Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1963

III. volební období

170

Vládní návrh

Ústavní zákon

ze dne ledna 1964

o skončení volebního období Nejvyššího soudu, krajských, okresních a vojenských soudů

Aby byla sjednocena volební období soudů s volebními obdobími zastupitelských sborů, usneslo se Národní shromáždění Československé socialistické republiky na tomto ústavním zákoně:

§ 1

Volební období Nejvyššího soudu, krajských s okresních soudů skončí dnem 12. června 1964. Týmž dnem skončí také volební období vojenských soudů.

§ 2

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Důvodová zpráva

Ústavní zákon č. 75/1963 Sb. sjednotil v souladu s Ústavou volební období Národního shromáždění, Slovenské národní rady a národních výborů a stanovil, že volební období těchto zastupitelských sborů skončí dnem 12. června 1964.

Aby s volebními obdobími zastupitelských sborů byla sjednocena též volební období soudů, navrhuje předkládaný ústavní zákon stanovit, že i volební období Nejvyššího soudu, krajských soudů a okresních soudů, která by podle čl. 99 Ústavy uplynula v prosinci 1965, skončí dnem 12. června 1964 a že týmž dnem skončí i volební období vojenských soudů. Přímé volby soudů okresních soudů budou tak spojeny s volbami do zastupitelských sborů. Zastupitelské sbory, které budou zvoleny ve volbách v červnu 1964, zvolí během třetího čtvrtletí i nové soudce Nejvyššího soudu a krajských soudů a soudce z povolání vojenských soudů. Zároveň budou na shromážděních příslušníků ozbrojených sil a ozbrojených sborů zvoleni i ostatní soudci vojenských soudů.

Pro spojení voleb soudců okresních soudů s volbami poslanců zastupitelských sborů svědčí zejména skutečnost, že rozhodujícím činitelem při přípravě a provádění voleb soudců jsou národní výbory. Společná volební kampaň a společný nástup zvolených poslanců a soudců do funkcí přispěje k dalšímu prohloubení spolupráce soudů s národními výbory, se společenskými organizacemi i s pracujícími. Zvýší se též odpovědnost volených orgánů na uplatňování celospolečenských zájmů, jak to požadují usnesení XII. sjezdu KSČ. Spojením voleb bude dosaženo i značných úspor. Náklady spojené se samostatnými volbami soudců v roce 1961 činily jen v resortu ministerstva spravedlnosti 550 000 Kčs a v resortu ministerstva vnitra asi 8 miliónů Kčs. Tyto náklady se při společných volbách podstatně sníží.

V Praze dne 21. prosince 1963

Předseda vlády:

Lenárt v. r.

Ministr spravedlnosti:

dr. Neuman v. r.

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP