Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1962

III. volební období

94

Vládní návrh

Zákon

ze dne.............1962

o nákupu zemědělských výrobků od drobných uživatelů zemědělské půdy a chovatelů krav

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

§ 1

K zajištění přiměřené účasti drobných uživatelů zemědělské půdy a chovatelů krav na veřejném zásobování potravinami stanoví místní národní výbory dodávkové úkoly zemědělských výrobků uživatelům zemědělské půdy s výměrou od 0,21 ha do 0,50 ha včetně a chovatelům krav, pokud tyto osoby nebo jejich manželé jsou v pracovním poměru nebo jsou členy výrobního družstva.

§ 2

Rozsah a podmínky dodávkových úkolů podle § 1 stanoví Ústřední správa nákupu zemědělských výrobků v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány tak, aby bylo umožněno místním národním výborům přihlížet k výrobním možnostem a sociálním a zdravotním podmínkám uživatele půdy nebo chovatele krávy.

§ 3

Ustanovení § 1 se nevztahuje:

a) na členy jednotných zemědělských družstev, kterým i nadále stanoví dodávkové úkoly družstvo;

b) na osoby uvedené v § 1, jestliže v jejich domácnosti žijí nejméně tři osoby mladší 15 let nebo trvale práce neschopné, anebo jedna osoba nemocná tuberkulózou.

§ 4

Ustanovení § 11 zákona č. 51/1959 Sb., o výkupu zemědělských výrobků, se zrušuje, ostatní ustanovení o jednotlivě hospodařících rolnících platí i pro uživatele půdy nebo chovatele krav uvedené v § 1.

§ 5

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1983.

Důvodová zpráva

Od roku 1960 byly zrušeny dodávková povinnost zemědělských výrobků uživatelů zemědělské půdy s výměrou do 0,50 ha a chovatelů krav s uvedenou výměrou půdy nebo bezzemků chovajících krávu a povinný odprodej sádla z domácích porážek.

Tato opatření se v praxi projevila jako zvýhodnění drobných uživatelů půdy nejen vůči ostatním pracujícím, kteří jsou odkázáni výhradně na příjem ze zaměstnání, ale i vůči členům jednotných zemědělských družstev, která postupně přecházela na vyšší formy hospodaření. Zejména v poslední době vystupuje tato skutečnost výrazně do popředí v souvislosti s nově zaváděným sociálním zabezpečením družstevníků. Tento stav vede ke stabilizaci v soukromé držbě půdy a k jejímu dalšímu drobení a nedochází tak k převodu této půdy do intenzivního obdělávání socialistickými zemědělskými závody. Svědčí a tom skutečnost, že v posledních dvou letech se počet uživatelů půdy do 0,50 ha zvýšil téměř o třetinu a dosáhl počtu 540 tisíc. V tomto počtu nejsou ovšem zahrnuty členové jednotných zemědělských družstev, kterým budou i nadále stanovovat úkoly představenstva družstev a jejichž dodávkové úkoly budou zahrnuty v celkovém dodávkovém úkolu příslušného družstva.

V přiloženém návrhu zákona o nákupu zemědělských výrobků od drobných uživatelů zemědělské půdy a chovatelů krav se proto ukládá místním národním výborům zajistit přiměřenou účast drobných uživatelů zemědělské půdy od 0,21 ha do 0,50 ha a chovatelů krav s touto výměrou půdy nebo bezzemků chovajících krávu na zásobováni našich pracujících potravinami.

Rozsah a podmínky dodávkových úkolů uvedených uživatelů půdy a chovatelů krav stanoví Ústřední správa nákupu zemědělských výrobků v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány v prováděcích předpisech.

Lze očekávat, že navrhovaná úprava dodávek zemědělských výrobků postihne v roce 1963 asi 140 000 zemědělských závodů. Pro státní fondy to bude znamenat přínos asi 42 mil. kusů vajec (2,7% celostátního plánu nákupu) a asi 19 mil. litrů mléka (0,7% celostátního plánu nákupu)

Plnění úkolů vyplývajících z nové úpravy si nevyžádá zvýšení počtu pracovníků na národních výborech, ani zvýšení finančních nákladů, protože půjde prakticky o rozšíření evidence v průměru asi o 10 dodavatelů zemědělských výrobků v obci.

V Praze dne 27. června 1962

Předseda vlády:

V. Široký v. r.

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP