Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1964

III. volební období

198

Společná zpráva

výborů průmyslového, zemědělského, ústavně právního a pro plán a rozpočet

k vládnímu návrhu hospodářského zákoníku (tisk 188)

Výbory: průmyslový dne 21. května, zemědělský dne 22. května, ústavně právní dne 25. května a pro plán a rozpočet dne 27. května 1964 projednaly vládní návrh hospodářského zákoníku tisk 188. Po podrobném projednání se výbory usnesly doporučit jej Národnímu shromáždění ke schválení s těmito doplňky a úpravami:

Preambule: poslední odstavec, čtvrtá řádka od zdola, se škrtají slova "současně vydávaným".

Odůvodnění: úprava je nutná vzhledem ke zdržení v přípravě zákoníku práce.

§ 5: odstavec 1, poslední řádek: za slova "které jsou" se vkládají slova "vytyčovány Komunistickou stranou Československa" a škrtá se slovo "určovány".

Odůvodnění: zákon v § 4 stanoví, že Směrnice KSČ jsou základem pro vypracování dlouhodobého a ročního plánu. Bylo proto pokládáno za vhodné, aby zákon stanovil též, jaká opatření jsou základem pro vypracovávání výhledových cílů a směrů rozvoje.

§ 6: vypustit odstavec 2 a dosavadní odstavec 3 označit jako odstavec 2.

Odůvodnění: vypuštění druhého odstavce je prováděno z toho důvodu, aby znění nevyvolávalo dojem, že úkoly státního plánu budou ústřední orgány rozepisovat jen direktivně.

§ 30: odstavec 2 se škrtá, odstavec 3 bude označen jako odstavec 2.

Odůvodnění: vypuštění druhého odstavce je prováděno ze stejného důvodu jako u § 6.

§ 33: ustanovení paragrafu se nahrazuje tímto zněním: "Výrobní hospodářská jednotka je přímo řízena ministerstvem. Může být organizována jako jeden národní podnik nebo jinou vhodnou formou."

§ 36: v první a druhé řádce se škrtají slova: "v rámci úkolů stanovených plánem" a věta tedy bude znít: "Výrobní podniky odpovídají za uspokojování potřeb..."

Odůvodnění: jde o formulační úpravu. Věcně je tatáž myšlenka obsažena již v § 34.

§ 38: odstavec druhý se mění takto: "Národní výbory jednotlivých stupňů řídí činnost státních hospodářských organizací na stanovených úsecích podle předpisů o národních výborech."

Odůvodnění: volnější formulace je volena z toho důvodu, protože není jisté, zda řízení bude prováděno ve většině případů přímo.

§ 40: v řádce třetí a čtvrté se škrtají slova "a svou organizátorskou a kontrolní činností napomáhají k neustálému zlepšování jejich práce" a nahrazují se tímto znáním "a kontrolují jejich činnost", takže § 40 zní takto: "Národní výbory určují podřízeným organizacím úkoly, přiděluji prostředky k jejich plnění a kontrolují jejich činnost s cílem zabezpečovat..." Odůvodnění: jde o formulační úpravu, která současně povinnost národních výborů při řízení podřízených organizací stanoví volnějším způsobem.

§ 51: v předposledním řádku se doplňují za slova "národního hospodářství" slova "v potřebném množství a jakosti", takže bude předposlední a poslední řádka znít takto: "zásobování národního hospodářství v potřebném množství a jakosti a bylo-li takové opatření schváleno nadřízeným orgánem".

Odůvodnění: doplněním se zdůrazňuje povinnost zajišťování kvalitativních ukazatelů.

§ 53: odstavec 2 se na konci doplňuje touto větou: "Před odstraněním rozporů nelze převod uskutečnit."

Odůvodnění: doplnění jasnějším způsobem stanoví; že převod výrobního programu může být proveden až po vyjasnění veškerých sporných otázek.

§ 56: za středníkem se vyškrtávají slova "podle podnikového chozrasčotu" a bude tedy věta za středníkem znít: "hospodaří tak, že zásadně uhrazují své výdaje ze zdrojů, které vytvoří."

Odůvodnění: jde o formulační úpravu. Vzhledem k ustanovení § 28 odst. 2 není zde již třeba o podnikovém chozrasčotu mluvit.

§ 59: v odstavci 2 se ve čtvrtém řádku od konce doplní za slova "jako je" slovo "například", takže bude čtvrtý řádek od konce znít: "jako je například veřejné uznání dosažených výsledků..."

Odůvodnění: doplněním se zdůrazňuje, že jde o příkladný výpočet.

§ 75: tento paragraf bude upraven takto:

(1) Prováděcí předpisy zejména stanoví

a) co se rozumí generálními opravami, v kterých případech jsou organizace povinny provádět generální opravy a kdy mohou státní organizace provádět generální opravy a investiční práce na majetku, který není ve státním socialistickém vlastnictví,

b) postup při převodech správy národního majetku nebo při převodech vlastnictví k věcem v národním majetku, jejich schvalování kdy se převody správy nebo vlastnictví provádějí úplatně nebo bezplatně,

c) podmínky pro nabývání věcí do státního vlastnictví,

d) způsob vymáhání, popřípadě prominutí pohledávek státu a státních organizací.

(2) Prováděcí předpisy mohou též stanovit omezení a podmínky pro úplatné nabývání věci socialistickými organizacemi od občanů a jiných organizací než socialistických. Odůvodnění: jde v podstatě o grafickou úpravu.

§ 88: odstavec 1 rozdělit na odstavce dva tak, že první odstavec bude končit slovy "jinou hospodářskou pomoc." Druhý odstavec bude znít takto: "(2) Stavebním bytovým družstvům poskytuje stát též příspěvek a přiměřený úvěr na výstavbu bytových domů, jakož i daňové a poplatkové výhody." Dosavadní odstavec 2 bude označen jako odstavec 3.

Odůvodnění: oddělením druhé věty do zvláštního odstavce se zřetelnějším způsobem vyjadřuje, že jde o zvláštní úpravu pro stavební bytová družstva.

§ 114: ve druhém odstavci v druhém řádku se udělá za slovem "smluv" tečka a slova "uzavíraných na podkladě plánu" se škrtnou.

Odůvodnění: úprava je prováděna z toho důvodu, aby z formulace zákona nebyl vyvozován závěr, že hospodářský zákoník počítá s vydáváním plánovacích aktů jako s pravidelnou formou řízení. Konkrétní formy řízení jsou určovány plánovací metodikou. Hospodářský zákoník je řešit nemůže.

§ 115: tento paragraf bude nahrazen tímto zněním:

(1) V předpisech, které upravují způsob plánování rozvoje národního hospodářství; se stanoví; zda a na kterých úsecích příslušné orgány (organizace) vydávají v rámci stanovené působnosti takové plánovací akty, kterými vymezují budoucí dodávky výrobků nebo prací mezi organizacemi, popřípadě i jinou jejich spolupráci (dále jen "plánovací akty"). Tyto plánovací akty jsou podkladem, na základě kterého jsou určité organizace povinny uzavřít hospodářské smlouvy.

(2) Orgány (organizace), které plánovací akty vydávají, mění nebo zrušují, jsou povinny plánovacími akty zabezpečovat především dodávky a poddodávky pro

a) úkoly stanovené jmenovitě vládou,

b) plánované úkoly rozvoje vědy a techniky,

c) zajištění obranyschopnosti státu,

d) vývoz a životně důležité potřeby péče o zdraví.

Odůvodnění: úprava je prováděna z téhož důvodu jako u § 114.

§ 119: druhá věta se ve čtvrtém řádku od konce doplní za slova "v jakosti, sortimentu" slovem "a ve lhůtách".

Odůvodnění: úprava je prováděna ze stejného důvodu jako u § 51.

§ 135: poslední věta bude znít takto: "Kratší záruční dobu si organizace mohou výjimečně dohodnout jen se souhlasem nadřízených orgánů, pokud dodaný výrobek bude použit neobvyklým způsobem." Poslední slova "jinak mohou kratší záruční dobu stanovit jen prováděcí předpisy" se škrtají.

Odůvodnění: úpravou se vylučuje možnost podniků dohadovat samostatně kratší záruční lhůty než jak stanoví právní předpis. Poslední slova § 135 se vypouští vzhledem k tomu, že věcně je jimi upravované ustanovení obsaženo již v druhé větě tohoto paragrafu.

§ 160: v první řádce za slovo "plánování" doplnit slovo "rozvoje", takže bude "plánování rozvoje národního..."

Odůvodnění: jde o formulační úpravu.

§ 166: škrtá se celá první věta, takže paragraf začíná slovy "Při uzavírání..."

Odůvodnění: vypuštění první věty bylo provedeno z téhož důvodu, který je uveden ve zdůvodnění úpravy k § 114.

§ 176: v poslední větě druhého odstavce se doplní za slovo "požadovat" slovo "přiměřenou" a za slovem "přirážku" se udělá tečka. Zbytek věty se škrtá. Bude tedy poslední věta znít takto: "Je však oprávněn požadovat přiměřenou přirážku."

Odůvodnění: úprava u tohoto ustanovení, u § 177 a u § 191 je provedena z toho důvodu, aby zákon umožňoval organizacím zainteresovávat majetkově druhou organizaci na realizaci dodávky nebo odběru sjednáním přiměřené přirážky. Jestliže přirážka bude uvedena v ceníku, potom by sjednávaní další přirážky nebylo "přiměřené"; není proto nutno tyto případy v zákoně výslovně upravovat.

§ 177: poslední větu upravit takto: "Je však oprávněn požadovat přiměřenou přirážku." Zbytek věty se škrtá.

Odůvodnění: obsaženo u § 176.

§ 179: v předposlední větě za středníkem se za slova "jsou-li schopné opravy" doplní slova "a je-li oprava hospodárná."

§ 191: v odstavci prvém bude věta prvá znít takto: "Organizace uvedou ve smlouvě přiměřené přirážky, popřípadě srážky." Slova následující po čárce "stanovené v cenových předpisech" se škrtají. Bude tedy prvá věta za slovem "srážky" pokračovat slovy "mají-li být dodány..." V odstavci druhém se v druhé řádce za slovo "stanovena" vloží slovo "přiměřená" a škrtnou se slova "odpovídající zvýšeným nákladům." Bude tedy druhá řádka druhého odstavce znít: "smlouvě byla stanovena přiměřená přirážka v případě..."

Odůvodnění: obsaženo u § 176.

§ 218: v prvním odstavci ve čtvrté řádce od konce se před slovo "přirážky" vloží slovo "přiměřené".

Odůvodnění: jde o formulační sjednocení s úpravou obsaženou v § 176 a dalších.

§ 225: v odstavci, prvním na začátku třetí řádky od konce se v závorce škrtnou slova "odst. 1", takže v závorce bude uvedeno pouze § 230.

§ 229: v prvním odstavci v předposledním řádku se za slovem "požádá" škrtne čárka.

§ 240: za poslední slovo dodat slova "na jiné řešení", takže závěr věty od čárky bude znít "je povinen předložit odběrateli svůj zdůvodněný návrh na jiné řešení."

Odůvodnění: doplnění je provedeno v zájmu jasnějšího vyjádření.

§ 244: v odstavci jedna ve třetím řádku doplnit za slovo "průvodní" slovo "technickou", takže třetí řádka bude začínat slovy "průvodní technickou dokumentaci".

Odůvodnění: jde o formulační sjednocení s ustanovením § 220 odst. 2.

§ 258: při citaci § 202 je nutno uvést odstavec 3, takže citace bude znít: "§ 202 odst. 3 a § 206 až 208".

§ 274: v odstavci druhém se ve třetím řádku vkládá za slova "jestliže vzhledem" vsuvka "k potřebě vzniklé v průběhu výstavby nebo". V předposledním řádku téhož odstavce se slova "je třeba" nahrazují slovy "je nutné". Bude tedy odstavec 2 znít takto: "Na žádost odběratele je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu zahájit potřebné práce, jestliže vzhledem k potřebě vzniklé v průběhu výstavby nebo k vadám zjištěným v průběhu zkušebního provozu je nutné doplnit nebo přepracovat projektovou dokumentaci."

Odůvodnění: úpravou se zdůrazňuje, že generální projektant je povinen bezodkladně zahájit potřebné práce též v případě potřeby vzniklé ještě před zahájením zkušebního provozu...

§ 278: odstavec jedna; písm. a) bude znít: "dodá investiční studii stavby (výstavby), nebo." Bod b) bude znít: "poskytne odbornou pomoc, popřípadě dodá práce potřebné pro vypracování investičního úkolu nebo investiční studie stavby (výstavby), anebo".

Odůvodnění: úprava se provádí v souladu s požadavkem, aby i název používaného pojmu vyjadřoval, že se jedná o širší úkoly než jen technicko-ekonomické, např. o studii z hlediska architektonického apod.

§ 283: v odstavci třetím se ustanovení písm. d) ukončí středníkem a doplní takto: "ve smlouvě se též uvede, kteří pracovníci (orgány) a v jakých otázkách jsou oprávněni jménem organizace jednat."

Odůvodnění: Zkušenosti ukazují, že je nutné při jednáních zvláště u velkých a rozsáhlých prací znát kdo a v jakém rozsahu je oprávněn jménem organizace jednat.

§ 288: odstavec druhý se rozdělí na odstavce dva tak, že první věta dosavadního druhého odstavce bude tvořit samostatný odstavec 2, další text pak bude tvořit samostatný odstavec 3.

Odůvodnění: Oddělení do zvláštního odstavce lépe vyjadřuje, že v dalších ustanoveních se jedná o novou myšlenku.

§ 291: v posledním řádku se za slova "opatření k" vkládají slova "co nejrychlejšímu", takže tato část věty bude znít: "opatření k co nejrychlejšímu odstranění závad za úplatu." Odůvodnění: doplněním se vyjadřuje povinnost dodavatele rychle odstraňovat vady.

§ 298: na konci prvého řádku se za slovo "zařízení" udělá čárka a doplní se těmito slovy: "zejména jde-li o stroje a zařízení, jež jsou zahrnuty v plánu rozvoje vědy a techniky,". Věta pak pokračuje slovem "mohou".

Odůvodnění: doplněním se vyjadřuje, že zvláštní odpovědnostní podmínky mohou být stanoveny zpravidla jen pro stroje a zařízení, které jsou zahrnuty v plánu rozvoje vědy a techniky.

§ 300: v odstavci 2, devátý řádek, se škrtá slovo "železničních".

Odůvodnění: jedná se o tunely všeobecně.

§ 324: škrtá se předposlední věta, která zní: "Za takovou záležitost však nemůže být prohlášena cena."

Odůvodnění: vypuštění se navrhuje z toho důvodu, protože toto ustanovení nemusí být trvalého rázu. V současné době je jistě správné, může však být uvedeno v základních podmínkách dodávky.

§ 328: v odstavci jedna ve třetím řádku se škrtá slovo "předáním", takže bude tato část věty znít: "... dopravci nebo poště..."

Odůvodnění: vypuštěním slova "předáním" je lépe vyjádřeno, že závěr věty se vztahuje též k případu, kdy je plněno předáním dopravci.

§ 350: poslední řádek počínaje čárkou bude znít: "nebo jej odevzdávají do dočasného nebo dlouhodobého užívání": Odůvodnění: jde hlavně o majetek ROH značné hodnoty, který je převáděn zpravidla na hospodářské organizace, zejména k účelům kulturně výchovným, rekreačním apod. a je proto třeba tuto možnost uvést výslovně v zákoníku.

§ 376: v odstavci druhém se slovo "povinnost" mění na "povinnosti".

§ 392: v odstavci prvém v předposledním řádku slovo "výstavby" nahradit slovem "stavebnictví".

§ 395: se v druhé řádce v první větě škrtají poslední slova "v případě potřeby". V bodě a se za slova "vydá předpisy" doplní slovo "potřebné", v bodě b) bude věta začínat: "vyžadují-li to naléhavé potřeby národního hospodářství upraví..."

Odůvodnění: jde o omezení, které vyjadřuje, že daného oprávnění může být používáno jen ve zcela výjimečných případech kdy je nezbytné provést opatření v tak krátkém časovém termínu, že zákonné opatření by nebylo uskutečnitelné. Jedná se též jen o opatření na krátkou přechodnou dobu a nikoli o opatření obecné, ale pouze o opatření omezené na jednotlivá odvětví nebo dokonce jen na organizace. Zákonné opatření v takovýchto jednotlivých případech by nebylo ani vhodné.

§ 397: v řádku druhém a posledním se doplní vytečkované místo slovem "červencem":

§ 398: v posledním řádku se vytečkované místo doplní slovem "červencem".

§ 399: v bodě 12. se slovo "ministerstva" opravuje na "ministra".

§ 400: uvedena účinnost dnem 1. července 1964.

Mimo to byly v textu zákoníku opraveny některé tiskové chyby.

V Praze dne 27. května 1964

inž. Bichler v. r.

Gabriška v. r.

předseda průmyslového výboru

zpravodaj

   

Šalgovič v. r.

Borůvka v. r.

místopředseda zemědělského výboru

zpravodaj

   

dr. Škoda v. r.

Šubrt v. r.

předseda ústavně právního výboru

zpravodaj

   

Valo v. r.

inž. Goppoldová v. r.

předseda výboru pro plán a rozpočet

zpravodaj


 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP