Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1964

III. volební období

180

Společná zpráva

výboru pro plán a rozpočet a výboru ústavně právního

k vládnímu návrhu zákona (tisk 153)

o dráhách

Výbor pro plán a rozpočet projednal ve dnech 19. prosince 1963 a 24. ledna 1964 a výbor ústavně právní ve dnech 29. ledna a 14. února 1964 vládní návrh zákona o dráhách (tisk 153). Oba výbory se usnesly po podrobném projednání vládního návrhu zákona doporučit jej Národnímu slaromáždění ke schválení s těmito změnami:

§ 7 odst. 2: Ve třetím řádku za slovem bezpečnost se místo spojky "a" vkládá čárka a v pátém řádku za slovo provozu se vkládá spojka "a".

§ 8 odst. 1: Ve čtvrtém řádku za slovem drah se místo spojky "a" vkládá "nebo".

§ 23 odst. 1: V devátém řádku za slovem proudu se místo čárky vkládá spojka "a".

§ 26 odst. 2: Ve čtvrtém řádku se za spojku "a" vkládá doplněk "pokud jde o ochranu zdraví a bezpečnost při práci". Jedná se o zpřesnění

§ 28: V pátém řádku za slovo "plynu" se vkládají slova "tepla, pohonných látek a ropy, o". Doplnění se navrhuje z důvodů, že drážní tělesa mohou přijít do styku i s jinými rozvody.

§ 30: Vypouští se bod 6 a v důsledku toho ostatní body se přečíslují na 1 až 7.

Zrušovací úprava uvedených nařízení bude provedena v hospodářském zákoníku.

V Praze dne 14. února 1964

Valo v. r.

Kulička v. r.

předseda výboru pro plán a rozpočet

zpravodaj výboru pro plán a rozpočet

   

dr. Škoda v. r.

Šímová v. r.

předseda výboru ústavně právního

zpravodajka výboru ústavně právního


 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP