Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1962

III. volební období

104

Vládní návrh

Zákon

ze dne 1982

o statní zemědělské, potravinářské a obchodní inspekci

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

§ 1

(1) Péče o rozvoj národního hospodářství a o soustavné zvyšování životní úrovně občanů vyžaduje, aby jim byly zajišťovány a prodávány výrobky nejlepší jakosti a zajištěna vysoká úroveň služeb obchodu.

(2) K tomu cíli je zřízena Státní inspekce jakosti zemědělských výrobků při Ústřední správě nákupu zemědělských výrobků, Státní inspekce jakostí výrobků potravinářského průmyslu při ministerstvu potravinářského průmyslu a Státní obchodní inspekce při ministerstvu vnitřního obchodu; jejich hlavní úkoly jsou:

a) zjišťovat porušování právních předpisů, nepořádky a vůbec případy, poškozující životní úroveň, při výrobě a při zásobování občanů spotřebním zbožím,

b) upozorňovat nadřízené orgány, národní výbory, orgány Revolučního odborového hnutí, popřípadě ostatní společenské organizace na nedostatky a navrhovat opatření k nápravě,

c) působit k výchově pracovníků, zejména za součinnosti Revolučního odborového hnutí a jiných společenských organizací.

§ 2

(1) Jednotlivé státní inspekce se skládají z ústředních inspektorátů a jim podřízených inspektorátů v krajích.

(2) V čele každé státní inspekce je ředitel, kterého jmenuje a odvolává vedoucí příslušného ústředního orgánu.

Úkoly státních inspekcí

§ 3

Státní inspekce jakosti zemědělských výrobků:

a) kontroluje dodržování podmínek pro uchování a zvyšování jakosti zemědělských výrobků, předpisů o technologické kázni, hygieně a sanitaci zejména při jejich, nákupu, skladování, odbytu a přepravě a popřípadě také předpoklady pro splnění výrobních a nákupních úkolů v příslušných druzích a jakosti zemědělských výrobků,

b) sleduje, zda jakost zemědělských výrobků odpovídá příslušným státním normám jakosti, popřípadě sjednaným jakostním podmínkám a stanoveným cenám, a to při jejich nákupu, skladování, dodávce, přepravě, dovozu, vývozu a uvádění do oběhu,

c) vydává posudky a osvědčení o jakosti zemědělských výrobků, a to i při vývozu a dovozu

(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahují na osiva, sádě, krmiva a násadová vejce.

§ 4

Státní inspekce jakosti výrobků potravinářského průmyslu:

a) kontroluje jakost a váhu výrobků potravinářského průmyslu ve všech výrobních a dopravních organizacích, dále jakost surovin používaných při jejich výrobě a sleduje a prověřuje, zda jakost výrobků odpovídá příslušným normám jakosti, popřípadě sjednaným jakostním podmínkám a podmínkám, podle nichž byla stanovena velkoobchodní cena; kontroluje též dodržování předpisů o technologické kázni, hygieně a sanitaci,

b) provádí rozbory výrobků potravinářského průmyslu a na základě zjištěných hodnot vydává posudky a osvědčení o jakosti.

§ 5

Státní obchodní inspekce:

kontroluje dodržování předpisů a opatření ve věcech vnitřního obchodu, zejména správnost nákupu a prodeje zboží, dodržování platných cen, dodržování materiálových norem při výrobě jídel a nápojů, dodržování předpisů o hygieně a sanitaci, způsob skladování a dopravy zboží, jakost, sortiment a balení zboží, správnost a přesnost měr, vah a jiných přístrojů používaných v obchodě a způsob kvalitativní a kvantitativní přejímky.

Oprávnění státních inspekcí

§ 6

(1) Pracovníci Státní inspekce jakosti zemědělských výrobků jsou při výkonu kontroly oprávnění: vstupovat do zemědělských závodů, do organizací řízených Ústřední správou nákupu zemědělských výrobků a ministerstvem zemědělství, lesního a vodního hospodářství a do prostor, v kterých se uskutečňuje nákup, přeprava a přejímka zemědělských výrobků organizacemi řízenými ostatními ústředními orgány.

(2) Pracovníci Státní inspekce jakosti výrobků potravinářského průmyslu jsou při výkonu kontroly oprávnění:

vstupovat do provozoven a zařízení všech výrobních a dopravních organizací, které vyrábějí, skladují a dopravují výrobky potravinářského průmyslu a do všech prostor, kde organizace potravinářského průmyslu přejímají suroviny nebo odevzdávají výrobky; dále do všech skladů a prodejen obchodních organizací.

(3) Pracovníci Státní obchodní inspekce jsou při výkonu kontroly oprávněni:

vstupovat do prostor všech obchodních organizací a expedičních prostor a skladů všech výrobních organizací při kontrole hotových výrobků určených pro vnitřní trh.

§ 7

Pracovníci jednotlivých státních inspekcí vyžadují potřebné doklady, údaje a vysvětlení od příslušných pracovníků kontrolovaných organizací a odebírají potřebné vzorky. Projednávají závady zjištěné při kontrole s vedoucím kontrolované, popřípadě nadřízené organizace za účasti zástupců příslušného orgánu Revolučního odborového hnutí a Československého svazu mládeže, sjednávají s nimi opatření k odstranění závad a jejich příčin a upozorňují na ně jejich nadřízené orgány, popřípadě jiné příslušné orgány. Vyžadují od vedení kontrolovaných organizací, popřípadě od jejích nadřízených orgánů opatření potřebná k odstraňování závad a jejich příčin. Kontrolují plnění přijatých opatření a vyvozují důsledky podle §§ 8 a 9 proti osobám, které zavinily jejích nesplnění.

§ 8

(1) Zjistí-li pracovníci státních inspekcí při výkonu kontroly, že došlo k porušení platných předpisů a jiných opatření, a nejde-li o trestný čin, jsou krajští inspektoři oprávnění pracovníkům kontrolovaných organizací, kteří tato porušení zavinili, udělit důtku, veřejnou důtku nebo doporučit přemístění viníka na jinou práci, anebo vzhledem k povaze věci postoupit ji k dalšímu projednání místnímu lidovému soudu, národnímu výboru nebo kárnému orgánu.

(2) Zjistí-li pracovníci státních inspekcí při kontrole; že váhy, míry nebo jiné přístroje neodpovídají platným předpisům, zakáží jejich další používání.

(3) Zjistí-li pracovníci státních inspekcí při kontrole, že výrobky nebo suroviny jsou jakostně závadné, zakáží jejich nákup; dodávku, prodej a použití.

(4) Jestliže byly porušeny platné ceny a není možno poškozeným vrátit navíc získané částky, přikáží pracovníci státních inspekcí odčerpat tyto částky do státního rozpočtu a uvědomí o tom příslušnou pobočku Státní banky Československé.

§ 9

(1) Kromě opatření uvedených v § 8 mohou pracovníci Státní obchodní inspekce ukládat těm pracovníkům obchodu, kteří zavinili porušení platných předpisů a opatření ve vnitřním obchodě,

a) blokové pokuty podle předpisů o blokovém řízení,

b) peněžité pokuty do výše Kčs 2000,-.

(2) Pokuty do výše 2000,- Kčs ukládá krajsky obchodní inspektor písemným rozhodnutím.

(3) Zaplacené pokuty se odvádějí prostřednictvím Státní obchodní inspekce do státního rozpočtu. Mohou být vymáhány administrativními srážkami z platu pokutovaných nebo soudní exekucí. Změní-li pokutovaný zaměstnání, je povinen dosavadní zaměstnavatel vyrozumět nového zaměstnavatele o výši pokuty, měsíčních srážkách z platu a o výši dosud neuhrazené pokuty. Nový zaměstnavatel je povinen provádět srážky až do úplného zaplaceni pokuty.

§ 10

(1) Do 15 dnů od doručení písemného rozhodnutí o důtce, veřejné důtce a pokutě je možno podat odvolání řediteli státní inspekce; který o něm rozhodne s konečnou platností.

(2) Opatření podle § 8 odst. 1 a podle § 9 odst. 1 písm. b) mohou krajští inspektoři provést do jednoho roku od zjištění závad.

§ 11

Spolupráce s pracujícími

(1) Pracovníci státních inspekcí plni své úkoly v úzké součinnosti s pracujícími a s jejich dobrovolnými společenskými organizacemi, zejména s Revolučním odborovým hnutím a za podpory národních výborů.

(2) Při výkonu své činnosti se pracovníci státních inspekcí opírají o iniciativu pracujících, využívají poznatků z jejich připomínek a stížností, zapojují je do kontroly odstraňování zjištěných nedostatků a vytvářejí i ostatní předpoklady pro účinné spojování kontroly zdola s kontrolou shora; seznamují pracující; jejich společenské organizace; zejména závodní výbory Revolučního odborového hnutí, popřípadě jiné orgány s výsledky kontrolní činností a projednávají s nimi opatření k trvalému odstranění zjištěných závad.

(3) V součinnosti s orgány dobrovolných společenských organizací přispívají pracovníci státních inspekcí k zvyšování kvalifikace pracovníků na závodech a podnicích. Pracovníci Státní obchodní inspekce pomáhají také národním výborům v řízení a školení občanských kontrolorů, spotřebitelských rad a dohlížecích výborů spotřebních družstev.

§ 12

Součinnost s jinými orgány a organizacemi

(1) Pracovníci státních inspekci plní své úkoly v součinnosti s ústředními úřady a orgány, národními výbory a socialistickými organizacemi, zejména s prokuraturami, orgány Veřejné bezpečností, pobočkami Státní banky československé, orgány hygienické a protiepidemické služby a veterinární péče v krajích a okresech.

(2) Státní orgány, socialistické organizace i jednotliví občané jsou povinni pomáhat pracovníkům státních inspekcí v jejich činnosti; zejména jsou povinní poskytovat jim podklady, vysvětlení a údaje, jichž je třeba při kontrolní činností.

Závěrečná ustanovení

§ 13

Posudky, rozbory a osvědčení o jakosti vydávané orgány státních inspekcí podle § 3 odst. 1 písm. c) a § 4 písm. b) jsou závazné pro účastníky, jakož i pro úřady a jiné orgány státní správy.

§ 14

Výkon kontroly v objektech ministerstev národní obrany a vnitra upraví zvláštní dohody mezi vedoucími příslušných ústředních orgánů.

§ 15

Vládní nařízení č. 98/1952 Sb., o státní obchodní inspekci, ve znění vládního nařízení č. 35/1955 Sb. a vládní nařízení č. 76/1958 Sb., o Státní inspekci jakosti potravinářských a zemědělských výrobků se zrušují.

§ 16

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Důvodová zpráva

VŠEOBECNÁ ČÁST

Dodržování čs. státních norem jakosti zemědělských výrobků a potravinářských výrobků a zajišťování vysoké úrovně služeb v obchodu je nedílnou součástí péče o zvyšování životní úrovně obyvatelstva.

Na dodržování jakosti zemědělských a potravinářských výrobků a služeb obchodu dozíraly Státní inspekce jakosti potravinářských a zemědělských výrobků a Státní obchodní inspekce. Tyto inspekce byly zřízeny vládním nařízením č. 76/1958 Sb., o Státní inspekcí jakostí potravinářských a zemědělských výrobků, a vládním nařízením č. 98/1952 Sb., o státní obchodní inspekci, ve znění vládního nařízení č. 35/1955 Sb.

Činnost státních inspekcí byla od jejich ustavení zaměřována především na zajišťování jakosti výrobků, služeb obchodu, ochranu spotřebitelů a ochranu socialistického vlastnictví.

O rozsahu činnosti těchto inspekcí svědčí; že jen za rok 1961 provedli pracovníci Státní obchodní inspekce 29 037 kontrol v obchodních jednotkách včetně provozoven veřejného stravování, a pracovníci Státní inspekce jakosti potravinářských a zemědělských výrobků zkontrolovali výrobu ve 24 podnicích a 7666 závodech a provozovnách; prověřili jakost 118738 partií vyrobených potravinářských výrobků. Zjištěné nedostatky byly odstraňovány buď přímo na místě nebo dodatečně ve spolupráci s vedoucími kontrolovaných jednotek, jejich nadřízenými organizacemi, popřípadě v součinnosti s krajskými výbory Komunistické strany Československa a krajskými národními výbory. Proti pracovníkům, kteří tyto nedostatky zavinili, byly vyvozovány důsledky podle kompetence inspekcí a při podezření z trestného činu byly příslušené materiály postoupeny vyšetřovacím orgánům.

Zákonným opatřením předsednictva Národního shromáždění č. 40/1962 Sb. byla zřízena Ústřední správa nákupu-zemědělských výrobků jako ústřední orgán státní správy při předsednictvu vlády. Ústřední správa nákupu byla současně pověřena řízením Státní inspekce jakosti zemědělských výrobků. V souladu s tím uvádí návrh zákona; že kontrolu jakosti zemědělských výrobků vykonává Státní inspekce jakosti zemědělských výrobků při Ústřední správě nákupu zemědělských výrobků.

Vzhledem k tomu, že v současné době se upravuje i pravomoc Státní obchodní inspekce; pokud jde o jakost zboží a úkoly této inspekce jsou blízké jak potravinářské; tak i zemědělské inspekci, bylo, dohodnuta vypracovat jeden právní předpis pro všechny tři inspekce. Vypracováním jednoho právního předpisu se sleduje zjednodušení právního řádu ve smyslu vládního usnesení č. 899 z 20. října 1961.

Nová úprava nemá finanční dosah.

ZVLÁŠTNÍ ČÁST

K § 3, odstavec 1:

Ústřední správa nákupu zemědělských výrobků koordinuje a kontroluje ve věcech nákupu činnost všech nákupních organizací. Z této odpovědností vyplývá pro Státní inspekci jakosti zemědělských výrobků i právo kontroly předpokladů pro splnění výrobních a nákupních úkolů a zda při uskutečňování nákupu, skladování, prodeji, dodávce, přepravě, dovozu, vývozu a uvádění do oběhu jsou dodržována příslušná ustanovení jakostních norem, popřípadě sjednané jakostní podmínky a zda jsou dodržovány stanovené ceny.

Tyto úkoly bude jako speciální orgán zajišťovat Státní inspekce jakosti zemědělských výrobků u všech výrobců a oprávněných nákupců nejen v podnicích a organizacích řízených Ústřední správou nákupu zemědělských výrobků, ale i ve všech jiných podnicích řízených ostatními ústředními orgány a národními výbory, jakož i v jednotných zemědělských družstvech a v ostatních družstevních organizacích.

Z kontroly podle ustanovení tohoto zákona se vyjímají osiva, sádě, krmiva a násadová vejce. Tyto produkty jsou určeny zásadně pro potřeby další zemědělské výroby, u níž kontrolu v rámci zkušební a kontrolní činnosti v zemědělské výrobě provádí podle platných předpisů Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Tak např. kontrola osiv a sadby je součástí opatření při uznávacím řízení, kontrola násadových vajec úzce souvisí s otázkami plemenářství u drůbeže. Pro kontrolu uvedených výrobků je Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský speciálně vybaven.

K § 4:

Ministerstvo, potravinářského průmyslu odpovídá za veškerou výrobu zboží potravinářského průmyslu v celém našem národním hospodářství a proto Státní inspekce jakosti výrobků potravinářského průmyslu bude kontrolovat jakost všech potráven a některého nepotravinářského zboží (mýdlo kosmetika, tabák atd.) nejen v podnicích a organizacích řízených ministerstvem potravinářského průmyslu, ale i u ostatních podniků řízených ostatními ústředními orgány, národními výbory a v družstevních organizacích.

K § 5:

U státní obchodní inspekce přejímá navrhovaný zákon dosavadní základní ustanovení vl. nař. č. 98/1952 Sb., o státní obchodní inspekci, a mimoto rozšiřuje činnost obchodní inspekce o kontrolu jakosti výrobků určených pro vnitřní trh, a to nejen v obchodních organizacích ale i v expedičních prostorách a skladech výrobních organizací. Vnitřním obchodem se rozumí obchod provozovaný nejen obchodními organizacemi řízenými přímo ministerstvem vnitřního obchodu, ale i obchodní činnost obchodních organizací a závodů veřejného stravování řízená ostatními ústředními úřady a orgány, družstvy a národními výbory (podniky Restaurací a jídelen, uhelné sklady, závodní a jiné jídelny).

K §§ 8 a 9:

I když základní metodou práce státních inspekcí bude především organizátorskovýchovná činnost, zejména odborná pomoc kontrolovaným organizacím a součinnost s pracujícími, ponechává se jako krajní výchovný prostředek Státní obchodní inspekcí i dosavadní možnost ukládání majetkových sankcí. K posílení postavení všech inspekcí a zvýšení účinnosti kontroly dává se všem státním inspekcím právo ukládat provinivším se pracovníkům důtky, veřejné důtky a možnost přemístění na jiné pracoviště. V případech, kde to bude vyplývat z povahy věci, budou mít pracovníci státních inspekcí právo předat věc k projednání místnímu lidovému soudu, národním výborům nebo kárným orgánům.

V Praze dne 29. října 1962.

Předseda vlády:

V. Široký

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP