Čtvrtek 14. července 1960

točnila nové územná organizácia, prebiehala veľká celonárodná diskusia k návrhu socialistickej ústavy a keď sme sa všetci pripravovali na prijatie a schválenie veľkolepých úloh tretieho päťročného plánu.

Príprava volieb, ich priebeh i samotné výsledky plne potvrdili úsilie nášho ľudu o ďalšie zvyšovanie materiálnej a kultúrnej úrovne všetkých občanov našej socialistickej vlasti. Voľby do Slovenskej národnej rady ukázali víťazstvo jednoty ľudu a jeho oddanosť Komunistickej strane Československa a vláde Národného frontu. Dokazuje to takmer stopercentná účasť voličov na voľbách, ako aj skutočnosť, že prevažná väčšina voličov odovzdala svoje hlasy kandidátom Národného frontu.

Z celkového počtu 2 532 813 do voličských zoznamov zapísaných  voličov sa zúčastnilo na voľbách do Slovenskej národnej rady 2 522 381 voličov, t. j. 99, 59 % zapísaných voličov.

Pre kandidátov Národného frontu hlasovalo z celkového počtu 2 516 577 odovzdaných platných hlasovacích lístkov 2 511 281 voličov, t. j. 99, 79 %.

Bolo zvolených všetkých 87 kandidátov, z čoho je 72 poslancov slovenskej národnosti, 3 poslanci českej národnosti, 10 poslancov maďarskej národnosti a 2 poslanci ukrajinskej národnosti. Zo zvolených poslancov pracuje priamo vo výrobe ako robotníci 25 poslancov. Členmi jednotných roľníckych družstiev sú 14 poslanci. Príslušníkov pracujúcej inteligencie je 11 a ostatných 37. Z celkového počtu poslancov je 20 žien.

Toto zloženie Slovenskej národnej rady je v plnom súlade s politickým a ekonomickým vývinom Slovenska ako neoddeliteľnej súčasti jednotnej Československej socialistickej republiky a plne zodpovedá leninským zásadám národnostnej politiky.

Zloženie Slovenskej národnej rady plne vyjadruje politický zväzok nášho ľudu v Národnom fronte, ktorého jadrom je zväzok robotníckej triedy a družstevného roľníctva.

Zloženie Slovenskej národnej rady vytvára tiež dobré predpoklady pre účinné spojenie poslancov Slovenskej národnej rady s pracujúcim ľudom a pre ich účinnú masovopolitickú prácu medzi obyvateľstvom, ako to vyžadujú záujmy našich pracujúcich a dobrá práca Slovenskej národnej rady.

Dovoľte mi, vážené súdružky a súdruhovia, aby som vám z poverenia mandátovej komisie Slovenskej národnej rady podal zprávu mandátovej komisie o preskúmaní platnosti volieb poslancov Slovenskej národnej rady a príslušný návrh uznesenia Slovenskej národnej rady na overenie platnosti volieb jednotlivých poslancov Slovenskej národnej rady.

Mandátová komisia Slovenskej národnej rady na svojej ustavujúcej schôdzi 14. júla 1960 preskúmala podľa § 49 zákona o voľbách do Slovenskej národnej rady platnosť voľby jednotlivých poslancov Slovenskej národnej rady.

Po preskúmaní zprávy Slovenskej volebnej komisie pre voľby do Národného zhromaždenia. Slovenskej národnej rady a národných výborov o registrácii zvolených poslancov Slovenskej národnej rady a zápisníc o spočítaní hlasov, vyhotovených obvodnými volebnými komisiami, mandátová komisia zistila, že vo všetkých 87 volebných obvodoch, v ktorých sa konali voľby 12. júna 1960, sa voľby uskutočnili v plnej zhode so zákonom Slovenskej národnej rady číslo 7/1954 Zb. SNR v znení zákona Slovenskej národnej rady číslo 38/1960 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady. Mandátovej komisii nedošli žiadne zprávy alebo sťažnosti na porušenie zákonných ustanovení o voľbách do Slovenskej národnej rady. Preto komisia zistila, že všetci 87 poslanci boli právoplatne zvolení.

Mandátová komisia odporúča, aby Slovenská národná rada prijala toto uznesenie:

Voľby poslancov Slovenskej národnej rady konané dňa 12. júna 1960 boli vykonané v plnom súlade so zákonom Slovenskej národnej rady o voľbách do Slovenskej národnej rady číslo 7/1954 Zb. SNR v znení zákona Slovenskej národnej rady číslo 38/1960 Zb. Niet preto žiadneho dôvodu zrušiť platnosť volieb v žiadnom volebnom obvode.

Slovenská národná rada preto v zmysle § 49 zákona Slovenskej národnej rady číslo 7/1954 Zb. SNR o voľbách do Slovenskej národnej rady a v zmysle článku 79 ústavy Československej socialistickej republiky overuje platnosť volieb jednotlivých poslancov Slovenskej národnej rady, zvolených dňa 12. júna 1960 vo volebných obvodoch 1 až 87.

Predseda Strechaj:

Hlási sa niekto o slovo k prednesenej zpráve?

Pretože sa o slovo nikto nehlási, rozprava odpadá a nasleduje hlasovanie.

Budeme hlasovať o návrhu mandátovej komisie, aby Slovenská národná rada overila platnosť voľby poslancov Slovenskej národnej rady, zvolených vo voľbách 12. júna 1960.

Kto súhlasí s návrhom, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Je niekto proti?

Zdržal sa niekto hlasovania?

Zisťujem, že Slovenská národná rada overila platnosť voľby svojich poslancov podľa návrhu mandátovej komisie.

Nasledujúcim bodom programu je zpráva dočasnej komisie o návrhu poslancov dr. Ladislava C e š a, Petra Porubena, Ondreja Klokoča a spoločníkov na vydanie zákona Slovenskej národnej rady o rokovacom a pracovnom poriadku Slovenskej národnej rady.

Zpravodajcom je predseda komisie poslanec s. dr. Ladislav Gešo.

Dávam mu slovo.

Poslanec dr. Gešo:

Vážený súdruh prezident, vážené súdružky poslankyne a súdruhovia poslanci!

Slovenskej národnej rade bol predložený návrh zákona Slovenskej národnej rady o rokovacom a pracovnom poriadku Slovenskej národnej rady. Tento návrh sa má po schválení ustavujúcou schôdzkou Slovenskej národnej rady stať normou, ktorá bude upravovať zásady práce Slovenskej národnej rady pri jej novom postavení v jednotnej sústave štátnych orgánov Československej socialistickej republiky.

Novozvolená Slovenská národná rada ujíma sa plnenia úloh, ku ktorému ju pracujúci ľud Slovenska vo víťazných voľbách 12. júna povolal, v období mimoriadne významnom pre celý život našich národov. V našej vlasti zvíťazil socializmus. Celoštátnou konferenciou Komunistickej strany Československa prerokovaná a našim Národným zhromaždením pred tromi dňami prijatá nová ústava Československej socialistickej republiky otvára ďalšiu veľkolepú kapitolu dejín nášho pracujúceho ľudu, etapu budovania vyspelej socialistickej spoločnosti, v ktorej budeme už klásť základy komunistickej spoločností. Perspektívy ďalšieho mohutného a všestranného rozvoja má pracujúci ľud Československa, vedený svojou rodnou Komunistickou stranou, dnes už konkrétne vytýčené v úlohách tretieho päťročného plánu.

Dosiahnutý stupeň vývoja a smelé perspektívy ďalšieho napredovania v rozvoji socializmu kladú zvýšené nároky na riadenie a organizovanie života celej našej spoločnosti. Stalo sa nevyhnutným uspôsobiť toto riadenie tak, aby vytváralo čo najpriaznivejšie podmienky pre ďalší všestranný rozvoj iniciatívy a aktivity všetkého nášho ľudu, najmä sústavným prehlbovaním a rozširovaním jeho účasti na správe a riadení štátu. V súlade s touto zákonitou požiadavkou došlo k ďalšiemu rozšíreniu právomoci a zodpovednosti národných, výborov v riadení hospodárskej a kultúrnej výstavby a v spojitosti s tým sa vykonala i nová územná organizácia štátu. V duchu prehlbovania socialistického demokratizmu, so zreteľom na doterajší i plánovaný hospodársky rozvoj Slovenska, ako aj na výsledky vyriešená národnostnej otázky v našej republike na leninských princípoch bolo potrebné novo upraviť aj postavenie a pôsobnosť orgánov štátnej moci a správy na Slovensku.

Naša práve uzákonená socialistická ústava zakotvuje postavenie, pôsobnosť i základné zásady činnosti Slovenskej národnej rady tak, aby ako neoddeliteľná súčasť jednotnej sústavy československých štátnych orgánov bola účinným nástrojom pracujúceho ľudu pri zabezpečovaní všestranného rozvoja hospodárstva a kultúry na Slovensku.

Vychádzajúc z ústavy, zakotvuje predložený návrh ako najvyššiu formu pracovného rokovania Slovenskej národnej rady v otázkach mocenskej i správnej oblasti zasadania Slovenskej národnej rady. Plénu Slovenskej národnej rady prislúcha najvyššia úloha v tom, že má zákonodarnú právomoc vo veciach národnej alebo regionálnej povahy, pokiaľ na zabezpečenie všestranného hospodárskeho a kultúrneho rozvoja Slovenska vyžadujú osobitné úpravy alebo kde na to Slovenskú národnú radu splnomocní Národné zhromaždenie zákonom. Na svojich zasadaniach a schôdzkach bude Slovenská národná rada prerokúvať a riešiť všetky zásadné otázky hospodárskeho a kultúrneho rozvoja Slovenska patriace do jej pôsobnosti, najmä súhrnne prerokúvať v rámci štátneho plánu otázky rozvoja národného hospodárstva a kultúry na Slovensku. Plénu Slovenskej národnej rady je tiež vyhradené voliť a odvolávať orgány Slovenskej národnej rady, ktoré sú jej za svoju činnosť plne zodpovedné a vykonávať kontrolu ich práce.

Pri spojení mocenskej i správnej funkcie bude ťažisko výkonnej právomoci Slovenskej národnej rady na jej predsedníctve, komisiách a na odboroch Slovenskej národnej rady, ktoré sa zriaďujú ako výkonný aparát Slovenskej národnej rady.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady sa volí na celé štvorročné volebné obdobie Slovenskej národnej rady a zotrváva vo svojej funkcii aj po uplynutí tohto obdobia, kým si novozvolená Slovenská národná rada nezvolí svoje predsedníctvo. Predsedníctvu Slovenskej národnej rady bude prislúchať robiť v rámci pôsobnosti Slovenskej národnej rady všetky potrebné opatrenia, ktoré budú napomáhať dôsledné vykonávanie celoštátnych zákonov a smerníc vlády, ako aj zákonov Slovenskej národnej rady. Na základe zákonov Slovenskej národnej rady a na ich vykonanie môže vydávať tiež príslušné uznesenia a nariadenia. Jednou z najzávažnejších úloh Predsedníctva Slovenskej národnej rady bude sústavne dbať o to, aby sa úlohy štátneho plánu rozvoja národneho hospodárstva plnili na Slovensku rovnomerne a v plnom súlade s týmto plánom.

Vo svojej činnosti bude Predsedníctvo Slovenskej národnej rady vychádzať najmä z podnetov komisií Slovenskej národnej rady. Aby sa práca komisií a povereníkov Slovenskej národnej rady správne zameriavala na hlavné úlohy a problémy, bude úlohou Predsedníctva Slovenskej národnej rady ich prácu riadiť1 a zjednocovať, kontrolovať, ako aj organizovať ich vlastnú kontrolnú činnosť.

Komisie zriaďuje Slovenská národná rada pre jednotlivé úseky činnosti ako svoje iniciatívne, kontrolné a výkonné orgány. Majú základný význam pri rozvíjaní foriem a metód práce Slovenskej národnej rady, lebo práve na nich bude najviac záležať, ako sa budú úlohy na jednotlivých úsekoch činnosti Slovenskej národnej rady zabezpečovať. Komisie SNR sú kvalitatívne inými orgánmi, ako boli bývalé výbory Slovenskej národnej rady. Volia sa z poslancov Slovenskej národnej rady a z politických, hospodárskych. kultúrnych a iných pracovníkov, ktorí nie sú členmi Slovenskej národnej rady.

Ústava vymedzuje postavenie a pôsobnosť komisií iba rámcové-, pričom bližšia úprava otázok sa ponecháva nižším právnym normám, predovšetkým zákonu, ktorý práve prerokúvame. Pri vytváraní komisii vychádza sa zo zásady, že komisie Slovenskej národnej rady sa zriaďujú najmä pre tie úseky štátnej správy na Slovensku, na ktorých sa najviac vyskytujú osobitnosti národného alebo regionálneho charakteru a na ktoré bude preto treba v celej činnosti Slovenskej národnej rady zvlášť sústrediť pozornosť, aby sa urýchlene prekonali ešte existujúce rozdiely v hospodárskej a kultúrnej oblasti medzi Slovenskom a českými krajmi.

V predloženom návrhu sa zakotvuje zriadenie týchto komisií Slovenskej národnej rady: Slovenskej plánovacej komisie, Finančnej a rozpočtovej komisie, Komisie pre pôdohospodárstvo, Komisie pre výstavbu, Komisie pre školstvo a kultúru. Komisie pre zdravotníctvo, Právnej komisie a Mandátovej komisie Slovenskej národnej rady. Za predsedov komisií zvolí Slovenská národná rada spravidla povereníkov Slovenskej národnej rady s výnimkou Mandátovej komisie, ktorej predsedom nie je povereník Slovenskej národnej rady a Slovenskej plánovacej komisie, na čele ktorej stojí podpredseda Slovenskej národnej rady.

K hlavným úlohám komisií Slovenskej národnej rady bude, patriť najmä úloha sledovať plnenie úloh vyplývajúcich z hospodárskeho a kultúrneho rozvoja Slovenska, pomáhať tieto úlohy zabezpečovať a predkladať k nim svoje uznesenia a návrhy Slovenskej národnej rade a jej predsedníctvu. Spoločnou úlohou všetkých komisií Slovenskej národnej rady bude sledovať a kontrokrvať, ako sa plnia uznesenia strany a vlády a uznesenia a opatrenia Slovenskej národnej rady a jej predsedníctva. Komisie bodu ďalej prerokúvať a vyjadrovať sa na svojich úsekoch k plneniu plánu rozvoja národného hospodárstva a kultúry na Slovensku a všestranne mobilizovať pracujúcich k plneniu úloh plánu. Budú prerokúvať nielen úlohy, ktoré im uloží zákon Slovenskej národnej rady, alebo uznesenia Slovenskej národní] rady a jej predsedníctva, ale aj otázky, ktorými sa budú v medziach pôsobnosti Slovenskej národnej rady zaoberať z vlastného podnetu.

Základnou zásadou činnosti komisií Slovenskej národnej rady, ako sa to zakotvuje v návrhu, musí byť ich úzka spolupráca s pracujúcimi a ich organizáciami, všestranné využívanie skúseností, pripomienok a podnetov pracujúcich pre svoju prácu. V záujme čo najlepšieho plnenia úloh bude správne a potrebné, aby komisie Slovenskej národnej rady využívali v svojej práci ďalších spolupracovníkov, a to tak poslancov, ktorí nie sú členmi príslušnej komisie, ako aj iných pracovníkov, najmä odborníkov, vedcov, pracovníkov štátneho a hospodárskeho aparátu a zástupcov organizácií pracujúcich. Vo vzťahu jednotlivých komisií medzi sebou zakotvuje predložený návrh zásadu vzájomnej súdružskej spolupráce a pomoci v práci.

So zreteľom na určitú odchylnosť v postavení Slovenskej plánovacej komisie od ostatných komisií Slovenskej národnej rady sa v návrhu rokovacieho a pracovného poriadku Slovenskej národnej rady osobitne vymedzujú úlohy, ktoré spadajú do pôsobnosti tejto komisie. Slovenská plánovacia komisia je orgánom Slovenskej národnej rady a súčasne oblastným orgánom Štátnej plánovacej komisie. Hlavným obsahom jej činnosti bude vypracúvať na základe smerníc Komunistickej strany Československa a vlády podľa pokynov Štátnej plánovacej komisie a v spolupráci s ňou, ministerstvami a krajskými národnými výbormi na Slovensku návrhy súhrnného rozvoja národného hospodárstva na Slovensku v rámci dlhodobých, päťročných a ročných plánov rozvoja národného hospodárstva a predkladať ich Slovenskej národnej rade a Štátnej plánovacej komisii. Úlohou Slovenskej plánovacej komisie bude ďalej vypracúvať a predkladať Statnej plánovacej komisii iniciatívne návrhy, rozbory a podklady v otázkach súhrnného rozvoja hospodárstva, rozvoja jednotlivých odvetví výroby, rastu hmotnej a kultúrnej úrovne obyvateľstva, ako aj rozmiestnenia výrobných síl a rozvoja jednotlivých oblastí na Slovensku. Zo stručného zhrnutia základných úloh a postavenia komisií Slovenskej národnej rady vyplýva, že budú musieť sústreďovať hlavnú pozornosť na prácu medzi masami pracujúcich. Preto sa tiež v § 34 návrhu tohto zákona vyslovuje, že každý poslanec Slovenskej národnej rady je zásadne povinný pracovať v niektorej z komisií Slovenskej národnej rady. Len pri najužšom spojení poslancov Slovenskej národnej rady so životom našich pracujúcich a pri úzkej spolupráci s národnými výbormi bude' môcť Slovenská národná rada - ako socialistický zastupiteľský, orgán - správne uplatňovať vôľu ľudu a účinne riešiť jehopotreby.

Ústava Československej socialistickej republiky a z ustanovení jej VI. hlavy odvodený tento návrh zákona Slovenskej národnej rady vytvárajú k tomu všetky nevyhnutné podmienky. V súlade s úlohami Slovenskej národnej rady upravujú sa aj práva a povinnosti jej poslancov.

Povinnosťou poslanca Slovenskej národnej rady je byť radcom a pomocníkom ľudu, citlivo reagovať na záujmy a potreby občanov, dbať starostlivo o dodržiavanie a plnenie všetkých smerníc a zákonov, získavať občanov svojich volebných obvodov pre aktívne plnenie úloh socialistickej výstavby a všestranne organizovať rozvoj tvorivého úsilia pracujúcich. To vyžaduje, aby poslanec nebol odtrhnutý od ľudu a jeho života, ale aby prácu a problémy ľudu dobre poznal a v svojej činnosti sa oň stále opieral. Preto návrh zákona ukladá poslancom Slovenskej národnej rady povinnosť aktívne pracovať vo svojich volebných obvodoch, skladať svojim voličom pravidelne účty zo svojej činnosti, úzko spolupracovať s národnými výbormi a organizáciami pracujúcich a pri svojej práci prizerať na návrhy, sťažnosti, želania a podnety občanov. Pre plné uplatnenie svojej funkcie a povinností z nej vyplývajúcich dostávajú poslanci Slovenskej národnej rady významné oprávnenia. Okrem zákonodarnej iniciatívy majú právo predkladať Slovenskej národnej rade iné návrhy, podávať dotazy na povereníkov Slovenskej národnej rady, predsedu Slovenskej národnej rady a Predsedníctvo Slovenskej národnej rady a požadovať od orgánov štátnej správy a iných štátnych orgánov vysvetlenia potrebné pre svoju činnosť.

Dôležitým činiteľom pri vytváraní priaznivých podmienok pre prácu poslancov vo volebných obvodoch sú krajské združenia poslancov a Rada poslancov Slovenskej národnej rady. Úlohou krajských združení poslancov je podľa predloženého návrhu prerokúvať smernice pre prácu poslancov, koordinovať ich prácu, zovšeobecňovať skúsenosti z ich činnosti a určovať ďalšie úlohy.

Rada poslancov Slovenskej národnej rady bude mať za úlohu pomáhať Predsedníctvu Slovenskej národnej rady pri zabezpečovaní riadneho chodu práce Slovenskej národnej rady a najmä pri sledovaní a koordinácii činnosti poslancov Slovenskej národnej rady.

Pokiaľ ide o postavenie výkonného aparátu Slovenskej národnej rady a jej orgánov, vychádza predložený návrh z toho, že pri plnom uplatnení rozhodujúcej úlohy kolektívnych volených orgánov Slovenskej národnej rady je aparát ich dôležitým pomocníkom. Pomáha zabezpečovať jednak úlohy, ktorých výkon na príslušných úsekoch štátnej správy patrí orgánom Slovenskej národnej rady priamo v medziach pôsobnosti Slovenskej národnej rady, a jednak úlohy, ktorých výkon sa vymedzuje povereníkom Slovenskej národnej rady vládou. Odbory Slovenskej národnej rady, aparát Slovenskej plánovacej komisie i spoločné pomocné a funkčné útvary Slovenskej národnej rady tvoria spolu jednotný aparát Slovenskej národnej rady, pričom odbory Slovenskej národnej rady budú tiež aparátom príslušných komisii Slovenskej národnej rady.

Vo svojej činnosti sa odbory Slovenskej národnej rady budú riadiť smernicami Slovenskej národnej rady, jej predsedníctva, predsedu Slovenskej národnej rady, komisií Slovenskej národnej rady a príslušných povereníkov Slovenskej národnej rady.

Zo stránky rozpočtovej nevyžaduje predložený návrh zákona nijaké nároky na zvýšenie štátneho rozpočtu.

Zásady rokovania a práce Slovenskej národnej rady a jej orgánov, ako aj úprava práv a povinností poslancov v navrhovanom zákone Slovenskej národnej rady umožňujú, aby Slovenská národná rada ako zastupiteľský orgán pracujúceho ľudu Slovenska bola dôsledným uskutočňovateľom vôle ľudu, jeho pevného odhodlania vynaložiť pod vedením Komunistickej strany Československa všetky svoje tvorivé sily pre ďalší rozkvet našej socialistickej vlasti, pre víťazstvo síl pokroku a mieru na celom svete.

Súdruhovia poslanci, súdružky poslankyne,

vami zvolená dočasná komisia iniciatívny návrh na vydanie zákona Slovenskej národnej rady o rokovacom a pracovnom poriadku Slovenskej národnej rady podrobne prerokovala a preskúmala. Prizerala pritom na zmeny, ktoré pre pôvodne predložený návrh vyplynuli z prijatia novej ústavy Československej socialistickej republiky. Návrh na vykonanie týchto zmien bol vám predložený v zpráve dočasnej komisie.

Dočasná komisia, vážené súdružky a súdruhovia, takto upravený návrh zákona Slovenskej národnej rady prijala a odporúča ho plénu Slovenskej národnej rady na schválenie. (Potlesk. )

Predseda Strechaj:

Hlási sa niekto o slovo k tomuto bodu programu? Zisťujem, že do rozpravy o zpráve dočasnej komisie sa nikto nehlási, preto rozprava odpadá a nasleduje hlasovanie. Budeme hlasovať

o návrhu zákona Slovenskej národnej rady o rokovacom a pracovnom poriadku Slovenskej národnej rady.

Kto súhlasí s návrhom zákona podľa zprávy dočasnej komisie, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. ) 

Je niekto proti?

Zdržal sa niekto hlasovania?

Zisťujem, že Slovenská národná rada návrh zákona schválila podľa návrhu dočasnej komisie.

Teraz prikročíme k voľbe povereníkov, predsedov a členov komisií Slovenskej  národnej rady podľa podaného návrhu poslancov Karola Bacílk a, Pavla Davida, Jána Š t e n c l a a spoločníkov, ako je uvedený v rozdanej tlači číslo 4. Má niekto pripomienky k podanému návrhu?

Pretože pripomienok niet, budeme hlasovať, a to osobitne o voľbe povereníkov a predsedov komisii Slovenskej národnej rady a osobitne o voľbe členov jednotlivých komisií Slovenskej národnej rady.

Kto súhlasí, aby povereníci Slovenskej národnej rady a predsedovia komisii Slovenskej národnej rady boli zvolení podľa podaného návrhu, nech zdvihne ruku! (Hlasovanie. ) Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania?

Konštatujem, že Slovenská národná rada zvolila povereníkov a predsedov komisií Slovenskej národnej rady podľa predloženého návrhu. (Potlesk. )

Kto súhlasí s návrhom na voľbu členov komisií Slovenskej národnej rady, nech zdvihne ruku! (Hlasovanie. ) Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania?

Zisťujem, že Slovenská národná rada zvolila členov komisií Slovenskej národnej rady podľa podaného návrhu. (Potlesk. )

Teraz ustavujúcu schôdzu Slovenskej národnej rady prerušujem.

V rokovaní pokračujeme dnes popoludní o 14. hodine. (Prestávka. )

(Po prestávke: )

Podpredseda Majling:

Pokračujeme v prerušenej schôdzi Slovenskej národnej rady. Zisťujem, že Slovenská národná rada je spôsobilá sa uznášať. Nasleduje ôsmy bod programu: vyhlásenie predseda Slovenskej národnej rady. Prosím predsedu Slovenskej národnej rady súdruha Rudolfa Strechaja, aby sa ujal slova.

Predseda Strecha j:

Drahý súdruh prezident, vážená Slovenská národná rada, súdružky a súdruhovia poslanci, vážení hostia!

Slovenská národná rada sa schádza na svoje prvé zasadnutie po víťazných voľbách, v jubilejnom roku, v ktorom náš pracujúci ľud zhodnotil výsledky svojho pätnásťročného budovateľského úsilia a dosiahnutého stupňa politického, ekonomického a kultúrneho rozvoja našej spoločnosti. Víťaznými voľbami do Národného zhromaždenia, Slovenskej národnej rady a národných výborov všetkých stupňov, prechodom na novú územno-správnu organizáciu štátu a prijatím socialistickej ústavy završuje sa veľmi dôležitá etapa v histórii národov Československej socialistickej republiky, ktoré pod vedením Komunistickej strany Československa čestne splnili úlohy prechodného obdobia od kapitalizmu do socializmu a nastupujú do budovania rozvinutej socialistickej spoločnosti. To je triumf desaťročia trvajúcich bojov, veľkej statočnosti, vytrvalosti, pracovitosti a nadania nášho ľudu, triumf našej socialistickej revolúcie a súčasne i prínos pre posilnenie medzinárodného revolučného robotníckeho hnutia.

Iste budete všetci súhlasiť, aby sme z tohto prvého zasadnutia Slovenskej národnej rady - jednotného orgánu štátnej moci a správy na Slovensku - čo najsrdečnejšie pozdravili náš statočný pracujúci ľud, ktorý nám vo víťazných voľbách 12. júna toho roku prejavil svoju veľkú dôveru tým, že za poslancov Slovenskej národnej rady odovzdalo svoje hlasy 99, 79 % voličov; aby sme náš pracujúci ľud súčasne ubezpečili, že veľkú česť a dôveru, ktorej sa nám dostalo, nikdy nesklameme, že budeme vždy verne slúžiť jeho záujmom, plniť jeho vôľu, vyjadrenú vo veľkých a krásnych cieľoch, ku ktorým nás vedie naša rodná Komunistická strana Československa.

Pracujúci ľud našej vlasti v podstate jednomyseľným voľbami | do Národného zhromaždenia, Slovenskej národnej rady a národ- f ných výborov súčasne hlasoval aj za novú, socialistickú ústavu, ktorú po širokej celonárodnej diskusii schválilo novozvolené Národné zhromaždenie našej republiky ako základnú právnu normu Československej socialistickej republiky, ktorá plne odráža stav, dosiahnutý za pätnásť rokov slobodného života, stav politického, ekonomického a kultúrneho rozvoja našej spoločnosti a jej ďalší politický a budovateľský program.

Prijatie novej socialistickej ústavy v ČSSR je udalosť veľkého dosahu nielen z hľadiska vnútroštátneho. Jej význam ďaleko presahuje hranice nášho štátu, lebo predstavuje jednu z ďalších   víťazne vybojovaných bitiek mierových a socialistických síl aj v medzinárodnom meradle. Nová ústava Československej socialistickej republiky je ústavou štátu, v ktorom plne a definitívne zvíťazili socialistické výrobné vzťahy a v ktorom ľud pod vedením Komunistickej strany Československa - ako to povedal náš prezident republiky a prvý tajomník ÚV KSČ súdruh Novotný -zhromažďuje sily a prostriedky na postupný prechod ku komunizmu. To je veľká vec z hľadiska dejín našich národov, z hľadiska ich ďalšej cesty, ale rovnako i z hľadiska medzinárodného. Úspechy v završovaní výstavby socializmu v našej vlasti sú ďalším názorným príkladom pravdivosti, vedeckosti a veľkej životnej sily marxisticko-leninského učenia, opätovné potvrdenie revolučnej teórie praxou. Lebo základ úspechov nášho ľudu spočíva predovšetkým v tom, že avantgarda našej spoločnosti - Komunistická strana Československa - riadila a usmerňovala vývin nášho štátu jednoznačne z pozícií komunistického učenia o revolúcii, diktatúre proletariátu a prechodnom období, že sa vždy učila a tvorivo uplatňovala veľké a neoceniteľné skúsenosti slávnej Komunistickej strany Sovietskeho sväzu.

Preto mi dovoľte práve na tomto mieste zdôrazniť, vážené súdružky a súdruhovia poslanci, že Slovenská národná rada, všetky jej orgány, všetci jej poslanci budú vždy celou svojou činnosťou uvádzať do života všetky články našej socialistickej ústavy, v ktorej sa na prvých miestach zakotvuje to, čo sa už dávno stalo životnou radostnou praxou nášho ľudu, prejavom                           jeho vôle, že Komunistická strana Československa je vedúcou silou v celom štáte a v celej našej spoločnosti. Preto jej generálnu líniu, jej politiku, jej uznesenia a opatrenia budeme vždy s radosťou, uvedomelé a dôsledne plniť a budeme ich považovať za zásadnú a rozhodujúcu smernicu pre celú našu činnosť. Budeme tak robiť s plným vedomím a najhlbším presvedčením, že jedine v tom je záruka našich ďalších úspechov


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP