Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1962

III. volební období

109

Společná zpráva

výborů zemědělského, pro plán a rozpočet a ústavně právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 104)

o státní zemědělské, potravinářské a obchodní inspekci

Výbory: zemědělský, pro plán a rozpočet a ústavně právní NS projednaly ve dnech 20., 29. listopadu a 1. prosince 1962 vládní návrh zákona o státní zemědělské, potravinářské a obchodní inspekci (tisk 104).

Po podrobném projednání vládního návrhu zákona se všechny výbory usnesly doporučit jej Národnímu shromáždění ke schválení s těmito změnami:

§ 1 odst. 2 písm b): V prvém řádku za slovo "nadřízené" vložit doplněk "výrobní, obchodní a jiné".

Zdůrazňuje se zásada, že upozornění na nedostatky a opatření k nápravě státní inspekcí se týkají i výrobního procesu.

§ 1 odst. 2 písm. c): Ustanovení písmene c) doplněno a zní: "výchovou pracovníků, zejména za,součinnosti Revolučního odborového hnutí a jiných společenských organizací, zevšeobecňováním zjištěných nedostatků a jinou formou působit ke zvyšování úrovně řídící práce a k preventivnímu odstraňování nedostatků".

Doplněním ustanovení písm. c) vyjádřena funkce inspekce působit též na zvyšování úrovně řídíc práce a preventivní odstraňování nedostatků.

§ 3 odst. 1 písm. b): Ve čtvrtém řádku za slovo "nákupu" vložit slovo "přejímce,".

§ 12 odst. 1: Ve druhém řádku za slovo "součinnosti" vložit doplněk "s orgány Ústředního úřadu státní kontroly a statistiky" a před slova "ústředními úřady" vložit slovo "ostatními"; slova "v krajích a okresech" na konci odstavce škrtnout.

Odůvodnění: je účelně a potřebné; aby státní inspekce spolupracovaly s orgány Ústředního úřadu státní kontroly a statistiky. Zkušenosti a poznatků obou institucí bude možno navzájem využít k prohloubení a k zdokonalování jejich činnosti.

Vypuštění slov v krajích a okresech z důvodu; že orgány hygienické a protiepidemické služby a veterinární péče mají své plány činnosti stanoveny ústředím a že tedy k jejich koordinaci nemůže docházet na úrovní krajiů a okresů.

V Praze dne 1. prosince 1962

Borůvka v. r.

Šmehlíková v. r.

předseda zemědělského výboru

zpravodajka výboru zemědělského

   

Valo v. r.

Švec v. r.

předseda výboru pro plán a rozpočet

zpravodaj výboru pro plán a rozpočet

   

dr. Škoda v. r.

Zedník v. r.

předseda výboru ústavně právního

zpravodaj ústavně právního výboru


 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP