Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1961

III. volební období

70

Zpráva

výboru mandátového

o ověření platnosti volby poslance Václava Dědka

Mandátový výbor přezkoumal ve své schůzi konané dne 29. listopadu 1961 podle čl. 55 ústavy a § 50 zákona č. 27/1954 Sb. o volbách do Národního shromáždění platnost volby poslance Václava Dědka zvoleného ve volebním obvodu č. 93 Liberec město v kraji Severočeském v doplňovací volbě podle § 48 zák. č. 27/1954 Sb. o volbách do Národního shromáždění ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 26/1961 Sb.

Doplňovací volba do Národního shromáždění ve volebním obvodu č. 93 byla stanovena usnesením předsednictva Národního shromáždění ze dne 21. srpna 1961 na den 22. října 1961.

Mandátovému výboru Národního shromáždění byly předloženy k přezkoumání tyto doklady týkající se volby přihláška kandidáta k registraci orgánem Národní fronty a písemné prohlášení kandidáta, že kandidaturu přijímá, zápis obvodní volební komise o registraci kandidáta, zápis obvodní volební komise o sčítání hlasů a zápis Ústřední volební komise pro doplňovací volby do Národního shromáždění. 7

Po prozkoumání uvedených dokladů zjistil mandátový výbor, že doplňovací volba ve volebním obvodů č. 93 Liberec-město v kraji Severočeském byla provedena v plném souhlasu se zákonnými předpisy o volbách do Národního shromáždění. Mandátovému výboru nedošly zprávy nebo stížnosti na porušení těchto předpisů.

Mandátový výbor doporučuje proto Národnímu shromáždění k přijetí toto usnesení:

Doplňovací volba poslance NS Václava Dědka byla provedena v souladu se zákonnými předpisy o volbách do Národního shromáždění a není důvodu pro zrušení platnosti této volby. Národní shromáždění ověřuje proto podle čl. 55 ústavy a § 50 zákona č. 27/1954 Sb. o volbách do Národního shromáždění volbu poslance Václava Dědka.

V Praze dne 29. listopadu 1961

Gemrot v. r.

Harus v. r.

místopředseda

zpravodaj


 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP