. Význam novoutvorených krajov sa podstatne zvýšil. V nových podmienkach budú môcť ešte lepšie pracovať a zabezpečovať úlohy celoštátne i krajové a miestne potreby našich občanov.

Národným výborom pri zabezpečovaní zvýšených úloh bude treba poskytovať účinnú pomoc. Túto pomoc budú v plnom rozsahu dostávať priamo z vlády, z jednotlivých ministerstiev a ostatných ústredných orgánov. Bude však potrebné, aby poslanci Slovenskej národnej rady a jej orgány účinne pomáhali národným výborom. Práve od poslancov Slovenskej národnej rady sa vyžaduje, aby živým stykom s národnými výbormi a so svojimi voličmi, účasťou na zasadnutiach národných výborov, prípadne ich rád, pomáhali v širokej mobilizácii pracujúcich za úspešné plnenie a splnenie národohospodárskeho plánu a rozpočtu príslušného národného výboru. Ďalej, aby v jednotlivých komisiách Slovenskej národnej rady nastoľovali závažné otázky, s ktorými sa národné výbory a ich orgány boria, aby svojou aktivitou a bohatými životnými skúsenosťami pomáhali riešiť tie otázky, s ktorými žijú naše pracoviská, náš pracujúci ľud.

Súdružky a súdruhovia, nestrácajme zo zreteľa, že hlavnou úlohou Slovenskej národnej rady, jej orgánov a poslancov bude vždy zo všetkých síl prispievať k plneniu uznesení Komunistickej strany Československa a vlády Národného frontu, k ďalšiemu upevňovaniu a rozvíjaniu výdobytkov našej socialistickej revolúcie, k utváraniu podmienok pre sústavné zvyšovanie hmotnej a kultúrnej úrovne nášho ľudu.

Nebudeme šetriť sily, aby sme dôsledným plnením našich úloh a celkovou činnosťou Slovenskej národnej rady prispievali k ďalšiemu všestrannému rozvoju, k ďalšiemu všestrannému obohateniu a rozkvetu našej drahej Československej socialistickej republiky, aby bola vyspelým, krásnym a šťastným domovom všetkého nášho ľudu, milovanou vlasťou bratských národov - Čechov a Slovákov, ako i príslušníkov maďarskej, ukrajinskej a poľskej národnosti, ktoré pod vedením našej komunistickej strany, v bratskej jednote a v súdružskej spolupráci postupujú vpred k prekrásnym cieľom budovania rozvinutej socialistickej spoločnosti.

Pevne zomknutí pod víťaznými zástavami našej strany budeme tým súčasne prispievať k veľkému, vysoko humánnemu a šľachetnému úsiliu našej socialistickej republiky v upevňovaní spravodlivého mieru na svete, v presadzovaní principiálnej leninskej idey mierového spolunažívania, ktorú tak hlboko marxistický rozviedol prvý tajomník ÚV KSČ a prezident našej socialistickej republiky súdruh Antonín Novotný na celoštátnej konferencii našej strany. Veľký ohlas, ktorý vyvolali tieto zásadné slová na všetkých pracoviskách, svedčí o tom, ako jednomyseľne stojí náš pracujúci ľud i v tejto časti republiky za stanoviskom našej straníckej delegácie na júnovej porade predstaviteľov komunistických a robotníckych strán v Bukurešti, ako je rozhodnutý zmnohonásobiť svoje mierové úsilie vo vernom, nenarušiteľnom spojenectve a bratskej družbe s národmi Sovietskeho sväzu a touto základnou pevnosťou a majákom všetkých svetových síl socializmu a mieru.

Nech žije nenarušiteľná bratská družba národov Československej socialistickej republiky! (Dlhotrvajúci potlesk. )

Nech žije náš pracujúci ľud, predchnutý socialistickým vlaste nectvom a proletárskym internacionalizmom! (Dlhotrvajúci potlesk. )

Nech žije naša rodná Komunistická strana Československa, vedúca sila našej spoločnosti! (Dlhotrvajúci búrlivý potlesk. Poslanci povstali a spoločne volajú: Nech žije KSČ!)

Sláva Československej socialistickej republike! (Dlhotrvajúci potlesk. )

Pod vedením našej rodnej Komunistickej strany Československa pôjdeme ďalej a úspešne vpred k víťazným cieľom budovania rozvinutej socialistickej spoločnosti! (Dlhotrvajúci búrlivý potlesk. Volanie: Nech žije KSČ! Nech žije Sovietsky svaz!)

Podpredseda Majling:

Ďakujem predsedovi Slovenskej národnej rady s. Strechajovi za prednesené vyhlásenie. Oznamujem 30-minutovú prestávku. (Prestávka 30 minút. ) (Po prestávke: )

Predseda Strechaj:

Pokračujeme v rokovaní.

Vážená Slovenská národná rada!

K slovu sa prihlásil prezident Československej socialistickej republiky a prvý tajomník Ústredného výboru Komunistickej strany Československa s. Antonín Novotný. (Dlhotrvajúci potlesk. )

Prosím, aby sa ujal slova.

Prezident republiky s. Antonín Novotný:

Soudruzi poslanci Slovenské národní rady, vážení hosté!

Dovolte, abych vás, poslance Slovenské národní rady, jménem ústředního výboru komunistické strany a vlády československé socialistické republiky i jménem svým srdečně pozdravil u příležitosti vaší ustavující schůze. Z plna srdce vám přejeme, drazí soudruzi, mnoho zdaru a úspěchů ve vaší práci pro blaho lidu, pro rozkvět naší socialistické země.

V minulých dnech se konala celostátní konference Komunistické strany Československa, která svým jednáním a usneseními položila základ příštího rozvoje naší socialistické společnosti.

Vycházejíc z hlubokých společenských přeměn, kterými v uplynulých patnácti letech prošla naše vlast, vycházejíc ze skutečnosti, že u nás zvítězil socialismus, projednala celostátní konference návrh nové ústavy Československé socialistické republiky a doporučila ji ke schválení Národnímu shromáždění Dále konference projednala a schválila návrh třetího pětiletého piánu, který stanoví konkrétní úkoly v rozvoji průmyslu, zemědělství, kultury a životní úrovně lidu pro období let 1961-1965. Je to období dovršování výstavby socialismu, rozvíjení vyspělé socialistické společnosti a shromažďováni sil pro postupný přechod ke komunismu.

Návrh nové, socialistické ústavy republiky, doporučený celostátní konferencí komunistické strany, byl na prvním zasedáni Národního shromáždění jednomyselně přijat a schválen. Tímto pro celou naši republiku významným aktem Národní shromáždění určilo i svou příští činnost jako náš nejvyšší socialistický zastupitelský zákonodárný sbor, který má z vůle lidu nejvyšší státně-politickou moc v našem socialistickém státě. Je to bezesporu také nejvyšší politický závazek pro všechny soudruhy poslance, aby pracovali v duchu socialistické ústavy ve prospěch lidu, společnosti a rozvoje země.

Dnešního dne se na své první schůzi rovněž ustavuje Slovenská národní rada, která je také socialistickým zastupitelským zákonodárným sborem. Má pracovat v úzkém kontaktu s Národním shromážděním a s krajskými národními výbory a v rámci své pravomoci a odpovědnosti zajišťovat řešení úkolů státního, národnostního a regionálního charakteru vyplývajících z budování rozvité socialistické společnosti.

Lze tedy říci, že nyní byla na všech úsecích uskutečněna potřebná zákonná, organizační a kádrová opatřeni souvisící s hlubokou a významnou přestavbou celého státního ústrojí. Tato přestavba, kterou jsme začali uskutečňovat na podzim loňského roku, znamenala další podstatné prohloubení socialistické demokracie cestou zvyšování účasti pracujících na správě státu a řízení hospodářství. Zároveň přijetím třetího pětiletého plánu byly dány úkoly rozvoje národního hospodářství a kultury. Tím jsou vytvořeny všechny podmínky, abychom s jasnou perspektivou příštích let nastoupili k práci pro rozvoj naši společnosti, abychom úspěšně splnili usnesení XI. sjezdu a celostátní konference Komunistické strany Československa.

Dovolte mně, soudružky a soudruzi poslanci Slovenské národní rady a vážení přítomní, abych se ve svém vystoupení před ná-

rodním orgánem slovenského lidu dotkl některých závažných otázek a úkolů, které jsou před námi.

Naši hlavní pozornost při dalším rychlém hospodářském a kulturním rozvoji republiky soustřeďujeme na dva stěžejní úkoly: na zavádění nové techniky do všech odvětví výroby a na překonání nerovnoměrnosti, způsobené dosavadním zaostáváním zemědělské výroby za průmyslem a za potřebami našich cílů při zvyšování životní úrovně lidu. Tyto základní úkoly třetí pětiletky se promítají i do rozvoje hospodářství ve slovenských krajích. Odrazem toho je, že i v příštích letech počítáme především s další výraznější industrializací Slovenska a s podstatným zvýšením zemědělské výroby ve všech slovenských krajích.

Politika industrializace Slovenska, kterou naše komunistická strana uskutečňovala jako nedílnou součást a jeden z hlavních úkolů generální linie výstavby socialismu v naší zemi, vedla k hlubokým společenským, hospodářským, kulturním a nyní i organizačním změnám i ve slovenských krajích. To, že na Slovensku vzrostl silný průmysl, vyrostla svým počtem i politickým uvědoměním silná dělnická třída, je jedním z důležitých předpokladů, že můžeme stavět ve třetí pětiletce v rozvoji průmyslu slovenských krajů vysoké a náročné úkoly. S radostí vítáme, že pracující závodů a vesnic slovenských krajů přicházejí stejně jako pracující v celé zemi s velikou iniciativou a projevy odhodlání stanovené úkoly výroby příštích let splnit a překročit. To je veliký slib do třetí pětiletky, kdy chceme další industrializací v podstatě vyrovnat ještě existující ekonomické a také kulturní rozdíly mezi českými a slovenskými kraji, které jsou pozůstatkem panství buržoazie.

Z toho také vyplývá, že hospodářský rozvoj slovenských krajů, a to jak v průmyslu, tak i v zemědělství bude i nadále probíhat rychlejším tempem než v českých krajích. Zatímco v celé československé socialistické republice se na třetí pětiletku počítá se vzrůstem průmyslové výroby o 56, 4 % a zemědělské výroby o 22, 8 %, pak na Slovensku vzroste průmyslová výroba o 84 % a zemědělská o 27, 6 %. Přitom bych chtěl zdůraznit, že průmyslové závody Slovenska, s jejichž výstavbou a uváděním do provozu v příštích pěti letech počítáme, budou v některých průmyslových odvětvích zabezpečovat rozhodující část celostátního vzestupu výroby a budou mít velkou váhu v příštím rozvoji národního hospodářství celé Československé socialistické republiky.

Tak například bude v rozvoji naší metalurgie hrát neobyčejně důležitou roli nová hutná základna, která vzniká výstavbou Východoslovenských železáren v Kosicích. Tato výstavba není jen záležitostí východoslovenského kraje, ani jen Slovenska, ale záležitostí všech krajů v celé republice, veškerého našeho průmyslu, všeho pracujícího lidu Československa. Podobně bude mít pro rozmach hospodářství celého státu dalekosáhlý význam rozvoj chemického průmyslu na Slovensku, jehož výroba má vzrůst o více než 164 %.

Nejdůležitějším v industrializaci Slovenska zůstává i nadále rychlý růst strojírenství. Jeho výroba se do roku 1965 zvýší více než na dvojnásobek a strojírenství bude nejsilnějším průmyslovým odvětvím na Slovensku. Třetí pětiletý plén počítá nejen s rozšířením a rekonstrukcí dosavadních, ale také s výstavbou nových závodů.

Zde bych chtěl upozornit na jeden velmi závažný problém. V naší zemi stavíme nové závody na světové technické úrovni, čímž chceme zabezpečit, aby co nejrychleji rostla společenská produktivita práce, aby úspora a ulehčení lidské práce byly co největší. Stává se však, že v mnohých závodech moderní technika není plně zvládnuta a využita. Zejména nové závody s novým strojovým zařízením budované ve slovenských krajích musí v soudružské spolupráci se závody v českých krajích a za účinné spolupráce ministerstev a odborů mnohem více a intenzivněji pečovat a růst kvalifikace dělníků, aby lépe zvládali novou techniku a technologii, novou organizaci práce. Zároveň s rostoucí naléhavostí vyvstává nutnost mnohem více než dosud vychovávat z příslušníků mladé slovenské dělnické třídy novou technickou inteligenci, kádry techniků a mistrů. Toho se musí se vší odpovědností a smělostí chopit naše příslušné instituce a vysoké školy v celé republice. Přitom nejde jen o vzdělání na technických školách, ale je třeba, aby mladí technici ze slovenských závodů měli více než dosud možnost získat praktické zkušenosti v závodech českých krajů, které mají vysokou úroveň techniky, technologie i organizace práce.

Tím zajistíme, aby bylo stále lépe a maximálněji využíváno nových, na vysoké technické úrovni vybudovaných výrobních zařízení. To je cesta, aby se společenská produktivita práce a výroba zvyšovaly úměrné té technice, kterou do závodů dáváme. Ve slovenských krajích budujeme mnoho nových závodů. Je proto pochopitelné, že tyto problémy zdůrazňuji právě zde. Platí to však pro celou republiku, pro všechen náš průmysl.

Hovoříme-li, že rozhodujícím činitelem pro vítězství socialismu nad kapitalismem je produktivita práce, pak je třeba vidět, že rychlého růstu společenské produktivity práce můžeme dosáhnout jenom širokým rozvíjením duchovních sil našeho lidu, jeho vysokou politickou a odbornou zdatností, širokým uplatňováním nové techniky ve výrobě, přímo vědeckou organizací práce. To jsou základní činitele, které nám umožni, abychom se v produktivitě práce dostali na přední místo v soutěži s kapitalistickými státy. Těmto základním činitelům růstu produktivity práce musíme proto v úsilí o rozvíjení naší socialistické společnosti věnovat prvořadou pozornost.

Stejně jako v celém Československu, patří i na Slovensku mezi prvořadé politicko-hospodářské úkoly rychlý rozvoj zemědělské výroby. Jde nám o to, aby do roku 1970 dostihlo zemědělství ve svém tempu průmysl, aby se zemědělství mnohem více než dosud podílelo na tvorbě národního důchodu a zvyšování životní úrovně pracujících.

Pro vyřešení tohoto stěžejního problému rozvoje socialistické společnosti máme u nás všechny předpoklady. V našem zemědělství nabyl na základě dobrovolného sdružování drobných a středních rolníků rozhodující převahy socialistický způsob hospodaření. Věříme, že i zbývající rolníci se v krátké době přesvědčí o správnosti združstevňování zemědělských hospodářství a také oni vstoupí do družstev.

Ústřední výbor komunistické strany na základě usneseni XI. sjezdu rozpracoval a uvádí v život celou řadu opatření souvisících s řízením zemědělství, s posílením vlivu národních výborů na tento důležitý úsek našeho hospodářství, s rychlým rozmachem mechanizace zemědělství, s intenzívním zvyšováním úrodnosti půdy a zejména zabezpečením dostatku vody.

Za dosažení obratu v zemědělské výrobě nastupujeme tedy na široké frontě. Velkou síla, která nám pomůže tento důležitý úkol vyřešit v co nejkratší době, vidíme v mocném rozmachu iniciativy všech pracujících, především však pracujících přímo v zemědělské výrobě. Proto naše komunistická strana uvítala a dává plnou podporu takovým projevům iniciativy, jakým byla výzva družstevníků okresu Přerov a jakým je nyní úspěšně se rozvíjející hnutí za splnění úkolů pětiletky v zemědělství za čtyři roky.

Že se toto hnutí zdárně rozrůstá a prohlubuje, o tom svědči celookresní závazek topolčanských družstevníků, místních národních výborů, pracovníků státních statků a strojních a traktorových stanic v okrese. Vždyť ve slovenských krajích jsou velké možnosti rychle zvýšit intenzitu zemědělské výroby. Vezměme například Nitransko a celé jižní i východní Slovensko, kde lze podstatně zvýšit hektarové výnosy, jestliže zde bude dostatek vody. Zároveň jsou vzhledem k příhodným klimatickým podmínkám právě na Slovensku celé rozsáhlé zemědělské oblasti, kde můžeme, a také musíme dosahovat dvou úrod do roka.

Mnohá jednotná zemědělská družstva celé okresy zde na Slovensku si v souvislosti se závazky splnit pětiletku za čtyři roky stanoví úkol dosáhnout v intenzitě zemědělské výroby úrovně českých krajů. Tuto politicky velmi závažnou iniciativu je třeba uvítat a podpořit, neboť je to cesta k tomu, aby slovenské kraje v intenzitě zemědělské výroby české kraje v krátké době nejen dostihly, ale mají možnost je i předstihnout.

Předpokládaný rozvoj hospodářství vytváří příznivé podmínky pro růst životní úrovně pracujících Slovenska. Zároveň budou v širokém měřítku vytvářeny podmínky pro takový vzestup kultury a vzdělanosti slovenských pracujících, aby i v tomto směru byly co nejdříve definitivně odstraněny pozůstatky z období vlády buržoazie. Složité a velké úkoly, které máme ve třetí pětiletce i v dalších letech před sebou, a zvláště rychle se rozvíjející hospodářství na Slovensku, kladou stále vyšší a vyšší nároky na vzdělanost lidu, na zvládnutí nejnovějších poznatků vědy a techniky. Teď se vší rozhodností děláme opatření k rozmachu zemědělského školství, abychom pro naši družstevní velkovýrobu vychovali nové agronomy, zootechniky a mechanizátory. Rozvoj zemědělského školství je důležitým předpokladem pro to, abychom měli na našich vesnicích dostatek kádru, které budou s rozhledem a svými odbornými a politickými znalostmi směle řešit náročné úkoly zemědělské velkovýroby.

Musíme v tomto směru hledět dopředu a uvědomovat si, že zároveň s plněním úkolů dovršování výstavby socialismu se musí naši pracující a zejména naše mládež připravovat na život a práci v komunistické společnosti. Právě na této frontě kultury a vzdělanosti připadá národním výborům na Slovensku a zejména pak jeho národnímu orgánu - Slovenské národní radě, velmi významné místo a poslání, a na tento úsek musí zaměřit značnou část své činnosti. Jen tak bude možno učinit další krok vpřed a zabezpečit řešení jednoho z nejvážnějších a stěžejních úkolů naší kulturní revoluce.

Soudruzi a soudružky,

celé Československo a zvláště tvář Slovenska a život jeho lidu se za patnáct let lidově demokratického zřízeni od základu změnily. Komunistická strana Československa, důsledně se řídíc ocením marxismu-leninismu, s úspěchem vyřešila národnostní otázku v naší republice. Mezi Čechy a Slováky jsou nyní bratrské vztahy naprosté rovnoprávnosti a v pevné jednotě lid obou našich národů nastupuje k řešení úkolů spjatých s rozvojem socialistické společnosti. Nerozborná jednota našeho lidu se vytvořila proto, že Komunistická strana Československa dokázala, aby se řešení národnostní otázky a prováděni industrializace Slovenska stalo věcí všeho československého lidu, záležitostí všech státních a hospodářských orgánů. Díky tomu vyrostla na Slovensku již uvědomělá dělnická třída, která spolu s dělnickou třídou českých krajů může dnes převzít mnohem větši odpovědnost a náročnější úkoly v hospodářském a kulturním rozvoji republiky v zájmu svobodného a šťastného života pro pracující v jednotné Československé socialistické republice.

Plnění usnesení XI. sjezdu Komunistické strany Československa a uskutečňování úkolů třetího pětiletého plánu rozvoje národního hospodářství a kultury rýsuje před všemi československými pracujícími perspektivy všestranného rozkvětu naší vlasti.

Naše bratrské přátelství se sovětským lidem, naše příslušnost k mohutnému táboru socialismu a dosažené výsledky ve výstavbě socialismu, jak jsme je zakotvili v nové ústavě, to vše je nám pevným základem a dává neochvějnou víru v budoucnost.

Přijetí socialistické ústavy republiky, které bylo důstojným vyvrcholením oslav 15. výročí osvobození naší republiky Sovětskou armádou, bylo i důstojným oslavením práce a bojů předních pokrokových sil obou našich národů, které bojovaly za národní a sociální práva československého lidu. Ústava je výsledkem velké revoluční činností dělnické třídy, iniciativy tisíců našich revolučních pracovníků, kteří celá desetiletí bojovali za lepší zítřek našich pracujících, za vítězství socialismu. Ústava je výsledkem revoluční cesty naší marxisticko-leninské strany, jejích úspěšných bojů proti oportunismu a sektářství, za uplatnění leninských principů v životě a práci strany.

V této souvislosti vzpomínáme práce a životního díla soudruha Klementa Gottwalda, který stál v čele Komunistické strany Československa od roku 1929 a důsledně bojoval za prosazení revolučních bolševických metod a stylu do práce strany. Nezapomeneme také práce soudruhů Hybeše, Šmerala, Hakena, Steinera. Švermy, Zápotockého, Culena, Kubače a dalších a dalších soudruhů, kteří celý svůj život zasvětili bojům za vítězství idejí marxismu-leninismu, za radostnou skutečnost, kterou my dnes prožíváme.

Ohlas, s nímž se setkalo u všech občanů republiky vypracování a přijetí nové ústavy, zakotvující všechny ty převratné změny, kterými jsme prošli, i cíle, kterých chceme dosáhnout, a také ohlas na vypracování a přijetí naší třetí pětiletky je důkazem vysokého socialistického uvědomění našeho lidu. Je svědectvím jeho pevné a sílící morální a politické jednoty, jeho semknutostí kolem Komunistické strany Československa a zárukou úspěšného rozvoje naší socialistické společnosti.

Zároveň s těmito příznivými vnitropolitickými předpoklady jsou pro nás velikou posilou stále nové úspěchy, kterých dosahuje Sovětský svaz a celý socialistický tábor v boji za věc socialismu, za vítězství leninské politiky mírového soužiti mezi všemi národy na světě.

My všichni i celá naše zahraniční politika plně stojíme na pozici politiky mírového soužití a přátelské spolupráce mezi všemi národy. Bojujeme-li za mírové soužití mezi národy s různým společenským zřízením, pak zároveň nezapomínáme, že na světě jsou imperialistické síly, jimž mírové soužití je sůl do očí. Proto stojíme bděle na stráži, zajišťujeme obranu své země a nebudeme litovat žádných prostředků, abychom pro náš lid uhájili mír.

Proto také plně souhlasíme s ráznými opatřeními Sovětského svazu, kterými zajišťuje nedotknutelnost své země proti provokačním činům amerických imperialistických sil. Výsledkem těchto rázných opatření Sovětského svazu bylo sestřeleni druhého amerického špionážního letadla nad výsostným územím Sovětského svazu, poblíž Kolského poloostrova. Z tohoto dalšího agresivního činu amerických imperialistů je vidět, že se málo poučili z posledních událostí i z toho, že jim Sovětský svaz sestřelil již jedno jejich špionážní letadlo nad svým územím. Je vidět, že si američtí imperialisté nechtějí uvědomit novou situaci, ve které se svět nachází, a chtějí stůj co stůj pokračovat v politice provokací, v politice studené války. To konečně ukazují i svými nepřátelskými akcemi vůči kubánské zemi. Jejich postoj vůči kubánskému lidu, který v duchu revoluce usiluje zbavit se nadobro imperialistického jha, je typickým postojem agresorů, kteří si ve své bohorovnosti myslí, že si mohou beztrestně dovolit všechno.

Československý lid odsudzuje tyto provokační činy vlády Spojených států amerických, které nejsou ničím jiným než cestou k zostření mezinárodního napětí a které mají narušit mír ve světě.

Soudruzi poslanci,

máme všechny předpoklady k tomu, abychom se zdarem dospěli k našim smělým cílům, vytyčeným XL sjezdem a celostátní konferencí Komunistické strany Československa. Nyní záleží na naší společné práci, na tom, jak dokážeme těchto předpokladů využít, jak dokážeme naše usnesení a plány přeměnit ve skutečnost.

Pevně věřím, že se nám to podaří a že se ctí splníme úkoly budování rozvinuté socialistické společnosti a učiníme tak významný krok pro přechod ke komunismu.

Přeji vám, poslancům Slovenské národní rady, všem poslancům národních výborů a všem pracujícím na Slovensku ještě jednou jménem ústředního výboru Komunistické strany Československa i jménem svým, aby vaše úsilí a práce pro další hospodářský a kulturní rozmach naší socialistické vlasti přinesla ty nejlepší výsledky.

Zároveň mi dovolte, abych při této významné příležitosti vřele soudružsky pozdravil našeho věrného přítele, bratrský sovětský lid. Komunistickou stranu Sovětského svazu a sovětskou vládu. Abych tlumočil naše pozdravy všem bratrským zemím socialistické soustavy a jejich lidu.

Ať žije naše dělnická třída a všechen pracující lid. Ať žije Komunistická strana Československa!

Nechť dále sílí bratrský svazek obou našich národů Čechů a Slováků!

Ať žije naše Československá socialistická republika, socialistická vlast pracujících!

(Dlhotrvajúci búrlivý potlesk. Poslanci povstali a spoločne volajú: Nech žije KSČ! Nech žije Sovietsky sväz!)

Predseda Strechaj:

Vážený súdruh prezident!

Dovoľte, aby som vám čo najúprimnejšie poďakoval za Váš významný prejav a ubezpečil vás v mene celej Slovenskej národnej rady, všetkých jej poslancov, že nebudeme šetriť silami, aby sme z tohto jednotného národného orgánu, zo Slovenskej národnej rady vytvorili čo najúčinnejší nástroj našej rodnej strany a slovenského ľudu pri zabezpečovaní prekrásnych úloh, ktoré pre celý ďalší všestranný rozkvet a rozvoj Československej socialistickej republiky vytýčila celoštátna konferencia našej strany schválením tretieho päťročného plánu rozvoja národného hospodárstva a novej ústavy.

Ako poslanci Slovenskej národnej rady budeme usilovať o ďalšie prehlbovanie jednoty oboch našich bratských národov a všetkého ľudu a o upevnenie a prehlbovanie nerozbornej družby našich národov s hrdinským sovietskym ľudom a takto prispievať k ďalším novým víťazstvám pracujúcich Československa v boji za spravodlivý mier a socializmus, pre šťastie a blaho nášho nadaného a pracovitého ľudu. (Potlesk. )

Vážená Slovenská národná rada!

Ustavujúcu schôdzu prerušujem a oznamujem, že v rokovaní pokračujeme zajtra 15. júla 1960 o 9. 00 hodine predpoludním.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP