Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1963

III. volební období

140

Návrh

předsednictva Národního shromáždění

na vydání ústavního zákona o skončení volebního období Národního shromáždění, Slovenské národní rady a národních výborů

Předsednictvo Národního shromáždění navrhuje podle čl. 52 ústavy, aby se Národní shromáždění usneslo na tomto ústavním zákoně:

Ústavní zákon

ze dne 1963

o skončení volebního období Národního shromáždění, Slovenské národní rady a národních výborů

Aby byla v souladu s ústavou Československé socialistické republiky sjednocena volební období Národního shromáždění, Slovenské národní rady a národních výborů, zvolených dne 12. června 1960, usneslo se Národní shromáždění Československé socialistické republiky na tomto ústavním zákoně:

§ 1

Volební období Národního shromáždění, Slovenské národní rady a národních výborů, zvolených dne 12. června 1960, Skončí dnem 12. června 1964.

§ 2

Tento ústavní zákon nabývá účinností dnem vyhlášení.

Důvodová zpráva

Zastupitelské orgány ČSSR, to je Národní shromáždění, Slovenská národní rada a národní výbory, byly zvoleny dne 12. června 1960, tedy ještě v době před vydáním nové socialistické ústavy. Jejich pravomoc i volební období do vydání socialistické ústavy se řídilo ústavou tehdy platnou.

Všechny ústavní orgány zvolené před vydáním ústavy zůstaly i po vydání nové ústavy ve své funkci a vykonávají svůj mandát. Nová ústava výslovně nestanoví, kdy orgány zvolené podle ústavy dřívější skončí svoji funkci. Proto je třeba zajistit, aby snové volby ústavních orgánů byly v souladu s volebními obdobími stanovenými ústavou novou, která určuje pro zastupitelské sbory jednotné období čtyřleté. Je to třeba i proto, že voliči v červnu 1960 vykonávali své volební právo v době, kdy již všeobecně zásady nové ústavy byly známy a v jejích duchu. Toto řešení odpovídá tedy a vychází vstříc základnímu principu naší ústavy a naší socialistické demokracie, tj. suverenity lidu.

Nyní je ovšem třeba určit, že volební období Národního shromáždění, Slovenské národní rady a národních výborů zvolených dne 12. června 1960 skončí dnem 12. června 1964. K tomu je třeba formy ústavního zákona. Den voleb vyhlásí pak předsednictvo Národního shromáždění (§ 60, odst. 4 ústavy).

V Praze dne 11. září 1961

Oldřich Beran v. r.,

Zdeněk Fierlinger v. r.

ověřovatel

předseda


 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP