Národní shromážděni Československé socialistické republiky 1964

III. volební období

178

Návrh

výboru ústavně právního

na vydání zákona o volbách do Národního shromáždění a do národních výborů

Výbor ústavně právní navrhuje podle čl. 52 ústavy a § 31 j. ř., aby se Národní shromážděni usnesl na tomto zákoně:

Zákon

ze dne 1964

o volbách do Národního shromáždění a do národních výborů

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

Hlava první

Základní ustanovení

§ 1

Pracující lid volí za poslance Národního shromáždění a národních výborů své nejlepší představitele, občany politicky a odborně vyspělé a schopné organizovat a sjednocovat tvůrčí síly pracujících v úsilí o plný rozvoj socialistické společnosti.

§ 2

Volby do Národního shromáždění a do národních výborů se konají na základě obecného, rovného a přímého volebního práva tajným hlasováním.

§ 3

(1) Právo volit mají všichni občané Československé socialistické republiky, kteří v den volby dosáhli věku 18 let, bez ohledu na národnost, pohlaví, náboženské vyznání, zaměstnání, dobu pobytu, sociální původ, majetkové poměry a dřívější činnost.

(2) Právo volit nemají však občané, kteří byli pravomocně zbaveni způsobilosti k právním úkonům pro duševní poruchu nebo jejichž způsobilost k právním úkonům byla pro takovou poruchu omezena. [Ustanovení § 10 a 499 občanského zákoníku č. 00/1964 Sb.]

(3) Občané, kteří jsou ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě, nevolí.

§ 4

Do Národního shromáždění a do národního výboru může být zvolen každý občan Československé socialistické republiky, který zná právo volit a v den volby dosáhl věku 21 let.

§ 5

Příslušníci ozbrojených sil a ozbrojených sborů mají stejné právo volit a být voleni jako všichni občané.

Hlava druhá

Seznamy voličů

§ 6

Zápis do seznamu voličů

(1) Všichni občané Československé socialistické republiky, kteří mají právo volit, zapisují se do seznamu voličů podle místa svého bydliště.

(2) Občané, kteří po sestavení seznamu voličů nabudou nebo pozbudou práva volit, zapíší se dodatečně do seznamu voličů nebo se z něho dodatečně vyškrtnou.

(3) Každý volič může být zapsán jen v jednom seznamu voličů.

§ 7

Sestavení seznamu voličů

(1) Seznamy voličů sestavuje místní národní výbor podle volebních okrsků.

(2) Seznamy voličů z řad příslušníku ozbrojených sil a ozbrojených sborů, kteří jsou hromadné ubytováni; sestavuje jejich velitel.

(3) Seznamy voličů jsou společné pro volby do Národního shromáždění a do národních výborů všech stupňů.

§ 7

Vyložení seznamů voličů

(1) Nejpozději 30 dnů přede dnem volby vyloží místní národní výbor seznamy voličů, aby občané do nich mohli v úředních místnostech nahlédnout. O vyložení seznamů voličů vyrozumí místní národní výbor občany způsobem v místě obvyklým.

(2) V obcích, v nichž je více než 5000 osob zapsaných do seznamů voličů, zařídí místní národní výbor, aby byl v každém domě vyložen seznam voličů, kteří v domě bydlí. Místní národní výbor může takové opatření učinit i v obcích, které mají méně než 5000 osob zapsaných do seznamů voličů.

§ 9

Námitkové řízení

(1) Každý občan může ústně nebo písemně upozornit místní národní výbor na chyby a nesprávnosti v seznamu voličů a navrhnout opravu. Místní národní výbor je povinen o upozornění rozhodnout do 3 dnů a buď provést příslušnou opravu v seznamu voličů, nebo písemně stěžovateli sdělit, z jakých důvodů opravu nelze provést.

(2) Bude-li návrh zamítnut, může jej občan předložit okresnímu soudu příslušnému podle volebního okrsku. Pro řízení platí ustanovení občanského soudního řádu o přezkoumávání rozhodnutí jiných orgánů. Podle rozhodnutí soudu provede místní národní výbor opravu v seznamu voličů. Řízení před soudem nepodléhá soudnímu poplatku.

§ 10

Voličský průkaz

Voličům, kteří se v době od vyložení seznamů voličů do dne volby přestěhují, jakož i voličům, kteří z vážných důvodů nebudou moci volit ve volebním okrsku, v jehož seznamu voličů jsou zapsáni, vydá místní národní výbor na jejich žádost voličský průkaz a ze seznamu voličů je vyškrtne. Voličský průkaz opravňuje k zápisu do seznamu voličů v jiném volebním okrsku. Zápis provádí místní národní výbor nového bydliště (místa pobytu), v den voleb okrsková volební komise. Při zápisu se voličský průkaz odebere a připojí k seznamu voličů.

Hlava třetí

Volební obvody

§ 11

Všeobecné ustanovení

(1) Volby do Národního shromáždění a do národních výborů se konají podle volebních obvodů.

(2) Ve volebním obvodu se volí jeden poslanec.

(3) Obec s počtem obyvatel do 1500 tvoří pro volby do místního národního výboru společný volební obvod, v němž se volí všichni poslanci.

(4) Náhradníci se nevolí.

§ 12

Volební obvody pro volby do Národního shromáždění

Pro volby do Národního shromáždění se vytvoří 300 volebních obvodu. Jejich seznam zveřejní předsednictvo Národního shromáždění nejpozději 80 dnů přede dnem volby.

Volební obvody pro volby do národních výborů

§ 13

Volební obvody pro volby do národních výborů stanoví rada národního výboru, o jehož volby jde. Přitom přihlíží zejména k územní rozloze svého obvodu, k počtu obyvatel a k úkolům v hospodářském a kulturním rozvoji. Seznamy volebních obvodů uveřejní nejpozději 55 dnů přede dnem volby.

§ 14

(1) Pro volby do krajských národních výborů a do Národního výboru hlavního města Prahy se vytvoří 80 až 160 volebních obvodů.

(2) Pro volby do okresních národních výborů a do obvodních národních výborů v Praze se vytvoří v okresech (obvodech) do

80 000 obyvatel nejméně 60 volebních obvodů,

od 80 000 do 140 000 obyvatel nejméně 80 volebních obvodů,

nad 140 000 obyvatel nejméně 100 volebních obvodů. Nejvýše se však vytvoří 120 volebních obvodů.

(3) Pro volby do městských národních výborů v Bratislavě, Brně, Ostravě a Plzni se vytvoří 130 až 180 volebních obvodů.

(4) Do místního národního výboru v obci, která tvoří společný volební obvod, se volí, jde-li o obec

do 300 obyvatel, nejméně 9 poslanců,

od 300 do 800 obyvatel, nejméně 15 poslanců,

od 800 do 1500 obyvatel, nejméně 25 poslanců.

Počet poslanců, který má být zvolen, stanoví rada místního národního výboru.

(5) Pro volby do místních a městských národních výborů se vytvoří v obcích

od 1500 do 5000 obyvatel zpravidla 30 volebních obvodů,

od 5000 do 10 000 obyvatel zpravidla 40 volebních obvodů,

od 10 000 do 20 000 obyvatel zpravidla 60 volebních obvodů,

od 20 000 do 50 000 obyvatel zpravidla 80 volebních obvodů,

nad 50 000 obyvatel zpravidla 100 volebních obvodů.

Nejvýše se však vytvoří 120 volebních obvodů.

(6) Pro volby do obvodních národních výborů v Bratislavě, Brně, Ostravě a Plzni se vytvoří tolik volebních obvodů jako pro volby do místních národních výborů.

Hlava čtvrtá

Volební okrsky

§ 15

(1) Pro přijímání hlasovacích lístků a pro sčítání hlasů se vytvářejí v obcích volební okrsky, které jsou společné pro volby do Národního shromáždění a pro volby do národních výborů všech stupňů.

(2) Volební okrsky a volební místnosti pro každý okrsek stanoví rada místního národního výboru nejpozději 30 dnů přede dnem volby.

(3) Volební okrsek se vytvoří zpravidla tak, aby zahrnoval asi 1000 voličů. Pro vzdálené částí obce lze vytvořit samostatné volební okrsky, je-li v nich alespoň 50 voličů.

(4) Zvláštní volební okrsky mohou být vytvořeny v nemocnicích, v porodnicích, v sanatoriích, v ústavech sociální péče, v podobných ústavech a zařízeních nebo v jejich částech, avšak jen tehdy, je-li tam alespoň 50 voličů.

(5) Útvary ozbrojených sil a ozbrojených sborů tvoří zvláštní volební okrsky, mají-li alespoň 50 voličů.

(6) Pro volby do Národního shromáždění mohou být vytvořeny zvláštní volební okrsky též na československých zastupitelských úřadech a lodích.

Hlava pátá

Volební komise

Všeobecná ustanovení

§ 16

(1) Volby do Národního shromáždění řídí Ústřední volební komise Národní fronty. Přísluší jí též vrchní řízení voleb do národních výborů všech stupňů. Orgánem Ústřední volební komise Národní fronty na Slovensku je Slovenská volební komise Národní fronty.

(2) Volby do krajských národních výborů řídí krajské volební komise Národní fronty a do Národního výboru hlavního města Prahy městská volební komise Národní fronty,

do okresních národních výborů a do obvodních národních výborů v Praze okresní volební komise Národní fronty,

do městských národních výborů městské volební komise Národní fronty,

do místních národních výborů a do obvodních národních výborů v Bratislavě, Brně, Ostravě a Plzni místní volební komise Národní fronty.

Volební komise jsou ve své činnosti podřízeny volebním komisím vyšších stupňů.

(3) Volby v jednotlivých volebních obvodech řídí obvodní volební komise.

(4) Hlasování v jednotlivých volebních okrscích řídí okrskové volební komise.

(5) Volební komise se utvoří ze zástupců Komunistické strany Československa, jiných politických stran a dalších společenských organizací Národní fronty. Návrh zástupců předkládá příslušný orgán Národní fronty.

§ 17

(1) Volební komise se mohou platně usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.

(2) Volební komise se usnáší nadpoloviční většinou hlasů; při rovností hlasů rozhoduje hlas předsedy.

Ústřední volební komise Národní fronty

§ 18

(1) Ústřední volební komisi Národní fronty zřizuje předsednictvo Národního shromáždění nejpozději 55 dnů přede dnem volby.

(2) Ústřední volební komise Národní fronty se skládá z předsedy, místopředsedů, jednatele a z potřebného počtu dalších členů.

§ 19

(1) Ústřední volební komise Národní fronty řídí volby do Národního shromáždění a do národních výborů a dozírá na přesné zachovávání předpisů o volbách.

(2) Pro volby do Národního shromážděni a pro volby do národních výborů stanoví Ústřední volební komise Národní fronty vzorce hlasovacích lístků, zápisu obvodních volebních komisí o registraci kandidátů na poslance; zápisu okrskových volebních komisí o hlasování, zápisu obvodních volebních komisí o sčítání hlasů a osvědčení o zvolení poslancem.

(3) Při volbách do Národního shromážděni Ústřední volební komise Národní fronty

a) soustřeďuje návrhy na kandidáty pro volby do Národního shromáždění,

b) přihlašuje kandidáty k registraci u obvodních volebních komisí,

c) rozhoduje s konečnou platností o stížnostech na nesprávný postup volebních komisi,

d) registruje zvolené poslance Národního shromáždění,

e) odevzdá spisy o volbách poslanců Národního shromáždění mandátovému výboru Národního shromáždění.

(4) Ústřední volební komise Národní fronty může obvodní volební komise pro volby do Národního shromážděni řídit prostřednictvím krajských volebních komisí Národní fronty.

§ 20

Slovenská volební komise Národní fronty

(1) Slovenská volební komise Národní fronty dozírá na přesné zachovávání předpisů o volbách na Slovensku a plní další úkoly, kterými ji Ústřední volební komise Národní fronty pověří. Zřizuje ji předsednictvo Slovenské národní rady nejpozději 55 dnů přede dnem volby.

(2) Slovenská volební komise Národní fronty se skládá z předsedy, místopředsedů, jednatele a z potřebného počtu dalších členu.

Krajské, okresní, městské a místní volební komise Národní fronty

§ 21

(1) Volební komisi Národní fronty, která řídí volby do národního výboru, volí národní výbor, do něhož se konají volby, nejpozději 55 dnů přede dnem volby. Národní výbor ji volí na svém plenárním zasedání za účasti představitelů Národní fronty a občanů.

(2) Komise se skládá z předsedy, místopředsedy, jednatele a z potřebného počtu dalších členů.

§ 22

Volební komise Národní fronty, která řídí volby do národního výboru,

a) dozírá na přesné zachovávání předpisů o volbách do národního výboru,

b) soustřeďuje návrhy na kandidáty pro volby do národního výboru,

c) přihlašuje kandidáty k registraci u obvodních volebních komisí,

d) rozhoduje s konečnou platností o stížnostech na nesprávný postup volebních komisí při volbách do národního výboru,

e) zajišťuje vyhotovení hlasovacích lístků pro volby do národního výboru,

f) registruje zvolené poslance národního výboru,

g) odevzdá spisy o volbách mandátové komisi národního výboru.

Obvodní volební komise

§ 23

(1) Pro každý volební obvod se utvoří obvodní volební komise.

(2) Obvodní volební komise zřizuje nejpozději 50 dnů přede dnem volby

a) pro volby do Národního shromáždění rada krajského národního výboru a rada Národního výboru hlavního města Prahy,

b) pro volby do národního výboru rada národního výboru, o jehož volbu jde.

(3) Obvodní volební komise se skládá z předsedy, místopředsedy, jednatele a z potřebného počtu dalších členů.

(4) V obci s počtem obyvatel do 1500 plní úkoly obvodní volební komise pro volby do místního národního výboru místní volební komise Národní fronty.

§ 24

(1) Obvodní volební komise

a) dozírá na přesné zachovávání předpisů o volbách,

b) registruje kandidáty na poslance,

c) opatří okrskovým volebním komisím hlasovací lístky pro volby,

d) dozírá na průběh voleb a zjišťuje jejich výsledky ve volebním obvodu,

e) předkládá volební komisi Národní fronty, která volby řídí, zprávu o výsledku voleb ve volebním obvodu,

f) vydává zvolenému kandidátu osvědčení o jeho zvolení,

g) odevzdá spisy o volbách k uschování příslušnému národnímu výboru; spisy o volbách do Národního shromáždění odevzdá krajskému národnímu výboru.

(2) Obvodní volební komise pro volby do Národního shromáždění rozhoduje též o stížnostech na nesprávný postup okrskových volebních komisí při volbě do Národního shromáždění.

Okrskové volební komise

§ 25

(1) Pro každý volební okrsek utvoří rada místního národního výboru nejpozději 30 dnů přede dnem volby okrskovou volební komisi.

(2) Komise se skládá z předsedy, místopředsedy, jednatele a ze 4 až 8 dalších členů. Ve volebních okrscích, které mají méně než 300 voličů, má okrsková volební komise vedle předsedy a jednatele 2 nebo 3 další členy.

§ 26

Okrsková volební komise

a) dozírá na správné odevzdávání hlasovacích lístků a bdí nad zachováním pořádku ve volební místnosti,

b) sčítá hlasy odevzdané pro každého kandidáta,

c) sepíše o průběhu volby a sčítání hlasů zápis, který předloží neprodleně příslušné obvodní volební komisi,

d) odevzdá spisy o volbách k uschování okresnímu národnímu výboru.

Hlava šestá

Kandidáti

§ 27

Navrhování kandidátů

(1) Kandidáti pro volby do Národního shromáždění a kandidáti pro volby do národních výborů jsou kandidáty Národní fronty.

(2) Kandidáty navrhují Komunistická strana Československa, jiné politické strany a další společenské organizace Národní fronty, shromáždění dělníků, rolníků a ostatních pracujících na závodech, úřadech a vesnicích a shromáždění vojáků a příslušníků ostatních ozbrojených sborů. Návrhy předkládají místní (městské) volební komisi Národní fronty. Tato volební komise postoupí návrhy na kandidáty pro volby do národních výborů vyšších stupňů a pro volby do Národního shromáždění okresní volební komisi Národní fronty. Obdobně postupuje okresní a krajská volební komise Národní fronty.

(3) Kandidáti jsou navrhováni pro jednotlivé volební obvody. Pro každý volební obvod může být navržen jeden nebo více kandidátů. Pro volby do místního národního výboru v obci, která tvoří společný volební obvod, může být navrženo tolik kandidátů, kolik činí určený počet poslanců místního národního výboru, nebo více kandidátů.

Registrace kandidátů

§ 28

(1) Kandidáty pro volby do Národního shromáždění přihlašuje k registraci Ústřední volební komise Národní fronty. Kandidáty pro volby do národních výborů přihlašuje k registraci volební komise Národní fronty, která řídí volby do národního výboru. Přihlášky se podávají u příslušné obvodní volební komise nejpozději 30 dnů přede dnem volby.

(2) Kandidáti jsou přihlašováni k registraci podle volebních obvodu. Nikdo však nemůže být pro volbu do Národního shromáždění nebo pro volbu do téhož národního výboru kandidován ve více než jednom volebním obvodu.

(3) Přihláška obsahuje prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou. K přihlášce se připojí zpráva o schůzi organizace nebo shromáždění pracujících, kde byl kandidát navržen.

§ 29

Obvodní volební komise je povinna zaregistrovat všechny řádně navržené kandidáty.

§ 30

Vyhlášení kandidatury

Obvodní volební komise zveřejní jména, příjmení, věk a zaměstnání všech zaregistrovaných kandidátů; a to nejpozději

a) 25 dnů přede dnem volby při volbách do Národního shromáždění, do krajských národních výborů, do Národního výboru hlavního města Prahy, do okresních národních výborů, do městských národních výborů v Bratislavě, Brně, Ostravě; Plzni a do obvodních národních výborů v Praze,

b) 15 dnů přede dnem volby při volbách do ostatních městských a obvodních národních výborů a do místních národních výborů.

§ 31

Hlasovací lístky

(1) Všichni zaregistrovaní kandidáti musí být uvedeni na hlasovacích lístcích.

(2) Hlasovací lístky musí mít stanovenou formu a musí být rozmnoženy v potřebném množství.

§ 32

Členství kandidátů ve volebních komisích

Kandidáti nemohou být členy obvodních ani okrskových volebních komisí volebního obvodu; kde jsou kandidováni.

§ 33

Volební agitace

Každá organizace pracujících a každý občan Československé socialistické republiky má právo svobodně agitovat pro kandidáty v tisku, na schůzích a jiným způsobem.

Hlava sedmá

Volby

Oddíl 1

Vyhlášení voleb

§ 34

Den voleb

(1) Den voleb do Národního shromáždění a do národních výborů stanoví předsednictvo Národního shromáždění nejpozději 60 dnů předem.

(2) Volby do Národního shromáždění a volby do národních výborů všech stupňů se konají téhož dne na území celého státu. Volby se konají v den pracovního klidu.

(3) Volby se konají v určený den od sedmé hodiny do šestnácté hodiny. V hlavním městě Praze, ve městech, která jsou sídly krajských a okresních národních výborů, jakož i ve všech obcích, které mají aspoň 10 000 obyvatel, se konají volby v určený den od sedmé hodiny do dvacáté hodiny. Pokud to místní potřeby vyžadují, může být začátek voleb stanoven na dřívější hodinu.

§ 35

Informování voličů

(1) Okrsková volební komise informuje voliče v posledních 15 dnech přede dnem volby o době a místě voleb.

(2) V obcích, v nichž je více než 5000 osob zapsaných do seznamu voličů, zajistí okrskové volební komise, aby pro každého voliče byl vyhotoven legitimační lístek, v němž jsou uvedeny potřebné údaje o volbách. Zároveň zařídí, aby legitimační lístek byl dodán voliči do bytu. Místní (městská) volební komise Národní fronty může stanovit, že se stejně postupuje i v obcích, které mají méně než 5000 zapsaných voličů.

Oddíl 2

Způsob hlasování

§ 36

Přípravy ve volební místnosti

Předseda okrskové volební komise zkontroluje před zahájením volby za přítomnosti členů komise volební schránku a zapečetí ji. Zkontroluje také, zda je připraven seznam voličů a hlasovací lístky. Potom se přikročí k hlasování.

§ 37

Prostory pro úpravu hlasovacích lístků

Ve volebních místnostech jsou pro úpravu hlasovacích lístků určeny zvláštní prostory oddělené tak, aby byla zaručena tajnost hlasování. V těchto prostorech nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, ani člen volební komise.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP