Národní shromáždění Československé socislistické republiky 1963

III. volební období

165

Zpráva

výboru ústavně právního

k vládnímu návrhu zákona /tisk 145/ o mezinárodním právu soukromém a procesním

Výbor ústavně právní projednal ve své schůzi konané dne 28. listopadu 1963 vládní návrh zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním a usnesl se, po opravě tiskových chyb, doporučit jej Národnímu shromáždění ke schválení s těmito změnami:

§ 2 Ustanovení paragrafu bylo upraveno a zní

"Ustanovení tohoto zákona se použije, jen pokud nestanoví něco jiného mezinárodní smlouva, kterou je Československá socialistická republika vázána."

Úprava byla provedena shodně s návrhem zákoníku mezinárodního obchodu /§ 4/.

§ 9 V odstavci 1 ve třetím řádku ze slova "učinit" vložena spojka "i".

§ 13 Do ustanovení paragrafu vložen další odstavec, druhý, tohoto znění:

"/2/ započtení se řídí, pokud z požadavku rozumného uspořádání právního poměru nevyplývá něco jiného, týmž právním řádem jako pohledávka proti niž směřuje započtení".

V důsledku toho se odstavce očíslují.

Doplnění provedeno k vůli úplnosti § 13 v otázce kompenzace pohledávek.

§ 16 V odstavci 1 se počáteční slovo "Pracovní" vypouští.

§ 19 Ve třetím řádku se vkládá za slova "jehož je" slova "tato osoba".

§ 66 Citace § 64 - 65 se mění na citaci "§ 63 - 64"

V Praze dne 28. listopadu 1963

dr. V. Škoda v.r.

Jan Janulík v.r.

předseda výboru ústavně

zpravodaj výboru ústavně

právního

právníhoSouvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP