Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1963

III. volební období.

125

Vládní návrh,

kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o výsadách a imunitách Dunajské komise,

přijatá na XXI. zasedání Dunajské komise dne 13. února 1963 v Budapešti

Návrh schvalovacího usnesení:

Národní shromáždění Československé socialistické republiky souhlasí s Úmluvou o výsadách a imunitách Dunajské komise, přijatou na XXI. zasedání Dunajské komise dne 13. února 1963 v Budapešti.

Důvodová zpráva

Na XXI. zasedání Dunajské komise, které se konalo v lednu a únoru 1963 v Budapešti, byla dne 13. února 1963 přijata mnohostranná Úmluva o výsadách a imunitách Dunajské komise.

Úmluva upravuje právní postavení, výsady a imunity Dunajské komise, představitelů zemí v Dunajské komisi a pracovníků Komise ve shodě s obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva, a to obdobným způsobem jako Úmluva o výsadách a imunitách Rady vzájemné hospodářské pomoci.

Meritorní články Úmluvy vymezují právní statut Dunajské komise, jež je právnickou osobou způsobilou zejména sjednávat smlouvy, nabývat, najímat a zcizovat majetek a jednat před soudem. Majetek Komise a majetková práva jsou nedotknutelné. Komise je osvobozena od přímých daní a poplatků (s výjimkou poplatků za služby). Dále je osvobozena od celních poplatků, omezení při dovozu a vývozu předmětů určených pro služební potřebu. Komise disponuje svými prostředky v souladu s právními předpisy členských států. Při používání spojovacích prostředků požívá Komise stejných práv jako diplomatické mise, včetně práva používat šifru, kurýra a diplomatické zásilky.

Rozsah výsad a imunit je odstupňován podle toho, jsou-li poskytovány představitelům zemí v Dunajské komisi, poradcům nebo expertem členských států Komise a zaměstnancům Komise. Představitelům zemí přísluší výsady a imunity v rozsahu poskytovaném diplomatickým zástupcům. Poradci a experti požívají imunity před zatčením nebo zadržením, vypětí z jurisdikce, nedotknutelností všech listin a dokumentů, celních výhod poskytovaných pracovníkům diplomatických misí, kteří mají obdobnou hodnost, a jsou osvobozeni od osobních povinností a od přímých daní a poplatků z platu, vypláceného jím státem, který je jmenoval. Komise určí kategorie zaměstnanců, kteří budou požívat osvobození od soudní a správní odpovědnosti za činy, jichž se mohou dopustit při výkonu svých funkcí, osvobození od osobních povinností, přímých daní a poplatků z platu a celních výhod, jaké jsou poskytovány pracovníkům diplomatických misí obdobných hodností. Ředitel sekretariátu a pracovního aparátu Komise a jeho náměstci požívají stejných výsad a imunit jako diplomatičtí zástupci.

Výsady a imunity jsou poskytovány členskými státy výhradně v zájmu Komise a mohou být odvolány kdykoliv by bránily výkonu spravedlnosti a odvolání je možné, aniž by byly poškozeny zájmy Komise.

Úmluva byla otevřena k podpisu pro členské státy Dunajské komise do 15. května 1963, kdy byla podepsána zmocněnci Bulharské lidové republiky, Československé socialistické republiky, Socialistické federativní republiky Jugoslávie a Svazu sovětských socialistických republik. Od 15. května 1963 je Úmluva otevřena k přístupu. Vstoupí v platnost dnem uložení 5. ratifikační listiny nebo listiny o přístupu. Zmocněnci ostatních členských států Dunajské komise, tj. Rumunské lidové republiky a Rakouské republiky Úmluvu nepodepsali jen vzhledem k tomu, že neobdrželi včas potřebné plné moci. Očekává se však, že oba uvedené státy k Úmluvě přistoupí.

Sjednání Úmluvy o výsadách a imunitách Dunajské komise je významným krokem k dalšímu upevnění právního postavení Dunajské komise a k posílení její mezinárodní autority.

V Praze dne 15. května 1963.

Předseda vlády:

V. Široký v. r.

Ministr zahraničních věcí:

V. David v. r.

Překlad

ÚMLUVA

O VÝSADÁCH A IMUNITÁCH DUNAJSKÉ KOMISE

Smluvní strany,

majíce na zřeteli články 14 a 16 Úmluvy o režimu plavby na Dunaji, podepsané dne 18. srpna 1948,

přihlížejíce k tomu, že Dunajská komise, její pracovníci a představitelé zemí v Dunajské komisí požívají na území každé ze Smluvních stran výsad a imunit, jež jsou nezbytné pro vykonávání jejich funkcí a pro dosažení cílů, stanovených Úmluvou o režimu plavby no Dunaji,

dohodly se na těchto ustanoveních:

Článek 1

Právnická osoba

Dunajská komise (dále Komise) je právnickou osobou a má způsobilost zejména:

a) sjednávat smlouvy,

b) nabývat, najímat a zcizovat majetek,

c) jednat před soudem.

Článek II

Jmění, fondy, aktiva, dokumenty

1. Úřední místnosti Komise, její archívy a dokumenty všeho druhu jsou nedotknutelné. Jmění, fondy, pohledávky a aktiva Komise, bez ohledu na to, kde se nacházejí, požívají nedotknutelností před jakýmkoliv administrativním a soudním zasahováním, s výjimkou, kdy sama Komise se v jednotlivém případě imunity vzdá.

2. Komise je osvobozena od všech celostátních i místních přímých daní a poplatků. Toto ustanovení se nevztahuje na poplatky za poskytování komunálních a jiných podobných služeb.

3. Komise je osvobozena od celních poplatků a omezení při dovozu nebo vývozu předmětů určených pro služební potřebu.

4. Při plnění svých úkolů disponuje Komise svým majetkem, fondy a měnou se zřetelem na právní předpisy smluvních stran.

Článek III

Výhody při používání spojovacích prostředků

1. Komise požívá na území každého z členských států Úmluvy o režimu plavby na Dunaji, pokud jde o přednost ve spojení, sazby a poplatky za poštovní, telegrafní a telefonní spojení, nejméně tak příznivých podmínek, jaké jsou v dané zemi poskytovány, diplomatickým misím.

2. Komise je oprávněna používat šifru a odesílat svou korespondenci kurýry nebo zapečetěnými zásilkami, jež požívají stejných imunit a výsad jako kurýři a zásilky diplomatických misí.

Článek IV

Představitelé členských států

Úmluvy

1. Představitelé zemí v Komisi a jejich zástupci v době svého pobytu na území některé ze Smluvních stran, jenž souvisí s činností Komise, požívají imunit a výsad, poskytovaných v dané zemi diplomatickým zástupcům.

2. Poradci a experti členských států Komise požívají během svého pobytu na území jedné ze Smluvních stran, jenž je v souvislosti s činností Komise, těchto výsad a imunit:

a) imunity před zatčením nebo zadržením a před jurisdikcí;

b) nedotknutelnosti všech listin a dokumentů;

c) stejných celních výhod pokud jde o jejich osobní zavazadla, jaké jsou poskytovány v dané zemi pracovníkům diplomatických misí, kteří mají obdobnou hodnost;

d) osvobození od osobních povinností a přímých daní a poplatků z platu vypláceného jim státem, který je jmenoval.

V případě, kdy uložení nějaké daně je spojeno s pobytem osoby, jíž má být uložena, pak doba pobytu poradců a expertů členských států Úmluvy na území některé ze Smluvních stran za účelem výkonu jejich funkcí, se nepočítá jako doba pobytu.

3. Výsady a imunity podle tohoto článku jsou poskytovány osobám uvedeným v odstavcích 1 a 2 výhradně ve služebním zájmu. Každý členský stát Úmluvy je oprávněn a povinen vzdáti se imunity svého zástupce ve všech případech, kdyby podle názoru této země imunita bránila výkonu spravedlnosti, a kdy vzdání se imunity není v rozporu s cílem, pro který byla poskytnuta.

4. Ustanovení odstavců 1 a 2 tohoto článku nebudou prováděna vůči představitelům zemí, jejich zástupcům, poradcům a expertům ve státě, jehož jsou příslušníky.

Článek V

Zaměstnanci Komise

1. Komise určuje kategorie zaměstnanců, na něž se vztahují ustanovení tohoto článku. Jména zaměstnanců, pojatých do těchto kategorií, oznámí ředitel sekretariátu a pracovního aparátu Komise členským státům Úmluvy.

2. Zaměstnanci Komise na území každého členského státu Úmluvy

a) se osvobozují od soudní a správní odpovědnosti za všechny činy, jichž se mohou dopustit při výkonu svých funkcí v souvislosti s činností Komise;

b) jsou osvobozeni od osobních povinností;

c) jsou osvobození od přímých daní a poplatků z platu, vypláceného jim Komisí;

d) požívají stejných celních výhod pokud jde o jejich osobní zavazadla, jaké jsou v dané zemi poskytovány pracovníkům diplomatických misí obdobných hodností.

3. Ředitel sekretariátu a pracovního aparátu Komise a jeho náměstci požívají kromě výsad a imunit uvedených v odstavci 2 tohoto článku, jiné výsady a Imunity, poskytované v této zemi diplomatickým zástupcům.

4. Výsady a imunity, uvedené v tomto článku, se poskytují osobám v něm uvedeným výhradně v zájmu Komise a nerušeného vykonávání jejich služebních funkcí. Komise je oprávněna a povinna vzdáti se imunity kteréhokoliv zaměstnance ve všech případech, kdyby podle jejího názoru imunita bránila výkonu spravedlnosti a vzdání je možné, aniž by byly poškozeny zájmy Komise.

5. Ustanovení bodů b), c) a d) 2. odstavce tohoto článku nebudou prováděna vůči zaměstnancům Komise v zemi, jejímiž jsou příslušníky.

Článek VI

Řešení sporných otázek

Jakékoliv sporné otázky, které by mohly vzniknout v souvislosti s prováděním nebo výkladem této Úmluvy, budou řešeny společnou dohodou stran, jichž se týkají.

Spor, který nebyl takto vyřešen, bude předán Komisi, která dá stranám doporučení k jeho urovnání.

Článek VII

Závěrečná ustanovení

1. Tato Úmluva bude otevřena k podpisu členskými státy Úmluvy o režimu plavby na Dunaji z r. 1948 do 15. května 1983 včetně.

2. Úmluva podléhá ratifikaci. Ratifikační listiny budou uloženy u Komise.

3. Po 15. květnu r. 1963 bude Úmluva otevřena k přístupu států, uvedených v odstavci 1 tohoto článku. Listiny o přístupu budou uloženy u Komise.

4. Úmluva vstoupí v platnost dnem uložení páté ratifikační listiny nebo listiny o přístupu. Pro každý stát, který bude ratifikovat Úmluvu nebo k ní přistoupí po jejím vstupu v platnost, nabude Úmluva platnosti dnem uložení jeho ratifikační listiny nebo listiny o přístupu.

5. Tato Úmluva je sepsána v jednom vyhotovení v ruském a francouzském znění, jež mají stejnou platnost. Úmluva bude uložena v archívu Komise.

6. Komise zašle všem Smluvním stranám Úmluvy o režimu plavby na Dunaji z r. 1948 ověřenou kopii této Úmluvy a bude je informovat o podpisech a o uložení každé ratifikační listiny nebo listiny o přístupu, jakož i o datu, kdy tato Úmluva vstoupí v platnost.

Sepsáno v Budapešti dne 13. února 1963.

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP