Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1962

III. volební období

95

Zpráva

výboru mandátového

o ověření platnosti volby poslanců akad. Františka Šorma, Josefa Korčáka a Pavla Petrika.

Mandátový výbor přezkoumal ve své schůzi; konané dne 5. července 1962 podle čl. 55 ústavy a § 50 zákona č. 27/1954 Sb. o volbách do Národního shromáždění platnost volby poslance akad. Františka Šorma zvoleného ve volebním obvodu č. 1 Praha-Hrad - za hlavní město Prahu v doplňovací volbě podle § 48 zák. č. 27/1954 Sb. o volbách do Národního shromáždění, ve znění zákonného opatření předsednictva č. 26/1961 Sb., platnost volby poslance Josefa Korčáka, zvoleného ve volebním obvodu č. 136 Blansko v kraji Jihomoravském v doplňovací volbě podle § 48 zák. č. 27/1954 Sb., o volbách do Národního shromáždění ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 26/1961; a platnost volby poslance, Pavla Petrika, zvoleného ve volebním obvodu č. 294 Humenné v kraji Východoslovenském v doplňovací volbě podle § 48 zák. č. 27/1954 Sb. o volbách do Národního shromáždění ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 26/1961 Sb.

Doplňovací volby do Národního shromáždění ve shora uvedených volebních obvodech byly stanoveny usnesením předsednictva Národního shromáždění ze dne 14. března 1962 na neděli dne 20, května 1962.

Mandátovému výboru Národního shromáždění byly předloženy k přezkoumání tyto doklady, týkající se voleb přihlášky kandidátů k registraci orgánem Národní fronty a písemné prohlášení kandidátů, že kandidaturu přijímají, zápisy obvodních volebních komisí o registraci kandidátů, zápisy obvodních volebních komisí o sčítání hlasů a zápis Ústřední volební komise pro doplňovací volby do Národního shromáždění.

Po prozkoumání uvedených dokladů zjistil mandátový výbor, že doplňovací volby ve volebních obvodech č. 1 Praha Hrad v hl. městě Praze, ve volebním obvodu č. 136 Blansko v kraji Jihomoravském a ve volebním obvodu č. 294 Humenné v kraji Východoslovenském byly provedeny v plném souladu se zákonnými předpisy o volbách do Národního shromáždění. Mandátovému výboru nedošly zprávy nebo stížnosti na porušení těchto předpisů.

Mandátový výbor doporučuje proto Národnímu shromáždění k přijetí toto usnesení:

Doplňovací volby poslanců Národního shromáždění akad. Františka Šorma, Josefa Korčáka a Pavla Petrika byly provedeny v souladu se zákonnými předpisy o volbách do Národního shromáždění a není důvodu pro zrušení platnosti těchto voleb. Národní shromáždění ověřuje proto podle; čl. 5 ústavy a § 50 zákona č. 27/1954 Sb., o volbách do Národního shromáždění volbu poslance akad. Františka Šorma, Josefa Korčáka a Pavla Petrika.

V Praze dne 5. července 1962

Gemrot v. r.

Harus v. r.

místopředseda

zpravodaj


 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP