Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1962

III. volební období

98

Vládní návrh,

kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k projevu souhlasu změna článku VI. odstavec A/3 Stanov Mezinárodní agentury pró atomovou energii, schválená rezolucí GC(V)/RES/92 na V. Generální konferenci Mezinárodní atomové agentury dne 4. října 1961

Návrh schvalovacího usnesení:

Národní shromáždění Československé socialistické republiky souhlasí se změnou článku VI. odstavec A/3 Stanov Mezinárodní agentury pro atomovou energii, schválenou rezolucí GC(V)/RES/92 na V. Generální konferenci Mezinárodní atomové agentury dne 4. října 1961.

Článek VI odstavec A/3 Stanov

Mezinárodní agentury pro atomovou energii zní:

"Generální konference zvolí 12 členů do Rady guvernérů s patřičným zřetelem na spravedlivé zastoupení členů podle oblastí uvedených v pododstavci A;/l tohoto článku v Radě jako celku ták, alfy Rada stále zahrnovala v této kategorii tři zástupce z oblasti Latinské Ameriky, tři zástupce z oblasti Afriky a Středního východu a jednoho zástupce z každé ze zbývajících oblastí s výjimkou Severní Ameriky."

Důvodová zpráva

Mezinárodní agentura pro atomovou energii byla zřízena v roce 1956 a ČSSR je jejím členem od založení. Národní shromáždění Československé socialistické republiky vyslovilo souhlas se stanovami Mezinárodní agentury pro atomovou energii dne 18. dubna 1957 a president republiky je ratifikoval dne 7. června 1957. Ratifikační listina byla uložena u vlády Spojených států amerických dne 5. července 1957.

Podle Stanov má mezinárodní agentura pro atomovou energii podporovat členské státy a pomáhat jim při výzkumu, vývoji a praktickém využití atomové energie pro mírové účely, dodávat štěpný materiál zvláště hospodářsky méně vyvinutým zemím, podporovat výměnu vědeckých informací, výměnu a školení vědců a expertů, vypracovávat pravidla pro zachování bezpečnosti a ochrany zdraví při zacházení s radioaktivním materiálem.

V současné době je členem Mezinárodní agentury pro atomovou energii 77 států a Rady guvernérů 23 států. Složení Rady guvernérů však již neodpovídá poměru sil ve světě, neboť rozvíjející se země mají podle platných Stanov minimální zastoupení.

V. Generální konference Mezinárodní agentury pro atomovou energii schválila dne 4. října 1961 rezolucí GC(V)/RES/92 změnu první věty článku Vl. odst. 3 Stanov, již se rozšiřuje dosavadní počet míst v Radě guvernérů z 23 na 25 s tím, že tato dvě nová místa budou dána oblasti Afriky a Středního východu.

Některé státy, zvláště pak socialistické, poukazovaly při různých příležitostech již dříve, že dosavadní složení Rady guvernérů neodpovídá změněným podmínkám ve světě, neboť poměr sil se oprati roku 1956, kdy byly Stanovy projednány, pronikavě změnil. Postupně došlo k rozdělení světa na tři hlavní skupiny států státy světové socialisticko soustavy, státy spojené v kapitalistických politických a vojenských blocích a státy nezúčastněné. Socialistické i nezúčastněné státy proto žádaly, aby těmto změněným podmínkám také odpovídalo celkové složení Rady guvernérů a zvláště prosazovaly rozšíření počtu míst pro oblast Afriky a Středního východu, kde v důsledku rozpadu imperialistické koloniální soustavy dochází k vzniku mnoha nových států, které se při řešení svých hospodářských problémů zajímají stále ve větší míře o mírové využití jaderné energie a tím vzrůstá i jejich zájem o členství v Mezinárodní agentuře pro atomovou energii.

V Praze dne 4. srpna 1962.

Předseda vlády:

V. Široký v. r.

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP