Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1964

III. volební období

171

Vládní návrh

Zákon

ze dne..... 1964

o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1964

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

§ 1

Úkoly státního plánu

(1) Hlavní úkoly státního plánu rozvoje národního hospodářství na rok 1964, jehož cílem je vytvářet předpoklady pro obnovení plynulosti vztahů mezi jednotlivými odvětvími národního hospodářství a tím připravit základnu pro plnění perspektivních cílů, které stanovil XII. sjezd Komunistické strany Československa, jsou zejména tyto:

a) zvýší se celkový objem

hrubé výroby v průmyslu o 3,6 %

zemědělské produkce o 6,5 %

stavebních prací prováděných vlastními pracovníky stavebních organizací o 6,0 %

veřejné přepravy zboží o 5,7 %

b) investiční výstavba dosáhne objemu 54,06 mld Kčs

c) maloobchodní obrat dosáhne objemu 106,0 mld Kčs

d) na Slovensku se zvýší celkový objem hrubé výroby v průmyslu o 7,2 % a zemědělské produkce o 12,9 %; investiční výstavba na Slovensku dosáhne objemu 17,13 mld Kčs.

(2) Pro rozvoj výroby a růstu společenské produktivity práce budou vytvářeny předpoklady rychlejším zaváděním výsledků vědy a techniky.

§ 2

Úkoly státního rozpočtu

Státní rozpočet na rok 1964 zajišťuje v souladu se státním plánem rozvoje národního hospodářství finanční prostředky k zabezpečení plánovaných úkolů.

§ 3

Stanovení výše státního rozpočtu

Celkové příjmy státního rozpočtu se stanoví částkou 130 414 335 000 Kčs, celkové výdaje se stanoví částkou 130 318 335 000 Kčs, takže vyplývá rozdíl příjmů a výdajů hospodaření 98 000 000 Kčs.

(2) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy rozpočty národních výborů, jejichž příjmy a výdaje činí 31 353 300 000 Kčs.

§ 4

Zrušuje se zákon č. 165/1960 Sb., o třetím pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky.

§ 5

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1964.

1. příloha zákona č. /1964 Sb.

Celkový přehled státního rozpočtu Československé socialistické republiky na rok 1964

Příjmy

Kčs

(v tisících)

Výdaje

Kčs

(v tisících)

Příjmy ze socialistického hospodářství

113 160 504

Hospodářství

69 446 494

Daně, dávky a poplatky od obyvatelstva

13 105 400

Kulturní a sociální opatření

47 177 368

Ostatní příjmy

4 148 431

Obrana a bezpečnost

10 948 160

   

Správa

2 746 313

Úhrn

130 414 335

Úhrn

130 318 335


Rozdíl příjmů a výdajů hospodaření 96 000 000 Kčs

Úhrn rozpočtů národních výborů obsažených ve státním rozpočtu

Příjmy

Kčs

(v tisících)

Výdaje

Kčs

(v tisících)

Přímě příjmy

14 545 700

Hospodářství

8 915 800

Příděl ze státního rozpočtu

18 807 800

Kulturní a sociální opatření

20 989 700

   

Správa

1 447 800

Úhrn

31 353 300

Úhrn

31 353 300


2. příloha zákona č. /1964 Sb.

Přehled příjmů a výdajů jednotlivých krajů

(v tisících Kčs)

Kraj

Přímé příjmy

Příděly ze státního rozpočtu

Úhrn příjmů

Úhrn výdajů

Národní výbor hl. m. Prahy

885 600

1 655 800

2 541 400

2 541 400

Středočeský

1 542 800

882 000

2 424 800

2 424 800

Jihočeský

666 500

949 900

1 616 400

1 616 400

Západočeský

860 900

1 451 000

2 311 900

2 311 900

Severočeský

1 415 900

1 371 000

2 786 900

2 788 900

Východočeský

1 514 600

984 400

2 479 000

2 479 000

Jihomoravský

2 215 300

1 426 000

3 641 300

3 641 300

Severomoravský

1 970 400

2 420 900

4 391 300

4 391 300

Západoslovenský

1 610 800

1 907 400

3 518 200

3 518 200

Středoslovenský

969 100

1 709 700 -

2 878 800

2 678 800

Východoslovenský

844 800

2 152 500

2 997 300

2 997 300

Snížení řídícího a správního aparátu

49 000

- 83 000

- 34 000

- 34 000

Úhrn

14 545 700

18 807 600

31 353 300

31 353 300


Důvodová zpráva

Zákon o státním plánu a státním rozpočtu na rok 1964 stanoví jednak hlavní úkoly státního plánu rozvoje národního hospodářství, jednak celkové příjmy a výdaje státního rozpočtu a rozpočtů národních výboru.

Státní plán

Hlavní úkoly státního plánu stanovené zákonem vymezují rámec, v němž vláda stanoví státní plán rozvoje národního hospodářství na rok 1964 v období, v němž stav plánovacích prací ještě neumožňuje vyhlásit zákonem dlouhodobý plán do roku 1970, přičemž však třetí pětiletý plán, vyhlášený zákonem č. 165/1960 Sb. byl již překonán ekonomickou direktivou XII. sjezdu KSČ. Proto také se zákon o třetím pětiletém plánu zrušuje.

Cílem státního plánu na rok 1964 je vytvářet předpoklady pro překonání přechodných nedostatků a obnovení plynulosti vztahů mezi jednotlivými odvětvími národního hospodářství a tím připravit základnu pro plnění perspektivních cílů, které stanovil XII. sjezd Komunistické strany Československa.

Pro splnění státního plánu ve všech odvětvích je rozhodující, aby všechny státní orgány a organizace prováděly pod vedením vlády pozitivní opatření na všech úsecích národního hospodářství, směřující

- k využívání všech druhů rezerv, které v národním hospodářství v minulých letech vznikly,

- k rychlejšímu zavádění nové techniky,

- k využívání progresivních kapacit a k likvidaci zastaralých kapacit,

- k omezování a zastavování neefektivních výrob,

- k snižování spotřeby materiálů a surovin,

- k soustřeďování a urychlování investiční výstavby,

- k využívání hmotné zainteresovanosti pracujících.

Ukazatele tempa růstu jsou v zákoně vyjádřeny porovnáním s očekávaným splněním státního plánu na rok 1963.

Státní rozpočet

Ve státním rozpočtu na rok 1964 jsou zahrnuty rozpočty ministerstev a ostatních ústředních orgánů, rozpočet Slovenské národní rady a rozpočty krajů.

V rozpočtech ministerstev, ústředních orgánů a Slovenské národní rady jsou obsaženy i rozpočty jimi řízených rozpočtových organizací, dále odvody zvláštních rozpočtových organizací a vedlejších hospodářství a příděly těmto organizacím a hospodářstvím a odvody a příděly, které pro hospodářské organizace vyplývají z finančních plánů.

V rozpočtech krajů jsou obsaženy jak rozpočty krajských národních výborů, tak i rozpočty národních výboru nižších stupňů.

Základem jednotného řízení je státní plán. Proto jsou státním rozpočtem na rok 1964 zabezpečovány nutné finanční prostředky na plnění úkolů stanovených státním plánem rozvoje národního hospodářství. Tyto prostředky mají být používány tak, aby přispěly k úspěšné realizaci usnesení XII. sjezdu KSČ, zvýšení efektivnosti hospodářství a zabezpečení souladu mezi zdroji z potřebami.

Ustanovení o rozpočtovém hospodaření a o zmocněních pro vládu a ministra financí, nutných k zajištění plynulého hospodaření podle státního rozpočtu, jsou obsažena v zákoně č. 8/1959 Sb., kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky.

V Praze dne 10. ledna 1964

Předseda vlády:

Lenárt v. r.

Místopředseda vlády a předseda Státní plánovací komise:

Černík v. r.

Ministr financí:

Dvořák v. r.

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP