Národní shromáždění Československé republiky 1963

III. volební období

121

Vládní návrh,

kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky

k projevu souhlasu Instrument k doplnění Ústavy Mezinárodní organizace práce,

přijatý na 46. zasedání generální konference Mezinárodní organizace práce

dne 22. června 1962 v Ženevě.

Návrh schvalovacího usnesení:

Národní shromáždění Československé socialistické republiky souhlasí s Instrumentem k doplnění Ústavy Mezinárodní organizace práce, přijatým na 46. zasedání generální konference Mezinárodní organizace práce dne 22. června 1962 v Ženevě.

Důvodová zpráva

Na 46. Mezinárodní konferenci práce, která se konala v červnu 1962 v Ženevě, byl dne 22. června 1962 přijat návrh Správní rady Mezinárodního úřadu práce na změnu článku 7 Ústavy Mezinárodní organizace práce (příloha 1) týkající se rozšíření celkového počtu členů Správní rady z dosavadních 40 na 48. Pro přijetí hlasovalo 309 delegátů (1 abstence). Všechny socialistické státy hlasovaly pro přijetí, přičemž podrobily kritice dosavadní složení Správní rady, které neodpovídá změněnému poměru sil ve světě a značnému zvýšení. členské základny MOP, zejména z řad zemí nedávno se osvobodivších od kolonialismu a jejich rostoucímu významu i významu socialistických zemí v mezinárodním dění.

V souhlase s článkem 36 Ústavy Mezinárodní organizace práce vstoupí v platnost každá změna Ústavy teprve po ratifikaci nebo přijetí 2/3 členů Mezinárodní organizace práce.

Většina členských států Mezinárodní organizace práce tuto změnu Ústavy již ratifikovala nebo přijala včetně socialistických zemí.

Na 47. Mezinárodní konferenci práce, která se bude konat v červnu 1963 v Ženevě, budou provedeny nové volby do Správní rady Mezinárodního úřadu práce, přičemž lze důvodně předpokládat, že budou uskutečněny jíž podle nového znění článku 7 Ústavy.

Úkolem socialistických zemí proto bude dosáhnout společným postupem s ostatními přátelsky nám nakloněnými státy při těchto volbách maximálně příznivých výsledků, tj. prosazení především socialistických kandidatur a kandidatur přátelských států za členy budoucí Správní rady a tím podstatnou měrou ovlivnit její činnost a činnost celého aparátu organizace. Za socialistické země kandidují do Správní rady SSSR, Bulharsko, Polsko a Ukrajinská SSR (jako náhradník).

Přijetím shora uvedené změny Ústavy MOP i ze strany ČSSR budou vytvořeny předpoklady k tomu, aby i čs. delegace ve spolupráci s ostatními socialistickými delegacemi na 47. Mezinárodní konferenci práce při volbách do Správní rady mohla účinně přispět k dosažení co nejlepších výsledků.

V Praze dne 20. března 1963

Předseda vlády:

V. Široký v. r.

Instrument k doplnění Ústavy Mezinárodní organizace práce

Generální konference Mezinárodní organizace práce, svolaná do Ženevy správní radou Mezinárodního úřadu práce, a konavší se tamtéž dne 6. června 1962 na svém čtyřicátém šestém zasedání,

rozhodnuvší přijmout návrhy, jejíchž účelem je nahradit v ustanoveních Ústavy Mezinárodní organizace práce, tykající se složení Správní rady, čísla "čtyřicet" a "dvacet" čísly "čtyřicet osm" a "dvacet čtyři", jakož i číslo "deset" číslem "dvanáct", s výjimkou odstavce 2, článku 7, který stanoví deset členů zastupujících nejvýznamnější průmyslové státy a dvanáct volených členů, kterážto otázka tvoří osmý bod pořadu zasedání,

přijímá tohoto dvacátého druhého dne června roku tisícího devítistého šedesátého druhého následující instrument pro doplnění Ústavy Mezinárodní organizace práce, jenž bude označen jako Instrument k doplnění Ústavy Mezinárodní organizace práce 1962:

Článek 1

V textu Ústavy Mezinárodní organizace práce, který je nyní platný

a) nahradit čísla "čtyřicet" a "dvacet" v odstavcích 1 a 2, článku 7 čísly "čtyřicet osm" a "dvacet čtyři";

b) nahradit číslo "deset" v odstavci 1, článku 7 číslem "dvanáct";

c) nahradit číslo "deset" číslem "čtrnáct" ve zmínce, obsažené v odstavci 2, článku 7, týkající se osob, jež mají byt jmenovány členy, určenými za tím účelem vládními delegáty konference;

d) vyškrtnout větu "Dva zástupci zaměstnavatelů a dva zástupci dělníků z neevropskych států" z odstavce 4, článku 7.

Článek 2

Jakmile tento doplňovací instrument vstoupí v platnost, Ústava Mezinárodní organizace práce nabude účinností ve formě, pozměněné ve smyslu předcházejícího článku.

Článek 3

Jakmile tento doplňovací instrument vstoupí v platnost, generální ředitel Mezinárodního úřadu práce nechá zhotovit oficiální text Ústavy Mezinárodní organizace práce, upravené na základě ustanovení tohoto doplňovacího instrumentu, a to ve dvou originálních výtiscích, jím řádně podepsaných, z nichž jeden bude uložen v archivu Mezinárodního úřadu práce a druhy předán generálnímu tajemníkovi Spojených národů k registrování, v souhlase s ustanoveními článku 102 Charty Spojených národů. Generální ředitel zašle ověřenou kopii tohoto textu každému členu Mezinárodní organizace práce.

Článek 4

Dva hodnověrné výtisky tohoto doplňovacího instrumentu budou podepsány předsedou konference a generálním ředitelem Mezinárodního úřadu práce. Jeden z těchto výtisků bude uložen v archivu mezinárodního úřadu práce, druhy předán generálnímu tajemníkovi Spojených národů k zaregistrování, v souhlase s ustanoveními článku 102 Charty Spojených národů. Generální ředitel zašle ověřenou kopii tohoto instrumentu každému členu Mezinárodní organizace práce.

Článek 5

1. Formální ratifikace nebo přijetí tohoto pozměňovacího instrumentu budou oznámeny generálnímu řediteli Mezinárodního úřadu práce, který o tom bude informovat členy organizace.

2. Tento pozměňovací instrument vstoupí v platnost v souhlase s ustanoveními článku 36 Ústavy Mezinárodní organizace práce.

3. Jakmile tento pozměňovati instrument nabude účinnosti, generální ředitel Mezinárodního úřadu práce to oznámí všem členům Mezinárodní organizace práce, jakož i generálnímu tajemníkovi Spojených národů.

Předcházející text je autentickým textem Instrumentu k doplnění Ústavy Mezinárodní organizace práce, řádně přijatý generální konferencí Mezinárodní organizace práce na jejím čtyřicátém šestém zasedání, konaném v Ženevě a skončeném 28. června 1962.

Francouzské a anglické znění textu tohoto pozměňovacího instrumentu jsou stejně platná.

Na důkaz čehož připojili své podpisy, tohoto třicátého dne června 1962:

Předseda konference

Generální ředitel Mezinárodního úřadu práce

John Lynch

David A. Morse


 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP