Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1963

III. volební období

167

Společná zpráva

výborů zdravotního a ústavně právního k vládnímu návrhu

zákona o rodině (tisk 146)

Výbor ústavně právní pro jednal vládní návrh zákona o rodině (tisk 14) ve schůzi dne 28. listopadu 193 a výbor zdravotní ve schůzích dne 26. listopadu a 3. prosince 1963. Po podrobném projednání a v souladu se zmocněním, které oba výbory daly svým předsedům k předložení společně zprávy, usnesly se oba výbory doporučit vládní návrh zákona Národnímu shromáždění ke schválení po opravě tiskové chyby v § 100 s těmito změnami:

§ 48 (nové znění):

"Občané, kterým byla národním výborem nebo soudem svěřena ochrana zájmů nezletilých jsou oprávněni navštívit nezletilého v bytě, zjistit v jeho bydlišti, škole nebo na pracovišti zda je o něj náležité pečováno a vyšetřit výchovné poměry. Státní orgány, společenské organizace a rodiče jim přitom poskytují veškerou pomoc."

Odůvodnění: původní formulace prvé věty "navštívit nezletilce v jeho bytě" je nepřesná, poněvadž nejde o byt nezletilce. Slovo "jeho" se proto vypouští.

§ 73 odst. 3 (nové znění):

"(3) Zrušením osvojení vznikají znovu vzájemná práva a povinnosti mezi osvojencem a původními rodiči. Osvojenec bude mít opět své dřívější příjmení. Zjistí-li však soud po předběžném prošetření, že rodiče tato práva a povinnosti nemohou řádně vykonávat, učiní současně potřebná opatření. (§§ 44, 45)."

Odůvodnění: původní znění odst. 3 se doplňuje novou poslední větou. V zájmu dítěte je v některých případech nutné, aby soud učinil opatření podle §§ 44 a 45 současně se zrušením osvojení jestliže původní rodiče nemohou řádně vykonávat vůči němu svá práva a povinnosti.

§ 93 (nové znění):

"Povinnost platit příspěvek na výživu trvá nejdéle po dobu pěti let po rozvodu. Tato povinnost může být výjimečně z důležitých důvodů prodloužena, a to i bez časového omezení, nebude-li rozvedený manžel ani po uplynutí této doby schopen sám sebe živit."

Odůvodnění: vypouští se poslední věta, která stanovila že návrh musí být podán v době pěti let po rozvodu, jinak právo zanikne. Změna umožňuje řešit otázku výživného po uplynutí pěti let po rozvodu v těch výjimečných případech, kdy neschopnost vznikne u některého z rozvedených manželů později.

§ 106 (nové znění):

"Dohody a soudní rozhodnutí, kterými byla stanovena před účinností tohoto zákona vyživovací povinnost rozvedených manželů vůči sobě navzájem, mohou být na návrh jednoho z manželů soudem změněny nebo zrušeny, jsou-li v rozporu s tímto zákonem."

Odůvodnění: původní znění "na návrh manžela" se nahrazuje přesnějším výrazem "na návrh jednoho z manželů",

§ 107 se vypouští

Odůvodnění: vypuštění tohoto ustanovení je nutné v souvislosti se změnou § 93.

§§ 108, 109 a 110 se přečíslují na §§ 107, 108 a 109.

§ 108 /dřívější 109/

jako nový bod 3. se vsunuje ustanovení: "3. zákon. č. 59/1952 Sb., o uzavírání manželství s cizinci."

Původní bod 3 o zrušovacích ustanovení a další se přečíslují na doby 4. až 9.

Odůvodnění: novou právní úpravou je třeba zrušit zákon č. 59/1952 Sb., jehož ustanovení se přežila pro uzavírání manželství s cizinci není třeba zvláštní právní normy.

V Praze dne 3. prosince 1963

dr. Václav Škoda v.r.

Josef Zedník v.r.

předseda ústavně právního

zpravodaj ústavně právního

výboru

výboru

   

Bedřich Kozelka v.r.

Libuše Kubešová v.r.

místopředseda zdravotního

zpravodajka zdravotního

výboru

výboru


 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP