Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1963

III. volební období.

117

vládní návrh

Rozpočtový zákon na rok 1963

ze dne 1963

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

§ 1

Úkoly státního rozpočtu na rok 1963

Státní rozpočet na rok 1963 zajišťuje v souladu se státním plánem rozvoje národního hospodářství finanční prostředky k zabezpečení plánovaných úkolů.

§ 2

Stanovení výše státního rozpočtu

(1) Celkové příjmy státního rozpočtu se stanoví částkou 125 876 949 000 Kčs, celkové výdaje se stanoví částkou 125 814 840 000 Kčs, takže vyplývá rozdíl příjmů a výdajů hospodařeni 62 109 000 Kčs.

(2) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy rozpočty národních výborů, jejíchž příjmy i výdaje činí 35 710 900 000 Kčs.

§ 3

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1963.

1. příloha zákona č. /1963 Sb.

Celkový přehled státního rozpočtu Československé socialistické republiky na rok 1963

Příjmy

Kčs (v tisících)

Výdaje

Kčs (v tisících)

Příjmy ze socialistického hospodářství

108 872 880

Hospodářství

65 619 492

   

Kulturní a sociální opatření

46 117 124

Daně, dávky a poplatky od obyvatelstva

12 767 000

Obrana a bezpečnost

11 332 479

Ostatní příjmy

4 237 069

Správa

2 745 745

Úhrn

125 876 949

Úhrn

125 814 840


Rozdíl příjmů a výdajů hospodaření 62 109 tis. Kčs

Úhrn rozpočtů národních výborů obsažených ve státním rozpočtu

Příjmy

Kčs (v tisících)

Výdaje

Kčs (v tisících)

Přímé příjmy

17 082 600

Hospodářství

13 067 600

Příděl ze státního rozpočtu

18 628 300

Kulturní a sociální opatření

21 109 200

   

Správa

1 534 100

Úhrn

35 710 900

Úhrn

35 710 900


2. příloha zákona č. /1963 Sb.

Přehled příjmů a výdajů jednotlivých krajů

(v tisících Kčs)

Kraj

Přímé příjmy

Příděly ze státního rozpočtu

Úhrn příjmů

Úhrn výdajů

Národní výbor hl. m. Prahy

1 143 000

1 403 700

2 546 700

2 546 700

Středočeský

1 821 500

992 800

2 814 300

2 814 300

Jihočeský

815 900

1 114 500

1 930 400

1 930 400

Západočeský

1 110 000

1 793 700

2 903 700

2 903 700

Severočeský

663 100

1 652 300

3 315 400

3 315 400

Východočeský

1 781 700

1 153 400

2 935 100

2 935 100

Jihomoravský

2 558 200

1 494 700

4 052 900

4 052 900

Severomoravský

2 153 500

2 411 500

4 565 000

4 565 000

Západoslovenský

1 938 600

2 112 500

4 051 100

4 051 100

Středoslovenský

1 082 900

2 050 100

3 133 000

3 133 000

Východoslovenský

1 014 200

2 449 100

3 463 300

3 463 300

Úhrn

17 082 800

18 628 300

35 710 900

35 710 900


Důvodová zpráva

Část všeobecná

Rozpočtový zákon na rok 1963 stanoví celkové příjmy a výdaje státního rozpočtu a rozpočtů národních výborů.

Ve státním rozpočtu na rok 1963 jsou zahrnuty rozpočty ministerstev a ostatních ústředních úřadů a orgánů (dále jen "ministerstva"), rozpočet Slovenské národní rady a rozpočty národních výborů.

V rozpočtech ministerstev jsou obsaženy i rozpočty jim podřízených rozpočtových organizací, odvody a příděly zvláštním rozpočtovým organizacím a vedlejším hospodářstvím a odvody a příděly, které pro hospodářské organizace vyplývají z finančních plánů. V rozpočtech ministerstev však nejsou obsaženy rozpočty organizací řízených komisemi Slovenské národní rady.

V rozpočtu Slovenské národní rady je obsažen rozpočet Slovenské národní rady a rozpočty organizaci řízených komisemi Slovenské národní rady.

V rozpočtech krajů jsou obsaženy jak rozpočty krajských národních výborů, tak i rozpočty národních výborů nižších stupňů.

Usnesení XII. sjezdu KSČ vytyčilo nové směry rozvoje našeho národního hospodářství a určilo základní úkoly dalšího vývoje naší socialistické společnosti, jakož i cesty jejích zabezpečování.

Rok 1963 má být základnou pro nástup našeho národního hospodářství do sedmiletého plánu.

Proto státní rozpočet na rok 1963 v souladu se státním plánem rozvoje národního hospodářství zabezpečuje nutné finanční prostředky na rozvoj národního hospodářství, další zvýšení kulturních a sociálních opatření a na další upevnění obranné síly republiky.

Náročné úkoly naší společností a značné napětí mezi zdroji a potřebami vyžadují, aby prostředky státního rozpočtu byly využívány s maximální efektivností a aby byly mobilizovány všechny zdroje a rezervy v podnicích a národních výborech.

Splnění úkolů státního planu a státního rozpočtu na rok 1963 vyžaduje; aby bylo v souladu s usnesením XII. sjezdu KSČ upevněno centrální řízení a soustavně rozvíjena tvůrčí aktivita pracujících.

Rozbor ekonomických problémů státního rozpočtu se předkládá ve zvláštním komentáři.

Státní plán a státní rozpočet na rok 1963 mají přispět i k rozvíjení principů mezinárodní socialistické dělby práce; jak byly přijaty na moskevské poradě představitelů komunistických a dělnických stran členských zemí Rady vzájemné hospodářské pomoci v červnu 1962. Zabezpečování státního plánu a státního rozpočtu musí byt spojováno s upevňováním centrálního řízení, prohlubováním řídící práce ministerstev, národních výborů všech stupňů, vedení podniků i závodů, důsledným uplatněním zásady demokratického centralismu, předpokládajícího další rozvoj socialistické demokracie ve všech formách při plném zajištění ústředního řízení, se zdokonalováním plánování i organizátorské a kontrolní činnosti státních a hospodářských orgánů, s odstraněním všech zbytečných řídících článků a omezením zbytečné administrativní činnosti.

V roce 1963 je třeba ještě více přiblížit řízení výrobě, vytvořit pevnou organizační strukturu v průmyslu při základní formě organizace jakožto podniku s přidruženými závody a podniky řízenými přímo ministerstvy, upravit řízení zemědělství podle usnesení XII. sjezdu KSČ, rozvinout práce komisí lidové kontroly na všech stupních. Soustavně je třeba zabezpečit další růst účasti pracujících na řízení a správě; pokud jde o národní výbory, prohloubit činnost plén a komisí národních výborů a zlepšit jejích kontrolní činnost, prohloubit odpovědnost volených členů národních výborů vůči pracujícím a rozvoj služeb obyvatelstvu ve všech zařízeních, která národní výbor řídí nebo za která zodpovídá. V roce 1963 je třeba dále zabezpečovat růst vzdělanosti, ideologické a kulturní úrovně lidu v duchu marxisticko-leninského světového názoru, zajistit růst kvalifikace dělníků, mistrů, techniků, zvyšovat počet pracovníků se středoškolským, odborným a vysokoškolským vzděláním a podpořit všechny ohony umělecké a kulturní činností v souladu se zájmy socialistické společnosti a potřebám komunistické výchovy.

Naše republika je pevným článkem světové socialistické soustavy, její ekonomický potenciál je součástí ekonomického potenciálu celého socialistického tábora. Rozmach našeho národního hospodářství, kvalitativní změny, jimiž naše ekonomika prochází, přispějí k naplnění našeho cíle - k vybudování vyspělé socialistické a komunistické společnosti. K tomuto cílí směřuje naše úsilí, každodenní práce těchto i příštích dnů. Proto splnění státního rozpočtu na rok 1963 a zajištění plánovaných úkolů vyžaduje soustředění veškerého úsilí pracujících.

Část zvláštní.

Ustanovení týkající se rozpočtového hospodaření a zmocnění pro vládu a ministra financí, nutná k zajištění plynulého hospodaření podle státního rozpočtu, jsou obsažena v zákoně č. 8/1959 Sb.; kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky.

V Praze dne 10. ledna 1963.

Předseda vlády:

V. Široký v. r.

Ministr financí:

J. Ďuriš v. r.

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP