Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1962

III. volební období

79

Vládní návrh

Zákon

ze dne............................... 1962

o zřízení Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

§ 1

Mohutný růst výrobních sil, pro který vytváří socialismus všechny ekonomické i politické předpoklady, je podmíněn předstihem v rozvoji vědeckého výzkumu a techniky a rychlým uplatněním jejich nejnovějších poznatků ve výrobě. K tomu je třeba zabezpečit cílevědomé a jednotné plánování; řízení a koordinaci rozvoje vědy a techniky a dosáhnout plného souladu rozvoje a zaměření vědy a techniky se základními dlouhodobými politickými, hospodářskými a kulturními potřebami socialistické společnosti i plného a rychlého využití dosažených výsledků védy a techniky k rozvoji výrobních sil.

§ 2

Zřizuje se Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky jako ústřední orgán vlády pro řízení, plánování, koordinaci a financování rozvoje vědy a techniky s těmito hlavními úkoly:

1. plánování rozvoje vědy a techniky na nejvyšší světové úrovni v souladu s potřebami trvalého a rychlého rozvoje společnosti a přímá účast na vytváření dlouhodobých koncepcí rozvoje národního hospodářství;

2. koordinace činnosti Československé akademie věd, ministerstev a jiných státních orgánů a ve spolupráci s nimi rozhodujících výzkumných a vývojových pracovišť při řešení důležitých komplexních vědeckovýzkumných a vývojových prací, vyžadujících spolupráci pracovišť z různých oborů a odvětví;

3. péče o tematické zaměřeni vědeckotechnické spolupráce, jakož i o koordinaci vědecko-výzkumných prací se Sovětským svazem a ostatními socialistickými státy k řešení národohospodářsky významných komplexních úkolů vědy a techniky. Usměrňování vědeckotechnických styků s kapitalistickými státy a vědeckotechnické spolupráce s méně vyvinutými zeměmi;

4. zabezpečování kontinuity v řešení významných výzkumných a vývojových prací a urychleného zavádění výsledku těchto proti do výroby;

5. posuzování technickoekonomické úrovně vybraných národohospodářsky významných celků investiční výstavby, páče o výstavbu vzorových a ověřovacích provozů. Vytváření předpokladů pro vysokou technickoekonomickou úroveň významných investičních celků zabezpečováním předstihu výzkumu a vývoje v plánech vědeckovýzkumných a vývojových proti a v plánech technického rozvoje.

6. péče o rozvoj vědeckovýzkumné a vývojové základny a její, kádrové, hmotné a finanční zabezpečení, zejména o rozvoj vědeckotechnických kádrů;

7. plánování fondu vědy a techniky, financování rozhodujících úkolů vědy a techniky;

8. řízení normalizace a typizace výroby a na této základně vytvářeni předpokladů pro specializaci a koncentraci výroby; řízení příslušných orgánů při táto činnosti;

9. řízení vynálezeckého hnutí a tematické usměrňování zlepšovatelského hnutí, řízení měrové služby a řízení technickoekonomických informací; řízení příslušných orgánů při této činnosti;

10. sledování a kontrola celostátně důležitých výzkumných a vývojových úkolů.

§ 3

Státní komise pro, rozvoj a koordinaci vědy, a techniky

1. vypracovává v nejužší spolupráci se Státní plánovací komisí a předkládá vládě návrhy státních plánů v oblasti rozvoje a zabezpečení vědy techniky;

2. zpracovává dlouhodobé technickoekonomické koncepce meziodvětvového charakteru jako podklad pro sestavení návrhů dlouhodobých plánů rozvoje národního hospodářství;

3. vyjadřuje se k návrhům dlouhodobých i krátkodobých plánů rozvoje národního hospodářství.

§ 4

Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky ve vlastní práci i při své koordinační a řídící činnosti prosazuje zásadu, že velké úkoly rozvoje vědy a techniky a využití jejích výsledku v rozvoji výrobních sil mohou být splněny jen za široké účasti aktivu vědci, vynálezců, vynikajících inženýrů, technických pracovníků a vysoce kvalifikovaných dělníků a že rozvoj a uplatnění výsledků vědy a techniky se musí stát věcí všeho pracujícího lidu.

§ 5

(1) Členy Státní komise pro rozvoj a koordinační vědy a techniky jmenuje a odvolává na návrh vlády president republiky. V čele Státní komise hro rozvoj a koordinaci vědy a techniky je předseda který je členem vlády. Počet členů Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky stanoví vláda.

(2) Práci Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky a jejího aparátu řídí její předseda. Pro řešení vnitřních záležitostí a úkolů aparátu Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky se zřizuje sekretariát, který je orgánem předsedy Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky. Složení sekretariátu stanoví vláda na návrh předsedy Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky.

(3) Úkoly, pravomoc a způsob činnosti Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky podrobněji vymezí její statut, který vydá vláda.

Pro zabezpečování významných úkolů vědy, techniky a investiční výstavby zřizuje Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky stálé, a dočasné výbory Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky.

§ 6

Státní komisi pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky jsou podřízeny

1. Úřad pro normalizaci a měření

2. Úřad pro patenty a vynálezy

3. Elektrotechnický zkušební ústav

4. Ústředí pro technické a ekonomické informace.

§ 7

Státní komise pro rozvoj a koordinaci védy a techniky vydá k zajištění zásadních úkolů rozvoje vědy a techniky, stanovených vládou; závazné směrnice. Ve své práci se orientuje především na účinnou spolupráci se všemi orgány; řídícími rozvoj vědy a techniky.

§ 8

Statní komise pro rozvoj a koordinaci vědy, a techniky může k provedení tohoto zákona a předpisů podle něho vydaných vydávat v oboru své působnosti obecné právní předpisy.

§ 9

Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky je oprávněna vyžadovat od orgánu řídících rozvoj vědy a techniky potřebné podklady, zprávy a údaje a sledovat jejich činnost v oblasti vědy techniky.

§ 10

Zrušuje se vládní nařízení č. 3/1959 Sb., o zřízení Státního výboru pro rozvoj techniky.

§ 11

Podrobné vymezení úkolů jednotlivých orgánů státní správy v souvislosti se zřízením Statní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky a se zrušením Státního výboru pro rozvoj techniky provede vláda.

§ 12

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Důvodová zpráva

Budování socialismu a jeho vítězství v ČSSR bylo provázeno mohutným rozvojem národního hospodářství. V souladu s tímto rozvojem byla budována též vědeckovýzkumná a vývojová základna a bylo dosaženo řady úspěchu na úseku rozvoje vědy a techniky. Současná úroveň rozvoje národního hospodářství v ČSSR dosáhla takového stupně, v němž vystupují do popředí kvalitativní stránky rozvoje výrobních sil. Další rychlé tempa rozvoje národního hospodářství je podmíněno zvýšením podílu rozvoje vědy a techniky, které mají rozhodující význam pro rozvoj ekonomiky v ČSSR. Přes dosažené úspěchy rozvoj védy a techniky se dosud nepodílí na zajišťování rozvoje národního hospodářství v takové míře; jaká odpovídá cílem rychlého vybudování materiální a výrobní základny komunismu. Proto ústřední výbor KSČ stanoví v dané etapě rozvoje společnosti úkol zaměřit se na všech úsecích národního hospodářství na vytvářeni předpokladů pro zvýšení tempa vědeckého a technického pokroku jako rozhodujícího faktory růstu produktivity práce a rozvoje výrobních sil. Hlavní cestou ke splnění tohoto úkolu je zapojení širokých mas pracujících do boje za technický pokrok v celém národním hospodářství.

Důležitou součástí tohoto úsilí za zvýšení podílu vědy a techniky na rozvoji národního hospodářství je podstatné zlepšení a posílení řízení rozvoje vědy a techniky v souladu s posílením hlediska perspektivnosti v řízení rozvoje celého národního hospodářství.

Vysoké úkoly, které před naše národní hospodářství klade dlouhodobá perspektiva jeho rozvoje, mohou být splněny jedině dokonale propracovaným perspektivním plánem rozvoje národního hospodářství, který by vycházel z podrobně propracovaných technickoekonomických koncepcí a dlouhodobého vědecko-technického programu, jehož uskutečňování by bylo centrálně koordinováno a řízeno. Takto postavený úkol klade otázku, zda dosavadní systém řízení rozvoje vědy a techniky v nynější organizaci centrálních orgánů odpovídá dosaženému stupni rozvoje výrobních sil a je sto plnit úkoly, které jsou na centrální řízení rozvoje vědy a techniky kladeny.

Analýza dosavadního stavu ukazuje, že Státní plánovací komise jalo orgán vlády pro plánování národního hospodářství plánuje technický rozvoj pouze zčásti, Československá akademie věd je pověřena plánováním vědy, avšak nemá vůči centrálním orgánům žádnou pravomoc ani nemá prostředky pro zabezpečování vady a že Státní výbor pro rozvoj techniky jako orgán vlády pro řízení technického rozvoje nemá plánovací ani řídicí funkci vůči ostatním centrálním orgánům. Tento stav vede k určité odtrženosti řízení rozvoje vady a techniky od potřeb krátkodobého i dlouhodobého hospodářského rozvoje země i k odtrženosti řízení vědy od řízení techniky.

Koordinace mezi centrálními orgány řízení vědy a techniky a plánování národního hospodářství je v dosavadním systému založena na předpokladu spolupráce těchto orgánů. Není jasně vytyčena jednoznačná pravomoc a odpovědnost a hlavní koordinační činnost musí zabezpečovat sama vláda. Tento systém organizace vrcholných orgánů nevytváří proto předpoklady pro podstatné zlepšení řízení rozvoje vědy a techniky.

Je proto třeba hledat řešení, v němž by se zlikvidovala dosavadní odtrženost řízení vědy a techniky od řízení národního hospodářství, odtrženost řízení vědy od řízení techniky, systém, v němž by orgán, který bude zodpovědný za rozvoj vědy a techniky, zněl též pravomoc řídící a plánovací. Řešení má zvýšit účinnost a jednoduchost řízení vědy a techniky a současně s tím posílit centralizaci řízení vědeckotechnického rozvoje při podstatném rozšíření účasti aktivu vědců, techniků a všech pracujících na vypracování dlouhodobých směrů rozvoje vědy a techniky.

Vycházejíc z těchto hledisek, navrhuje se zřídl jako ústřední orgán vlády pro řízení, plánováni, koordinaci a financování rozvoje vědy a techniky Státní komisi pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky. Úkolem této Státní komise by bylo především plánovat rozvoj vědy a techniky v souladu s potřebami trvalého a rychlého rozvoje společnosti a účastnit se na vytváření dlouhodobých koncepcí rozvoje národního hospodářství, koordinovat činnost Československé akademie věd, ministerstev a ostatních orgánů a rozhodujících výzkumných a vývojových pracovišť při řešení důležitých komplexních vědeckovýzkumných a vývojových prací, pečovat o tematické zaměření vědeckotechnické spolupráce v souladu s požadavky plánu technického rozvoje, zabezpečovat kontinuitu řešení významných výzkumných a vývojových prací a urychlené zavádění výsledků těchto prací do výroby, posuzovat technicko-ekonomickou úroveň vybraných investičních celků, pečovat o kádrové, hmotné a finanční zabezpečení rozvoje vědy a techniky. Státní komise bude řídit normalizaci a typizaci výroby a na této základně vytvářet předpoklady pro specializaci a koncentraci výroby, dále bude řídit vynálezecké a zlepšovatelské hnutí, měrovou službu a technicko-ekonomické informace a kontrolovat celostátně důležité výzkumná a vývojové úkoly.

Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky bude ve spolupráci se Státní plánovací komisí vypracovávat a předkládat vládě návrhy státních plánu rozvoje a zabezpečení vědy a techniky i návrhy státních plánu společenské organizace práce, typizace a normalizace výroby. Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky bude zpracovávat dlouhodobé technickoekonomické koncepce meziodvětvového charakteru jako podklady k sestavení návrhu dlouhodobého plánu rozvoje národního hospodářství a bude se vyjadřovat k návrhům dlouhodobých a krátkodobých hospodářských plánu.

Zřízení Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky umění zrušit dosavadní Státní výbor pro rozvoj techniky a sekretariát Státního plánu výzkumu Československé akademie věd, u níž zůstane pouze vědeckovýzkumné pracoviště pro sestavování plánů důležitých teoretických úkolů základního významu. Úřad pro normalizaci, Úřad pro patenty a vynálezy a ostatní orgány řízené dosud Státním výborem pro rozvoj techniky budou podřízeny nové Státní komisi.

Z působnosti ministerstva financí přejde - při ponechání jeho dosavadní působnosti jako orgánu sestavujícího celkový státní rozpočet - na novou.Státní komisi plánování finančních prostředků na konkrétní úkoly vědy a techniky a současně s vytvořením fondu vědy a techniky i rozdělování prostředků pro financování vědy a techniky.

Činnost Československé akademie věd se soustředí především na teoretickou badatelskou práci a základní vědeckou činnost. Resorty budou pečovat o aplikovaný vědecký výzkum a realizaci výzkumných a vývojových poznatků. Odpovědnost resortů za rozvoj vědy a techniky v jednotlivých odvětvích zůstane zachována. Péče resortů na tomto úseku musí však být podstatně zvýšena.

V čele Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky bude stát předseda, který bude členem vlády. Složení Státní komise bude třeba stanovit tak, aby zajišťovalo nejužší spojení řízení vědy a techniky s vypracováním dlouhodobého plánu rozvoje národního hospodářství, s výchovou kádrů s výrobou. Členy Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky budou náměstkové předsedy komise a významní představitelé vědy, techniky; plánování a hospodářské praxe.

Obdobně jako je tomu u Státní plánovací komise počítá návrh zákona s tím, že pro zabezpečování stanovených významných úkolů budou zřizovány stále a dočasné výbory Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky.

Nezbytný počet pracovníků aparátů Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky sta-, noví vláda. Úkoly, pravomoc a způsob činnosti Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky budou podrobněji upraveny statutem, jehož zásady připravuje vláda. Definitivní statut bude vypracován na základě zkušeností a v této souvislosti bude i vymezena delimitace činností mezi Státní komisí pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky a ostatními centrálními orgány spolu s definitivní úpravou počtu pracovníků a materiálního zabezpečení činnosti Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky.

V Praze dne 2. února 1962

Předseda vlády:

V. Široký v. r.

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP