Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1964

III. volební období

199

Společná zpráva

výborů ústavně právního a zdravotního

k vládnímu návrhu zákona (tisk 193)

o sociálním zabezpečení

Výbory ústavně právní dne 26. května a výbor zdravotní dne 28. května 1964 projednaly vládní návrh zákona o sociálním zabezpečení (tisk 193).

Po podrobném projednání se výbory usnesly doporučit jej Národnímu shromáždění ke schválení s těmito změnami:

§ 23: odstavec 4 písmeno a) se doplňuje takto: "anebo stal-li se plně (částečně) invalidním následkem pracovního úrazu utrpěného při plnění pracovních úkolů v zaměstnání II. pracovní kategorie nebo v přímé souvislosti s ním;

odstavec 5 se upravuje takto:

"(5) Byl-li pracovník zaměstnán nejméně 20 roků v I. pracovní kategorii anebo stal-li se plně (částečně) invalidním následkem pracovního úrazu utrpěného při plnění pracovních úkolů v zaměstnání I. pracovní kategorie nebo v přímé souvislosti s ním, není výše invalidního důchodu omezena podle předchozího odstavce."

Odůvodnění: výhody, které se poskytují pracovníku, zaměstnanému v I. nebo ve II. pracovní kategorii, se poskytují též při pracovním úrazu utrpěném v zaměstnání I. (II.) pracovní kategorie.

§ 53: V odstavci 2 se za první větu vkládá toto znění:

"O povinnosti vrátit přeplatek rozhoduje orgán, který je příslušný rozhodovat o přiznání nebo odnětí dávky anebo její části."

Odůvodnění: vzhledem k tomu, že o dávkách rozhoduje Státní úřad sociálního zabezpečení a národní výbory, je třeba upřesnit, který orgán má rozhodovat o povinnosti vrátit přeplatek na dávce.

§ 80: v odstavci 1, řádek první, se vkládá za slovo "požadovat" doplněk "od příjemce služby"

Odůvodnění: jedná se o zpřesnění.

§ 83: v odstavci 2 věta za středníkem se upravuje takto:

"odpovídá za účelné vynakládání prostředků na sociální zabezpečení a za odbornou výchovu pracovníků na tomto úseku a rozhoduje o dávkách důchodového zabezpečení. Vláda může přenést rozhodování o těchto dávkách na národní výbory."

Odůvodnění: jde o stylistickou úpravu.

§ 85: odstavec 1 se na konci doplňuje takto:

"Krajské posudkové komise sociálního zabezpečení podávají též znalecké posudky v soudním řízení ve věcech důchodového zabezpečení, jestliže nárok závisí na zdravotním stavu žadatele o dávku."

odstavec 2 se na konci doplňuje takto:

"Podává-li tato komise znalecký posudek v soudním řízení, projedná jej v jiném složení, než ve kterém rozhodla."

Odůvodnění: vzhledem k tomu, že v opravném soudním řízení budou krajské posudkové komise podávat znalecké posudky, je třeba § 85 doplnit ustanovením, které by jim tento úkol ukládalo.

§ 92: v odstavci 2 řádek pátý, se za slovo "soud" místo středníku vkládá tečka. A slova za středníkem od slova "soud" až po slovo "zabezpečení" se škrtají.

V druhé větě téhož odstavce ve druhém řádku zdola se škrtá slovo "pro" a ve třetí větě slovo "přezkoumá" se opravuje na "přezkoumává".

Za odstavec 2 se zařazuje nový odstavec 3 tohoto znění:

"(3) Bylo-li rozhodnutí okresního národního výboru, které je toliko podkladem rozhodnutí Státního úřadu sociálního zabezpečení, vydáno před 1. červencem 1964, platí pro opravné řízení správní dosavadní předpisy. Ustanovení odstavce 2 věty třetí a čtvrté platí i v tomto případě; tato ustanovení platí rovněž při soudním přezkoumávání rozhodnutí Státního úřadu sociálního zabezpečení, jestliže soud nevydal rozhodnutí o opravném prostředku do 30. června 1964."

Dosavadní odstavce 3 až 8 se přečíslují na odstavce 4 až 9.

Odůvodnění: vypuštění věty za středníkem odstavce 2 sleduje zjednodušení a urychlení řízení. Ustanovení nového odstavce 3 má umožnit přechod dosavadní úpravy na novou úpravu opravného řízení.

§ 100: na konci odstavce 2 se nahrazuje tečka středníkem a za středníkem se doplňuje takto:

"přitom se započítaná jen doba služby v ozbrojených silách (zaměstnání) vykonávané po dosažení věku 18 let."

Odůvodnění: je třeba omezit započítávání dob zaměstnání vojákům z povolání jako je tomu u pracovníků.

§ 123: v odstavci 1 ve třetím řádku se datum "1. červencem" opravuje na "1. říjnem", v šestém řádku se vkládá za slovo "pracovníků" čárka a škrtají se v sedmém řádku slova "platných před 1. červencem 1964"; v osmém řádku se datum "července" opravuje na "října".

Odůvodnění: změna v souvislosti s účinností ustanovení platných pro vojáky z povolání a příslušníky bezpečnostních sborů, dále pak oprava v sedmém řádku z důvodu, že nerozhoduje, kdy byl důchod uznán podle předpisů.

§ 125: v odstavci 2 v devátém řádku se opravují slova "od částky 100 Kčs" na správné "do částky 100 Kčs".

§ 128: označení měsíc "červenec" se mění na měsíc "říjen" a označení měsíc "červen" na měsíc "září".

§ 130 až 132: označení měsíc "červenec" se mění na měsíc "říjen" a označení měsíc "červen" na měsíc "září".

§ 134 až 136: označení měsíc "červenec" se mění na měsíc "říjen".

Odůvodnění: úprava dat souvisí s tím, že ustanovení o sociálním zabezpečení vojáků z povolání a příslušníků bezpečnostních sboru mají nabýt účinnosti dnem 1. října 1964.

§ 145: v odstavci 1 ve druhém a třetím řádku se slova "v následujícím odstavci" mění na slova "v následujících odstavcích".

Za odstavec 1 vkládá se nový odstavec 2, který zní:

"(2) Dnem 1. října 1964 nabývají účinnosti ustanovení o sociálním zabezpečení vojáků z povolání a příslušníků bezpečnostních sborů, s výjimkou ustanovení o kategoriích funkcí (§ 96), o průměrném měsíčním výdělku (§ 98), o starobním důchodu (§ 99) a jeho výši (§ 100) a o výši invalidního důchodu (§ 102), jež nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1965."

Dosavadní odstavec 2 se přečísluje na odstavec 3. V bodě 2. tohoto odstavce se vkládá tento doplněk:

"pokud upravují délku doby zaměstnání potřebnou pro nárok na starobní důchod a hranici věku potřebného pro nárok žen na starobní důchod se zřetelem k počtu vychovaných dětí,"

V bodě 4. se citace "§ 23 odst. 1, 2, a 4" opravuje na citaci "§ 23 odst. 1 až 3."

Body 8, 9, 10 a 11 se škrtají.

Odůvodnění: úpravy jsou v souvislosti se změnou účinnosti ustanovení platných pro vojáky z povolání a příslušníky bezpečnostních sborů.

Mimo to byly v textu zákona provedeny některé stylistické úpravy a opraveny tisková chyby.

V Praze dna 28. května 1964.

dr. Škoda v. r.

Faktorová v. r.

předseda ústavně právního výboru

zpravodajka

   

Manďák v. r.

Žiak v. r.

v z. předsedy zdravotního výboru

zpravodaj


 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP