Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1963

III. volební období.

119

Vládní návrh

Zákon

ze dne........ 1963

o lidové kontrole a o národohospodářské evidenci

Rozvoj výrobních sil a plnění náročných úkolů při budování vyspělé socialistické společnosti vyžaduje soustavně zlepšovat řízení zvyšovat účinnost kontroly, která je nedílnou součástí řízení na všech jeho stupních. V souladu se zásadami naší socialistické ústavy, především se zásadou demokratického centralismu, a v souladu s dalším prohlubováním socialistické demokracie je nutno upevňovat ústřední řízení společnosti a státu a posilovat účinnost řízení rozšiřováním všech forem přímé účasti pracujících na řízení, zejména rozvíjením účinné kontroly, a plným využíváním národohospodářské evidence. V podmínkách postupného přechodu k všelidovému státu musí k tomu přispět lidová kontrola, organizovaná komisemi lidové kontroly, lidem volenými a lidu odpovědnými; která bude rozvíjet státní a společenskou kontrolu v jednotě s orgány a organizacemi Komunistické strany Československa a pod jejím vedením.

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se proto usneslo na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ

Základní ustanovení

§ 1

Společenská funkce kontroly v socialistickém státě má mimořádnou důležitost. Kontrola se musí proto stát každodenní soustavnou prací, která umožní včas doznávat; předcházet a překonávat chyby a nedostatky, která musí aktivně působit k neprodlenému jejich odstraňování, zobecňovat, využívat a rozšiřovat dobré zkušeností. Současně je nutno zajišťovat vysokou úroveň kontroly a spojovat ji na všech stupních co nejúžeji s národohospodářskou evidencí, zejména se statistikou tak, aby účinně napomáhala upevňovat centrální řízení, zvyšovat jeho účinnost a přispívat k vysoké efektivnosti a proporcionálnímu rozvoji národního hospodářství.

§ 2

(1) Hlavním článkem kontrolního systému ve státní správě a v hospodářství je soustava volených kolektivních orgánů lidové kontroly. Orgány lidové kontroly vykonávají a organizují kontrolu tak, aby na hájení celospolečenských zájmů a upevňování státní discipliny se přímo podílely nejširší vrstvy pracujících a aby kontrola, vycházející z poznatků a zkušeností pracujících a opírající se o národohospodářskou evidenci; pohotově a soustavně napomáhala rozvoji národního hospodářství zobecňováním dobrých zkušeností a předcházela chybám a nedostatkům.

(2) Orgány lidové kontroly jsou lidem voleny a lidu odpovědny a skládají voličům účty ze své činnosti.

(3) Činnost orgánů lidové kontroly se rozvíjí v nejužší spolupráci s orgány a organizacemi Komunistické strany Československa a za jejich vedení.

§ 3

Kontrola je nedílnou součástí řídící práce všech orgánů odpovědných za řízení národního hospodářství a kulturní výstavby a všech vedoucích pracovníků státních orgánů a socialistických organizací. Řídící orgány a vedoucí pracovníci jsou proto povinní organizovat a provádět účinnou kontrolu jako důležitou statní a společenskou povinnost, a to za účasti pracujících a jejich společenských organizací zejména Revolučního odborového hnutí.

§ 4

(1) Nezbytným nástrojem řízení je národohospodářská evidence, která zabezpečuje důkladnou znalost stavu a vývoje podniků, jednotlivých odvětví i celého národního hospodářství, zejména pro potřeby jeho plánování, jakož i hlubokou znalost toho, jak jsou plněny úkoly státního plánu státního rozpočtu. Řídící orgány a vedoucí pracovníci jsou proto povinni využívat národohospodářskou evidenci pro řízení a organizovat ji tak, aby byla zajištěna její správnost, úplnost a včasnost, aby byla účelná a umožňovala pracujícím plně využívat jejích údajů při výkonu kontroly.

(2) Národohospodářská evidence zahrnuje evidenci operativně technickou, evidenci účetní a statistiku. Organizovat jednotnou soustavu národohospodářské evidence je úkolem vlády.

ČÁST DRUHÁ

Hlavní úkoly lidové kontroly

§ 5

(1) Hlavní úkoly soustavy orgánů lidové kontroly jsou:

a) kontrolovat, jak orgány státní správy a socialistické organizace plní směrnice a usnesení Komunistické strany Československa, zákony, nařízení a usnesení vlády, a působit k jejich včasnému a důslednému provádění a k upevňování státní a pracovní disciplíny;

b) soustavně kontrolovat rozvoj národního hospodářství, jeho proporcionalitu a efektivnost, zejména z hlediska plnění úkolů státního plánu, a to jak za celé národní hospodářství, tak i za jednotlivá odvětví, podniky a jiné organizace a územní celky, působit k předcházení a překonávaní poruch a nedostatků a pomáhat tak aktivně zabezpečovat plnění hlavních úkolů státního plánu rozvoje národního hospodářství;

c) chránit celospolečenské zájmy, bojovat proti nesprávným resortním, skupinovým, místním a osobním zájmům, ochraňovat socialistické vlastnictví a usilovat, aby, prostředky společnosti byly vynakládány s největší efektivnosti a hospodárnosti;

d) prověřovat a hodnotit účelnost organizační struktury a úroveň práce státního a hospodářského aparátu na všech stupních řízení, zejména účinnost kontroly a využívání poznatků získaných vnitřní kontrolou pro lepší plnění úkolů a zvýšení efektivnosti řídící práce; bojovat proti byrokratismu; zobecňovat a pomáhat uplatňovat pokrokové zkušenosti v praktické činnosti státních a hospodářských orgánů; navrhovat jim potřebná organizační, kádrová a jiná opatření a tím přispívat ke zkvalitnění, zjednodušení a zhospodárnění jejich organizace a práce;

e) kontrolovat stav a úroveň vyřizování stížností; oznámení a podnětů pracujících ve státních orgánech a v socialistických organizacích a dbát, aby z nich byly vyvozovány bez průtahů konkrétní závěry; využívat poznatků ze stížnosti, oznámení a podnětů pracujících pro kontrolní činnost a významnější z nich prověřovat; působit k tomu, aby občané i společenské organizace upozorňovali na nedostatky a domáhali se jejích odstranění;

f) koordinovat prověrkovou a revizní činnost jiných orgánů a organizací; sjednocovat úsilí kontrolních a statistických orgánů k řešení hlavních problémů, přispívat k rozvíjení jejích činnosti a působit k vzájemnému využívání výsledků rozborové, prověrkové a revizní práce; dbát, aby nedocházelo k duplicitnímu provádění kontrolní a statistické činnosti, a aktivně pomáhat k odstraňováni nedostatků zjištěných i jinými kontrolními orgány;

g) provádět a organizovat ve spolupráci s jinými orgány rozbory, prověrky a revize v důležitých otázkách národního hospodářství;

h) organizovat statistická zjišťování celostátního, oblastního, krajského a okresního významu a, vypracovávat rozbory stavu a vývoje celého národního hospodářství i podle jeho odvětví a územních celků;

ch) prověřovat úroveň národohospodářské evidence a využívána poznatků získaných jejím vedením v řídící práci, pečovat o zdokonalování systému národohospodářské evidence i o její zjednodušování při současném zvyšování její kvality; prosazovat dodržování pravdivosti, přesnosti, úplnosti, včasnosti a pohotovosti národohospodářské evidence a včasné předkládání správných a úplných statistických hlášení a výkazů nadřízeným nebo jiným orgánům a čelit neschváleným statistickým šetřením;

i) sledovat rozvoj mechanizace a automatizace národohospodářské evidence, účelnost organizace, rozmístění a využití strojních početních stanic s výpočtových středisek;

j) rozvíjet a zobecňovat pokrokové metody a formy kontrolní činnosti a národohospodářské evidence a využívat jích ke stálému zvyšování úrovně řídicí práce.

(2) Orgány lidové kontroly plní jednotlivé úkoly uvedené v odstavci 1 v rozsahů své působnosti (§ 28 a 29).

ČÁST TŘETÍ

Soustava orgánů lidové kontroly

§ 6

(1) Orgány lidové kontroly tvoří jednotnou, ústředně řízenou a ucelenou soustavu volených kolektivních orgánů, která plní funkci státní kontroly a státní statistiky. Orgány lidové kontroly vykonávají svou činnost podle směrnic, ústředního výboru Komunistické strany Československa a vlády; jsou nezávislé na ministerstvech, jiných ústředních orgánech státní správy, na národních výborech i na ostatních státních a hospodářských orgánech.

(2) V soustavě orgánů lidové kontroly, v jejich výstavbě, řízení a činnosti se uplatňuje zásada demokratického centralismu. Nižší orgán této soustavy je řízen vyšším orgánem, jemuž je též odpovědný za správné a včasné plnění úkolů. Vyšší orgán lidové kontroly pomáhá nižším orgánům při plnění jejích úkolů a je oprávněn jejích rozhodnutí, odporuje-li zájmům společnosti, měnit nebo rušit. Rozhodnutí Ústřední komise lidové kontroly a statistiky jsou závazná pro všechny orgány lidové kontroly.

§ 7

(1) Soustavu orgánů lidové kontroly tvoří

a) Ústřední komise lidové kontroly a statistiky,

b) Komise lidové kontroly a statistiky při Slovenské národní radě,

c) krajské komise, lidové kontroly a statistiky,

d) okresní komise lidové kontroly a statistiky,

e) závodní komise lidové kontroly,

f) místní komise lidové kontroly.

(2) Ústřední komisi lidové kontroly a statistiky volí Národní shromáždění, Komisi lidové kontroly a statistiky při Slovenské národní radě volí Slovenská národní rada, krajské a okresní komise lidové kontroly a statistiky volí shromáždění volených delegátů a závodní a místní komise lidové kontroly volí shromáždění pracujících.

(3) V čele každé komise je předseda, který má potřebný počet náměstků (místopředsedů).

Komise lidové kontroly a statistiky

§ 8

(1) Ústřední komise lidové kontroly a statistiky je podřízena vládě jako její objektivní kontrolní orgán; je řídícím článkem celé soustavy orgánů lidové kontroly.

(2) Ústřední komise lidové kontroly a statistiky má 30 členů.

(3) Předsedu Ústřední komise lidové kontroly a statistiky a jeho náměstky jmenuje a z funkce odvolává president republiky. Předseda Ústřední komise lidové kontroly a statistiky je členem vlády.

(4) Ústřední komise lidové kontroly a statistiky předkládá vládě a Národnímu shromážděni zprávy o své činnosti.

§ 9

(1) Komise lidové kontroly a statistiky při Slovenské národní radě má 20 členů.

(2) Předsedu Komise lidové kontroly a statistiky při Slovenské národní radě a jeho náměstka voli a z funkce odvolává Slovenská národní rada

(3) Komise lidové kontroly a statistiky při Slovenské národní radě se řídí pokyny Ústřední komise lidové kontroly a statistiky a usneseními Slovanské národní rady a jejího předsednictva; těmto orgánům předkládá také zprávy o své činnosti.

§ 10

(1) V každém kraji působí krajská komise lidové kontroly a statistiky a v každém okrese okresní komise lidová kontroly a statistiky.

(2) Krajské a okresní komise lidové kontroly a statistiky mají 20 až 30 členů. Počet členů stanoví příslušný orgán Národní fronty se zřetelem na územní rozsah, počet obyvatel a úkoly hospodářské a kulturní výstavby kraje nebo okresu.

(3) V hlavním městě Praze působí městská komise lidové kontroly a statistiky, která plní funkci krajské komise; v obvodech hlavního města Prahy působí obvodní komise lidové kontroly a statistiky, které plní funkci okresních komisí lidové kontroly a statistiky místních komisí lidové kontroly. Městské komise lidové kontroly a statistiky působí též v Bratislavě, v Brně, v Ostravě a v Plzni, kde plní funkci okresní komise.

§ 11

(1) Předsedy krajských a okresních komisí lidové kontroly a statistiky jmenuje a z funkce odvolává předseda Ústřední komise lidové kontroly a statistiky na návrh komise, jejímiž jsou členy.

(2) Předsedu krajské komise lidové kontroly a statistiky zastupují jeden až dva místopředsedové, které volí a z funkce odvolává krajská komise.

(3) Předsedu okresní komise lidové kontroly a statistiky zastupuje místopředseda, kterého volí a z funkce odvolává okresní komise.

Komise lidové kontroly

§ 12

(1) Závodní komise lidové kontroly působí ve výrobních, dopravních a obchodních podnicích nebo závodech, na velkých stavbách, ve strojních traktorových stanicích, na státních statcích, ve velkovýkrmnách, v šlechtitelských a semenářských stanicích a v zemědělských nákupních a zásobovacích podnicích, v podnicích řízených národními výbory, v projektových organizacích, v konstrukčních kancelářích a ve výzkumných ústavech, jestliže tyto závody mají více než 100 pracovníků. V závodech s menším počtem pracovníků se zřídí závodní komise lidové kontroly, vyžaduje-li to jejich hospodářský význam; o zřízení rozhodne okresní komise lidové kastroly a statistiky. Ve výjimečných případech mohou být závodní komise lidové kontroly zřízeny i ve zdravotnických a školských zařízeních, v zařízeních sociálního zabezpečení a v prodejnách státního obchodu, rozhodne-li tak okresní komise lidové kontroly a statistiky. Ústřední komise lidové kontroly a statistiky může ze závažných důvodů stanovit, že závodní komise lidové kontroly se zřídí i v jiných organizacích, pokud nejsou uvedeny v odstavci 2.

(2) Závodní komise lidové kontroly se nezřizují v ministerstvech a jiných úřadech, národních výborech, soudech, prokuraturách, školách, nadpodnikových orgánech, orgánech banky a pojišťovny, ve spořitelnách a v jednotkách ozbrojených sil, v družstevních a jiných společenských organizacích a v jejich podnicích.

(3) V závodech působí jedna závodní komise; v místně odloučených závodech se však zřizují samostatné závodní komise.

(4) Komise v závodech do 1000 pracovníků má 5 až 10 členů, do 5000 pracovníků až 20 členů a nad 5000 pracovníků nejvýše 30 členů; počet jejich členů stanoví podle podmínek závodu základní organizace Revolučního odborového hnutí.

(5) Předsedové a místopředsedové závodních komisí lidové kontroly jsou voleni a z funkce odvolávání komisemi, jejíchž jsou členy. K platnosti volby a odvolání je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů komise a potvrzení okresní komise lidové kontroly a statistiky.

§ 13

(1) Místní komise lidové kontroly působí v obcích nad 1000 obyvatel. V obcích s menším počtem obyvatel se zřídí komise lidové kontroly, vyžaduje-li to jejích hospodářský význam; o zřízení rozhodne okresní komise lidové kontroly a statistiky.

(2) Komise v obcích do 5000 obyvatel má 5 až 20 členů, v obcích nad 5000 obyvatel nejvýše 30 členů.

(3) V obvodech Bratislavy, Brna, Ostravy a Plzně působí místní komise lidové kontroly v počtu nejvýše 30 členů.

(4) Počet členů místní komise lidové kontroly stanoví příslušný orgán Národní fronty se zřetelem na územní rozsah, počet obyvatel a úkoly hospodářské a kulturní výstavby v příslušné obci (obvodu).

(5) O volbě a odvolání předsedů a místopředsedů místních komisí lidové kontroly platí ustanovení § 12 odst. 5.

Členové komisí

§ 14

(1) Členy komise lidové kontroly a komise lidové kontroly a statistiky mohou být občané s politickým rozhledem a bohatými životními zkušenostmi, kteří jsou oddáni věci socialismu, mají příkladný poměr k práci a lidem, jsou nesmiřitelní k nedostatkům, mají potřebné odborné znalosti a zkušenosti a požívají důvěry spoluobčanů.

(2) Členové komise jsou povinni neochvějně bojovat za dosažení cílů vytyčených Komunistickou stranou Československa, získávat pro ně pracující, osobně plnit kontrolní úkoly, přesvědčovat se na místě o stavu věci, zejména kontrolovat účinnost opatření a přístup odpovědných pracovníků k zabezpečování a plnění zákonů a usnesení strany a vlády, být v neustálém a přímém styku s pracujícími a jejich organizacemi a prosazovat celospolečenské zájmy.

(3) Členství v komisi není slučitelné s řídicí funkcí v orgánu nebo organizací, které příslušná komise bezprostředně kontroluje.

§ 15

(1) Členství v komisi je čestnou funkcí, kterou zvolení členové vykonávají zpravidla mimo svou pracovní dobu.

(2) Předsedům, místopředsedům (náměstkům), popřípadě dalším členům komisí lidové kontroly a statistiky, kteří budou pro výkon funkce zcela uvolněni z dosavadního zaměstnání, poskytnou organizace, jejichž jsou pracovníky, po dobu výkonu funkce neplacené pracovní volno. Odměnu za výkon funkce jim poskytuje příslušná komise lidové kontroly a statistiky podle předpisů, které vydá vláda. Odměna za výkon funkce je současně náhradou ušlé mzdy. Členové komisí lidové kontroly a statistiky, kteří jsou pro výkon funkce zcela uvolnění z dosavadního zaměstnání, se posuzují z hlediska předpisů o placené dovolené na zatavenou a pro účely nemocenského pojištění a důchodového zabezpečení jako pracovníci státního aparátu.

(3) Členové komisí lidové kontroly a statistiky mají nárok na náhradu nutných výdajů, které jim vzniknou při výkonu funkce. Výdaje hradí komise, jejímiž jsou členy. Členům místních komisí lidové kontroly hradí nutné výdaje příslušny místní (obvodní) národní výbor a členům závodních komisí lidové kontroly příslušná organizace, v níž byla komise zřízena. Náhrada nutných výdajů přísluší členům komisí přiměřeně podle platných předpisů o náhradách cestovních a jiných výdajů.

(4) Předsedové komisí organizují práci komise a jednotlivých jejích členů, kteří nebyli zcela uvolněni pro výkon funkce ze svého zaměstnáni, tak, aby mohli vykonávat funkci zpravidla mimo svou pracovní dobu. V nutných případech je organizace povinna poskytnout k žádosti předsedy komise svému pracovníku, étery je členem komise, k výkonu funkce v nezbytné míře pracovní volno a nahradit mu ušlou mzdu, vypočtenou podle průměru za poslední tři měsíce.

(5) Člen komise nesmí být pro svou činnost v komisi zkrácen na právech a nárocích vyplývajících z pracovního poměru, zejména nesmí byt pře ložen na pracovní místo, které by mu znemožňovalo nebo ztěžovalo výkon funkce, nebo na práci méně kvalifikovanou, ani s ním nesmí být rozvázán pracovní poměr. Vedoucí organizace, v níž člen komise pracuje, je za plnění této povinností přímo a osobně odpovědny. Poruší-li tuto povinnost, je příslušný nadřízeny orgán z podnětu orgánu lidové kontroly povinen zjednat nápravu.

§ 16

Dobrovolní spolupracovníci

(1) Orgány lidové kontroly vykonávají svou činnost za účasti dobrovolných spolupracovníků, kteří jsou oddáni věci socialismu a mají potřebné znalostí a zkušenosti.

(2) Dobrovolní spolupracovníci vykonávají svou činnost mimo svou pracovní dobu. Není-li to výjimečně možno zajistit, poskytne jim organizace, která je na nezbytnou dobu uvolní, náhradu ušlé mzdy, vypočtenou podle průměru za poslední tři měsíce. Dobrovolným spolupracovníkům místních komisí lidové kontroly uhradí nutné výdaje příslušný místní (obvodní) národní výbor, dobrovolným spolupracovníkům závodních komisí lidové kontroly příslušná organizace, kde tato komise působí, a to přiměřeně podle platných předpisů o náhradách cestovních. a jiných výdajů. Dobrovolným spolupracovníkům komisí lidové kontroly a statistiky uhradí nutné výdaje podle týchž předpisů příslušné komise lidové kontroly a statistiky.

(3) Dobrovolní spolupracovníci požívají ochrany jako členové orgánů lidové kontroly (§ 15 odst. 5).

§ 17

Aparát komisí

(1) Komise lidové kontroly a statistiky (§ 8 až 11) mají výkonný aparát, jehož práci řídí předseda komise.

(2) pracovní a platové poměry pracovníků aparátu komisí se řídí předpisy platnými pro pracovníky státního aparátu; celkový počet těchto pracovníků stanoví vláda, jejich počet v aparátu jednotlivých komisí určuje Ústřední komise lidové kontroly a statistiky.

(3) Vedoucí pracovníky aparátu komisí lidové kontroly a statistiky jmenuje a odvolává na návrh předsedy příslušná komise. Jmenování a odvolání nabývá platnosti, potvrdí-li je předseda komise vyššího stupně.

(4) Komise lidové kontroly (§ 12 a 13) výkonný aparát nemají.

§ 18

(1) Náklady na činnost komisí lidové kontroly a statistiky se uhrazují ze státního rozpočtu.

(2) Výdaje spojené s činností komisí lidové kontroly uhrazují místní (obvodní) národní výbory, v jejichž územním obvodu jsou místní komise lidové kontroly zřízeny, a organizace, v nichž působí závodní komise lidové kontroly. Místní (obvodní) národní výbory a organizace jsou zejména povinny bezplatně poskytovat pro plnění úkolů komise vhodné místnosti, postarat se o řádné uložení jejího spisového materiálu a o jiné její potřeby nutné pro správný výkon její funkce, jakož i provádět pro ni bezplatně potřebné administrativní práce.

ČÁST ČTVRTÁ

Volby členů orgánů lidové kontroly

§ 19

Volební období

(1) Členové komisí lidové kontroly a statistiky jsou voleni na dobu čtyř let.

(2) Členové závodních a místních komisí lidové kontroly jsou voleni na dobu dvou let.

(3) Členové komisí lidové kontroly a statistiky a komisí lidové kontroly setrvávají ve svých funkcích i po uplynutí volebního období, dokud se neujmou svých funkcí nově zvolení členové.

§ 20

Volby členů Ústřední komise lidové kontroly a statistiky a Komise lidové kontroly a statistiky při Slovenské národní radě

(1) Členy Ústřední komise lidové kontroly a statistiky volíc Národní shromáždění na návrh ústředního výboru Národní fronty.

(2) Členy Komise lidové kontroly a statistiky při Slovenské národní radě volí Slovenská národní rada na návrh ústředního výboru Slovenské národní fronty.

Volby členů krajských a okresních komisí lidové kontroly a statistiky, závodních a místních komisí

lidové kontroly

§ 21

(1) Členové krajských a okresních komisí lidové kontroly a statistiky se volí na krajských a okresních konferencích delegátů, členové závodních komisí lidové kontroly na shromážděních pracujících v závodě, členové místních komisí lidové kontroly na veřejných schůzích občanů v místě.

(2) Delegáti pro volbu členů okresních komisí lidové kontroly a statistiky se volí na shromážděních pracujících v závodě a na veřejných schůzích občanů v místě; delegáti pro volbu členů krajských komisí lidové kontroly a statistiky se volí na okresních konferencích delegátů.

(3) Návrhy na volbu členů komisí a delegátů podává, volby organizuje a řídí příslušný orgán Národní fronty, v závodech příslušný orgán základní organizace Revolučního odborového hnutí. Počet delegátů se řídí velikostí místa nebo rozsahem závodu, popřípadě okresu a stanoví jej příslušný orgán Národní fronty nebo Revolučního odborového hnutí.

§ 22

(1) Právo volit má každý občan, který dosáhl 18 let.

(2) Za člena komise může být zvolen občan, který splňuje předpoklady stanovené v § 1 odst. 1.

(3) Volby členů komisí a delegátů se konají veřejným hlasováním. Zvolen je ten, kdo získal nadpoloviční většinu hlasů občanů přítomných na veřejné schůzi, na shromáždění pracujících v závodě nebo na konferenci delegátů.

§ 23

Slib

(1) Zvolení členové komisí skládají tento slib:

"Slibuji na svou čest a svědomí, že budu věren Československé socialistické republice a věci socialismu, že se budu řídit ústavou a ostatními zákony a že budu zachovávat státní, hospodářské a služební tajemství. Budu nesmiřitelně bojovat za prosazování celospolečenských zájmů, zejména za splnění úkolů státního plánu rozvoje národního hospodářství, upevňování státní disciplíny a posilování ochrany majetku v socialistickém vlastnictví."

(2) Slib skládají

a) členové Ústřední komise lidové kontroly a statistiky do rukou předsedy Národního shromáždění,

b) členové Komise lidové kontroly a statistiky při Slovenské národní radě do rukou předsedy Slovenské národní rady,

c) členové ostatních komisí do rukou předsedy konference delegátů, shromáždění pracujících nebo veřejné schůze občanů; na které byla volba provedena; členové místních komisí ve velkých obcích, kde byla volba provedena na několika schůzích občanů, skládají slib do rukou zástupce příslušného orgánu Národní fronty na ustavující schůzi komise.

§ 24

Odvolání z funkce

(1) Člen komise může být odvolán z funkce, jestliže porušil své povinnosti nebo ztratil z jiného důvodu důvěru pracujících.

(2) Členy Ústřední komise lidové kontroly a statistiky odvolává z funkce Národní shromáždění. Členy Komise lidové kontroly a statistiky při Slovenské národní radě odvolává z funkce Slovenská národní rada.

(3) Členy krajských a okresních komisí lidové kontroly a statistiky odvolávají z funkce komise, jejichž jsou členy. K platnosti tohoto usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů příslušné komise a souhlasu komise lidové kontroly a statistiky vyššího stupně.

(4) Členové závodních a místních komisí lidové kontroly jsou odvoláváni z funkce na shromáždění pracujících v závodě nebo na veřejných schůzích občanů v místě. Při odvolání člena se postupuje obdobně podle ustanovení § 21 odst. 3 a § 22 odst. 1 a 3.

§ 25

Zproštění funkce

Nemůže-li člen komise vykonávat svou funkci trvale pro nemoc nebo jinou vážnou překážku, může být funkce zproštěn. O zproštění rozhoduje komise, o jejíhož člena jde.

§ 26

Doplňovací volby

(1) Klesne-li během funkčního období počet členů komise a dojde-li tím k ohrožení její řádné činnosti, zejména sníží-li se počet členů více než o jednu čtvrtinu, provedou se na zbytek volebního období doplňovací volby.

(2) Doplňovací volby členů krajských a okresních komisí lidové kontroly a statistiky se provedou podle § 21 odst. 5 na konferencích delegátů zvolených komisemi nejblíže nižšího stupně. Doplňovací volby členů ostatních komisí se provedou stejným způsobem jako řádně volby.

§ 27

Zveřejnění voleb

Zvolení i odvolání členů komisí se zveřejňuje tiskem nebo jiným vhodným způsobem.

ČÁST PÁTÁ

Působnost orgánů lidové kontroly

§ 28

Působnost komisí lidové kontroly a statistiky

(1) Ústřední komisi lidové kontroly a statistiky přísluší při plnění úkolů podle § 5 zejména

a) organizovat a provádět kontrolu a statistiku ve všech odvětvích a oborech národního hospodářství a kultury a ve všech úsecích státní správy,

b) metodicky řídit kontrolní a statistickou činnost vykonávanou jinými orgány a organizacemi a sledovat plnění úkolů v celé oblasti kontroly a národohospodářské evidence,

c) koordinovat národohospodářskou evidencí a řešit všeobecné otázky týkající se celé národohospodářské evidence, účastnit se metodického řízení účetní evidence (§ 44) a usměrňovat operativně technickou evidenci.

(2) Kontrolní činnost a národohospodářskou evidenci vykonávanou jinými orgány a organizacemi metodicky řídí, popřípadě usměrňuje Ústřední komise lidové kontroly a statistiky zejména tím, že

a) vydává v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány závazné směrnice pro organizování a provádění kontrolní činnosti a národohospodářské evidence,

b) vydává závazné směrnice pro sestavování, předkládání, popřípadě zpracování výkazů a dbá na to, aby národohospodářská evidence byla vedena v souladu s potřebami řízení a plánování národního hospodářství,

c) pečuje o sjednocování vzorů evidence a dokladů, zejména k účelům mechanizace a automatizace zpracování údajů,

d) uděluje předchozí souhlas k provádění statistických zjišťování jakéhokoliv druhu a stanoví podmínky, za nichž mohou tato zjišťování jiné orgány a organizace provádět,

e) dohlíží na odbornou přípravu pracovníků z oboru kontroly a národohospodářské evidence.

(3) Ostatním komisím lidové kontroly a statistiky přísluší působnost podle odstavce 1 v územních obvodech, pro která byly zřízeny, a to v rozsahu, který stanoví statut vydaný Ústřední komisí lidové kontroly a statistiky po schválení vládou. Ústřední komise lidové kontroly a statistiky může též stanovit, že jedna komise vykonává působnost pro několik územních obvodů.

§ 29

Působnost komisí lidové kontroly

(1) Závodním komisím lidové kontroly přísluší provádět účinnou kontrolu hospodářské činnosti a plnění úkolů v závodech, ve kterých byly zřízeny, místním komisím lidové kontroly v místních orgánech a v organizacích jimi řízených v jejich územních obvodech.

(2) Závodní a místní komise lidové kontroly plní též úkoly, které jim uloží komise lidové kontroly, a statistiky; oznamují těmto komisím závažné skutečnosti porušování státní disciplíny a ohrožení celospolečenských zájmů, je-li toho nezbytně třeba k zjednání nápravy.

(3) Působnost komisí lidové kontroly podrobněji stanoví statut (§ 28 odst. 3).

§ 30

Kontrolní působnost orgánů lidové kontroly se nevztahuje na činnost soudcovskou a prokurátorskou.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP