Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1964

III. volební období

197

Vládny návrh

Zákon

zo dňa 1964

o určení odborov štátnej správy, v ktorých pôsobia povereníci Slovenskej národnej rady a o súvisiacich zmenách v organizácii niektorých ústredných orgánov

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:

Prvá časť

§ 1

(1) Povereníci Slovenskej národnej rady pôsobia v týchto odboroch štátnej správy:

a) v školstve a kultúre,

b) v pôdohospodárstve,

c) v stavebníctve,

d) v zdravotníctve,

e) bo financiách,

f) v spravodlivosti,

g) v obchode,

h) v potravinárskom priemysle.

(2) V ďalších odboroch štátnej správy pôsobia:

a) v plánovaní - Slovenská plánovacia komisia, na čele s predsedom, podpredsedom Slovenskej národnej rady,

b) v štátnej kontrole a štatistike - Komisia ľudovej kontroly a štatistiky Slovenskej národnej rady, na čele s povereníkom - predsedom,

c) v investičnej výstavbe - Slovenská komisia pre investičnú výstavbu, na čele s povereníkom - predsedom,

d) v rozvoji a koordinácii vedy a techniky - Komisia Slovenskej národnej rady pre rozvoj vody a techniky a

e) v miestnom hospodárstve - Komisia Slovenskej národnej rady pre rozvoj miestneho hospodárstva.

§ 2

Opatrenia, ktoré výkonné orgány Slovenskej národnej rady pôsobiace v jednotlivých odboroch štátnej správy vydajú v rozsahu svojej právomoci, najmä na zabezpečenie plnenia úloh štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva a na zabezpečenie vykonávania zákonov, sú pre štátne a hospodárske orgány a organizácie na Slovensku záväzné.

Druhá časť

§ 3

Zákon č. 23/1963 Zb., o ľudovej kontrole a národohospodárskej evidencii, sa mení takto:

1. Názov "Komisia ľudovej kontroly a štatistiky pri Slovenskej národnej rade" sa nahradzuje názvom "Komisia ľudovej kontroly a štatistiky Slovenskej národnej rady".

2. § 6 ods. 2 znie:

"(2) V sústave orgánov ľudovej kontroly, v ich výstavbe, riadení a činnosti sa uplatňuje zásada demokratického centralizmu. Nižší orgán tejto sústavy je riadený vyšším orgánom, ktorému je tiež zodpovedný za správne a včasné plnenie úloh. Vyšší orgán ľudovej kontroly pomáha nižším orgánom pri plnení úloh a je oprávnený ich rozhodnutia, ak odporujú záujmom spoločnosti, meniť alebo zrušiť. Pokiaľ ide o rozhodnutie Komisie ľudovej kontroly a štatistiky Slovenskej národnej rady, uplatňuje Ústredná komisia ľudovej kontroly a štatistiky toto svoje oprávnenie prostredníctvom Predsedníctva Slovenskej národnej rady."

3. § 6 sa doplňuje odsekom 3 tohto znenia:

"(3) Ústredná komisia ľudovej kontroly a štatistiky riadi všetky orgány ľudovej kontroly; v tejto činnosti jej pomáha Komisia ľudovej kontroly a štatistiky Slovenskej národnej rady v rozsahu určenom štatútom orgánov ľudovej kontroly. Rozhodnutia Ústrednej komisie ľudovej kontroly a štatistiky sú záväzné pre všetky orgány ľudovej kontroly."

4. § 9 znie:

"(1) Komisia ľudovej kontroly a štatistiky Slovenskej národnej rady je orgánom Slovenskej národnej rady a oblastným orgánom Ústrednej komisie ľudovej kontroly a štatistiky.

(2) Zloženie, voľby a pôsobnosť Komisie ľudovej kontroly a štatistiky Slovenskej národnej rady upraví Slovenská návodná rada zákonom.

(3) Výkonný aparát Komisie ľudovej kontroly a štatistiky Slovenskej národnej rady je súčasťou jednotného aparátu Slovenskej národnej rady."

5. V nadpise pod § 20 sa vypúšťajú slová "a Komisie ľudovej kontroly a štatistiky pri Slovenskej národnej rade."

6. V § 20 sa zrušuje odsek 2 a vypúšťa sa očíslovanie odseku 1.

7. V § 28 ods. 3 sa prvá veta doplňuje takto: "Ostatným komisiám ľudovej kontroly a štatistiky patrí pôsobnosť podľa odseku 1 v územných obvodoch, pre ktoré boli zriadené, a to v rozsahu, ktorý ustanoví štatút vydaný Ústrednou komisiou ľudovej kontroly a štatistiky po schválení vládou, a pokiaľ ide o Komisiu ľudovej kontroly a štatistiky Slovenskej národnej rady tiež po schválení Predsedníctvom Slovenskej národnej rady."

8. § 32 ods. 2 sa doplňuje o vetu tohto znenia: "Ak ide o výkon rozhodnutia Komisie ľudovej kontroly a štatistiky Slovenskej národnej rady, predloží sa vec Predsedníctvu Slovenskej národnej rady."

§ 4

Zákon č. 17/1962 Zb., o zriadení Štátnej komisie pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky, sa doplňuje takto:

Ustanovenie § 2 sa očísluje ako odsek 1 a doplňuje sa odsekom 2 tohto znenia:

"(2) Ako oblastný orgán Štátnej komisie pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky a súčasne ako orgán Slovenskej národnej rady pôsobí na Slovensku Komisia Slovenskej národnej rady pre rozvoj vedy a techniky. Komisiu Slovenskej národnej rady pre rozvoj vedy a techniky zriadi, jej zloženie a pôsobnosť upraví Slovenská národná rada zákonom."

§ 5

Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 1/1963 Zb., o Ústrednej správe pre rozvoj miestneho hospodárstva, sa mení takto:

Ustanovenie § 1 sa očísluje ako odsek 1 a doplňuje sa odsekom 2 tohto znenia:

"(2) V miestnom hospodárstve na Slovensku pôsobí Komisia Slovenskej národnej rady pre rozvoj miestneho hospodárstva, ktorú zriadi; jej zloženie a pôsobnosť upraví Slovenská návodná rada zákonom."

§ 6

Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 40/1962 Zb., o zriadení Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov, sa mení takto:

Ustanovenie § 5 ods. 1 znie:

"(1) Ako orgán Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov sa zriaďuje Oblastná správa nákupu poľnohospodárskych výrobkov na Slovensku. Na jej čele je vedúci, ktorého vymenúva a odvoláva Predsedníctvo Slovenskej národnej rady na návrh predsedu Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov."

§ 7

Zákon č. 121/1962 Zb., o hospodárskej arbitráži, sa mení takto:

§ 9 ods. 2 znie:

"(2) Námestníka hlavného arbitra Československej socialistickej republiky, ktorý vedie Oblastné oddelenie Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky v Bratislave, vymenúva a odvoláva Predsedníctvo Slovenskej národnej rady na návrh hlavného arbitra Československej socialistickej republiky."

§ 8

Zákon č. 31/1950 Zb., o Štátnej banke československej, sa mení takto:

Ustanovenie § 10 ods. 2 znie:

"(2) Hlavných riaditeľov vymenúva a odvoláva minister financií po vypočutí generálneho riaditeľa a Ústrednej rady odborov. Hlavného riaditeľa Oblastného ústavu Štátnej banky československej vymenúva Predsedníctvo Slovenskej národnej rady na návrh generálneho riaditeľa a po vypočutí Slovenskej odborovej rady."

Tretia časť

§ 9

Zrušuje sa zákon č. 108/1960 Zb., o určení úsekov štátnej správy, v ktorých pôsobia povereníci Slovenskej národnej rady.

§ 10

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom........

Dôvodová zpráva

Súčasná etapa výstavby socialistickej spoločnosti v našej vlasti kladie do popredia úlohu skvalitniť riadenie vo všetkých oblastiach a úsekoch nášho spoločenského života. Základnú smernicu tu určil XII. sjazd Komunistickej strany Československa. Rokovanie sjazdu vychádzalo z leninskej zásady demokratického centralizmu v celom systéme organizácie socialistickej spoločnosti, ako zo zásady, zaručujúcej spojenie ústredného riadenia so širokou iniciatívou a aktivitou más pracujúcich v najrôznejších oblastiach spoločenského života.

V tejto súvislosti XII. sjazd KSČ ako zásadu pre upevňovanie ústredného riadenia na Slovensku výslovne vytýčil: "V politickej oblasti pri ďalšom upevňovaní centrálneho riadenia treba rozvíjať činnosť ústredných slovenských národných orgánov, predovšetkým Slovenskej národnej rady." Táto smernica strany vychádza z ústavného postavenia Slovenskej národnej rady, podľa ktorého Slovenská národná rada nie je iba slovenským národným orgánom, do pôsobnosti ktorej spadajú len veci národnej a regionálnej povahy, ale v tomto svojom postavení je súčasne aj národným článkom celoštátneho politického a hospodárskeho riadenia pre územie Slovenska. Jej úlohou je v súlade so zásadami demokratického centralizmu v úzkej súčinnosti a nadväznosti na prácu ústredných orgánov spoluvytvárať a spoluzabezpečovať jednotnú celoštátnu politiku na Slovensku.

Základnou cestou posilňovania úlohy a riadiacej pôsobnosti Slovenskej národnej rady a jej orgánov je všestranná realizácia Ústavy ČSSR, najmä konkretizácia iba rámcovo naznačených úloh a pôsobnosti bežným zákonodárstvom tak, aby funkcia, právomoc a konkrétne úlohy Slovenskej národnej rady boli prispôsobené potrebám riadenia.

Podľa Ústavy ČSSR pôsobia v jednotlivých odboroch štátnej správy na Slovensku výkonné orgány Slovenskej národnej rady, ktorými sú jednak komisie Slovenskej národnej rady a jednak povereníci Slovenskej národnej rady. Nateraz podľa zákonných úprav Národného zhromaždenia i Slovenskej národnej rady pôsobia povereníci Slovenskej národnej rady na úsekoch financií, pôdohospodárstva, školstva a kultúry, stavebníctva, zdravotníctva a spravodlivosti; na ďalších úsekoch, a to v plánovaní a investičnej výstavbe pôsobia komisie Slovenskej národnej rady a v štátnej kontrole a štatistike pôsobí pri Slovenskej národnej rade Komisia ľudovej kontroly a štatistiky pri Slovenskej národnej rade.

Skúsenosť ukazuje, že na zabezpečenie plnenia úloh plánu sa vyžaduje od Slovenskej národnej rady a jej predsedníctva sústavná z pozornosť a často aj operatívne zásahy aj na úsekoch, v ktorých nepôsobia výkonné orgány Slovenskej národnej rady. Ide najmä o úseky obchodu, potravinárskeho priemyslu, miestneho hospodárstva a rozvoja vedy a techniky.

Ustanovením § 1 navrhovaného zákona rozširuje sa počet odborov, v ktorých pôsobia povereníci Slovenskej národnej rady, o úsek obchodu a potravinárskeho priemyslu. V miestnom hospodárstve a v rozvoji a koordinácii vedy a techniky budú pôsobiť komisie Slovenskej národnej rady, ktoré v súlade s paragrafmi 4 a 5 osnovy si zriadi Slovenská národná rada.

V záujme užšieho organického napojenia Komisie ľudovej kontroly a štatistiky pri Slovenskej národnej rade na činnosť Slovenskej národnej rady a jej predsedníctva a na zvýraznenie jej postavenia ako orgánu Slovenskej národnej rady a súčasne ako oblastného orgánu Ústrednej komisie ľudovej kontroly a štatistiky, okrem zmeny názvu [§ 1 ods. 2 písm. b)] treba urobiť čiastkové úpravy zákona č. 23/1533 Zb., o ľudovej kontrole a národohospodárskej evidencii (§ 3). Zmyslom týchto opatrení je zachovať postavenie Komisií ľudovej kontroly a štatistiky Slovenskej národnej rady v sústave jednotnej, ucelenej a podľa zásad demokratického centralizmu ústredne riadenej sústavy orgánov ľudovej kontroly pri celkovom prehĺbení a zvýraznení jej postavenia ako orgánu vykonávajúceho ústavnú pôsobnosť Slovenskej národnej rady v odbore štátnej kontroly.

Na zvýraznenie významu komisií Slovenskej národnej rady pôsobiacich v odboroch štátnej kontroly a štatistiky a investičnej výstavby sa ich predsedovia ustanovujú do funkcie povereníkov Slovenskej národnej rady [§ 1 ods. 2 písm. b) a c)].

V doterajšej práci povereníkov a ostatných výkonných orgánov Slovenskej národnej rady vyvolávalo pochybnosti, aký právny význam majú ich opatrenia. Aby sa odstránili akékoľvek nejasnosti, v § 2 sa výslovne ustanovuje, že opatrenia výkonných orgánov Slovenskej národnej rady vydané v rozsahu právomoci týchto orgánov sú pre všetky orgány a organizácie na Slovensku záväzné.

Ustanovenia § 6 až 8 upravujú právo Predsedníctva Slovenskej národnej rady na vymenúvanie a odvolávanie niektorých funkcionárov s celoslovenskou pôsobnosťou.

Vykonanie zákona si vyžiada zvýšené náklady najmä v súvislosti so zvýšením počtu pracovníkov aparátu Slovenskej národnej rady pre novozriadené orgány.

Presné vyčíslenie, ako aj spôsob úhrady zvýšených finančných nákladov sa určí v súvislosti s ostatnými nákladmi, ktoré si vyžiada vykonanie súboru všetkých opatrení na plnšie uplatnenie Slovenskej národnej rady v zmysle Ústavy a záverov XII. sjazdu KSČ.

V Prahu dňa 20. mája 1964.

Predseda vlády:

Lenárt v. r.

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP