Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1962

III. volební období

78

Vládní návrh

Rozpočtový zákon na rok 1962

ze dne.........1962

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

§ 1

Úkoly státního rozpočtu na rok 1962

Státní rozpočet na rok 1962 zajišťuje v souladu se státním plánem rozvoje národního hospodářství finanční prostředky k zabezpečení úkolů druhého roku třetí pětiletky.

§ 2

Stanovení výše státního rozpočtu

(1) Celkové příjmy státního rozpočtu se stanoví částkou 123 321 712 tis. Kčs, celkové výdaje se stanoví částkou 123 201 090 tis. Kčs, takže vyplývá rozdíl příjmů a výdajů hospodaření 120 622 tis. Kčs.

(2) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy rozpočty národních výborů, jejichž příjmy i výdaje činí 36 582 508 tis. Kčs.

§ 3

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1962.

1. příloha zákona č. /1962 Sb.

Celkový přehled státního rozpočtu Československé socialistické republiky na rok 1862.

Příjmy

Kčs (v tisících)

Výdaje

Kčs (v tisících)

Příjmy ze socialistického hospodářství

107 066 153

Hospodářství

64 747 337

Daně, dávky a poplatky od obyvatelstva

12 498 168

Kulturní a sociální opatření

44 831 372

Ostatní příjmy

3 757 397

Obrana a bezpečnost

10 853 575

   

Správa

2 768 806

Úhrn

123 321 712

Úhrn

123 201 090


Rozdíl příjmů a výdajů hospodaření 120 622 tis. Kčs.

Úhrn rozpočtů národních výborů obsažených ve státním rozpočtu

Příjmy

Kčs (v tisících)

Výdaje

Kčs (v tisících)

Přímé příjmy

16 955 961

Hospodářství

14 278 971

Příděl ze státního rozpočtu

19 626 547

Kulturní a sociální opatření

20 763 597

   

Správa

1 539 940

Úhrn

36 582 508

Úhrn

36 582 508


2. příloha zákona č. /1963 Sb.

Přehled příjmů a výdajů jednotlivých krajů

(v tisících Kčs)

Kraj

Přímé příjmy

Příděly ze státního rozpočtu

Úhrn příjmů

Úhrn výdajů

Národní výkon hl. města Prahy

1 281 561

1 137 390

2 918 951

2 411 351

Středočeský

1 826 349

1 204 800

3 031 149

3 031 149

Jihočeský

836 923

1 143 348

1 980 271

1 980 271

Západočeský

1 020 841

2 025 349

1 146 190

3 046 190

Severočeský

1 579 367

1 813 674

3 393 141

3 393 041

Východočeský

1 749 221

1 365 805

3 115 080

3 115 086

Jihomoravský

2 545 853

1 588 078

4 133 931

4 133 391

Severomoravský

2 179 671

2 497 825

4 677 496

4 677 496

Západoslovenský

1 787 181

2 285 437

4 072 618

4 072 618

Středoslovenský

1 136 172

2 131 977

3 268 149

3 268 143

Východoslovenský

1 012 822

2 432 804

3 445 626

3 445 626

Úhrn

16 955 961

19 626 547

36 582 508

36 582 508


Důvodová zpráva

Část všeobecná

Rozpočtový zákon na rok 1962 stanoví celkové příjmy a výdaje státního rozpočtu a rozpočtů národních výborů.

Ve státním rozpočtu na rok 1962 jsou zahrnuty rozpočty ministerstev a ostatních ústředních úřadů a orgánu (dále jen "ministerstva", rozpočet Slovenské národní rady a rozpočty národních výboru.

V rozpočtech ministerstev jsou obsaženy i rozpočty jim podřízených rozpočtových organizací, odvody zvláštních rozpočtových organizací a vedlejších hospodářství a příděly těmto organizacím a odvody a příděly, které pro hospodářské organizace vyplývají z finančních plánu. V rozpočtech ministerstev nejsou obsaženy rozpočty organizací řízených komisemi Slovenské národní rady.

V rozpočtu Slovenské národní rady je obsažen rozpočet Slovenské národní rady a rozpočty organizací řízených komisemi Slovenské národní rady.

V rozpočtech krajů jsou obsaženy jak rozpočty krajských národních výborů, tak i rozpočty národních výborů nižších stupňů.

Státní rozpočet na rok 1962 soustřeďuje a v souladu s úkoly stanovenými třetím pětiletým plánem rozděluje finanční prostředky k zabezpečení další socialistické výstavby.

Státní rozpočet je významným nástrojem v rukou státu a pracujícího lidu. Při neustálém zdokonalování a prohlubování socialistická demokracie jsou vytvářeny podmínky k tomu, aby se stále více občanů účastnilo aktivně ar iniciativně na sestavení státního rozpočtu a na řešení všech problému hospodářského a kulturního rozvoje republiky.

Státní rozpočet na rok 1962 zabezpečuje v souladu se státním plánem rozvoje národního hospodářství prostředky na rozvinutou výstavbu socialismu a posílení obrany republiky.

Státní rozpočet na rok 1962 zabezpečuje prostředky pro další rozvoj všech odvětví národního hospodářství a z nich na prvém místě pro rozvoj průmyslu.

Počítá také s velkými prostředky pro rozvoj ostatních odvětví národního hospodářství např. zemědělství, stavebnictví a dopravy.

Vedle prostředků na rozvoj výrobních sil zabezpečuje státní rozpočet mobilizací zdrojů předpoklady pro další rozvoj a zvyšování osobní a společenské spotřeby, školství, kultury a zdravotnictví.

V roce 1962 se dále zvýší úkoly národních výkonů při zabezpečování hospodářského a kulturního rozvoje a péče o prostředí, v němž náš lid žije a pracuje. Spolu s tím se zvyšuje i objem rozpočtů národních výborů a jejich aktivní působení na hospodářskou a kulturní výstavbu státu za nejširší účasti všech pracujících.

Státní rozpočet na rok 1962 je spjat se státním plánem rozvoje národního hospodářství, aktivně na plán působí a napomáhá ke splnění a překročeni kvantitativních a zejména kvalitativních úkolů plánu.

Splnění státního rozpočtu na rok 1962 a zajištění třetí pětiletky vyžaduje posílení centrálního řízení, podstatné zvýšení péče o efektivnost národního hospodářství a mnohem hospodárnější používání všech hmotných a finančních zdrojů.

Část zvláštní

Ustanovení týkající se rozpočtového hospodaření a zmocnění pro vládu a ministra financi, nutná k zajištění plynulého hospodaření podle státního rozpočtu, jsou obsažena v zákoně č. 8/1959 Sb., kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky.

V Praze dne 24. ledna 1962

Předseda vlády:

V. Široký v. r.

Ministr financí:

J. Ďuriš v. r.

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP