Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1961

III. volební období

73

Zpráva

výboru ústavně právního

k vládnímu návrhu zákona (tisk 66)

o trestním řízení soudním (trestní řád)

Ústavně právní výbor NS projednal ve své schůzi ve dnech 20.-23. listopadu 1961 vládní návrh zákona o trestním řízení soudním (trestní řád) (tisk 66).

Výbor projednával po dílčích zpravodajských zprávách nejprve hlavní zásady předloženého vládního návrhu. Po zpravodajské zprávě hlavního zpravodaje posl. dr. B. Kučery provedl výbor rozpravu o jednotlivých ustanoveních vládního návrhu a usnesl se doporučit jej po opravě některých tiskových chyb Národnímu shromáždění ke schválení s těmito změnami:

§ 21 odst. 2 upravit takto: "Společné řízení koná soud, který je příslušný konat řízení proti pachateli trestného činu nebo o nejtěžším trestném činu".

V § 33 odst. 1 vložit za slovo "později" tuto větu: "Obviněný, který nemá dostatečných prostředků, aby hradil náklady obhajoby, má nárok na obhajobu bezplatnou".

V § 43 odst. 2 opravit začátek věty takto: "Poškozený, který má podle zákona proti obviněnému nárok na náhradu škody,..."

V § 47 odst. 4 ve čtvrtém řádku vypustit slovo "může" a slovo "zajistit" opravit na "zajistí".

§ 89 odst. 1 písm. f) upravit takto: "okolnosti, které vedly k trestné činností nebo umožnily její spáchání".

V § 167 odst. 2 pozměnit závěr pevní věty takto: "... aby byly také odpáleny příčiny, které vedly k trestné činnosti nebo umožnily její spáchání (89 odst. 1) ".

V §§ 120 odst. 2 řádek 8 a 173 odst. 1 písm. b) v pátém řádku vypustit slova "vojenské soudní pravomoci" a nahradit je výrazy "pravomoci vojenských soudů".

V § 231 označit dosavadní odstavec jako odst. 1 a připojit druhý odstavec tohoto znění: "(2) Proti rozhodnutí podle odst. 1 může prokurátor podat stížnost, jež má, nejde-li o přerušení trestního stíhání, odkladný účinek".

Navrhované změny zpřesňují ustanovení předloženého vládního návrhu zákona.

V Praze dne 23. listopadu 1961

Předseda ústavně právního výboru:

Zpravodaj ústavně právního výboru:

dr. Škoda v. r.

dr. Kučera v. r.


 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP