Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1962

III. volební období

111

vládní návrh

Zákon

ze dne.........

o Ústřední správě pro rozvoj místního hospodářství

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

§ 1

Ústřední správa pro rozvoj místního hospodářství je ústřední orgán státní správy; jejím hlavním úkolem je centrálně zabezpečovat, aby se místní hospodářství řízené národními výbory rozvíjelo v souladu s ostatními odvětvími národního hospodářství a stále lépe uspokojovalo potřeby pracujících.

§ 2

Ústřední správa pro rozvoj místního hospodářství plní v úzké spolupráci s národními výbory a jejích orgány zejména tyto úkoly:

a) na úseku místního hospodářství připravuje a projednává návrh plánu a kontroluje jeho plnění; řeší zásadní otázky organizace místního hospodářství; řídí jeho materiálně technické zásobování a odbyt; zajišťuje vysokou úroveň odborného vedení odvětví a organizuje jeho technický rozvoj; pečuje o výchovu učňů a napomáhá při výchově odborných technických kádrů; řídí výzkum a vývoj a zavádění nových druhů výrobků a služeb; vykonává působnost ústředního orgánu ve věcech metodických, cenových a mzdových a v otázkách normalizace a typizace;

b) zajišťuje hospodárnou správu a údržbu bytového majetku, vydávání a provádění předpisů o hospodaření s byty i nebytovými místnostmi a o stanovení nájemného a vedlejších platů;

c) zajišťuje provádění sběru všech surovin v rozsahu stanoveném vládou.

§ 3

Ústřední správu pro rozvoj místního hospodářství řídí její vedoucí, kterého na návrh vlády jmenuje a odvolává president republiky.

§ 4

Působnost a organizaci Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství podrobněji upraví její statut, který vydá vláda.

§ 5

Pro zabezpečení svých úkolů může Ústřední správa pro rozvoj místního hospodářství vydávat rva základě zákonů a vládních nařízení a k jejich provedení obecně závazné právní předpisy.

§ 6.

(1) Ústřední správa pro rozvoj místního hospodářství se vytvoří z dosavadního Ústředního úřadu pro věci národních výborů, který se zrušuje.

(2) Z ostatních působnosti Ústředního úřadu pro věci národních výborů přecházejí na ministerstva vnitra věci v oboru územního členění státu, zajišťování socialistického pořádku národními výbory, dobrovolných společenských organizací a shromáždění, matrik, dále organizačně technické přípravy voleb a otázky souvisící se systemizací aparátu národních výborů.

§ 7

Zrušuje se zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění č. 85/1962 Sb., o zřízení Ústředního úřadu pro věci národních výborů.

§ 8

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Důvodová zpráva

Na základě usnesení strany a vlády byla v roce 1960 provedena důležitá opatření směřující ke zvýšení pravomocí a odpovědnosti národních výborů, jejíchž účelem bylo prohloubit úlohu národních výborů, zejména při plánovitém rozvoji územních celků jimi spravovaných v rámci rozvoje celého národního hospodářství a v souladu s důsledným uplatňováním celospolečenských zájmů.

V práci národních výborů tvoří významnou složku místní hospodářství, jehož společenský význam tkví v tom, že bezprostředně uspokojuje různorodé potřeby obyvatelstva.

Účinnost opatření přijatých v roce 1960 se projevila v tomto odvětví prozatím jen v některých úspěších.

V roce 1961 vzrostly proti roku 1960 celkové výkony v místním hospodářství o 9,3 %, přitom objem služeb placených obyvatelstvem vzrostl o 11,3 % a jeho podíl na výkonech místního hospodářství vcelku činil 32,6 %.

Přesto však služby, které zvláště u prádelen, čistíren a dále pokud jde o zakázkové práce i opravy zaznamenaly největší rozvoj, stále vcelku zaostávají za potřebami obyvatelstva. Zvláště pak kvalita služeb a dodací lhůty neodpovídají požadavkům občanů.

Vyskytují se i další nedostatky. Zaostává oborové plánování, dochází k předražování služeb, malá pozornost se věnuje rozvoji nové techniky a zvláště neuspokojivá je organizace materiálně technického zásobování místního hospodářství. Některé podniky místního hospodářství využívají získaný materiál na vysoce rentabilní výroby a služby, aby dosáhly plánovaných ukazatelů hospodaření, bez ohledu na uspokojování potřeb obyvatelstva.

Význam místního hospodářství a služeb se přitom v dalším vývoji naší socialistické společnosti bude dále zvyšovat. Již v roce 1963 má dosáhnout celková zaměstnanost v tomto odvětví přes 250 tisíc pracovníků a hodnota vyrobeného zboží i poskytovaných služeb více než 8 miliard korun. Společenská úloha místního hospodářství a služeb poroste zvláště v souvislosti s postupovým zkracováním pracovní doby, s prodlužováním pracovní aktivity, s dalším zapojováním žen do pracovního procesu a s dovršováním úkolů kulturní revoluce.

Proto jde nyní zejména o to, aby tomuto významnému úseku národního hospodářství byla věnována v rámci celkového hospodářského rozvoje potřebná péče a aby byl zajištěn všestranný rozmach a vysoká úroveň řízení místního hospodářství a služeb obyvatelstvu.

V zájmu zabezpečení rychlého technického rozvoje, výzkumu a vývoje a uplatňování nejnovějších poznatků vědy a techniky v tomto odvětví, v zájmu neustálého zvyšování jeho celkové efektivnosti, zajišťování pružného a plynulého materiálně technického zásobování a konečně i v zájmu vysoké úrovně řízení cenové politiky je nezbytné upevnit a prohloubit ústřední řízení místního hospodářství a služeb obyvatelstvu.

Tento závěr plně vychází z výsledků jednání XII. sjezdu KSČ, který stanovil požadavek zvýšit úlohu i účinnost centrálního řízení a rovněž zdůraznil, že široká oblast společenské péče o pracující, zejména zajišťování služeb, kterou řídí národní výbory, vyžaduje daleko více pozornosti než dosud.

Vzhledem k tomu se navrhuje vytvořit z dosavadního Ústředního úřadu pro věci národních výboru ústřední orgán státní správy s komplexní náplní činností, tj. ústřední orgán, který bude plnit úlohu obdobnou té, která připadá ministerstvům odpovídajícím za rozvoj odvětví zcela nebo zčásti řízených národními výbory.

Tento orgán, Ústřední správa pro rozvoj místního hospodářství, bude v úzké spolupráci s národními výbory a jejich orgány zajišťovat:

- přípravu a projednávání plánu místního hospodářství a kontrolu jeho plnění,

- vysokou úroveň odborného vedení odvětvi a rozvíjení hospodářskoorganizátorské činnosti k důslednému plnění stanovených úkolů,

- řízení a usměrňování rozvoje základních oborů služeb, optimální rozmístění kapacit, řízení otázek technického rozvoje, výzkumu a vývoje a uplatňování nejnovějších poznatků vědy a techniky,

- řešení zásadních mzdových, cenových a metodických otázek, přípravu kádrů a zvyšování jejich kvalifikace,

- hospodárnou správu a údržbu bytového majetku a provádění předpisů o hospodaření s byty i nebytovými místnostmi a o stanovení nájemného a vedlejších platů,

- provádění sběru všech surovin v rozsahu stanoveném vládou.

Na úseku materiálně technického zásobování tohoto odvětví bude prohloubeno ústřední řízení v tom, že Ústřední správa pro rozvoj místního hospodářství bude držitelem fondů základních materiálů, strojů a zařízení pro místní hospodářství a bude zajišťovat potřeby tohoto odvětví v přímém styku s příslušnými výrobními ministerstvy.

Dále bude odpovídat za zvýšení úrovně plánování a plné zabezpečování potřeb národního hospodářství a přímo spotřebitelů podnikově plánovanou produkcí místního hospodářství, zejména pokud jde o tržní fondy. V souladu s prohloubením ústředního řízení na úseku materiálně technického zásobování bude upravena působnost organizací, které zásobují místní hospodářství (Řempo, Technomat aj.j) Tyto organizace budou napříště na základě rozpisu provedeného Ústřední správou pro rozvoj místního hospodářství smluvně zajišťovat dodávky potřebných materiálů pro podniky místního hospodářství.

Pokud jde o ostatní dílčí úkoly, které plnil Ústřední úřad pro věci národních výborů a které nesouvisí s rozvojem místního hospodářství, je správné přenést je na ministerstvo vnitra, kde mohou být nejúčelněji zabezpečovány. Ostatní úkoly Ústředního úřadu pro věci národních výborů vyplývaly z jeho úlohy pomocného orgánu Vládní komise pro národní výbory.

Vzhledem k tomu, že vláda a její předsednictvo bude napříště, řídit národní výbory přímo, bude úlohu pomocného orgánu plnit aparát předsednictva vlády, v jehož rámci bude vytvořen odbor pro národní výbory.

Zřízením Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství a s tím spojenými organizačními opatřeními nevzniknou nové nároky na státní rozpočet vzhledem k současnému zrušení Ústředního úřadu pro věci národních výborů.

V Praze dne 21. prosince 1962.

Předseda vlády:

V. Široký v. r.

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP