Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1963

III. volební období.

137

Vládní návrh

Zákon

ze dne..... 1963

o rybářství

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

§ 1

Úvodní ustanovení

Rybářství jako odvětví zemědělské výroby zajišťuje podle potřeb socialistické společnosti v souladu se státním plánem rozvoje národního hospodářství řádný chov, zušlechťování, ochranu a lov ryb a jiných vodních živočichů. Tohoto cíle se dosahuje plánovitým hospodařením na rybnících a plánovitým výkonem rybářského práva v tekoucích vodách. Péče o soustavné zvelebování rybářství je v zájmu celé naší společnosti. Socialistické společenské zřízení vytváří podmínky, aby se co nejširší okruh pracujících podílel na řízení rybářství a na výkonu rybářského práva.

§ 2

Československý rybářský svaz

Českoslovenští občané, kteří mají aktivní zájem o rozvoj československého rybářství, se sdružují. v Československém rybářském svazu, který je dobrovolnou společenskou organizací.

ODDÍL PRVNÍ

Rybářství provozované hospodařením na rybnících

§ 3

(1) Hospodařením na rybnících se zajišťuje plánovitá výroba tržních ryb k zlepšení výživy pracujících a výroba násad pro rybníky a pro zarybňování rybářských revírů.

(2) Socialistické organizace, které mají ve správě nebo užívání rybníky, na nichž lze řádně rybnikářsky hospodařit, jsou povinny udržovat je v řádném hospodářském stavu a hospodařit na nich podle pokrokových zásad tak, aby bylo docilováno co nejvyšší výroby ryb. Rovněž ostatní uživatelé, popřípadě vlastníci takových rybníků jsou povinni je udržovat v řádném hospodářském stavu.

(3) Na rybnících především hospodaří podniky státního rybářství a pro potřeby zarybňování rybářských revírů organizační složky Československého rybářského svazu.

§ 4

(1) Rybníky, které nejsou řádně rybníkářsky využity, přestože na nich lze řádně rybníkářsky hospodařit, přidělí okresní národní výbor - nejde-li o národní majetek - do bezplatného užívání socialistické organizaci, která je s to zajistit jejich obhospodařování, a to především podnikům státního rybářství a organizačním složkám Československého rybářského svazu. Přitom okresní národní výbor postupuje tak, aby byly z hlediska rybníkářského zachovány, vytvářeny a zlepšovány vhodné ekonomické celky. Organizace, které byl takto rybník přidělen, je oprávněna ke všem opatřením, jichž je třeba k řádnému hospodaření na rytmiku a má tatáž práva a povinnosti jako organizace; které byl majetek přikázán do užívání podle předpisů o opatřeních k zajištění zemědělské výroby.

(2) Okresní národní výbory rozhodují podle odstavce 1 vždy po projednání s příslušným podnikem státního rybářství a s příslušnou organizační složkou Československého rybářského svazu.

§ 5

V zájmu úspěšného plnění úkolů sledovaných hospodařením na rybnících (§ 3 odst. 1) nebudou rybníky zpravidla odnímány rybníkářskému hospodaření. Musí-li k takovému odnětí dojít z důvodu výstavby, provozu průmyslových podniků apod., jsou investoři staveb; popřípadě organizace; v jejichž zájmu se rybníkářské hospodaření omezuje nebo vylučuje; povinni zahrnout do příslušné dokumentace zdůvodnění zamyšleného odnětí; v němž ve spolupráci s podnikem státního rybářství provedou též odhad ztrát, které tím vzniknou na výrobě ryb a předběžných investičních nákladů na výstavbu náhradního rybníku. Na návrh podniku státníka rybářství, ke kterému připojí investor zdůvodnění zamyšleného odnětí, může krajský národní výbor uložit investoru provést výstavbu náhradního rybníku s možností produkce odpovídající ztrátám; k nimž dojde provedením plánovaného zásahu; přitom krajský národní výbor přihlíží též k tomu, aby náhradní výstavba byla umístěna na nezemědělské půdě, popřípadě na zemědělské půdě horší jakosti. V investičním, provozním a finančním plánu investorů musí být zajištěny finanční a materiálové prostředky na provedení výstavby náhradního rybníku, kterou jim krajský národní výbor uložil.

ODDÍL DRUHÝ

Rybářství provozované výkonem rybářského práva

§ 6

Rybářské právo

(1) Rybářské právo je oprávnění a povinnost plánovitě chovat, chránit a lovit ryby a jiné vodní živočichy v tekoucích vodách a ulovené ryby a vodní živočichy si přivlastňovat, jakož i oprávnění užívat k tomu v nezbytné míře pobřežních pozemků.

(2) Tekoucími vodami se rozumí též údolní nádrže, jezera, odstavená ramena vzniklá regulací, tůně, vodní retenční nádrže, odvodňovací a zavodňovací kanály, propadliny vzniklé těžbou, jakož i rybníky, které okresní národní výbor na návrh uživatele rybářského revíru (§ 9 odst. 1) a po projednání s podnikem státního rybářství prohlásil za trvale nezpůsobilé k řádnému rybníkářskému hospodaření.

(3) V pochybnostech, zda jde o tekoucí vody nebo o rybník, rozhoduje okresní národní výbor.

(4) Rybářské právo patří státu; lze je vykonávat jen v rybářských revírech.

§ 7

Rybářské revíry

(1) Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství po projednání s Československým rybářským svazem vytváří z vod, v nichž náleží státu rybářské právo, rybářské revíry. Jsou to vodní celky umožňující řádný a plánovitý výkon rybářského práva, zejména trvaly chov vhodných druhů ryb. Do rybářských revírů se nezahrnují přítoky, odtoky a obvodové stoky rybníků v rozsahu potřebném k řádnému hospodaření na rybnících.

(2) Při vytváření rybářských revírů se stanoví, které revíry (výjimečně částí revírů) jsou vodami pstruhovými a které jsou vodami mimopstruhovými.

§ 8

Výkon rybářského práva

(1) Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství přenechá bezplatně výkon rybářského práva v rybářských revírech především organizačním složkám Československého rybářského svazu, a dále podnikům státního rybářství a jiným státním organizacím v oboru rybářství; popřípadě státním organizacím lesního hospodářství a v revírech, které jsou na pozemcích spravovaných orgány vojenské správy, organizacím v oboru působnosti ministerstva národní obrany.

(2) Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství přenechá bezplatně podnikům státního rybářství výkon rybářského práva v údolních nádržích, které jsou zvlášť vhodné k výrobě tržních ryb. Přitom musí být pracujícím zajištěn na těchto nádržích lov ryb na udici.

§ 9

Hospodaření v rybářských revírech

Organizace, které ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství přenechalo výkon rybářského práva v rybářském revíru (v dalším "uživatel rybářského revíru"), je povinna v tomto revíru řádně hospodařit podle hospodářského plánu, který stanoví ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství.

(2) Je-li součástí rybářského revíru rybník prohlášený za trvale nezpůsobilý k řádnému rybníkářskému hospodaření, který neslouží žádnému jinému účelu než výkonu rybářského práva, je uživatel rybářského revíru též povinen plnit závazky vyplývající z vodohospodářského povolení a rybník udržovat v řádném stavu, i když mu rybník nebude odevzdán do jeho správy, popřípadě do užívání.

(3) V zájmu řádného hospodaření v rybářských revírech nemají být rybochovná zařízení sloužící k výrobě násad pro zarybnění rybářských revírů zpravidla odnímána tomuto účelu.

(4) Pro každý rybářský revír je jeho uživatel povinen ustanovit rybářského hospodáře a jeho zástupce; které schvaluje okresní národní výbor příslušný podle místa jejich trvalého pobytu. Rybářským hospodářem a jeho zástupcem může být ustanoven československy občan, který má odborné znalosti chovu a lovu ryb a rybářsky lístek.

(5) Uživatelé rybářských revírů jsou povinni v přírodě vyznačit hraníce rybářských revírů a vod pstruhových a mimopstruhových.

§ 10

(1) Lov ryb a jiných vodních živočichů v rybářských revírech smí být prováděn jen způsobem odpovídajícím zásadám řádného výkonu rybářského práva. Ochrany ryb a jiných vodních živočichů, jakož i ochrany přírody. Zakazuje se zejména:

a) používat k lovu ryb a raků prostředků výbušných, otravných nebo omamných, bodců jakéhokoliv druhu, lapaček, udic bez prutů, dále vidlic a rozsošek, jakož i střílet ryby, tlouci ryby pod ledem, chytat je na šňůry a podsekáváním udicí, do rukou a do ok,

b) ve vodách pstruhových používat za nástrahu červů a hmyzu (včetně jeho larev), jakož i jejich napodobenin vyjma umělé mušky;

c) sbírat jikry, užívat k lovu ryb a raků elektřiny, lovit ryby pod ledem ("na dírkách"), při umělém světle, v noci, používat ve vodě silně proudící (např. ve splavech, náhonech, odpadech) lovicích zařízení, jako slupí, vrší, košů apod., lovit ryby v rybím přesmyku a do vzdálenosti 50 m nad ním a pod ním, užívat jakýchkoliv stálých zařízení k lovení ryb nebo sítí, které nejsou od sebe vzdáleny alespoň 50 m a zabraňovat tahu ryb proti vodě při normálním stavu vody, pokud všechna tato opatření neprovádí uživatel rybářského revíru pro potřebu chovu, k záchraně ryb nebo k hospodářské těžbě; i k těmto účelům smí však užívat při lovu ryb a raků elektřiny jen v souladu s bezpečnostními předpisy,

d) chytat ryby na místech, kde se nahromadily za mimořádně nízkého stavu vody nebo při škodlivém znečištění vody a též ryby shromážděné k přezimování, pokud tato opatření nečiní uživatel rybářského revíru k záchraně ryb a k jejich přenesení do jiných vod, nebo pro potřebu chovu, anebo podnik státního rybářství k hospodářské těžbě.

(2) Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství může povolit výjimky ze zákazů stanovených v odstavci 1 pro vědecké účely nebo v jiných výjimečných a zvlášť odůvodněných případech.

(3) Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství může po projednání s Československým rybářským svazem stanovit, které další způsoby lovu ryb jsou zakázány nebo omezeny.

§ 11

(1) Lovit ryby a jiné vodní živočichy v rybářských revírech mohou jen občané, kteří mají rybářsky lístek vydaný okresním národním výborem a povolenku k rybolovu vydanou uživatelem rybářského revíru. Povolenky k rybolovu v rybářských revírech, jejichž uživateli jsou organizační složky Československého rybářského svazu, lze vydat jen osobám, které jsou členy tohoto svazu. Rybářsky lístek a povolenku k rybolovu jsou oprávněné osoby povinny mít při lovu u sebe a předložit je na požádání orgánům veřejné bezpečnosti, rybářskému hospodáři a rybářské stráži. Rybářsky lístek a povolenku k rybolovu nemusí mít osoby, které loví ryby nebo jiné vodní živočichy z pověření uživatele rybářského revíru a pro potřebu řádného hospodaření v rybářském revíru.

(2) Ministerstvo zemědělství; lesního a vodního hospodářství může ve výjimečných zvlášť odůvodněných případech vydat zvláštní povolenku, která opravňuje k lovu ryb v rybářských revírech v ní vyznačených. Tato povolenka nahrazuje rybářský lístek i povolenku k rybolovu vydanou uživatelem rybářského revíru. Zvláštní povolenka může být vydána i tomu, kdo není členem Československého rybářského svazu.

§ 12

Chráněné rybí oblasti

(1) V zájmu řádného chovu ryb nebo chovu jiných vodních živočichů může krajský národní výbor po projednání s uživateli rybářských revírů prohlásit částí rybářských revírů, popřípadě i celé revíry za chráněné rybí oblastí a stanovit přitom potřebná omezení obecného užívání vody.

(2) Uživatel rybářského revíru je povinen v přírodě zřetelně vyznačit hranice chráněné rybí oblasti.

(3) Okresní národní výbor může uložit uživatelům rybářských revírů, pokud mají ze zřízené chráněné rybí oblasti prospěch, přispívat přiměřeně podle míry prospěchu na výdaje spojené se zarybněním vod této oblasti.

§ 13

Přístup na pozemky

(1) Oprávněné osoby (§ 9 odst. 1 a § 11) mohou při výkonu rybářského práva vstupovat na pobřežní pozemky, pokud na ně není vstup zakázán z důvodů obecného zájmu; jsou však povinny nahradit škodu, kterou přitom způsobí. Nedojde-li k dohodě o náhradě škody, rozhodne o ní okresní národní výbor.

(2) Uživatelé rybářských revírů mohou také umístit na pobřežních pozemcích předepsaná označení hranic rybářských revírů pstruhových i mimopstruhových vod a chráněných oblastí (§ 9 odst. 5, 12 odst. 2). O rozsahu povinnosti vlastníka nebo uživatele pobřežního pozemku trpět umístění těchto označení rozhodne - pokud se účastnící nedohodnou - okresní národní výbor.

§ 14

Ryby na pozemcích zaplavených při povodni

Uživatelé pozemků zaplavených při povodni nejsou oprávněni lovit ryby na těchto pozemcích a nesmějí činit opatření, jímž by, zabránili rybám vrátit se do rybářského revíru. Mohou si však ponechat ryby, které zůstaly na jejich pozemcích po opadnutí vody; jestliže uživatel rybářského revíru neučinil do 7 dnů po opadnutí vody opatření k záchraně nebo výlovu ryb.

ODDÍL TŘETÍ

Ustanovení společná a závěrečná

§ 15

Ryby a jiní vodní živočichové

Rybami a jinými vodními živočichy podle tohoto zákona se rozumějí ryby všeho druhu, raci, perlorodka říční, škeble, velevrubi a žáby, pokud žijí v rybnících a tekoucích vodách.

§ 16

Ochrana rybářství

Ochranou rybářství se rozumí ochrana ryb a jiných vodních živočichů před nepříznivými vlivy a před škodlivými zásahy lidí a ochrana rybářských zařízení.

§ 17

Při projektování, budování, provozu a udržování vodohospodářských děl a zařízení a při jiném užívání tekoucích vod je nutno přihlížet k potřebám a ochraně rybářství, zejména chránit tekoucí vody proti znečišťování, místnímu oteplování a vypouštění závadných odpadních vod. Dále musí být dbáno, aby tam, kde je to účelné, byly zřizovány a udržovány rybí přechody a česlice a při budování údolních nádrží též odlovná místa a rybochovná zařízení potřebná k zarybňování těchto nádrží.

§ 18

Zajištění řádné ochrany rybářství v rybnících a rybářských revírech je povinností jejich uživatelů. V rámci této povinností jsou tito uživatelé po vinni ustanovit pro soustavu rybníků i pro každý rybářský revír rybářskou stráž; schvaluje jí na jejich návrh okresní národní výbor, u něhož též vykonají slib. Rybářská stráž je povinna nosit při výkonu své činnosti služební odznak se státním znakem.

§ 19

(1) Rybářská stráž je oprávněna zejména:

a) kontrolovat, zda osoby, které loví ryby a jiné vodní živočichy v rybnících nebo v rybářských revírech, jsou k tomu oprávněny (§ 11), zadržovat osoby přistižené při neoprávněném lovení ryb nebo jiných vodních živočichů a zjišťovat jejich totožnost. V takových případech je zejména oprávněna odebrat přistiženým osobám rybářské nářadí a úlovky a vykázat je z rybářských revírů nebo od rybníků, a nelze-li zjistit jejich totožnost, předvést je orgánům veřejné bezpečností nebo národních výborů. Postižené osoby jsou povinny uposlechnout. Odebrané nářadí odevzdá rybářská stráž neprodleně orgánům veřejné bezpečnosti nebo národních výborů,

b) dozírat na řádné provádění lovu ryb a jiných vodních živočichů a prohlížet osobám lovícím ryby a jiné vodní živočichy rybářské nářadí a úlovky i obsah rybářských lodí a nádrží na ryby,

c) sledovat z hlediska ochrany rybářství užívání a čistotu vod a zjišťovat zdroje znečištění vody,

d) dozírat, zda se neužívá jezů, stavidel, zdymadel, výpustí a jiných zařízení způsobem, který odporuje předpisům a opatřením na ochranu rybářství.

(2) Zjistí-li rybářská stráž závady, oznámí je organizací, která ji ustanovila, a v neodkladných případech podle povahy věci též orgánům veřejné bezpečnosti nebo orgánům vodohospodářským.

§ 20

Zkvalitňování chovu ryb

Chov ryb v rybnících i v tekoucích vodách musí být zaměřen na zlepšování užitkových vlastností a na zvyšováni odolnosti ryb proti chorobám. K dosažení tohoto cíle mohou produkovat generační ryby jen organizace, které určí ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství. Organizace hospodařící na rybnících a uživatelé rybářských revírů jsou povinní chovat v nich ryby jen z násady odchované určenými organizacemi, a to od té doby a v těch oblastech, které stanoví ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství.

§ 21

Zavádění chovů nových druhů ryb a jiných vodních živočichů

Vypouštět nebo nasazovat do vod ryby a jiné živočichy, kteří se dosud v těchto vodách nevyskytli, lze jen se souhlasem ministerstva zemědělství; lesního a vodního hospodářství, které jej udělí v dohodě s ministerstvem školství a kultury a ministerstvem zdravotnictví po projednání s Československou akademií věd a Československým rybářským svazem.

§ 22

Výkon rybářského práva v pohraničních vodách

Pokud mezinárodní smlouvy mají o výkonu rybářského práva v hraničních tocích a ve vodách prohlášených za mezinárodní toky zvláštní ustanovení; platí tato zvláštní ustanovení.

§ 23

Řízení rybářství

(1) Ústřední řízení zejména plánování rybářství přísluší ministerstvu zemědělství, lesního a vodního hospodářství. V krajích a okresech dozírají na řádný výkon rybářského práva uživateli rybářských, revírů krajské a okresní národní výbory. Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství a národní výbory plní tyto úkoly za účinné spolupráce organizačních složek Československého rybářského svazu. Výrobní zemědělské správy dozírají na řádné hospodaření v rybnících jednotných zemědělských družstev a státních statků, které přímo řídí.

(2) Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství může pověřit Československý rybářský svaz dalšími úkoly na úseku rybářství.

(3) Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství, krajské národní výbory a okresní národní výbory mohou pozastavit výkon usnesení a opatření organizačních složek Československého rybářského svazu, pokud odporují platným předpisům.

§ 24

Prováděcí předpisy

Předpisy potřebné k provedení tohoto zákona vydá ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány státní správy; přitom může zejména upravit hospodaření; popřípadě lov ryb na rybnících, stanovit, kteří jiní vodní živočichové než živočichové uvedení v § 15 jsou předmětem rybářského práva, podmínky pro vydávání a odebírání rybářských lístků, dobu hájení a nejnižší přípustnou míru jednotlivých druhů ryb a jiných vodních živočichů, způsob a podmínky jejich lovu, způsob hubení, popřípadě chovu živočichů ohrožujících chov ryb a jiných vodních živočichů, upravit umělý chov ryb a stanovit potřebnou způsobilost odborných pracovníků v rybářství.

§ 25

Zrušovací ustanovení

(1) Zrušují se

zákon č. 62/1952 Sb., o rybářství,

vyhláška ministerstva zemědělství č. 142/1952 Ú. l., o zákazu lovu ryb na udici na rybnících,

vyhláška ministerstva zemědělství č. 363/1952 Ú. l., (č. 428/1952 Ú. v.), kterou se provádějí některá ustanovení zákona o rybářství, ve znění vyhlášky č. 193/1957 Ú. l. (Ú. v.),

vyhláška ministerstva zemědělství č. 170/1953 Ú. l. (č. 213/1953 Ú. v.), kterou se vydává rybářsky řád, ve znění vyhlášky č. 194/1957 Ú. l. (Ú. v.),

a všechny další předpisy vydané k provedení zákona č. 62/1952 Sb., o rybářství. [Seznam těchto předpisů je uveřejněn v částce 63 Věstníku ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství.]

(2) Zrušují se dále

zákon č. 12/1948 Sb., o zevním označení přísežné stráže určené k ochraně lesů, polního majetků, myslivosti a rybářství; a zákon č. 86/1949 Sb.; o přísežných hajných k ochraně lesů, polního majetku; myslivosti, rybářství a od a vodních děl, pokud se vztahují na přísežnou stráž (přísežné hajné) k ochraně rybářství.

§ 26

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP