Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1964

III. volební období

200

Společná zpráva

výborů zemědělského, ústavně právního a zdravotního

k vládnímu návrhu zákona (tisk 194)

o sociálním zabezpečení družstevních rolníků

Výbory: zemědělský dne 22. května, ústavně právní dne 26. května a zdravotní dne 28. května projednaly vládní návrh zákona o sociálním zabezpečení družstevních rolníků (tisk 194). Výbory se usnesly, po podrobném projednání vládního návrhu, doporučit jej Národnímu shromážděni ke schválení s těmito změnami:

§ 114: poslední věta upravena takto: "Rozhoduje o dávkách důchodového zabezpečení. Vláda může přenést rozhodování o těchto dávkách na národní výbory."

Odůvodnění: jde o stylistickou úpravu.

§ 121: v odstavci 2, čtvrtý řádek, se za slovem "družstva" vkládá středník a věta za středníkem upravena takto: "z rozhodnutí okresního národního výboru se nelze dále odvolat."

Odstavec 3 se vypouští.

Odstavec 4 se přečísluje na odstavec 3 a upravuje takto:

"(3) O opravných prostředcích proti rozhodnutím krajských národních výborů jako odvolacích orgánů a Státního úřadu sociálního zabezpečení o zákonných nárocích ve věcech důchodového zabezpečení rozhoduje soud. Proti rozhodnutí okresního národního výboru, které je toliko podkladem rozhodnutí Státního úřadů sociálního zabezpečení, se nelze odvolat ke krajskému národnímu výboru. Soud přezkoumává toto rozhodnutí jen při rozhodování o opravném prostředku proti rozhodnutí Státního úřadu sociálního zabezpečení. Zruší-li soud rozhodnutí Státního úřadu sociálního zabezpečení rozhodnutí národního výboru, vydá Státní úřad sociálního zabezpečení nové rozhodnutí, i pokud jde o otázky řešené v rozhodnutí národního výboru."

Jako odstavec 4 se vkládá toto ustanovení:

"(4) Bylo-li rozhodnutí okresního národního výboru, které je toliko podkladem rozhodnutí Státního úřadu sociálního zabezpečení, vydáno před 1. červencem 1964, platí pro opravné řízení správní dosavadní předpisy. Ustanovení odstavce 3 věty třetí a čtvrté platí i v tomto případě; tato ustanovení platí rovněž při soudním přezkoumávání rozhodnutí Státního úřadu sociálního zabezpečení, jestliže soud nevydal rozhodnutí o opravném prostředku do 30. června 1964."

Odůvodnění: úprava odstavce 2 znamená, že řízení o těchto dávkách bude zjednodušeno. Vypuštění odstavce 3 je jen důsledkem této úpravy.

Vypuštění věty za středníkem dosavadního odstavce 4 sleduje zjednodušení a urychlení řízení. Ustanovení nového odstavce 4 má umožnit přechod dosavadní úpravy na novou úpravu opravného řízení.

§ 134: V odstavci 2 se opravuje datum "před 1. lednem 1957" na "před 1. dubnem 1962."

Odůvodnění: od účinnosti zákona č. 32/1962 Sb. (1. duben 1962) není již základní výměra starobního a invalidního důchodu družstevních rolníka určena důchodovým pásmem odpovídajícím výši placeného pojistného, kterou si družstevník sám zvolil, nýbrž důchodovým pásmem odpovídajícím výši průměrné měsíční pracovní odměny. Je proto třeba vyloučit možnost přeměny invalidních důchodů, na něž vznikl nárok před účinností tohoto zákona, na starobní důchody, které by mohly být podstatně vyšší jen v důsledku změny právního stavu, aniž by jejich vyšší výměra byla podloženy další prací.

§ 138: V odstavci 1 ve třetím řádku se mění datum "1. červencem" na "1. říjnem". V sedmém řádku se za slovo "rolníků" vkládá čárka a škrtají se slova "platných před 1. červencem 1964"; v osmém řádku se datum "1. července" mění na "1. října".

Odůvodnění: úprava data souvisí s tím, že ustanovení o sociálním zabezpečení vojáků z povolání a příslušníku bezpečnostních sborů nabývají účinnosti dnem 1. října 1964. Úprava v sedmém řádku se provádí z důvodů, že nerozhoduje, kdy byl důchod přiznán podle předpisů.

Mimo tyto změny byly provedeny v textu zákona některé stylistické úpravy a opraveny tiskové chyby.

V Praze dne 28. května 1964.

Borůvka v. r.

Hejlová v. r.

předseda zemědělského výboru

zpravodajka

   

dr. Škoda v. r.

Kruntorád v. r.

předseda ústavně právního výboru

zpravodaj

   

Žiak v. r.

Muroň v. r.

předseda zdravotního výboru

zpravodaj


 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP