Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1962

III. volební období

87

Společná zpráva

výborů zemědělského, zdravotního a ústavně právního

k vládnímu návrhu zákona (tisíc 86)

o sociálním zabezpečení družstevních rolníků

Výbory Národního shromáždění, a to výbor zemědělský dne 20. a 22. března, výbor zdravotní dne 20. března a výbor ústavně právní dne 25. března 1962 projednaly vládní návrh zákona o sociálním zabezpečení družstevních rolníků (tisk 86).

Po zprávách zpravodajů a po provedené obsáhlé rozpravě se výbory usnesly doporučit vládní návrh zákona Národnímu shromáždění ke schválení s těmito změnami:

§ 4: Vypustit odstavec 2 a vložit jej v nové stylistické úpravě do § 27 jako odstavec 2.

§ 20: Doplnit paragraf odstavcem 3 tohoto znění:

"(3) Těhotným a kojícím matkám přiděluje družstvo lehčí práce přiměřené jejich stavu podle doporučení lékaře."

Odůvodnění: Je třeba zabezpečit v zájmu ochrany zdraví matky a budoucího dítěte, aby těhotná a kojící matka-družstevnice byla zproštěná těžkých prací a aby jí byly přiděleny práce lehčí.

§ 27: Doplnit paragraf novým odstavcem 2 tohoto znění:

"(2) Okresní národní výbor stanoví, zda družstvo plní státní plán nákupu, a nebyl-li plán splněn, zda se tak stalo vlastním zaviněním družstva."

Dosavadní odstavec 2 přečíslovat na odstavec 3.

Odůvodnění: Jde o systematickou úpravu. Ustanovení § 4 odst. 2 o plnění státního plánu nákupu, které má význam jen pro výši přídavku na děti, se zapracovává do § 27, který určuje výši přídavku na děti z hlediska plnění státního plánu.

§ 36: V odstavci 2, písm. b), vložit za slovo "neschopen" slovo "jakékoliv".

Odůvodnění: Je třeba zdůraznit, aby při posuzování neschopnosti v práci byly vyčerpány všechny možnosti poskytnout družstevníku lehčí práci v družstvu a zabránit jeho odchodu z družstva.

§ 39: V odstavci 1 větu za středníkem doplnit v tomto znění:

"částečný invalidní důchod však nenáleží, odpírá-li družstevník dále konat práce v družstvu, jichž je schopen podle rozhodnutí posudkové komise sociálního zabezpečení vydaného o částečné invaliditě družstevníka."

Odůvodnění: Posoudit míru pracovní schopnosti družstevníka přísluší posudkové komisi sociálního zabezpečení, která při rozhodování o částečné invaliditě stanoví zároveň, jaké práce může částečný invalida vykonávat.

§ 76: Odstavec 2 upravit takto:

"(2) Místní; popřípadě okresní národní výbory mají právo pozastavit nezákonná rozhodnutí sociálních komisí družstev, nezjedná-li družstvo samo nápravu."

Odůvodnění: Pozastavit nezákonné rozhodnutí sociální komise družstva bude především úkolem místního národního výboru a v druhé řadě okresního národního výboru.

§ 88: Dosavadní zněni tohoto paragrafu nahradit novým zněním:

"Zvláštní úpravu nároků pracovníků v pracovním poměru, dále členů výrobních družstev a příslušníků ozbrojených sil, kteří se stali nebo stanou družstevníky, stanoví prováděcí předpisy."

Odůvodnění: Úprava nároků družstevníků, kteří byli před vstupem do družstva pracovníky v pracovním poměru nebo členy výrobních družstev anebo příslušníky ozbrojených sil se z návrhu zákona vypouští a přejímá do prováděcí vyhlášky za účelem soustředění všech těchto předpisů na jediném místě.

§ 93: V odstavci 1, řádek 5, vložit za slovo "dítěte" slovo "též".

Odůvodnění: Poněvadž o dávkách zabezpečení v nemoci a o dávkách zabezpečení matky a dítěte rozhoduje sociální komise družstva, bude moci odstraňovat tvrdosti, které by se vyskytly při poskytování těchto dávek, též okresní národní výbor.

Mimo těchto úprav provedeny v textu zákona opravy tiskových chyb.

V Praze dne 21. března 1962

Šalgovič v. r.,

Borůvka v. r.,

místopředseda zemědělského výboru

zpravodaj zemědělského výboru

Žiak v. r.,

Muroň v. r.,

předseda zdravotního výboru v

zpravodaj zdravotního výboru

dr. Škoda v. r.,

Kruntorád v. r.,

předseda ústavněprávního výboru

zpravodaj ústavně právního výboru


 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP