Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1964

III. volební období

185

Zpráva

výboru zemědělského

k vládnímu návrhu zákona (tisk 148)

o rozvoji rostlinné výroby

Výbor zemědělský projednal ve svých schůzích dne 14. listopadu 1963 a 17. března 1964 vládní návrh zákona o rozvoji rostlinné výroby (tisk 148.). Po podrobném projednání návrhu zákona se výbor usnesl doporučit jej Národnímu shromáždění ke schválení s těmito změnami:

1. Do části první se vkládají oddíly I. a II. Oddíl I zahrnuje ustanovení § 2. Oddíl II má nový 3 tohoto znění:

"Oddíl II

§ 3

Povinnosti socialistických organizací

(1) V zájmu zvýšení úrodnosti půdy jsou socialistické organizace povinny poskytovat zdarma odpady vhodné pro další využití v zemědělské výrobě. Za tyto odpady se považují látky, u nichž socialistické organizace ve své hospodářské činnosti nepočítají s jejich dalším účelným využitím.

(2) Zemědělské organizace provádějí odvoz odpadů na vlastní náklad; socialistické organizace jsou povinny k úhradě těchto nákladů poskytovat částku odpovídající nákladům, které by jinak vynaložily na likvidaci těchto odpadu.

(3) Podrobnosti upraví vláda."

Odůvodnění:

Doplnění provedeno z důvodu, že je pro zemědělství nutné zakotvit v zákoně zužitkování průmyslových a jiných odpadů, které zůstávají nevyužity nebo znečišťují ovzduší a vodní toky a které jsou potřebné k posílení a zvýšení úrodnosti zemědělské půdy.

2. V důsledku zařazení oddílu II, 3 se dosavadní §§ 3-40 přečíslují na §§ 4-41. Přečíslováním se mění i citace odvolávek paragrafů v textu zákona.

3. V § 41 (dříve 40) se datum účinnosti "1. ledna 1964" mění na "1. dubna 1964".

V Praze dne 17. března 1964.

Borůvka, v. r.

inž. Svoboda, v. r.

předseda

zpravodaj


 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP