Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1964

III. volební období

174

Vládní návrh

Zákon

ze dne 1964

o hospodaření s byty

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

Základní ustanovení

§ 1

(1) Péče o spravedlivé hospodaření s byty a o jejich účelné využívání náleží k předním úkolům národních výborů. Národní výbory plní tento úkol za široké účasti pracujících, vytvářejí podmínky pro zvyšování jejich iniciativy a aktivity při řešení bytového problému a úzce spolupracují se státními orgány i hospodářskými a společenskými organizacemi, zejména s Revolučním odborovým hnutím.

(2) Byty, s nimiž národní výbory hospodaří, jsou určeny především pro rodiny s nižšími příjmy a větším počtem dětí.

§ 2

(1) Počet bytů ze státní bytové výstavby pro nejdůležitější podniky a závody nebo pro jiné účely určují, pokud to považují za nutné, krajské národní výbory po projednání s příslušnými ústředními orgány a s krajskou odborovou radou, nebo přímo vláda.

(2) Okresní národní výbory stanoví po vyjádření místních národních výborů a po zjištění stanoviska okresní odborové rady, kolik bytů ze státní bytové výstavby bude sloužit pro ubytování pracovníků podniků a závodu, jejichž provoz je podmíněn přesídlením stálých pracovních sil do blízkosti pracovišť, a dále pro ubytování pracovníků nezbytných služeb v jednotlivých obcích. Ostatní byty přidělují místní národní výbory dalším uchazečům o byt.

§ 3

Práva a povinnosti uživatelů bytů a organizací, které spravují bytový majetek, upravuje občanský zákoník.

ČÁST PRVNÍ

Přehled o bytovém prostoru

Oddíl 1

Ohlašovací povinnost a seznamy volných bytů

§ 4

(1) Místní národní výbory si opatřují přehled o bytovém prostoru za pomoci svých aktivů, zejména občanských výborů a domovních komisí a na základě hlášení vlastníků domů a uživatelů bytů.

(2) Vlastník domu je povinen do 8 dnů hlásit místnímu národnímu výboru byt nově vystavěný nebo zřízený, byt uvolněný, byt, jehož se neužívá nebo užívá jen občas a byt, jehož uživatel zemřel. V téže lhůtě je povinen hlásit, nastěhoval-li se někdo do bytu bez rozhodnutí místního národního výboru nebo jiného orgánu příslušného přidělit byt; jde-li o byt podnikový (§ 86), byt vojenský (§ 68) nebo byt ministerstva vnitra (§ 69), je vlastník domu povinen podat hlášení též organizaci hospodařící s podnikovými byty, orgánu vojenské správy nebo orgánu ministerstva vnitra.

(3) Uživatel bytu, který má dva nebo více bytů nebo byt nadměrný (§ 38), je povinen to ohlásit místnímu národnímu výboru, a jde-li o podnikový byt; vojenský byt nebo byt ministerstva vnitra, též příslušné organizaci, orgánu vojenské správy nebo orgánu ministerstva vnitra. Jsou-li jeho byty v různých obcích, ohlásí je místním národním výborům v těchto obcích.

§ 5

(1) Místní národní výbory vedou seznamy nově vystavěných; zřízených a uvolněných bytů. Tyto seznamy jsou veřejné. V seznamu vyznačují každé přidělení bytu s uvedením data a důvodu přidělení.

(2) Organizace hospodařící s podnikovými byty, orgány vojenské správy, orgány ministerstva vnitra a lidová bytová družstva [Lidová bytová družstva jsou družstva, v nichž se sloučila po reorganizaci družstevnictví v roce 1951 veškerá, do té doby existující bytová družstva. V současné době spravují družstevní domovní majetek vybudovaný v ČSSR podle zákonů o stavebním ruchu.] vedou seznamy volných podnikových bytů, vojenských bytů, bytů ministerstva vnitra a bytů v domech lidových bytových družstev. Uchazeči o takový byt mají právo do seznamu nahlédnout.

Oddíl 2

Seznamy uchazečů o byt

Místní seznamy

§ 6

(1) Místní národní výbor vede místní seznam uchazečů o byt, do něhož zapíše uchazeče, kteří nemají v obci vlastní byt, nebo bydlí v bytě zdravotně závadném (§ 64) nebo zdravotně nevhodném (§ 65).

(2) Dále zapíše místní národní výbor do místního seznamu odděleně uchazeče, kteří mají vyklidit svůj byt na základě rozhodnutí soudu nebo národního výboru.

§ 7

(1) V obcích, které mají více než 5000 obyvatel nebo jsou sídlem okresního národního výboru nebo které určí okresní národní výbor, zapíše místní národní výbor do místního seznamu uchazeče jen tehdy, jestliže trvale pracují v této obci.

(2) Uchazeče, kteří trvale pracují v obci uvedené v odstavci 1, může zapsat do seznamu uchazečů i místní národní výbor v menší obci, která s obcí, v níž uchazeč trvale pracuje, územně souvisí, tvoří jednotnou hospodářskou oblast a je s ní spojena vhodnými dopravními prostředky.

(3) Uchazeče, kteří vzhledem k povaze své práce mění svá pracoviště, zapíše do místního seznamu místní národní výbor obce jejich dosavadního bydliště nebo místní národní výbor obce, ve které je závod (provozovna nebo středisko), jehož jsou pracovníky.

§ 8

Seznamy pracovníků organizací

Organizace hospodařící s podnikovými byty vedou pro každou obec, v níž jsou tyto byty, seznamy uchazečů; kteří jsou pracovníky organizace.

§ 9

Seznamy vojáků z povolání a příslušníků ministerstva vnitra

(1) Orgány vojenské správy vedou pro každou obec, v níž jsou vojenské byty, seznam uchazečů, kteří jsou vojáky z povolání nebo občanskými pracovníky vojenské správy a vykonávají službu anebo trvale pracují v této obci nebo v jiné obci, která s ní územně souvisí, tvoří jednotnou hospodářskou oblast a je s ní spojena veřejnými dopravními prostředky.

(2) Podle týchž zásad vedou orgány ministerstva vnitra seznamy uchazečů, kteří jsou příslušníky ozbrojených sborů ministerstva vnitra.

§ 10

Seznamy členů lidových bytových družstev

(1) Lidová bytová družstva vedou pro každou obec, v níž mají své byty, seznam uchazečů, kteří jsou členy družstva.

(2) V obcích, které mají více než 5000 obyvatel nebo jsou sídlem okresního národního výboru nebo které určí okresní národní výbor, zapíše lidové bytové družstvo uchazeče do seznamu jen tehdy, jestliže v obci trvale pracují.

Oddíl 3

Místní pořadníky

§ 11

(1) Místní národní výbor přiděluje byty podle pořadníku, který sestavuje na půl roku.

(2) Počet uchazečů zapsaných do pořadníku musí odpovídat počtu bytů, které bude podle odhadu možno v příslušném pololetí přidělit. Do pořadníku se též zapíše uchazeč, který byl zapsán do pořadníku v minulém pololetí, ale byt mu nebyl přidělen, jestliže se předpoklady pro zápis do pořadníku nezměnily.

§ 12

(1) Místní národní výbor zapíše do místního pořadníku uchazeče zapsané do místního seznamu, kteří podle naléhavosti bytové potřeby a se zřetelem k významu své práce přicházejí v nejbližším pololetí v úvahu pro přidělení bytu; podle týchž skutečností určí pro každého uchazeče jeho pořadí.

(2) Při posuzování naléhavosti bytové potřeby vychází místní národní výbor ze zásady, že byty mají být přidělovány především uchazečům s nízkými příjmy a větším počtem dětí, kteří nebydlí, nebo bydlí v bytě zdravotně závadném nebo zdravotně nevhodném.

(3) Význam uchazečovy práce se posuzuje podle důležitosti jeho zaměstnání a podle potřeb národního hospodářství, zejména těch odvětví a závodů; jejichž rozvoj a provoz je podmíněn přesídlením stálých pracovních sil do blízkosti jejich pracoviště.

§ 13

Mají-li se v pololetí, na které se sestavuje pořadník, přidělit byty také pracovníkům nezbytných služeb, zapíše je místní národní výbor v místním pořadníku do zvláštní skupiny, a to v takovém pořadí, které odpovídá významu jejich práce a naléhavosti jejich bytové potřeby.

§ 14

Uchazeči zapsaní do místního seznamu, kteří nebyli zapsáni do místního pořadníku, mohou proti tomu podat místnímu národnímu výboru rozklad; rozhodne o něm do 30 dnů ten orgán místního národního výboru, který vydal rozhodnutí o sestavení pořadníku. Proti rozhodnutí, kterým místní národní výbor určil pořadí uchazečů zapsaných do pořadníku, nelze se odvolat.

§ 15

Pořadníky pracovníků organizací, vojáků z povolání, příslušníků ministerstva vnitra a členů lidových bytových družstev

(1) Podnikové byty, vojenské byty, byty ministerstva vnitra a byty v domech lidových bytových družstev se přidělují podle pořadníku, který organizace hospodařící s podnikovými byty, orgán vojenské správy, orgán ministerstva vnitra a lidové bytové družstvo sestavují na krátké časové období, nejméně však na 3 měsíce.

(2) Organizace hospodařící s podnikovými byty, orgán vojenské správy, orgán ministerstva vnitra a lidové bytové družstvo zapíší do pořadníku uchazeče zapsané do seznamu, kteří podle naléhavosti bytové potřeby a se zřetelem k významu své práce přicházejí v nejbližším období v úvahu pro přidělení bytu; podle týchž skutečností určí pro každého uchazeče jeho pořadí.

(3) Organizace zapisují uchazeče do pořadníku po předchozím souhlasu závodního výboru základní organizace Revolučního odborového hnutí po projednání na členské schůzi základní organizace.

(4) Jinak pro zápis uchazečů do pořadníku pracovníků organizací, vojáků z povolání, příslušníků ozbrojených sborů ministerstva vnitra a členů lidových bytových družstev platí přiměřeně ustanovení o zápisu uchazečů do místních pořadníků.

§ 16

(1) Uchazečům zapsaným do pořadníku pracovníků organizací nebo do pořadníku členů lidového bytového družstva lze přidělit byt jen tehdy, jestliže pořadník schválil místní národní výbor.

(2) O žádosti organizace nebo lidového bytového družstva o schválení pořadníku rozhodne místní národní výbor do 30 dnů poté, kdy mu byl pořadník předložen. Proti rozhodnutí místního národního výboru se může odvolat jen organizace nebo lidové bytové družstvo.

(3) Místní národní výbor neschválí pořadník pracovníků organizace nebo členů lidového bytového družstva, jestliže by podle něho měly být přiděleny byty v rozporu s tímto zákonem.

(4) Ustanovení předchozích odstavců se nevztahuje na byty vystavěné v podnikové bytové výstavbě z vlastních volných prostředků podniku a jiných zdrojů, kterých je možno k tomuto účelu podle platných předpisů použít. [Vyhláška č. 94/1959 Ú. l., o financování; úvěrování a kontrole družstevní a podnikové bytové výstavby, ve znění vyhlášek č. 47/1980 Sb. a č. 44/1981 Sb.]

§ 17

Společná ustanovení o seznamech a pořadnících

(1) Uchazeč může být zapsán pouze do jediného seznamu uchazečů.

(2) Místní seznamy i místní pořadníky se zveřejňují.

(3) Organizace hospodařící s podnikovými byty, orgán vojenské správy, orgán ministerstva vnitra a lidové bytové družstvo musí dovolit každému svému uchazeči, aby nahlédl do seznamu a pořadníku, které sestavily.

ČÁST DRUHÁ

Přidělování bytů

§ 18

Přidělování bytů podle pořadníku

Místní národní výbor přiděluje byty uchazečům zapsaným do pořadníku podle pořadí uchazečů, přihlížeje k tomu, aby byt byl počtem i rozměry místnosti vzhledem k počtu příslušníků uchazečovy domácnosti i vzhledem k místním poměrům přiměřený uchazečově potřebě.

Přidělování bytů mimo pořadník

§ 19

Uchazeči, který není zapsán do pořadníku, lze přidělit byt

a) jde-li při prvém přidělení o uchazeče,

aa) pro něhož organizace, ve které pracuje, v dohodě se závodním výborem základní organizace Revolučního odborového hnutí provedla takové stavební úpravy, kterými se získá byt z prostor sloužících k jiným účelům než k bydlení nebo z prostor nezpůsobilých k bydlení;

bb) jemuž dal místní národní výbor souhlas; aby vlastním nákladem provedl takové stavební úpravy, kterými se získá byt z prostor sloužících k jiným účelům než k bydlení nebo z prostor nezpůsobilých k bydlení;

b) jde-li o osobu, jíž je nutno přidělit byt ve státním zájmu (§ 20);

c) jde-li o osobu, která dobrovolně uvolní svůj byt; v tomto případě lze však přidělit byt nejvýše stejné hodnoty a vybavení, ale s menším úhrnem podlahové plochy obytných místností.

§ 20

(1) Se zřetelem na státní zájem lze mimo pořadník přidělit byt

a) představitelům a pracovníkům cizích zastupitelských úřadů a osobám uvedeným v § 75 písm. b),

b) členům vlády, členům předsednictev Národního shromáždění a Slovenské národní rady, vedoucím ústředních orgánů a předsedům krajských národních výborů, jakož i osobám ve stejné funkční úrovni,

c) předním umělcům, kteří přecházejí do menších průmyslových obcí a na vesnice a jimž vydá příslušná organizace osvědčení o umělecké kvalifikaci.

(2) Vláda může stanovit další případy, kdy lze přidělit byt ve státním zájmu.

Přidělování náhradních bytů

§ 21

Náhradní byty přiděluje místní národní výbor, v jehož územním obvodu je byt, který má být vyklizen. Je-li náhradní byt v jiné obci, přiděluje jej místní národní výbor, v jehož územním obvodu je náhradní byt, v dohodě s místním národním výborem, v jehož územním obvodu je byt, který má být vyklizen.

§ 22

Uchazeči, který není zapsán do pořadníku, lze přidělit byt jako náhradní, jestliže má svůj byt vyklidit na základě rozhodnutí soudu nebo národního výboru anebo byl-li o svůj byt připraven živelní pohromou.

§ 23

Byt v rodinném domu

(1) Národní výbory napomáhají k tomu, aby se do rodinného domku, v němž užívá byt jiný občan, mohl nastěhovat jeho vlastník nebo jeho ženaté (vdané) dítě, popřípadě jeho rodiče. Za tím účelem přidělují místní národní výbory náhradní byty uživatelům bytů v rodinných domcích nebo dbají, aby uživatelé těchto bytů byli zařazováni do družstevní nebo individuální bytové výstavby. Rovněž podporují uskutečňování výměn bytů mezi vlastníky rodinných domků a uživateli bytů v nich.

(2) Z přidělovacího práva místního národního výboru je byt v rodinném domku vyňat, prohlásí-li vlastník domku místnímu národnímu výboru zároveň s ohlášením uvolněného bytu nebo do 8 dnů poté, kdy se stalo vykonatelným rozhodnutí soudu nebo národního výboru o zrušení práva užívat byt, že se do 15 dnů do bytu nastěhuje, nebo že v této lhůtě v něm ubytuje své ženaté (vdané) dítě, nebo, nejde-li o obce uvedené v § 7 odst. 1 své rodiče.

(3) Je-li rodinný domek ve spoluvlastnictví, může práva nastěhovat se do uvolněného bytu v domku nebo ubytovat v něm své ženaté (vdané) dítě nebo své rodiče použít každý ze spoluvlastníků, a to podle vzájemné dohody a nedojde-li k ní, podle rozhodnutí soudu (§ 139 obč. zák.).

(4) Přidělovací právo místního národního výboru se nevztahuje na jednotlivou obytnou místnost (část bytu) v rodinném domku, ohlásí-li vlastník rodinného domku místnímu národnímu výboru zároveň s ohlášením uvolněného bytu v domku, že této místnosti bude užívat sám nebo příslušník jeho rodiny pro své zotavení nebo za účelem ošetření zahrady. Tuto výhodu může vlastník rodinného domku uplatnit, bydlí-li sám nebo příslušník jeho rodiny v obci uvedené v § 7 odst. 1 a jde-li o jinou obec, než ve které je rodinný domek. Jednotlivá obytná místnost v rodinném domku je vyňata z přidělovacího práva místního národního výboru pouze tehdy, je-li od bytu, který má být přidělen, tak oddělena, že jejím užíváním nebude uživatel bytu rušen v jeho obvyklém užívání, nebo lze-li ji podle vyjádření stavebního úřadu takto upravit.

(5) Je-li rodinný domek ve spoluvlastnictví, mohou všichni spoluvlastníci uplatnit právo na užívání toliko jedné místnosti dohromady.

§ 24

Přidělování podnikových bytů, bytů ministerstva vnitra a bytů v domech lidových bytových družstev

(1) Podnikové byty, byty ministerstva vnitra a byty v domech lidových bytových družstev přiděluje místní národní výbor na návrh organizace hospodařící s podnikovými byty, orgánu ministerstva vnitra nebo lidového bytového družstva.

(2) Místní národní výbor přidělí byt, jestliže mu organizace, orgán ministerstva vnitra nebo lidové bytové družstvo nejpozději do 30 dnů po vzniku ohlašovací povinnosti navrhnou uchazeče zapsaného do pořadníku (§ 15).

(3) Nenavrhne-li organizace, orgán ministerstva vnitra nebo lidové bytové družstvo takového uchazeče ve stanovené lhůtě, může místní národní výbor přidělit byt uchazeči zapsanému do místního pořadníku, a to především pracovníku organizace, příslušníku ozbrojených sborů ministerstva vnitra nebo členu lidového bytového družstva.

§ 25

Přidělování bytů vystavěných v podnikové bytové výstavbě z vlastních volných prostředků podniku, bytů služebních a bytů z bytové výstavby jednotných zemědělských družstev

(1) Byty vystavěné v podnikové bytové výstavbě z vlastních volných prostředků podniku (§ 16 odst. 4) a byty služební přiděluje organizace hospodařící s těmito byty po předchozím souhlasu závodního výboru základní organizace Revolučního odborového hnutí po projednání na její členské schůzi a po vyjádření místního národního výboru.

(2) Byty z bytové výstavby jednotných zemědělských družstev přiděluje představenstvo jednotného zemědělského družstva po schválení členskou schůzí. Nepřidělí-li představenstvo jednotného zemědělského družstva byt do 6 měsíců po jeho uvolnění, může jej místní národní výbor přidělit uchazeči zapsanému v místním pořadníku.

§ 26

Přidělování vojenských bytů

Vojenské byty přiděluje orgán vojenské správy se souhlasem místního národního výboru. Místní národní výbor neodepře souhlas, přiděluje-li se byt uchazeči zapsanému do pořadníku vojáků z povolání nebo za podmínek § 19 a § 20 odst. 2.

§ 27

Lhůta pro včasné přidělení bytu

Místní národní výbor je povinen přidělit byt, u něhož mu přísluší přidělovací právo, do 15 dnů.

§ 28

Právní důsledky přidělení bytu

(1) Proti rozhodnutí místního národního výboru o přidělení podnikového bytu, bytu ministerstva vnitra nebo bytu v domě lidového bytového družstva se mohou odvolat organizace hospodařící s podnikovými byty, orgán ministerstva vnitra nebo lidové bytové družstvo.

(2) Vlastník rodinného domku se může odvolat proti rozhodnutí místního národního výboru o přidělení bytu (části bytu) v jeho rodinném domku v případech uvedených v § 23. Jinak se vlastník domu proti rozhodnutí o přidělení bytu nemůže odvolat.

(3) Uchazeč, jemuž byl byt přidělen, může se proti rozhodnutí o přidělení bytu odvolat jen tehdy, jde-li o přidělení náhradního bytu.

(4) Právo uzavřít s organizací popřípadě s vlastníkem domu dohodu o odevzdání a převzetí bytu vzniká dnem, kdy se rozhodnutí místního národního výboru nebo jiného příslušného orgánu o přidělení bytu stalo vykonatelným, je-li byt v této době jíž vyklizen, jinak dnem jeho vyklizení.

(5) Jde-li o jiný byt než náhradní, toto právo nevznikne, jestliže uchazeč, jemuž byl byt přidělen; ohlásí místnímu národnímu výboru nebo jinému příslušnému orgánu do 3 dnů poté, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o přidělení bytu, že byt nepřijímá.

(6) Jestliže se občan, jemuž byl byt přidělen, do 15 dnů po rozhodnutí místního národního výboru nebo jiného příslušného orgánu o přidělení bytu; popřípadě do 15 dnů po jeho vyklizení, bez vážných důvodů do bytu nenastěhuje nebo neuzavře s organizací (vlastníkem domu) dohodu o odevzdání a převzetí bytu, může místní národní výbor nebo jiný příslušný orgán rozhodnutí o přidělení bytu zrušit a byt přidělit jinému uchazeči.

ČÁST TŘETÍ

Výměny bytů

§ 29

Uživatelé bytu si mohou vyměnit byty, dosáhne-li se tím účelnějšího využití bytového prostoru; zejména je-li to nutné z důvodů zdravotního stavu uživatele bytu nebo příslušníků jeho domácností nebo z důvodu zkrácení vzdálenosti od pracoviště.

§ 30

(1) Výměna bytu musí být schválena místním národním výborem. Jsou-li byty, jež mají být vyměněny; v různých obcích, schvalují výměnu místní národní výbory v těchto obcích.

(2) Jde-li o podnikový byt nebo o byt v domě lidového bytového družstva, může místní národní výbor schválit výměnu jen tehdy, souhlasí-li s ní organizace hospodařící s podnikovým bytem nebo lidové bytové družstvo.

(3) Výměnu části bytu vlastníka rodinného domku, která byla bez stavebních úprav přidělena jako samostatná bytová jednotka, lze schválit jen tehdy, souhlasí-li s výměnou vlastník rodinného domku.

§ 31

(1) Výměnu vojenského bytu nebo bytu ministerstva vnitra schvaluje orgán vojenské správy nebo orgán ministerstva vnitra.

(2) Výměnu bytů vystavěných v podnikové bytové výstavbě z vlastních volných prostředků podniku (§ 16 odst. 4), bytů služebních a bytů z bytové výstavby jednotných zemědělských družstev schvaluje organizace hospodařící s těmito byty.

(3) Je-li předmětem výměny toliko jeden z bytů uvedených v předchozích odstavcích, schvaluje výměnu též místní národní výbor.

§ 32

Výměnu podnikových bytů, bytů vystavěných v podnikové výstavbě z vlastních volných prostředků podniku (§ 16 odst. 4) a bytů služebních schvaluje organizace po předchozím souhlasu základní organizace Revolučního odborového hnutí.

§ 33

Pro vznik práva užívat vyměněné byty, pro uplatnění práva na splnění dohody o výměně bytu a pro odstoupení od takové dohody platí ustanovení občanského zákoníku (§ 155, § 188 odst. 2 a § 189).

ČÁST ČTVRTÁ

Přenechání části bytu

§ 34

(1) Uživatel bytu může přenechat část svého bytu k bydlení jinému občanu. Část bytu podnikového, bytu vystavěného v podnikové bytové výstavbě z vlastních volných prostředků podniku (§ 16 odst. 4), bytu služebního, bytu ministerstva vnitra, bytu v domě lidového bytového družstva a bytu vystavěného v bytové výstavbě jednotných zemědělských družstev, může uživatel bytu přenechat k bydlení jen se souhlasem organizace hospodařící s těmito byty, popřípadě orgánu ministerstva vnitra.

(2) K přenechání části bytu je třeba přivolení místního národního výboru. Přivolení místního národního výboru není třeba, přijme-li uživatel do svého bytu děti, vnuky, rodiče, sourozence, zetě nebo snachu.

§ 35

(1) Místní národní výbor nemůže odepřít přivolení, přenechává-li pracovník organizace, který byl služebně vyslán do ciziny, do užívání celý byt jinému pracovníku téže organizace a zaváže-li se organizace tomuto pracovníku, že ho po skončení smluveného užívání bytu zapíše do pořadníku pracovníků organizace.

(2) Rovněž nemůže místní národní výbor odepřít přivolení v těch případech, kdy uživatel bytu, který sjednal v jiné obci pracovní smlouvu s časově omezeným závazkem, přenechá byt po dobu své nepřítomnosti k užívání jinému občanu.

§ 36

K přenechání části nebo celého vojenského bytu k užívání jinému občanovi je třeba přivolení orgánu vojenské správy.

ČÁST PÁTÁ

Zrušení práva užívat byt národním výborem

§ 37

(1) Místní národní výbor rozhoduje

1. o zrušení práva užívat byt

- pro nadměrnost,

- z důvodu obecného zájmu,

- ve prospěch vlastníka rodinného domku;

2. o zrušení užívat část bytu

- z důvodů obecného zájmu,

- ve prospěch uživatele bytu;

3. o příkazu k vystěhování z bytu (části bytu) získaného protiprávně.

(2) Občanský zákoník stanoví, kdy o zrušení práva užívat byt (část bytu) rozhoduje soud (§ 177 odst. 1, § 184, § 394 odst. 3).

§ 38

Zrušení práva užívat byt pro nadměrnost

(1) Místní národní výbor může zrušit právo užívat byt nadměrný.

(2) Byt je nadměrný

a) připadá-li v z úhrnu podlahové plochy obytných místností na uživatele bytu a na každého dalšího příslušníka jeho domácnosti více než 18 m2; k součtu této výměry podlahové plochy se připočítává ještě 6 m2; nebydlí-li však s uživatelem bytu příslušník domácnosti 6 m2 se nepřipočítává;

b) přesahuje-li obytná plocha bytu, jejž tvoří jediná místnost, 30 m2; jestliže v tomto bytě bydlí jako jeho uživatel jednotlivá osoba bez dalších příslušníků domácnosti.

(3) Ustanovení předchozích odstavců se nevztahují

a) na byty v rodinných domcích, bydlí-li v nich vlastník (spoluvlastník) nebo jeho ženaté (vdané) dítě nebo rodiče,

b) na byty služební,

c) v rozsahu stanoveném Ústřední správou pro rozvoj místního hospodářství na byty ve starých domech, na byty nevybavené a na byty bez příslušenství.

§ 39

Zrušení práva užívat byt z důvodu obecného zájmu

Místní národní výbor může zrušit právo užívat byt, je-li třeba nabit s bytem nebo domem tak, že byt nelze dále užívat, zejména

a) má-li se domu použít zcela nebo zčásti k uskutečnění územního plánu nebo územního rozhodnutí nebo k provedení asanace anebo v naléhavém zájmu socialistické výstavby státu k jiným účelům než k bydlení nebo

b) mají-li se provést rekonstrukce, přestavba nebo jiné stavební úpravy bytu nebo domu, které vylučují po delší dobu užívání bytu.

§ 40

Zrušení práva užívat byt ve prospěch vlastníka rodinného domku

Místní národní výbor zruší na návrh vlastníka rodinného domku právo užívat byt v tomto domku, jestliže vlastník tento byt potřebuje pro sebe nebo své ženaté (vdané) dítě a uživatel bytu bydlí výhodněji než vlastník rodinného domku, popřípadě jeho ženaté (vdané) děti nebo bez vážného důvodu odmítá se přestěhovat do bytu, který má všechny náležitosti náhradního bytu.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP