NÁRODNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

118

Společná zpráva

výborů pro plán a rozpočet, průmyslového a zemědělského o státním hospodářském, plánu a o vládním návrhu rozpočtového zákona na rok 1963

Výbory Národního shromáždění pro plán a rozpočet průmyslový z zemědělský projednaly ve dnech 15. - 18. ledna 1963 státní hospodářský plán na rok 1963 a vládní návrh státního rozpočtu na rok 1963.

Státní rozpočet na rok 1963 zabezpečuje v souladu se státním plánem rozvoje národního hospodářství potřebné finanční prostředky na další rozvoj národního hospodářství, na další růst hmotné i kulturní úrovně pracujících a na upevnění hospodářské moci i síly republiky. Státní rozpočet vychází z úkolů vytyčených XII. sjezdem KSČ, z úspěchů, kterých pracující lid dosáhl při výstavbě socialismu a opírá se o spolupráci mezi zeměmi socialistického tábora. K zvyšování rozvoje hospodářství a k odstraňování nedostatků a přechodných obtíží je třeba zvýšené ekonomické účinnosti řízení národního hospodářství. Je proto třeba mobilizovat všechny nevyužité rezervy a možnosti, zejména v produktivitě práce a v nákladech. K zajištění další výstavby socialistického hospodářství je třeba neustále rychlejšího zvyšování tempa rozvoje výroby. Z těchto hledisek ve smyslu usnesení XII. sjezdu projednávali poslanci státní plán i návrh státního rozpočtu. Zabývali se zejména problémy využití domácích surovin, otázkami výstavby chemického průmyslu a problémy železniční dopravy. V průmyslové výrobě snižování nákladů, zlepšováním kvality výrobků, novou technikou, technologií, organizací a řízením výroby! Ve stavebnictví zlevněním nákladů, zmechanizováním stavebních prací a zvyšováním výroby stavebních hmot.

V rozpravě o zemědělství se zabývali poslanci otázkami sjednocení organizace a řízení zemědělské výroby a příčinami zaostávání rozvoje zemědělské výroby.

Při projednávaní rozpočtů krajů, v nichž jsou obsaženy jak rozpočty KNV, tak i rozpočty národních výborů nižších stupňů, byla poslanci zdůrazněna úloha národních výborů, která se neustále zvyšuje rozšiřuje. Roste podíl a význam hospodářství spravovaného národními výbory na národním hospodářství. Tím se stále zvyšuje pravomoc a odpovědnost národních výborů při výstavbě státu. K hospodaření národních výborů měli poslanci řadu kritických připomínek, zejména k otázkám řízení zemědělství, rozvoji služeb, k práci komisí národních výborů a k účasti pracujících na řízení a správě národních výborů.

Velké prostředky vynakládá stát na sociální a kulturní opatření. V rozpočtu na rok 1963 činí výdaje na tato opatření 36,7 % z celkového objemu výdajů státního rozpočtu. Ve školství se jedná hladně o zvýšení úrovně a dalším rozvoji vysokých škol, zajištění stálého a podstatného růstu vzdělání mládeže i pracujících, o těsném spojení školy se životem, o práci mezi mládeží a o rozvoji a prohloubení účinnosti osvětové práce. Ve zdravotnictví jsou to opatření k zlepšení úrovně práce zdravotnických zařízení, výchova pracovníků a rozvoj hygienické a protiepidemické služby. Bude třeba více preventivně působit k odstraňování příčin nemocí a úrazů, k ozdravění pracovních prostředí a k vysoké kultuře a uvědomělému jednání jednotlivců i kolektivů a v upevňování zdraví.

Třebaže náš státní rozpočet je zaměřen na mírové budování, horečné zbrojení v imperialistických státech nás nutí, abychom zabezpečovali obrany schopnost naší republiky. Rozpočet na obranu; bezpečnost dává potřebné finanční prostředky, aby naše ozbrojené síly byly vybaveny moderní technikou a mohly čelit event. ohrožení republiky.

Poslanci přinesli do rozpravy ze svých pracovišť a ze styku s pracujícími z volebních obvodů připomínky, které směrovali k odstranění nedostatků. Mimoto zkoumali, zda vynaložené prostředky jsou dostatečné zda je jich hospodárně vynakládáno na stanovené úkoly.

Na základě výsledků svého jednání doporučují výbory Národnímu shromáždění, aby státní hospodářský plán na rok 1963 vzalo se souhlasem na vědomí a vládní návrh rozpočtového zákona na rok 1963, jakož i státní rozpočet obsažený v příloze č. 1 a 2 tohoto vládního návrhu, schválilo.

V Praze dne 18. ledna 1963

Jozef Valo v.r.

zpravodaj

inž. M. Goppoldová v.r.

inž. A. Bichler v.r.

J. Borůvka v.r.

 

předseda výboru průmyslového

předseda výboru zemědělského


 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP