Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1963

III. volební období

166

Společná zpráva

výboru ústavně prvního a výboru pro plán a rozpočet

k vládnímu návrhu zákona /tisk 149/ o právních vztazích

v mezinárodním obchodním styku /zákoník mezinárodního obchodu/

Výbor ústavně právní ve své schůzi dne 29. listopadu 1963 a výbor pro elán a rozpočet ve své schůze dne 28. listopadu 1963 projednaly vládní návrh zákona o právních vztazích v mezinárodním obchodním styku /zákoník mezinárodního obchodu/ /tisk 149/ a usnesly se po opravě tiskových závad, po sladění obsahu zákoníky s terminologií uvedenou v textu zákoníky a po doplnění provedeném za účelem upřesnění a lepší jasnosti

v § 7 v druhém řádku vložit za slovo "vlastními" výraz "právními".

V § 85 v 2. odst. v druhém řádku nahradit "§ 596 odst. 2" zněním "§ 597".

V § 92 v 2. odst. v šestém řádku nehradit výraz "jestliže" slovy "potom, co".

V § 94 v odst. 3. v řádku šestém vložit za slovo "této" výraz "uznané".

Před § 95 vložit nadpis "oddíl 2".

V § 105 odst. 2., v třetím řádku nahradit slova "druhy smluv" výrazem "druhy závazkových vztahů ze smluv".

V § 132 nahradit v prvním řádku slovo "Poměr" slovem "vztah".

V § 146 v prvním řádku nahradit slovo "smluví" slovem "ujedná".

V § 174 v odst. 1. v prvním řádku nahradit slovo "soud" slovem "příslušný orgán"

V § 190 nahradit slovo "zaniká" slovem "zanikne".

V § 211 v odst. 2., nahradit slovo "zaniká" slovem "zanikne".

V § 252 v odst. 1. ve čtvrtém řádku nahradit slovo "závaznou" slovem "zavázanou".

Před § 274 vložit nadpis "oddíl 7".

V § 303 v odst. 1. ve čtvrtém řádku nahradit slovo "v místě" slovem "při"

V § 340 v odst. 2 v pátém řádku nahradit slovo "dociloval" slovem "dosahoval". Rovněž v šestém řádku nahradit slovo "docilovaným" slovem "dosahovaným".

V § 342 pozměnit začátek věty takto "Je-li kupní cena ujednána v určité....".

V § 347 odst. 2. doplnit na konci poslední věty tato slova ... "jež má nést prodávající".

V § 348 v odst. 1. úpravu závěr první věty takto .... "jinak v místě sídla /bydliště/ prodávajícího".

Před § 353 vložit nadpis "Zajištění zaplacení kupní ceny".

V § 361 v odst. 2. v druhém řádku nahradit slovo "zboží" slovem "kupní cenu".

§ 419 upravit takto "Vyplývá-li ze smlouvy, nebo z okolností za nichž byla smlouva /hlavní smlouva/ uzavřena a jež byly známé oběma stranám, že je jí splnění je, zejména s přihlédnutím k úpravě mezistátního platebního styku, závislé na plnění ze smlouvy jiné /smlouvy vedlejší /, má se za to, že plnění vedlejší smlouvy tvoří odkládací podmínku účinnosti smlouvy hlavní. Má-li být nebo je-li z hlavní smlouvy plněno předem, má nesplnění vedlejší smlouvy povahu podmínky rozvazovací".

V § 456 ve druhém a čtvrtém řádku nehradit slovo "zboží" slovem "věc".

V § 571 v odst 1. ve čtvrtém řádku nahradit slovo "při tom" slovem "k tomu účelu" dále v šestém řádku nahradit slovo "touto" slovem "určitou"

V § 577 v písm. a, v třetím řádku nahradit slova "o kterých věděl" slovy "pokud o nich pojistník ví". Dále v písm. c, ve třetím řádku nahradit slovo "věděl" slovem "ví".

V § 580 v odst. 2. v prvním řádku nahradit slova "pokud" slovem "jestliže".

V § 691 upravit začátek druhé věty takto "Závazek vznikne ...."

V § 696 v druhém řádku vypustit slovo "jejich" a za slovo "obsahu" vložit slovo "podmínek",

doporučit jej Národnímu shromáždění ke schválení.

V Praze dne 29. listopadu 1963

dr. Škoda v.r.

Jozef Valo v.r.

předseda ústavně právního

předseda výboru pro plán

výboru

a rozpočet

   

Jan Šubrt v.r.

Jaroslav Novák v.r.

zpravodaj ústavně právního

zpravodaj výboru pro plán

výboru

a rozpočetSouvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP