Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1963

III. volební období

181

Zpráva

výboru ústavně právního

k vládnímu návrhu občanského zákoníku /tisk 156/

Výbor ústavně právní projednal ve dnech 20. ledna, a 20. února, 1964, za účasti delegovaných členů z ostatních výborů, zástupců právní vědy a pracovníka státních orgánů, vládní návrh občanského zákoníku tisk 156.

Po podrobném projednání vládního návrhu se výbor ústavně právní usnesl doporučit jej Národnímu shromáždění ke schválení s těmito změnami:

1. Ustanovení § 2 a 3 sloučena v § 2 o dvou číslovaných odstavcích.

2. § 4 přečíslován na § 3 a § 5 na § 4.

3. Vložen nový § 5 tohoto znění: "Je-li socialistické soužití porušeno zřejmým zásahem do práva, lze se domáhat ochrany u místního národního výboru. Aby zachovávání pravidel socialistického soužití bylo obnoveno, může místní národní výbor předběžně zásah do práva, zakázat nebo uložit, aby závadný stav byl odstraněn. Právo domáhat se ochrany u soudu tím není dotčeno."

Odůvodnění: Ustanovení § 5 umožní, aby se občané mohli urychleně domáhat ochrany před neoprávněným zásahem do svého práva i u místního národního výboru, který může dříve zasáhnout než okresní soud.

4. Znění § 62 upraveno takto: "Připouští-li to povaha dluhů, může být plnění požadované věřitelem složeno do notářské úschovy, zejména jde-li o pohledávku nesplatnou nebo jde-li o pohledávku, jejíž výše je sporná. Tím zaniknou jiné způsoby zajištění pohledávky."

Odůvodnění: Jde o stylistickou úpravu, která jasněji vyjadřuje ustanovení tohoto paragrafu.

5. Ustanovení § 73 upraveno takto: "Má-li splnit témuž věřiteli dlužník několik dluhů a plnění nestačí na vyrovnání všech, je vyrovnán dluh, o němž dlužník při plnění prohlásí, že jej chce splnit; jinak je plněním uhrazen dluh nejdříve splatný, a to nejprve jeho příslušenství."

Odůvodnění: Jedná se o výstižnější vylíčení případů, o která jde.

6. V § 115 se místo slov "ve spotřebním společenství" vkládají slova "a společně uhrazují náklady na své potřeby."

Jde o lepší vyjádření pojmu domácnosti.

7. Znění ustanovení § 118 upraveno a zní: "Předmětem občanskoprávních vztahů jsou věci a práva pokud to povaha práva připouští."

Odůvodnění: Úprava byla provedena z důvodu, aby bylo zřejmé, že předmětem vlastnictví nemůže být byt dokud nebude vydán zvláštní předpis, který by o umožnil.

8. V § 127 se vypouští odstavec druhý.

Odůvodnění: Před zavedením legislativní úpravy, která je závažným zásahem do stávajícího režimu hospodaření s byty je nutno jako při každém novém právním institutu provést politicko ekonomický průzkum a nebylo by proto správné, aby v občanském zákoníku byl obsažen slib této úpravy, aniž by před tím byly podrobně zjištěny ekonomické předpoklady. Návrh změny nebrání vydání speciálního zákona, bude-li odůvodněn.

9. V § 147 se za slova "jednoho z manželů" vkládají slova "která vznikla za trvání manželství,"

Odůvodnění: Doplnění vyjadřuje skutečnost že jde o pohledávku manžela, která vznikla za trvání manželství.

10. V § 149 odst. 1 se věta za středníkem přesouvá do úvodu § 150.

11. Počátek § 150 bude znít: "Při vypořádání se vychází z toho, že podíly obou manželů jsou stejné. Každý z manželů je oprávněn požadovat....... a k obstarávání společné domácnosti."

12. V § 197 odst. 1 ve čtvrtém řádku má být vložena za citaci "§ 186" citace "a 187".

13. V § 220 citace "§ 208 a 209" má znít "§ 207 až 209".

14. V § 224 přeformulováno znění odst. 2 které zní "Náleží-li poskytnutí služby k úkolům organizace je organizace povinna ji na žádost občana, poskytnouti ledaže by to nebylo v mezích jejích provozních možností /§ 223/."

Odůvodnění: Novou formulací se přenáší důkazní břemeno na organizaci.

15. V § 233 odst. 2 upraven a zní: "Je-li s poskytnutím služby spojen přístup do bytů nebo k osobnímu majetku občanů, odpovídá organizace i za škodu způsobenou při této příležitosti zaviněním osob, kterých k poskytnutí služby použila. Ten, kdo škodu způsobil úmyslně, odpovídá za ni společně a nerozdílně s organizací."

Odůvodnění: Navrženou změnou se vymezuje okruh organizací které odpovídají i za škodu způsobenou zaviněním osob k poskytnutí služby použitých pro případy, kdy je tato rozšířená odpovědnost na místě.

16. V § 243 se vypouští nadpis "Prodejní cena" jako nadbytečný v odst. 2 za slovo "ceny" se vkládá "viditelně".

17. V § 268 odst. 1 se navrhuje upravit první větu takto: "Organizace je povinna zhotovit věc podle smlouvy, řádně a v dohodnuté době. Krajský národní výbor může stanovit pro některé druhy služeb, že tato doba nesmí být delší než lhůta, kterou určil."

18. Úprava jako v § 268 odst. 1 se provádí též v § 277, jehož první věta zní "Organizace je povinna provést opravu nebo úpravu věci podle smlouvy, řádně a v dohodnuté době, Krajský národní výbor může stanovit pro některé druhy oprav a úprav, že tato doba nesmí být delší než lhůta, kterou určil."

Odůvodnění: Navrhovaná změna, je pružnější a odstraní zbytečnou administrativu.

19. V § 326 odst. 1 ve třetím řádku se místo slova "které" vkládají slova "pokud to".

Odůvodnění: Úprava má na zřeteli případy, kdy se úroky nebo jiné výhody neposkytují.

20. V § 390 odst. 2 ve čtvrtém řádku má být za citací "§ 184 písm. a)" citace "a § 187".

21. Ustanovení § 438 a 439 se slučuje v § 438 o dvou číslovaných odstavcích.

22. § 440 se přečísluje na § 439 s tímto zněním "Kdo odpovídá za škodu společně a nerozdílně s jinými, vypořádá se s nimi podle účasti na způsobení vzniklé škody."

23. Vložen nový § 440 tohoto znění: "Kdo odpovídá za škodu způsobenou zaviněním jiného, má proti němu postih."

Odůvodnění: Tato změna souvisí se změnou provedenou u služeb, kde úmyslný škůdce odpovídá vedle organizace.

24. V § 473 odst. 1 se vypouští celá druhá věta. Tato věta v pozměněném znění se zařazuje jako třetí odstavec § 503.

25. V 474 se vypouští třetí odstavec z důvodu provedené úpravy v § 473 odst. 1

26. V § 490 odst. 2 v desátém řádku se za slovo "zemědělského vsunuje "/lesního/" z důvodu, že zemědělským pozemkem se tu rozumí i pozemek lesní.

27. V § 503 se jako odstavec třetí zařazuje druhá věta z § 473 odst. 1., která zní: "Pokud zákon nestanoví jinak,.... do výše jednoměsíčního příjmu."

Odůvodnění: Jedná se o předpis přechodného rázu, který má platit do doby než vyjde zákoník práce, popřípadě než bude provedena nová úprava sociálního zabezpečení.

28. V § 507 ve druhém řádku se citace "536 odst. 2" opravuje na citaci "§ 563 odst. 2".

Mimo tyto úpravy provedl výbor v textu zákona některé stylistické a tiskové opravy.

V Praze dne 20. února 1964

dr. Škoda, v.r.

Litvajová, v.r.

předseda ústavně právního výboru

zpravodaj


 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP