Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1963

III. volební období

160

Návrh residenta republiky,

kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu protokol o prodloužení platnosti Smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik ze dne 12. prosince 1943, podepsaný v Moskvě dne 27. listopadu 1963

Návrh schvalovacího usnesení:

Národní shromáždění Československé socialistické republiky souhlasí s protokolem o prodloužení platnosti Smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik ze dne 12. prosince 1943, podepsaným v Moskvě dne 27. listopadu 1963

PROTOKOL

o prodloužení platnosti Smlouvy a přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik ze dne 12. prosince 1943

Československá socialistická republika a Svaz sovětských socialistických republik,

potvrzujíce svoji důslednou politiku míru a vzájemné trvalé a těsné přátelské spolupráce,

majíce na zřeteli, že Smlouvou o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci ze dne 12. prosince 1943 převzaté závazky předpokládají společné úsilí směřující k zachování míru v Evropě,

zdůrazňujíce význam těchto závazků a vzájemné spolupráce v současné mezinárodní situaci, kdy nebezpečí narušení míru, o němž se hovoří ve Smlouvě, není odstraněno a kdy síly, které rozpoutaly druhou světovou vilku, jsou i v současné době hrozbou evropskému a světovému míru,

konstatujíce s uspokojením, že jeden ze dvou svrchovaných států, které vznikly na území bývalé Německé říše, socialistická Německá demokratická republika, jde cestou míru a je důležitým činitelem zajištění bezpečnosti v Evropě a odvrácení hrozby války,

v souladu se závazky, jež převzaly všechny členské státy Varšavské smlouvy,

řídíce se zásadami Charty Organizace spojených národů

a důsledně uplatňujíce leninskou politiku mírového soužití států s různým společenským zřízením, dohodly se takto:

Článek 1

Platnost Smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik ze dne 12. prosince 1943 se prodlužuje o dvacet let počínaje dnem uplynutí dvacetileté lhůty, na kterou byla tato Smlouva uzavřena, to jest dnem 12. prosince 1963.

Jestliže žádná z Vysokých smluvních stran neučiní rok před uplynutím této lhůty prohlášení, že si přeje Smlouvu vypovědět, zůstane tato v platnosti po dobu dalších pěti let a tak pokaždé, dokud jedna ze Stran neučiní prohlášení o výpovědi Smlouvy rok před uplynutím probíhajícího pětiletého období.

Článek 2

Tento Protokol podléhá ratifikaci a nabude platnosti dnem výměny ratifikačních listin, jež bude provedena v Praze v nejkratší možné době.

Protokol je sepsán ve dvou vyhotoveních, každé v českém a ruském jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Dáno v Moskvě dne 27. listopadu 1963.

President Československé socialistické republiky

Předseda Presidia Nejvyššího sovětu Svazu sovětských socialistických republik

A. Novotný v. r.

L. Brežněv v. r.

   

Předseda vlády Československé socialistické republiky

Předseda Rady ministrů Svazu sovětských socialistických republik

J. Lenárt v. r.

N. Chruščov v. r.


Důvodový zpráva

Protokol o prodloužení platnosti Smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik ze dne 12. prosince 1943 byl podepsán v Moskvě 27. listopadu 1963 ze strany Československé socialistické republiky presidentem republiky Antonínem Novotným a předsedou vlády Jozefem Lenártem, ze strany Svazu sovětských socialistických republik předsedou Presidia Nejvyššího sovětu Leonidem Brežněvem a předsedou Rady ministrů Nikitou Chruščovem.

Dvacetiletá zkušenost československo-sovětských vztahů prokázala, že se smlouva plně osvědčila a stala se smluvním výrazem bratrské spolupráce a pevného spojenectví mezi národy našich zemí i dokumentem základní orientace naší zahraniční politiky.

Smlouva z roku 1943 předpokládala po uplynutí dvacetiletého období prodlužování platnosti vždy o dalších pět let. Podepsaný protokol stanoví prodloužení platnosti smlouvy o dvacet let. Toto ustanovení protokolu výrazně manifestuje stanovisko obou smluvních stran k obsahu smlouvy a zejména skutečnost, že vztahy mezi oběma našimi zeměmi jsou trvalé a nerozborné. Pro Československou socialistickou republiku je smlouva zárukou naší bezpečnosti a jedním ze základních předpokladu dalšího rozvoje naší ekonomiky a socialistické společnosti.

Současný mezinárodně politický význam prodloužení smlouvy spočívá v tom, že nebezpečí narušení míru, o němž se hovoří ve smlouvě, není odstraněno a že síly, které rozpoutaly druhou světovou válku, jsou i nyní hrozbou evropskému a světovému míru.

Smlouva je v současné době rovněž významným příspěvkem k posílení jednoty a semknutosti zemí světové socialistické soustavy i k upevnění míru v Evropě a ve světě.

V Praze dne 29. listopadu 1963

President Československé socialistické republiky:

Novotný v. r.

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP