Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1962

III. volební období

112

Vládní návrh

Zákon

ze dne

o zřízení Státního cenového výboru

Národní shromáždění Československá socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

§ 1

Zřizuje se Státní cenový výbor jako orgán vlády pro otázky ústředního řízení plánování, tvorby a kontroly cen.

§ 2

(1) Státní cenový výbor pomáhá vládě při provádění zásadních opatření v oboru plánování, tvorby a kontroly cen a usměrňuje činnost ústředních orgánů na tomto úseku.

Státní cenový výbor zejména

a) posuzuje návrhy cenově politických opatření, které jsou předkládány vládě;

b) předkládá vládě návrhy na opatření v oblasti cenové politiky;

c) vyhodnocuje působení cenové soustavy a využívání cen v soustavě řízení národního hospodářství, organizaci plánování, tvorby a kontroly cen na jednotlivých stupních řízení;

d) sleduje, vyhodnocuje a usměrňuje činnost ústředních orgánů v zásadních otázkách cen a jejich vzájemnou spolupráci;

e) usměrňuje výzkum v oblasti cen, zejména na úseku plánování a tvorby cen;

f) sleduje a projednává otázky, souvisící s výsledky spolupráce a výměny zkušeností s ostatními zeměmi socialistického tábora v cenové oblasti;

g) usměrňuje výchovu a zvyšování kvalifikace cenových pracovníků, přípravu nových kádrů pro tento úsek, jakož i provádění široké propagace zásad cenové tvorby, jejich dodržování a účasti pracujících na ní.

§ 3

(1) Činnost Státního cenového výboru řídí předseda, který je členem vlády.

(2) Členy Státního cenového výboru jmenuje vláda.

§ 4

Úkoly, pravomoc a způsob činností a organizací Státního cenového výboru podrobněji vymezí statut, který schvaluje na návrh předsedy Státního cenového výboru vláda.

§ 5

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Důvodová zpráva

Důležitým nástrojem uzení národního hospodářství je cenová politika. Správné stanovení cen je neoddělitelnou současí plánování národního hospodářství. Ke zlepšení činnosti na úseku plánování, tvorby a kontroly cen je třeba provést opatření, která povedou k posilnění centrálního řízení na tomto úseku a jež vytvoří podmínky, aby byly odstraněny nedostatky na úseku cen.

Za tím účelem se navrhuje zřídit Státní cenový výbor jako objektivní orgán vlády; jehož úkolem bude především napomáhat vládě při provádění zásadních opatření v oboru plánování a tvorby cen, sledovat a posuzovat ceny a celkovou problematiku cen a usměrňovat činnost ústředních orgánů na tamto úseku.

Státní cenový výbor bude posuzovat zejména

- návrhy směrnic pro celkové úpravy velkoobchodních a maloobchodních cen výrobků a služeb, nákupních cen zemědělských výrobků, prodejních cen pro zemědělství, cen stavebních a montážních prací a dopravních tarifů,

- návrhy zásad metodiky pro tvorbu cen zásad pro vymezení působností, v oboru plánování; tvorby a kontroly cen,

- návrhy maloobchodních cen zboží, které má zvláštní význam pro životní úroveň obyvatelstva;

- změny maloobchodních cen výrobků a služeb;

- návrhy nákupních cen zemědělských výrobků a jejich změny a zprávy o změnách maloobchodních cen a o maloobchodních cenách stanovených jinými orgány.

Úkolem Státního cenového výboru bude též vyhodnocovat působení cenové soustavy a využívání cen v soustavě řízení národního hospodářství, sledovat, jak plní ústřední orgány své úkoly na úseku cen, usměrňovat vědecké práce v cenové oblasti a sledovat využívání spolupráce s ostatními zeměmi socialistického tábora v cenové oblasti. Státní cenový výbor bude též usměrňovat výchovu cenových pracovníků a propagaci zásad cenové tvorby.

Zřízením Státního cenového výboru nebude dotčena působnost cenových orgánů, jak je stanovena vládním nařízením č. 60/1959 Sb., o působností v oboru plánování, tvorby a kontroly cen. Činnost Státního cenového výboru bude zaměřena především na projednávání a usměrňování koncepčních otázek plánování a tvorby cen, čímž se posílí ústřední řízení.

V čele Státního cenového výboru bude předseda. Pro význam a důležitost tohoto úseku se navrhuje; aby byl člen vlády. Členy Státního cenového výboru; které jmenuje vláda, budou jednak členové vlády, jednak jiní funkcionáři, kteří svou politickou a odbornou úrovní budou poskytovat záruku správného zaměřeni využíváni cen jako jednoho z nástrojů řízení národního hospodářství. Státní cenový výbor bude mít k zajištění své činnosti malý odborný aparát, v jehož čele bude tajemník výboru.

Finanční náklad spojený se zřízením Státního cenového výboru bude zahrnut do státního rozpočtů na rok 1963 v kapitole předsednictva vlády.

V Praze dne 21. prosince 1962.

Předseda vlády:

V. Široký v. r.

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP